Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


01: Voorwoord

Dovnload 314.29 Kb.

01: VoorwoordPagina1/5
Datum05.12.2018
Grootte314.29 Kb.

Dovnload 314.29 Kb.
  1   2   3   4   5
01: Voorwoord

Sedert de bedbehandeling methodisch wordt toegepast, verandert het krankzinnigengesticht allengs van karakter en begint meer en meer op een ziekenhuis te lijken.


In verband hiermee maken de voormalige opzichteressen, opzichters, hoofdbedienden en bedienden plaats voor hoofdverpleegsters en hoofdverplegers, verpleegsters en verplegers, en wordt hun kleding voorgeschreven overeenkomstig de werkkring die zij vervullen.
De ondervinding in Meerenberg opgedaan, sinds de reorganisatie der krankzinnigenverpleging ter hand is genomen, heeft hiervan de wenselijkheid aangetoond. In plaats van de vroegere dienstregeling, waarbij de bedienden het hele etmaal met de patiënten op de afdeling verbleven, daar hun maaltijden gebruikten en sliepen, werd er voor gezorgd dat het personeel na inspanning de nodige rust en ontspanning kon krijgen. Hiervoor werd een z.g. dag- en nachtdienst ingesteld, afzonderlijke slaapzalen voor het verplegend personeel ingericht en kamers voor de zusters en broeders beschikbaar gesteld om de maaltijden te gebruiken en zicht te ontspannen. De voeding werd overeenkomstig de hogere eisen gewijzigd en de bezoldiging herzien. De verlofdagen en vakantiedagen werden geregeld met het oog op de hoogst moeilijke en verantwoordelijke werkkring die de zusters en broeders vervullen en er werd op toegezien dat zij dagelijks behoorlijke tijd beschikbaar hebben om van de buitenlucht te genieten.

Terwijl de eigenlijke verpleging zoveel mogelijk aan de zusters werd toevertrouwd werd van het beginsel uitgegaan dat onder leiding der broeders de mannelijke patiënten zicht met arbeid bezig houden en dat de broeders hen hierin voorgaan.


Het is daarom dat de broeders een vak verstaan en dat uit hen de z.g. vaste werklieden worden gekozen. Op die manier word de toekomst van de broeders, wanneer zij hun plicht doen, verzekerd en kunnen zij huwen en word de werkverschaffing bevordert, daar de vaste werklieden ook belast zijn met het toezicht op de arbeid van de patiënten.
Op de vrouwenafdeling is al geregeld dat door het aanstellen van hoofdverpleegsters-opzichteressen als hoofd van huishouding en vrouwenwerkafdelingen de jongste zusters op die afdelingen de plaats innemen van de voormalige dienstboden.
In verband met deze nieuwe bepalingen kunnen hogere eisen aan het verplegend personeel worden gesteld en kan er naar gestreefd worden dat naast individuele behandeling de individuele verpleging meer en meer tot zijn recht komt.

Van het effect van de geneeskundige behandeling kan geen sprake zijn zonder praktisch en theoretisch opgeleid personeel, dat aan de eisen van beschaving en moraliteit beantwoord. Nog meer dan bij andere takken van ziekenverpleging komt bij de krankzinnigenverpleging de persoon van de verpleegster of verpleger tot haar recht.


Teneinde het verplegend personeel te bekwamen, wordt hun vanaf de reorganisatie in November 1892 een cursus gegeven die zowel de ziekenverpleging met de aanverwante vakken, als de krankzinnigenverpleging omvat en waarmee de staf der geneesheren zicht belast. De praktische oefening vind plaats op de afdelingen zelf onder leiding der afdelingsgeneesheren.

De ervaring leerde al snel dat dat de broeders en zusters die zich met dit hoogst verantwoordelijke werk bezig houden een leidraad behoeven die zij bij hun indiensttreding ontvangen. Met het oog hierop werd een instructie vastgesteld.


De verdere ondervinding leerde echter dat deze leidraad niet voldoende aan de eisen beantwoordde en dat, vooral in een inrichting zoals Meerenberg, de behoefte bestond aan een handleiding voor verpleegsters en verplegers die alle voorschriften bevat.
Deze handleiding is dus volstrekt geen leerboek maar beantwoord aan de eisen der praktijk zoals deze voor Meerenberg nodig zijn. Hierin zijn alle details vermeden die niet bepaald nodig zijn en eventueel kunnen worden teruggevonden in de bekende boeken over ziekenverpleging.
Het beschrijven der verschillende vormen van krankzinnigheid in korte trekken is alleen gedaan om het verplegend personeel te leren zich in de toestand van de patiënt te kunnen verplaatsen en hem daardoor beter te kunnen verplegen.

“het levend woord zal dienen aan te vullen wat in de handleiding is aangegeven”

Een indeling is gemaakt om de zusters en broeders het naslaan makkelijk te maken, zodat zo zoveel mogelijk weten hoe in welk geval te handelen. Daar de lijder na zijn opneming in de regel eerst op de gemeenschappelijke ziekenzaal word verpleegd of, wanneer zijn toestand dat vereist, een isoleercel of isoleerkamer om later op de afdeling te verblijven, zijn deze onderwerpen achtereenvolgens behandeld en is bij de verdere indeling hetzelfde beginsel gevolgd.

Met het oog op de omvang werd de handleiding gedrukt omdat uit ervaring bleek dat het overschrijven der verschillende hoofdstukken te veel tijd in beslag neemt. Aangezien het boek ook ter hand genomen moet worden bij twijfel omtrent één of ander punt is er veel aandacht besteed aan het alfabetisch register ten einde het naslaan te vergemakkelijken.

Ofschoon de handleiding uitsluitend voor Meerenberg is geschreven houdt ondergetekende zich voor eventuele opmerkingen ook van andere zijde ten zeerste aanbevolen.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de algemene voorschriften, de 26ste juni 1894 bij opening van het gesticht door Dr. Everts ingesteld, evenals de gebruikelijke tafelgebeden, onveranderd zijn overgenomen.
Moge de ondervinding leren, dat deze handleiding aan haar doel beantwoord en dat de reorganisatie der krankzinnigenverpleging, die allengs meer tot haar recht komt, tot het gewenste doel zal leiden.

J. van Deventer Szn.


Meerenberg, 24 Juli 1897

Toelichting op deze bewerking:

Deze tekst is licht aangepast om de leesbaarheid enigszins te vergroten. Dit naar aanleiding van de nodige opmerkingen die ik hierover heb gekregen van studenten en leerlingen. Ik heb de tekst echter niet te veel geweld aangedaan en zoveel mogelijk in zijn originele vorm behouden.


In de meest rechtse kolom van de inhoudsopgave staat onder “origineel” het paginanummer van de originele uitgave die u ook op mijn website kunt vinden.


Bij het origineel zit een register. Dit is niet opgenomen in deze bewerking omdat het te veel werk is om elke term opnieuw te indexeren aangezien de pagina-indeling en -nummering is veranderd.


Op mijn website is nog meer informatie te vinden over het ontstaan en de achtergronden van dit prachtige Handboek.


Inhoudsopgave

HoofdstukPagina

Titel

Origineel

00

02 - 03

Voorwoord
01

04 - 06

Inhoudsopgave
02

07 - 08

Maatregelen te nemen bij opname van een patiënt

1-3

03

09 - 17

Voorschriften bij het verplegen van de lijder


4


03-1

09

Ziekenzaal

4

03-2

09

Het bed

4-6

03-3

10 - 12

Reinheid

6-9

03-4

12

Ventilatie, verwarming en verlichting

9

03-5

12

Voeding

9-10

03-6

13

Kunstmatige voeding

10-11

03-7

14 - 15

Verpleging

11-13

03-8

15 - 16

Geneesmiddelen

13-14

03-9

16 - 17
16
16
17
17

Voorzorgen bij:
a: Verbinden
b: Braken
c: Verslikken
d: Flauw vallen

15

1515

15-16

04

18 - 19

De isoleerkamer

17-19


05

20 - 21

De isoleercel

20-22

06

22 - 29

Het verblijf op op de afdelingen


23


06-1

22 - 23

Dagverblijven

23-24

06-2

23

Ventilatie

25

06-3

23 - 24

Verwarming

26

06-4

24

Verlichting

26

06-5

24
24 - 25
25 - 26

Reinheid
a: de lokalen
b: de patiënten

26

27-3006-6

26 - 28

De maaltijden

30-32

06-7

28

Tafelgebed voor de maaltijd

32

06-8

28

Tafelgebed na de maaltijd

32

06-9

28 - 29

Nachtverblijven

33-34

07

30 - 31

Nachtwaak


35


07-1

30

Zitwacht

35-36

07-2

30 - 31

Loopwacht

36-37

08

32 - 33

Werkverschaffing

38-39

09

34 - 36

Ontspanning

40-43

10

37

Godsdienstoefeningen

44

11

38 - 41

Voorschriften in acht te nemen bij het baden

45

11-1

38

Vulling van het bad

45-46

11-2

39

Temperatuur van het bad

46-47

11-3

39 - 40

De patiënt

47-48

11-4

40

Na het baden

48-49

11-5

40 - 41

Opleiding voor het toedienen van baden

49

11-6

41

Toezicht op het baden

49

12

42 - 43

Voorschriften in acht te nemen ter voorkoming van brand

50-52

13

44

Maatregelen te nemen bij het uitbreken van brand

53

14

45

Maatregelen te nemen bij om ontvluchten te voorkomen45

A: Algemene maatregelen

54-55
46

B: Het verblijf in de plaats

55-56

15

47

Maatregelen te nemen bij ontvluchting

57

16

48 - 49

Maatregelen ter voorkoming van zelfmoord

58-60

17

50

Maatregelen te nemen bij poging tot zelfmoord

61

18

50

Maatregelen te nemen bij gevaar van verdrinking

62

19

51

Maatregelen te nemen bij zakken door ijs

63

20

51

Maatregelen te nemen bij gevaar voor verstikking

64

21

51

Maatregelen bij ophanging, wurging en dergelijke

65

22

51

Maatregelen bij vergifting

66

23

52

Maatregelen bij bevriezing

67

24

52

Maatregelen te nemen bij het in brand raken van kleding

68

25

52

Maatregelen bij zonnesteek

69

26

52

Maatregelen bij ernstige verwondingen

70

27

53

Maatregelen bij ongevallen zonder bekende oorzaak

71

28-00

54

Het waarnemen der patiënten 1

72

28-01

55

Melancholia (zwaarmoedigheid)

73-74

28-02

56

Mania (dolheid)

74-75

28-03

57

Insania cyclica (cyclische krankzinnigheid)

75

28-04

58

Insania neurasthenica (neurasthenische krankzinnigheid)

75-76

28-05

59

Idiotia en imbecillitas (zwakzinnigheid)

76-77

28-06

60

Insania moralis (morele idiotie)

77

28-07

61

Insania impulsiva (dwangzin)

77-78

28-08

62

Pranoia vecordia (waanzin)

78-79

28-09

63

Amenitia (verwardheid)

79-80

28-10

64

Dementia (kindschheid)

80-81

28-11

65 - 66

Dementia paralytica (hersenverlamming)

81-82

28-12

67 - 68

Insania epileptica (epileptische krankzinnigheid)

83-84

28-13

69 - 70

Insania hystericha (hysterische krankzinnigheid)

84-86

28-14

71

Insania alcoholica (alcoholische krankzinnigheid)

86-87

28-15

72 - 73

Het waarnemen der patiënten 2

87-89

29

74 - 75

Omgang met patiënten

90—92

30

76 - 81

Speciale verpleging

93-100

31

82 - 84

Vervoer van patiënten

101-104

32

85 - 86

Hulp bij stervenden

105-106

33

87 - 88

Afleggen van het lijk

107-108

34

89 - 90

Voorschriften voor bewoners van Gesticht Meerenberg

109-110

35

91 - 92

Instructie voor de verplegers en verpleegsters

111-113Alfabetisch register, alleen in het origineel

114-128


Copyright©Netperk2016

Deze bewerking, niet het origineel, valt onder het copyright. Studenten en leerlingen mogen de tekst gewoon kopiëren. Voor gebruik als lesmateriaal, commercieel gebruik en vermenigvuldiging zijn de gangbare rechten verschuldigd.

Informatie: netperk4u (apestaartje) gmail.com

02: Maatregelen te nemen bij opneming van een patiënt


1. De patiënt word niet overgenomen voor de daartoe benodigde stukken zijn overlegd en gebleken is dat ze in orde zijn.


2. Een rechterlijke machtiging, afgegeven door de kantonrechter of officier van justitie, in spoedeisende gevallen door de burgemeester of bij overplaatsing uit een andere krankzinnigengesticht door de rechtbank, mag nimmer ontbreken.
3. Zorg er voor dat het afscheid van de familie zo kort mogelijk is en dat de familie niet mee gaat naar de afdeling
4. zorg er voor dat er altijd voldoende verpleegsters of verplegers aanwezig zijn.
5. Bij overname word de begeleiders gevraagd of de patiënt ook verschijnselen vertoont die hem gevaarlijk maken voor zichzelf of zijn omgeving.
6: De patiënt word na overname naar de badkamer gebracht om het te baden, tenzij de afdelingsgeneesheer anders heeft bepaald.
7. De patiënt word ondertussen medegedeeld waar hij zich bevind: in een geneeskundig gesticht voor geesteszieken, en in het algemeen op een manier behandeld die hem de indruk geeft dat hij ziek is.
8. De verpleegsters en verplegers houden er rekening mee dat het eerste optreden tegenover de patiënt vaak beslissend is voor de manier waarop hij zich de verdere verpleging gedraagt.
9. Wanneer de patiënt in een dwangbuis of op andere wijze gebonden word binnengebracht, word hij eerst in de badkamer of andere door de afdelingsgeneesheer aan te wijzen lokaliteit gebracht, voordat hem de dwangbuis of andere dwangmiddelen worden afgenomen.
10. De begeleiders mogen hierbij nimmer aanwezig zijn aangezien hun aanwezigheid dikwijls prikkelend werkt op de lijder en een aanval van woede ten gevolge kan hebben.
11. Terwijl de patiënt een reinigingsbad word toegediend word ondertussen de kleding en het lichaam nauwkeurig onderzocht.
12. Dit onderzoek geschiede zodanig dat het voor de patiënt niet hinderlijk is.
13. Wat de kleding betreft word nauwkeurig onderzocht of de patiënt in het bezit is van gevaarlijke of schadelijke voorwerpen, geld, kostbaarheden, waarbij er rekening mee word gehouden dat mond, anus, okselholten en andere holten als plaats kunnen worden gebruikt om verboden voorwerpen te verbergen.
14. Wat het lichaam betreft word nauwkeurig toegezien:
a: of aanwezig zijn lichamelijke verwondingen zoals ontvellingen, kneuzingen, blauwe plekken, worden, beenbreuken, ontwrichtingen, oorbloedgezwellen, decubitusplekken alsmede tatouages der huid.
b: valse tanden, kunstogen etc.
c: doofheid, zwakte van gezicht en andere zintuigelijke stoornissen.
d: of voorwerpen zich bevinden in neus, uitwendige gehoorgang en andere holten
e: of verschijnselen aanwezig zijn van zwangerschap, met name opgezette buik en zwelling der borsten
f: of bij kraamvrouwen aanwezig is inscheuring van het pirineum
g: of de streek boven het schaambeen ook uitgezet en pijnlijk is, wat wijzen kan op een uitgezette blaas
h: of er darmbreuken zijn met name in de lies-, dij- en navelstreek
i: of aanwezig zijn huidziekten of huidveranderingen die op de aanwezigheid van lichaamsparasieten wijzen zoals luizen, schurft en dergelijke
j: of er aderspatten, likdoorns of ingegroeide nagels aanwezig zijn
k: of er aandoeningen van anus, met name aambeien, uitzakking van de endeldarm en dergelijke zichtbaar zijn.
l: of er aandoeningen der genitalia zoals misvorming, geslachtziekten, fluor albus etc. zichtbaar zijn.
m: of er andere afwijkingen voorkomen.
15. Van alle afwijkingen word de afdelingsgeneesheer onmiddellijk in kennis gesteld.
16. Ook in de nabijheid der badkamer behoort een voldoend aantal verpleegsters en verplegers aanwezig te zijn ter voorkoming van eventuele ongevallen.
17. De lijder wordt na het bad op de ziekenafdeling te bed gebracht, tenzij de afdelingsgeneesheer anders heeft bepaald.
18. De patiënt word hierop enig voedsel aangeboden, bijvoorbeeld een glas melk.
19. Men tracht door middel van geschikte toespraak de lijder gerust te stellen en zijn vertrouwen te winnen.
  1   2   3   4   5

  • 01: Voorwoord
  • Toelichting op deze bewerking
  • Inhoudsopgave Hoofdstuk
  • Copyright © Netperk2016
  • Informatie: netperk4u (apestaartje) gmail.com

  • Dovnload 314.29 Kb.