Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Aanwezigen Zie aparte aanwezigheidslijst Agenda

Dovnload 80.75 Kb.

1. Aanwezigen Zie aparte aanwezigheidslijst AgendaDatum05.12.2018
Grootte80.75 Kb.

Dovnload 80.75 Kb.


-

Belgisch platform tegen armoede

en sociale uitsluiting EU 2020


Datum: 01/12/2016

Notulen
Verslaggever: Fabrizio Leiva-Ovalle & Josée Goris1. Aanwezigen
Zie aparte aanwezigheidslijst
2. Agenda


 1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

 2. Opvolging van de plannen armoedebestrijding: Brussel, Wallonië, Fédération Wallonie-Bruxelles

 3. Automatisering van de rechten

 4. Studie van de impact van een verhoging van de sociale bijstand: Planbureau

 5. Opvolging van de enquête van de Europese Commissie over de Pijler van de sociale rechten EN het Europese semester.

 6. Rondvraag


3. Verslag van de vergadering
3.1 De notulen van de vergadering worden goedgekeurd met de volgende opmerkingen:


 • Tijdens de vergadering van 08/09/2016 had het Belgisch platform beslist om een brief te sturen naar de Eerste Minister om zijn aandacht te vestigen op de dringende dossiers in de context van de begrotingsonderhandelingen. De brief werd verstuurd, maar we hebben nog geen antwoord ontvangen.

 • De Interministeriële Conferentie is nog niet heropgestart.

 • De lijst van deelnemers moet bij de notulen worden gevoegd.

3.2 Voorstelling van de plannen armoedebestrijding van Brussel, Wallonië en de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’.


3.2.1 Brussels plan, voorgesteld door Rocco VITALI van het Kabinet van Brussels Minister Céline FREMAULT en Christine DEKONINCK van het Kabinet van Brussels Minister Pascal SMET (zie PPT als bijlage).


 • Het voorgestelde ontwerp van plan moet nog goedgekeurd worden door de verschillende regeringsinstanties (Gewest, COCOF, GGM, VGC).

 • Het actieplan is toegespitst op vijf assen:

 • De Welzijnsbarometer: er is een stijging van de armoede vastgesteld (armoederisico 38 %).

 • Themaverslag

 • Gekruiste blikken

 • Synthese van de ronde tafel

 • Het actieplan: Transversaal beleid; de bevoegdheden kruisen voor samenhangende gegevens:

 • Het probleem van de dakloosheid structureel behandelen via een nieuwe ordonnantie die de steun aan daklozen zal organiseren. In dit kader zullen de budgetten van de initiatieven Housing First verdubbeld worden.

 • De strijd opvoeren tegen de schuldoverlast van de gezinnen. Er zal gemeenschappelijke software ingevoerd worden voor de diensten voor schuldbemiddeling. Het sociaal fonds van de maatschappelijke dienstverlening zal versterkt worden.

 • De voedselhulp versterken. De projecten sociale kruideniers en gezinsbegeleiding zullen ondersteund worden.

 • Via de Franse en de Vlaamse Gemeenschap zullen projecten die zich richten op onderwijs eveneens ondersteund worden.

 • Preventieacties inzake tuberculose, verbetering van de gezondheid van prostituees (zowel mannen als vrouwen). In het eerste trimester van 2017 worden de besluiten verwacht van een studie over prostitutie bij jongeren en studenten.

 • Een betere tenlasteneming van ouderen (aandachtspunten voor personen met de laagste pensioenen, de begeleiding verbeteren, kangoeroewoningen aanmoedigen). vii De gemengde stad verbeteren (aandachtspunten zijn schoolverzuim, cultuur). Bestrijding van discriminatie in de wijken. Sterke betrokkenheid van de Minister-President.

 • Werkgelegenheidsbeleid. Bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt.

 • Onthaal van de nieuwkomers. Strijd tegen sociale uitsluiting. Aandachtspunt over de toestand van de Roma. Personen in armoede die het woord nemen ondersteunen.

 • Betere coördinatie van het maatschappelijk welzijn. Aandachtspunt over de coördinatie tussen de 19 OCMW’s. Het plan moet kaderen in een lange termijnlogica.

Uitwisseling met de deelnemers.
 • Wat met de verschillen tussen de gemeenten in verband met de ontwikkelingsdoelstellingen van de sociale huisvesting? Zullen de huisvestingstoelagen moeilijker te beheren zijn? De wachtlijsten zijn immers zeer lang; het verloop van de gebruikers van de sociale woningen is laag. Er is een ontwikkelingsplan per gemeente, maar we willen geen jaren wachten. Er zijn toelatingscriteria nodig voor de sociale huisvesting die bepaalde sociale doelgroepen bevorderen: bijvoorbeeld vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

 • Er bestaan 30 overeenkomsten tussen de opvangtehuizen en de OVM (openbare vastgoedmaatschappijen).

 • De toegang tot huisvesting wordt ook vergemakkelijkt via de sociale verhuurkantoren (SVK). Er wordt voorzien in een verhoging van de subsidies in verband met de resultaten van de huisvesting van daklozen. Een andere maatregel die de sociale inschakeling bevordert via huisvesting is de glijdende huurovereenkomst. Het recht op de huurovereenkomst werd overgedragen naar de Gewesten in het kader van de zesde Staatshervorming. Het doel van de glijdende huurovereenkomst is de toegang bevorderen tot huisvesting van personen in inschakeling, aan het einde van een overgangsperiode waarin de bewoner het statuut heeft van onderhuurder alvorens bestaande huurder te worden.

 • De Brusselse overheden willen debatteren over de sociale onderbescherming (maart 2017) en een zelfredzaamheidsverzekering invoeren. De ouderen zijn ongerust over de toekomst van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 • Het winterplan zal gevoelig versterkt worden. Er werden 2.500 daklozen geïdentificeerd in Brussel. Iedereen beschermen tegen wanneer het slechte weer eraan komt, is prioriteit. Housing First kan niet alles regelen. Alle betrokkenen doen het maximum om een menswaardige en efficiënte opvang aan te bieden. De kwaliteit van de aangeboden begeleiding is die van een context van hoogdringendheid.

3.2.2 Waals plan voorgesteld door Iliana Gonzalez, 1ste Attachée, Cellule des Stratégies Transversales, Secrétariat Général, Service Public de Wallonie (PPT als bijlage).
 • Mevrouw Déborah DEWULF, Adviseur bij het Kabinet van Minister-President MAGNETTE, is ziek en kan het Waals plan armoedebestrijding zelf niet voorstellen.

 • Het plan stoelt op enkele basisprincipes, waaronder: de subsidiariteit (elk niveau handelt op zijn domein - federaal, FWB, Wallonië -); transversaliteit en coördinatie worden verzekerd door de Minister-President.

 • Belangrijkste maatregelen: Vernieuwd systeem van toekenning van sociale woningen. Regionaal fonds huurwaarborgen. Indicatieve huurtabel. Sociale hypothecaire leningen. Premies en leningen door de renovatie van ongezonde woningen. Strijd tegen voedselverspilling en steun voor de solidaire voedselhulp. Bescherming tegen energiegebruikers. Sociaal waterfonds. Begeleiding en preventie. Toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg. Steun aan de medische huizen die via een forfait werken. Aandachtspunt over discriminatie van eenoudergezinnen. Nieuw model van kinderbijslag. Gezinshulp en opvang van zieke kinderen. Gedifferentieerde toegang tot mobiliteit via de tarieven van de TEC, collectieve taxi's of solidaire autorijscholen. Toegang tot ontspanning en vrije tijd via toerisme voor iedereen. Administraties die beter gecoördineerd worden via een netwerk van ambtenaren en die versterkt worden in hun rol door opleidingen die worden voorbereid in samenwerking met de RWLP voor de ambtenaren. Tegen 2019 wordt een eindevaluatie verwacht van de Plannen voor Sociale Cohesie.

 • Deze maatregelen hebben tot doel: Een "universele" aanpak ontwikkelen en geen "categoriale" en een aanpak die rechtstreeks impact heeft op het dagelijkse leven van de personen in armoede of met een risico op armoede.

 • Deze maatregelen hebben GEEN betrekking op: het "tewerkstellings- en opleidingsbeleid" dat zal worden behandeld in het kader van het "Tewerkstellingspact", noch op de inkomensvorming die onder de bevoegdheid valt van de federale overheid.

Uitwisseling met de deelnemers.
 • Er moet worden opgemerkt dat vergelijkbare maatregelen worden voorgesteld in de Federale Plannen en in het Vlaamse Gewest.

 • Bij het gedifferentieerd beheer van de toekenning van de sociale woningen blijkt het moeilijk om een woning die overgelaten werd door een persoon met een beperking toe te kennen aan een persoon met een beperking. De meer politieke vraag werd niet behandeld.

 • Zal de toegang tot de gezinshulp de uitkeringen voor ouderen  in vraag stellen?

 • De maatregelen in verband met mobiliteit richten zich niet tot personen met een beperking, waarom?

 • Er bestaat een zekere bezorgdheid over de opvolging van de maatregelen: bij gebrek aan opvolging zullen de maatregelen niet werken. Deze vrees mag echter snel getemperd worden, rekening houdend met de mobilisering van de Waalse administraties en ION.

 • De mogelijkheid om een beroep te doen op de medische huizen wordt bemoeilijkt door de federale maatregelen (Maggie DE BLOCK). Minister ANTOINE maakt zich zorgen over deze toestand. Er zou een belangenconflict kunnen ontstaan tussen beleidsniveaus. De preventieve gezondheidsaanpak valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen.

 • De problematiek van de afgeleide sociale rechten wekt veel interesse bij de collega's van de SPW. Het onderwerp kan echter nog niet ontwikkeld worden naar aanleiding van deze vergadering. Er zal een document bij de notulen worden gevoegd.

3.2.3 Plan van de Fédération Wallonie-Bruxelles, voorgesteld door Patrick Liebermann, van de 'Service général de Coordination et de Pilotage des Politiques Transversales', Ministerie van de Fédération Wallonie-Bruxelles (PPT als bijlage).
 • Het plan wordt momenteel voorbereid. De heer Liebermann zal eveneens de algemene principes voorstellen.

 • Het Plan is een initiatief onder de verantwoordelijkheid van Minister-president, Rudi DEMOTTE.

 • De focus zal zich toespitsen op de materiële deprivatie op basis van de gemeenschapsbevoegdheden. De aanpak is gericht op armoedebestrijding EN vermindering van de sociale ongelijkheden. De regering beschouwt armoede als een transversale prioriteit.

 • Via het plan zal aandacht worden besteed aan gezinnen, aan kinderen en aan jongeren, aan gendervragen, aan uitsluiting in verband met culturele afkomst en aan personen die lange tijd in instellingen hebben doorgebracht ('institutions publiques de protection de la jeunesse', gevangenis, hospitalisatie in verband met de geestelijke gezondheid, enz.).

 • Het Plan spitst zich toe op 4 assen: de sociale lift laten werken, kinderen en jongeren beschermen, sociale emancipatie bevorderen en het algemene bestuur verbeteren. Deze oefening is nieuw voor de FWB. De regering hoopt een beroep te kunnen doen op de overeenstemmende armoedeambtenaren in het kader van de opvolging en begeleiding van de maatregelen (voorbeeld ONE). Een project om ervaringsgetuigen te betrekken loopt eveneens.

 • De autoriteiten van de FWB wilden starten per overlegfase. Dit is in maart 2016 gestart. Voorstellen voor dit overleg (meer bepaald met de RWLP en het Brussels Forum) worden verwacht.

 • De werkzaamheden in verband met le Pacte pour un enseignement d’excellence vormen een gelegenheid om te werken aan de processen die een impact hebben op de fenomenen inzake armoede en sociale uitsluiting.

Uitwisseling met de deelnemers.
 • Het ontwerp van Plan vermeldt de personen met een beperking niet en dat is verontrustend. De FWB voert een contactpunt dat zich met deze vraag bezighoudt.

3.3. Automatisering van de afgeleide sociale rechten. Dit punt wordt verdaagd naar een latere vergadering.


3.4 Studie van de impact van een verhoging van sociale bijstandsuitkeringen voorgesteld door Greet DE VIL, Michel ENGLERT, Filip VANHOREBEEK van het Planbureau (PPT als bijlage).


 • Julien VAN GEERTSOM herinnert er, bij wijze van inleiding aan, dat het federaal regeerakkoord voorziet in de verhoging van de sociale uitkeringen naar het niveau van de armoededrempel.

 • Het kabinet van mevr. E. SLEURS stelt voor om het verschil van 2 % voor personen met een handicap aan te passen, maar de regering heeft dit voorstel niet weerhouden in het kader van de begrotingsopmaak.

 • De studie die wordt voorgesteld, werd meer dan een jaar geleden uitgevoerd op vraag van Staatssecretaris E. SLEURS, vóór de asielcrisis.

U vindt de presentatie als bijlage. Jean-Maurice Frère van het Planbureau vult aan dat een recentere studie aantoont dat bij onveranderd beleid tegen 2018 een daling van de AROPE-indicator wordt verwacht. Maar in absolute termen zou er een stijging van het aantal mensen in armoede en sociale uitsluiting kunnen vastgesteld worden. Met de verhoging van het leefloon tot de armoederisicodrempel zouden er 60.000 personen extra uit de armoede en sociale uitsluiting gehaald kunnen worden.


Julien Van Geertsom geeft als voorzitter van het Belgisch Platform aan dat het Planbureau belangrijke argumenten aandraagt voor het debat over de verhoging van de laagste uitkeringen. Op basis hiervan kunnen er gerichte vragen gesteld worden, onder andere door de sociale partners.

Er wordt beslist dat het Platform aan Staatssecretaris Sleurs zal vragen om de simulaties uit te breiden naar de doelgroep van gezinshoofden en dat andere sociale voordelen eveneens mee in rekening worden gebracht.

3.5 Opvolging van de enquête van de Europese Commissie over de Pijler van de sociale rechten EN het Europese semester, voorgesteld door Josée GORIS, POD Maatschappelijke Integratie (PPT als bijlage).
In aanvulling op de informatie uit de presentatie vermeldt Julien Van Geertsom de resolutie van het Europese Parlement (aangenomen op 19 januari 2017) over de Europese Pijler van sociale rechten waarin de Commissie de lidstaten verzoekt te zorgen voor de snelle tenuitvoerlegging van de aanbeveling van 2013 over "Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken" en concrete stappen te ondernemen voor een kindergarantie in alle lidstaten, zodat elk kind dat momenteel het risico loopt van armoede, toegang heeft tot gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis kinderopvang, behoorlijke huisvesting en gezonde voeding; wijst op de noodzakelijke koppeling met programma's die ondersteuning en mogelijkheden bieden voor de ouders om te ontkomen aan situaties van sociale uitsluiting en om te integreren op de arbeidsmarkt; erkent dat dit beleid toereikende financiering vereist op nationaal niveau en steun uit het Europees Structureel en Investeringsfonds.
Op 23 januari 2017 zal er een Europese conferentie plaatsvinden over de Europese Pijler van Sociale rechten.

3.6 Rondvraag


De volgende vergadering zal plaatsvinden op 9 februari 2017 om 9.30 uur.

 • 1. Aanwezigen Zie aparte aanwezigheidslijst 2. Agenda
 • 3. Verslag van de vergadering

 • Dovnload 80.75 Kb.