Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


{0>Microsoft Office Communicator Mobile

Dovnload 153.12 Kb.

{0>Microsoft Office Communicator MobileDatum10.09.2018
Grootte153.12 Kb.

Dovnload 153.12 Kb.


{0>Microsoft Office Communicator Mobile (2007 Release) Troubleshooting Guide<}100{>Handleiding voor probleemoplossing
in Microsoft Office Communicator Mobile (versie 2007)<0}


{0>Published:<}100{>Gepubliceerd:<0} {0>September 2007<}100{>oktober 2007<0}

{0>Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice.<}100{>De informatie in dit document, met inbegrip van URL's en andere verwijzingen naar internetsites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.<0} {0>Unless otherwise noted, the companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places, and events depicted in examples herein are fictitious.<}100{>Tenzij anders vermeld zijn de in dit document als voorbeeld genoemde ondernemingen, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsnamen en gebeurtenissen fictief.<0} {0>No association with any real company, organization, product, domain name, e-mail address, logo, person, place, or event is intended or should be inferred.<}100{>Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen berusten geheel op toeval.<0} {0>Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user.<}100{>De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetten inzake auteursrecht.<0} {0>Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.<}100{>Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.<0}

{0>Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document.<}100{>Microsoft kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document.<0} {0>Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.<}100{>Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan dit document.<0}

{0>©2007 Microsoft Corporation.<}100{>© 2007 Microsoft Corporation.<0} {0>All rights reserved.<}100{>Alle rechten voorbehouden.<0}

{0>Microsoft, ActiveSync, Exchange Server, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server, and Windows Vista are trademarks of the Microsoft group of companies.<}100{>Microsoft, ActiveSync, Exchange Server, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation.<0}

{0>All other trademarks are the property of their respective owners.<}100{>Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van de respectieve eigenaren.<0}

{0>Introduction<}100{>Inleiding<0}


{0>This document describes issues that some users of Microsoft® Office Communicator Mobile (2007 release) encounter under particular circumstances.<}100{>In dit document worden problemen beschreven waarmee sommige gebruikers van Microsoft® Office Communicator Mobile (versie 2007) in bepaalde gevallen te maken krijgen.<0} {0>Issues are categorized by product feature area, and offers potential resolutions.<}100{>Problemen worden gecategoriseerd per productfunctie, waarbij potentiële oplossingen worden gegeven.<0}

{0>We recommend that you refer to the other documents in the Communicator Mobile (2007 release) documentation set if you do not find the resolution for your issue in this document.<}100{>U kunt het beste andere documenten voor Communicator Mobile (versie 2007) raadplegen als
u in dit document geen oplossing voor uw probleem vindt.

<0}

{0>Installation<}100{>Installatie<0}


{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>When you try to install Communicator Mobile, you receive the message “Application Manager cannot install this application on your mobile device due to an invalid setup file.”<}100{>wanneer u Communicator Mobile probeert te installeren, wordt het volgende bericht weergegeven: „Deze toepassing kan niet worden geïnstalleerd op het mobiele apparaat door een ongeldig installatiebestand.”<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Verify that you are using Microsoft ActiveSync® 4.2 technology or Microsoft Windows Mobile Device Center 6 technology to install Communicator Mobile (2007 release).<}100{>controleer of u technologie van Microsoft ActiveSync® 4.2 of Microsoft Windows Mobile Device Center 6 gebruikt om Communicator Mobile (versie 2007)
te installeren.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>When you try to install certificates, you receive the message “Alert: Security permission was insufficient to update your device.”<}100{>wanneer u certificaten probeert te installeren, wordt het volgende bericht weergegeven: „Waarschuwing: beveiligingsbevoegdheid is onvoldoende om het apparaat bij
te bewerken.”<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Install the certificates by using a device provisioning file, as described in the Microsoft Office Communicator Mobile (2007 Release) Planning and Deployment Guide.<}100{>installeer de certificaten met een leveringsbestand voor het apparaat, zoals
is beschreven in de Handleiding voor de planning en implementatie van Microsoft Office Communicator Mobile (versie 2007).<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>When you try to remove Communicator Mobile by using the Control Panel on the desktop computer that you used to install it, Communicator Mobile is not removed from the mobile device.<}100{>wanneer u Communicator Mobile probeert te verwijderen via het Configuratiescherm op de desktopcomputer waarmee u de toepassing hebt geïnstalleerd, wordt Communicator Mobile niet verwijderd van het mobiele apparaat.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>To remove Communicator Mobile from the mobile device, use ActiveSync or Windows Mobile Device Center as described in the Microsoft Office Communicator Mobile (2007 Release) Planning and Deployment Guide.<}100{>verwijder Communicator Mobile van het mobiele apparaat met behulp van ActiveSync of Windows Mobile Device Center, zoals is beschreven in de Handleiding voor
de planning en implementatie van Microsoft Office Communicator Mobile (versie 2007)
.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>There are multiple Communicator Mobile Today or Home screen add-ins on your device, multiple entries for Communicator Mobile in the Programs folder of your mobile device, or multiple entries for Communicator Mobile in ActiveSync Add/Remove Programs.<}100{>er zijn meerdere invoegtoepassingen voor het scherm Vandaag en het beginscherm van Communicator Mobile, meerdere items voor Communicator Mobile in de map Programs van het mobiele apparaat of meerdere items voor Communicator Mobile in Software van ActiveSync.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Remove all versions of Communicator Mobile from the device and the desktop, and then install the latest version.<}0{>verwijder alle versies van Communicator Mobile van het apparaat en de desktopcomputer en installeer de meest recente versie.<0} {0>For more information about removing Communicator Mobile, see the Microsoft Office Communicator Mobile (2007 Release) Planning and Deployment Guide.<}76{>Zie de Handleiding voor de planning
en implementatie van Microsoft Office Communicator Mobile (versie 2007)
voor meer informatie over het verwijderen van Communicator MobileCommunicator Web Access (2007 release) Planning and Deployment Guide
.<0}

{0>After you remove Communicator Mobile, verify that the folder \Program Files\Communicator has been deleted from the device.<}0{>Controleer of de map \Program Files\Communicator is verwijderd van het apparaat nadat
u Communicator Mobile hebt verwijderd.<0} {0>If the file has not been deleted by the program installer, manually delete it.<}0{>Verwijder het bestand handmatig als dit niet
is verwijderd door het installatiebestand van het programma.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>During installation, you receive the message “Installation was unsuccessful. The program or setting cannot be installed because it is not digitally signed with a trusted user.”<}0{>tijdens de installatie wordt het volgende bericht weergegeven: „Installatie
is niet geslaagd. De toepassing of instelling kan niet worden geïnstalleerd omdat deze niet digitaal is ondertekend dor een betrouwbare gebruiker.”<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Communicator Mobile has been signed by the Mobile2Market (MTM) certificate.<}0{>Communicator Mobile is ondertekend door het MTM-certificaat (Mobile2Market).<0} {0>If your device has been configured by your mobile provider or device manufacturer to not support MTM signed applications, you will receive this error message.<}0{>Als het apparaat zodanig door uw mobiele provider of apparaatfabrikant
is ingesteld dat met MTM ondertekende toepassingen niet wordt ondersteund, wordt dit foutbericht weergegeven.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>During installation, you receive the message “There is not enough space available to install. Try deleting some data and try again.”<}0{>tijdens de installatie wordt het volgende foutbericht weergegeven: „Er is onvoldoende ruimte beschikbaar voor de installatie. Verwijder enkele gegevens en probeer het opnieuw.”<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>The Communicator Mobile (2007 release) installer requires approximately 7.5 MB of space on the device.<}0{>voor het installatieprogramma van Communicator Mobile (versie 2007) is ongeveer 7,5 MB aan ruimte op het apparaat vereist.<0} {0>Delete some data from the device, and then retry installation.<}0{>Verwijder enkele gegevens van het apparaat en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.<0} {0>You can also try copying some data from the device to a storage card, if you have one.<}0{>U kunt ook proberen enkele gegevens kopiëren van het apparaat naar een opslagkaart, als u deze hebt.

<0}

{0>Sign-in<}100{>Aanmelden<0}


{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>When you try to sign in to Communicator Mobile, you receive the message “Unable to connect to network.”<}0{>wanneer u zich probeert aan te melden bij Communicator Mobile, wordt het volgende bericht weergegeven: „Kan geen verbinding maken met netwerk.”<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Verify that you have correctly configured a proxy server on the mobile device.<}0{>controleer of u een proxyserver juist hebt geconfigureerd op het mobiele apparaat.<0} {0>Refer to the procedures in the Microsoft Office Communicator Mobile (2007 Release) User’s Guide that describe how to configure a proxy connection on your device.<}0{>Zie de procedures in de Gebruikershandleiding voor Microsoft Office Communicator Mobile (versie 2007), waarin wordt beschreven hoe u een proxyverbinding met het apparaat configureert.<0} {0>If you are trying to sign in by using the mobile provider network, verify that you have adequate signal reception.<}0{>Controleer of het signaal sterk genoeg is als u zich probeert aan te melden via het netwerk van de mobiele provider.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>The message “Unable to connect using TLS. Please check if correct certificates are installed” appears.<}0{>het volgende bericht wordt weergegeven: „Kan geen verbinding maken met TLS. Controleer of de juiste certificaten zijn geïnstalleerd.”<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Verify that the server name is correct and that you have installed the certificates that are required by your server.<}0{>controleer of de servernaam juist is en u de certificaten hebt geïnstalleerd die vereist zijn door uw server.<0} {0>If you installed the certificates while Communicator Mobile was already running, exit and restart the program.<}0{>Sluit Communicator Mobile en start het programma opnieuw als dit actief was toen u de certificaten installeerde.<0} {0>For instructions on installing certificates, refer to the Microsoft Office Communicator Mobile (2007 Release) Planning and Deployment Guide, or contact your system administrator.<}0{>Zie de Handleiding voor de planning en implementatie van Microsoft Office Communicator Mobile (versie 2007) of neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie over het installeren van certificaten.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>When you configure Communicator Mobile to sign in by using TLS transport, sign-in fails.<}0{>wanneer u Communicator Mobile configureert om u aan te melden via TLS-transport, mislukt de aanmelding.<0}

{0>RESOLUTION
:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Do one of the following:<}100{>voer een van de volgende handelingen uit:<0}

 • {0>Verify that the time zone and date settings on the device are correct.<}0{>Controleer of de tijdzone en datuminstellingen op het apparaat juist zijn.<0}

 • {0>Verify that the server name is correct.<}0{>Controleer of de servernaam juist is.<0}

 • {0>Verify that the correct certificates are installed.<}0{>Controleer of de juiste certificaten zijn geïnstalleerd.<0} {0>For information about installing certificates, refer to the Microsoft Office Communicator Mobile (2007 Release) Planning and Deployment Guide, or contact your system administrator.<}93{>Zie de Handleiding voor de planning en implementatie van Microsoft Office Communicator Mobile (versie 2007) of neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie over het installeren van certificaten.<0} {0>If you have installed new certificates, delete the old certificates from the device, and then try to sign in again.<}0{>Verwijder de oude certificaten van het apparaat en probeer u opnieuw aan te melden als
  u nieuwe certificaten hebt geïnstalleerd.<0}

 • {0>If you have verified the time and date settings and the certificates, and you still cannot sign in, you can disable Certificate Revocation List (CRL) checking by modifying the registry.<}0{>Als u de tijd- en datuminstellingen en de certificaten hebt geïnstalleerd en u zich nog steeds niet kunt aanmelden, kunt u CRL-controle (Certificate Revocation List) uitschakelen door het register te wijzigen.<0}

{0>Caution<}100{>Waarschuwing<0}

{0>If you disable CRL checking, the device cannot verify the authenticity or certificate revocation status of the servers to which you connect.<}0{>Als u CRL-controle uitschakelt, kan de authenticiteit of status voor de intrekking van certificaten niet worden gecontroleerd voor servers waarmee u verbinding maakt.<0} {0>Connecting to unknown servers is a serious security risk.<}0{>U loopt altijd een groot beveiligingsrisico wanneer u verbinding maakt met onbekende servers.<0}

{0>Serious problems can occur if you modify the registry incorrectly.<}0{>Als u het register op een onjuiste manier wijzigt, kunnen ernstige problemen opreden.<0} {0>Modify the registry at your own risk.<}0{>Wijzig het register op uw eigen risico.<0}


{0>To disable CRL checking, using a registry editor, go to the registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator\System Settings\DisableCertCheck, and then change the value to 1.<}0{>Ga naar de registersleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator\System Settings\DisableCertCheck en wijzig de waarde in 1 als u CRL-controle wilt uitschakelen.<0}


{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>When you try to log in to Communicator Mobile, the message “Wrong Server Name” appears, even though you are using the correct server name, user name, and password.<}0{>wanneer u probeert zich aan te melden bij Communicator Mobile, wordt het bericht „Onjuiste servernaam” weergegeven, ook als u de servernaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord juist hebt opgegeven.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Verify that you have an active, available data connection (ActiveSync, GPRS, 1xRTT, or Wi-Fi), and then try again.<}0{>controleer of u een actieve, beschikbare gegevensverbinding hebt (ActiveSync, GPRS, 1xRTT of Wi-Fi) en probeer het opnieuw.<0} {0>You can also receive this message if the server uses different addresses for access from inside the organization’s network and from outside.<}0{>Dit bericht kan ook worden weergegeven als de server andere adressen gebruikt voor toegang vanaf binnen het netwerk van de organisatie een vanaf buiten.<0} {0>If you do not know the external or internal server address, contact your system administrator.<}100{>Neem contact op met de systeembeheerder als u het adres van de externe of interne server niet weet.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>You cannot sign in to a server as an external user.<}100{>u kunt zich niet als externe gebruiker aanmelden bij een server.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>If your administrator configured a nondefault port on the instant messaging server, you need to obtain the port number from your administrator and specify it in your Communicator Mobile server settings according to the instructions in the Microsoft Office Communicator Mobile (2007 Release) User’s Guide.<}0{>als de beheerder een afwijkende poort op de expresberichtenserver heeft geconfigureerd, moet u dit nummer vragen aan de beheerder en opgeven in de serverinstellingen voor Communicator Mobile overeenkomstig de instructies in de Gebruikershandleiding voorMicrosoft Office Communicator Mobile (versie 2007).<0} {0>Also ensure that Communicator Mobile has been configured to use the correct external server address.<}0{>Controleer ook of in Communicator Mobile het juiste adres van de externe server is ingesteld.<0} {0>If you do not know the external server address, contact your system administrator.<}86{>Neem contact op met de systeembeheerder als u het adres van de externe server niet weet.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>The sign-in process takes a long time.<}0{>het duurt lang voordat u bent aangemeld.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>If you have 60 or more contacts on your Contact List, the Communicator Mobile sign-in process can take longer.<}0{>als uw lijst met contactpersonen 60 of meer contactpersonen bevat, kan het langer duren voordat u bent aangemeld.<0} {0>In addition, having more than 60 contacts can cause the battery to drain very quickly.<}100{>Bovendien kan de batterij erg snel leeg zijn wanneer
de lijst meer dan 60 contactpersonen bevat.<0} {0>Having a large number of contacts on your Contact List can also cause Communicator Mobile to stop responding altogether.<}95{>Een groot aantal contactpersonen in de lijst kan ook ertoe leiden dat Communicator Mobile helemaal niet meer reageert.<0} {0>If Communicator Mobile stops responding, delete contacts by using Office Communicator 2007, and then restart your mobile device before you try to sign in again.<}0{>Als Communicator Mobile niet meer reageert, verwijdert u contactpersonen vanuit Office Communicator 2007 en start u het mobiele apparaat opnieuw op voordat u zich probeert aan te melden.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>Communicator frequently disconnects from the server.<}84{>Communicator verbreekt vaak de verbinding met de server.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>When you make or receive a call on a Windows Mobile powered device, the GPRS connection is put on hold.<}91{>wanneer u een gesprek op een apparaat met Windows Mobile start of ontvangt, wordt de GPRS-verbinding opgeschort.<0} {0>Therefore, when you are in a call, Communicator is unable to communicate with the server.<}100{>Wanneer u derhalve bezig bent met een gesprek, kan Communicator niet communiceren met de server.<0} {0>If Communicator is unable to communicate with the Office Communications Server for a period of five to ten minutes or more, Communicator disconnects.<}100{>Als Communicator gedurende vijf tot tien minuten of langer niet kan communiceren met de Office Communications-server, wordt
de verbinding verbroken.<0} {0>Furthermore, on some smartphone devices, when you press the END (call) button to disconnect from a call or to lock the device, the GPRS connection is disconnected.<}100{>Wanneer u bovendien op sommige smartphones op de knop END (gesprek) drukt tijdens een gesprek of om het apparaat te vergrendelen, wordt de GPRS-verbinding verbroken.<0} {0>Communicator Mobile relies on the GPRS connection and is, therefore, signed out when GPRS is disconnected.<}91{>Communicator Mobile maakt gebruik van de GPRS-verbinding
en wordt daarom afgemeld wanneer de GPRS-verbinding wordt verbroken.<0}

{0>To ensure that Communicator automatically tries to reestablish a network connection and sign in to the server, select the Reconnect if network lost check box in Communicator Mobile Options.<}86{>Als u ervoor wilt zorgen dat Communicator automatisch opnieuw een netwerkverbinding
tot stand probeert te brengen en wordt aangemeld bij de server, schakelt u het selectievakje Opnieuw verbinding maken als netwerkverbinding is verbroken in Opties van Communicator Mobile in.<0} {0>If Communicator Mobile is configured to automatically sign in, Communicator Mobile will retry sign-in five times, beginning 15 seconds after it is initially disconnected.<}100{>Als Communicator Mobile is geconfigureerd om automatisch
te worden aangemeld, wordt vijfmaal geprobeerd om Communicator Mobile aan te melden,
te beginnen 15 seconden nadat de verbinding voor het eerst is verbroken.<0}

{0>If you do not want to disconnect GPRS with the END (call) button, you can set the value of the following registry key to 1:<}96{>Als u de GPRS-verbinding niet wilt verbreken met de knop END (gesprek), kunt u de waarde van de volgende registersleutel instellen op 1:<0}

{0>HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ConnMgr\Providers\{7C4B7A38-5FF7-4bc1-80F6-5DA7870BB1AA}\Connections\(GPRS connection name)\AlwaysOn<}75{>HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ConnMgr\Providers\{7C4B7A38-5FF7-4bc1-80F6-5DA7870BB1AA}\Connections\(naam GPRS-verbinding)\AlwaysOn.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>When starting Communicator Mobile, you receive the message “The program is from an unknown publisher.<}0{>wanneer u Communicator Mobile start, wordt het volgende bericht weergegeven: „Het programma is van een onbekende uitgever.<0} {0>Running it can possibly harm your device.<}0{>Als u het uitvoert, kan het apparaat beschadigen.<0} {0>Do you want to continue?”<}0{>Wilt u doorgaan?”<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Communicator Mobile has been signed by the Mobile2Market (MTM) certificate.<}100{>Communicator Mobile is ondertekend door het MTM-certificaat (Mobile2Market).<0} {0>If your device has been configured by your mobile provider or device manufacturer to not support MTM signed applications, you will receive this error message.<}100{>Als het apparaat zodanig door uw mobiele provider of apparaatfabrikant
is ingesteld dat met MTM ondertekende toepassingen niet worden ondersteund, wordt dit foutbericht weergegeven.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>Communicator Mobile stops unexpectedly and without prompting.<}0{>Communicator Mobile wordt onverwacht en zonder bericht gestopt.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>When Windows Mobile powered devices are low on program memory, the operating system automatically stops some programs from running in order to free up memory.<}0{>wanneer er bijna geen programmageheugen meer beschikbaar is op Windows Mobile-apparaten, worden sommige actieve programma's automatisch gestopt om geheugen vrij te maken.<0} {0>Programs that have been activated, but have not been used recently are subject to shutdown by the operating system.<}0{>Programma's die zijn geactiveerd maar recentelijk niet zijn gebruikt, kunnen worden afgesloten door het besturingssysteem.<0} {0>In order to help prevent the operating system from stopping Communicator, close all programs that are not currently in use, and then restart Communicator.<}0{>Sluit alle programma's die u momenteel niet gebruikt en start Communicator opnieuw als u wilt voorkomen dat Communicator wordt gestopt door het besturingssysteem.

<0}

{0>Contact List and Presence<}98{>Lijst met contactpersonen
en aanwezigheidsstatus<0}


{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>You cannot display the Contact List or the Conversation window.<}0{>u kunt de lijst met contactpersonen of het gespreksvenster niet openen.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Do one of the following:<}100{>voer een van de volgende handelingen uit:<0}

 • {0>Sign out, and then sign back in.<}0{>Meld u af en weer aan.<0}

 • {0>Try a different network connection type.<}0{>Probeer ander type netwerkverbinding.<0}

 • {0>Restart the device.<}75{>Start het apparaat opnieuw op.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>Communicator Mobile does not display presence status for all contacts on the Contact List.<}0{>in Communicator Mobile wordt de aanwezigheidsstatus voor personen in de lijst met contactpersonen niet weergegeven.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Your device may be low on memory.<}0{>er is mogelijk weinig geheugen beschikbaar op het apparaat.<0} {0>Exit programs that you are not currently using, or delete some contacts in order to optimize your Contact List.<}0{>Sluit programma's af die u momenteel niet gebruikt of verwijder enkele contactpersonen om de lijst met contactpersonen te optimaliseren.<0} {0>Communicator Mobile does not explicitly define any limit to the number of contacts on your Contact List.<}0{>In Communicator Mobile is de lijst met contactpersonen niet expliciet aan een maximum aantal personen gebonden.<0} {0>However, on some devices, there may not be enough memory available for Communicator Mobile to display presence status for all your contacts.<}0{>Op sommige apparaten is mogelijk echter onvoldoende geheugen beschikbaar voor Communicator Mobile om de aanwezigheidsstatus voor alle contactpersonen weergeven.<0}

{0>If you have 200 or more contacts on your Contact List, the Communicator Mobile sign-in process can take longer.<}100{>Als uw lijst met contactpersonen 200 of meer contactpersonen bevat, kan het langer duren voordat u bent aangemeld.<0} {0>Having a large number of contacts on your Contact List can also cause Communicator Mobile to stop responding altogether.<}100{>Een groot aantal contactpersonen in de lijst kan ook ertoe leiden
dat Communicator Mobile helemaal niet meer reageert.<0} {0>If Communicator Mobile stops responding, delete contacts by using Office Communicator 2007 on your desktop computer, and then restart your mobile device before you try to sign in again.<}88{>Als Communicator Mobile niet meer reageert, verwijdert u contactpersonen vanuit Office Communicator 2007 op uw desktopcomputer en start u het mobiele apparaat opnieuw op voordat u zich probeert aan
te melden.<0}


{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>Different phone number options are displayed when you view a user’s Contact Card using Communicator Mobile and when you view the same user’s Contact Card using Communicator on the desktop.<}0{>er worden andere opties voor telefoonnummers weergegeven wanneer u het visitekaartje van een gebruiker weergeeft in Communicator Mobile en wanneer u het visitekaartje van dezelfde gebruiker weergeeft in Communicator op de desktopcomputer.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Communicator on the desktop obtains contact information from both the server and the Global Address List (GAL).<}0{>Communicator haalt op de desktopcomputer contactgegevens op vanaf de server en vanuit de algemene adreslijst.<0} {0>Communicator Mobile, however, obtains contact information only from the server.<}0{>Communicator Mobile haalt contactgegevens echter alleen
op vanaf de server.<0}

{0>Contact phone numbers that have been published on the server or using Communicator Options are displayed by Communicator Mobile.<}0{>Telefoonnummers van contactpersonen die zijn gepubliceerd op de server of met Opties van Communicator, worden weergegeven in Communicator Mobile.<0} {0>Contact phone numbers that have been published only in the GAL are not displayed by Communicator Mobile.<}0{>Telefoonnummers van contactpersonen die alleen in de algemene toegangslijst zijn gepubliceerd, worden niet weergegeven in Communicator Mobile.

<0}

{0>Conversations<}90{>Gesprekken<0}


{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>You cannot complete a call to a contact with a phone number that contains nonnumeric characters.<}0{>u kunt een gesprek met een contactpersoon niet voltooien als het telefoonnummer niet-numerieke tekens bevat.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Phone numbers for contacts are based on the information retrieved from the instant messaging (IM) system.<}0{>telefoonnummers van contactpersonen zijn gebaseerd op de gegevens die vanuit het expresberichtensysteem worden opgehaald.<0} {0>If you call a contact using the Contact Card in Communicator Mobile and if your device is running Windows Mobile 5.0 build 14847 (AKU 2), or later, you can edit the phone number before dialing.<}0{>Als u een contactpersoon belt vanaf het visitekaartje in Communicator Mobile en op het apparaat Windows Mobile 5.0 build 14847 (AKU 2) of hoger wordt uitgevoerd, kunt u het telefoonnummer bewerken voordat u dit kiest.<0}

{0>The recommended format for phone numbers is described in Microsoft Knowledge Base article 834478 (http://r.office.microsoft.com/r/rlidCoMo1?p1=KB834478), but there is nothing to prevent system administrators from using custom number formats.<}0{>De aanbevolen indeling voor telefoonnummers is beschreven in het Microsoft Knowledge Base-artikel 834478 (http://r.office.microsoft.com/r/rlidCoMo1?p1=KB834478), maar er kan niet worden verkomen dat systeembeheerders aangepaste nummerindelingen gebruiken.<0} {0>If you have trouble completing a call, contact your system administrator for help.<}0{>Neem contact op met de systeembeheerder voor hulp als u een gesprek niet kunt voltooien.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>When a user running Microsoft Office Communicator (2005 release) or earlier invites you to an existing conversation, you do not see an announcement in the message history indicating that the Microsoft Office Communicator (2005 release) user “has joined the conversation.”<}0{>wanneer een gebruiker die Microsoft Office Communicator (versie 2005)
of eerder uitvoert, u uitnodigt voor een bestaand gesprek, ziet u geen item in de berichtengeschiedenis waaruit blijkt dat de gebruiker van Microsoft Office Communicator
(versie 2005) heeft deelgenomen aan het gesprek.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Refer to the participant identifier at the top of the Conversation window to see who is participating in the conversation.<}100{>zie de deelnemer-id boven in het gespreksvenster als u wilt weten wie deelneemt aan het gesprek.<0} {0>The participant identifier displays the other participant’s name if there are only two participants in the conversation, the number of participants in the conversation if there are more than two participants, and the name of the person who is typing whenever a participant is actively typing a message.<}0{>De deelnemer-id bevat de naam van de andere deelnemer als
er slechts twee personen aan het gesprek deelnemen, het aantal deelnemers aan het gesprek als
er meer dan twee deelnemers zijn en de naam van degene die typt zodra een deelnemer actief een bericht typt.<0} {0>The participant identifier properly represents all participants in the conversation, including the Communicator (2005 release) user.<}0{>De deelnemer-id geeft op de juiste manier alle deelnemers aan het gesprek weer, waaronder de gebruiker van Communicator (versie 2005).

{0>Device Interaction<}0{>Interactie met apparaat<0}


{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>On my smartphone, even though I receive a message indicating that Communicator Mobile installed successfully, I am unable to see Communicator status on the Home screen.<}0{>hoewel op mijn smartphone een bericht wordt weergegeven dat Communicator Mobile is geïnstalleerd, wordt de status van Communicator niet weergegeven in het beginscherm.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>You can add Communicator status to your preferred Home screen layout by selecting the Display on Home screen check box in Communicator Options on the General tab.<}0{>u kunt de status van Communicator toevoegen aan uw voorkeurslay-out voor het beginscherm door het selectievakje Weergeven op beginscherm in Options van Communicator op het tabblad Algemeen in te schakelen.<0}

{0>ISSUE:<}100{>PROBLEEM:<0} {0>Communicator Mobile seems to consume a lot of battery power.<}0{>het lijkt alsof Communicator Mobile veel batterijvermogen verbruikt.<0}

{0>RESOLUTION:<}100{>OPLOSSING:<0} {0>Any program that stays connected to a network consumes battery power.<}0{>ieder programma dat verbonden blijft met een netwerk, verbruikt batterijvermogen.<0} {0>Communicator must maintain a connection to Office Communications Server in order to monitor the current presence status of your contacts and to display your current presence status to your contacts.<}0{>Communicator moet verbinding houden met Office Communications Server om de huidige aanwezigheidsstatus van uw contactpersonen te volgen en uw huidige aanwezigheidsstatus weer te geven aan uw contactpersonen.<0} {0>As long as Communicator Mobile is connected, it processes any updates that it receives for any person in your Contact List, as well as any changes you make to your own presence status.<}0{>Zolang Communicator Mobile
is verbonden, worden eventuele updates verwerkt die worden ontvangen voor iedere persoon
in de lijst met contactpersonen alsmede wijzigingen die u aanbrengt in uw eigen aanwezigheidsstatus.<0}

{0>To conserve the battery on your mobile device, you can select the Status updates off when idle check box in Communicator Options on the General tab.<}0{>Als u de batterij van het mobiele apparaat wilt sparen, kunt u het selectievakje Statusupdates uitschakelen waneer niet actief in Opties van Communicator op het tabblad Algemeen inschakelen.<0} {0>When you enable this option, Communicator Mobile does not monitor the presence status of your contacts when the device is idle.<}0{>Wanneer u deze optie inschakelt, wordt de aanwezigheidsstatus van uw contactpersonen niet gevolgd wanneer het apparaat niet actief is.<0} {0>If status updates have been disabled while the device is idle, the next time you open Communicator Mobile, there will be a period of apparent unresponsiveness while Communicator Mobile retrieves the current presence of your contacts.<}0{>Als statusupdates zijn uitgeschakeld terwijl het apparaat niet actief is, lijkt het alsof Communicator Mobile niet reageert wanneer u de toepassing de volgende keer opent, maar de huidige aanwezigheidsstatus van
uw contactpersonen wordt dan opgehaald.<0}

 • {0> Introduction Inleiding
 • {0> Sign-in Aanmelden

 • Dovnload 153.12 Kb.