Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Beleidsdocumenten en -organen De missieverklaring

Dovnload 1.27 Mb.

1. Beleidsdocumenten en -organen De missieverklaringPagina1/10
Datum05.11.2018
Grootte1.27 Mb.

Dovnload 1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

OnderwijsverslagGlobale beleidslijn voor het universitair onderwijs
1. Beleidsdocumenten en -organen


  1. De missieverklaring

Uiteraard omvat de missieverklaring meer dan alleen het onderwijsbeleid. Ze schetst de brede contouren van de universitaire opdracht en definieert wat de Universiteit Gent wil zijn in de regio en de wereld. Het valt op hoe in een grote meerderheid van de opgesomde profileringspunten een belangrijke rol is toebedeeld aan onderwijs en hoe de missie zich op vele manieren toespitst op de ontplooiingsmogelijkheden van creatief gevormde studenten. Op die manier onderstreept de missieverklaring het belang van onderwijs als een kerntaak van de instelling.
  1. Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van de UGent is Creatieve Kennisontwikkeling. Dit concept is de onderwijskundige vertaling van de succesvolle ‘Durf Denken’-campagne. Het sluit dus nauw aan bij de missie van de UGent en de genomen initiatieven voor onderwijsinnovatie.

Het onderwijsconcept van de UGent schuift geen universiteitsbrede geprefereerde didactische werkvorm naar voren en kan worden ingepast in de eigen onderwijsontwikkeling van de faculteiten. Het heeft niet de intentie dwingend te werken, maar eerder als een inspiratiebron.

De kernnoties betreffen het verwerven van kennis, het ontwikkelen van competenties en het aanscherpen van het (zelf-)kritisch vermogen. Het concept schetst de ambitie van de Universiteit Gent als onderwijsinstelling: het vormen van studenten die expert zijn, die innovatief omgaan met kennis, die onbevangen in de wereld staan en die een grondhouding aannemen van nooit aflatende wetenschappelijke nieuwsgierigheid. De UGent kiest daarmee voor een combinatie van kennen en kunnen, van algemene kundigheid en gespecialiseerde deskundigheid, een gebalanceerde mix van wijsheid en wetenschap.  1. Onderwijsvisie: Multiperspectivisme

In de aanloop naar de instellingsreview werd de nood gevoeld om een derde basisdocument te ontwikkelen, dat, voortbouwend op de twee vorige (missie UGent en onderwijsconcept), peilt naar de onderliggende waarden van het UGent onderwijsbestel. In die tekst worden de vorige documenten gecapteerd op een hoger metaniveau.


De onderwijsvisie en –strategie van de UGent refereert in haar beginzin aan de kernspreuk van de UGent, die ondertussen bekend is over heel Vlaanderen: Durf Denken. De kernspreuk sluit perfect aan bij zowel de ingesteldheid van de UGent (pluralistisch, onafhankelijk, kritisch) als bij de dwarsheid en nuchterheid waarvoor Gent als stad bekend staat.

In de onderwijsvisie wordt de kernspreuk - Durf Denken - uitgediept tot het kernwoord: “multiperspectivisme”.

Verder wordt onderwijs in de visietekst gesitueerd binnen het brede veld van de universitaire activiteiten. Daarbij wordt aangetoond dat onderzoek, maar ook zaken zoals sociale voorzieningen, de verhouding tot de buitenwereld en de interne bestuursvorm niet losstaan van het onderwijsproces en zijn onderliggende waarden maar er net een versterking en uitbreiding van vormen.


  1. Multiperspectivisme in de onderwijspraktijk: de ZES strategische onderwijsdoelstellingen

Multiperspectivisme heeft een bijzondere relevantie voor het onderwijsbeleid. Dat wordt duidelijk gemaakt in een vierde en laatste principetekst: “Archimedische platformen voor kwaliteitsverbetering.”


Deze tekst beschrijft hoe multiperspectivisme de basisfilosofie vormt en nauw aansluit bij Durf Denken. Concreet voor de onderwijspraktijk betekent dit dat kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie tegenover afwijkende gezichtspunten centraal staan in het onderwijs. Multiperspectivisme en durf denken is dan ook meteen de eerste strategische doelstelling van de UGent. Vanuit het concept multiperspectivisme kunnen de overige 5 strategische onderwijsdoelstellingen ontwikkeld en gedefinieerd worden, namelijk onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek, talentontwikkeling van studenten en personeel, participatie van stakeholders, internationalisering en kwaliteitszorg van opleidingen. Deze 6 strategische onderwijsdoelstellingen bepalen samen wat “kwaliteit van onderwijs aan de UGent” betekent.

 1. Durf denken & Multiperspectivisme

Kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie naar afwijkende gezichtspunten staan centraal in het onderwijs

 1. Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek

Het onderwijs is gebaseerd op excellent onderzoek en de meest betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het vakgebied.

 1. Talentontwikkeling van studenten en lesgevers

Het onderwijs geeft studenten en lesgevers de kans hun talenten maximaal te ontwikkelen en voorziet hiervoor optimale voorlichting, begeleiding en uitdaging.

 1. Betrokkenheid van stakeholders

Studenten, lesgevers, alumni, en het werkveld zijn actief betrokken bij het onderwijs, en nemen deel aan beleid en evaluatie.

 1. Internationalisering

Het onderwijs geeft studenten maximale kansen om internationale/interculturele competenties te verwerven. Daartoe wordt sterk ingezet op internationaliseringsprojecten, optimale studenten- en personeelsmobiliteit, Internationalisation@Home en virtuele mobiliteit.

 1. Opleidingskwaliteit

De opleiding heeft een duidelijke visie, opleidingscompetenties die nationaal en internationaal relevant en afgetoetst zijn, en voldoen qua niveau, inhoud en oriëntatie. De opleiding heeft een logisch opgebouwd programma, en een goede afstemming tussen leerresultaten, programma en werkvormen. De opleiding heeft een toetsvisie en toetsbeleid afgestemd op de leerresultaten en het leerproces. Er is een cultuur van permanente kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering in de opleiding. De opleiding deelt optimaal informatie en communiceert met alle betrokkenen

  1. Onderwijsraad

De Onderwijsraad is een permanent adviesorgaan van het universiteitsbestuur inzake de onderwijspolitiek van de instelling.


De raad is een denktank en overlegforum inzake onderwijsbeleid, onderwijspraktijk, onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing. In die functie verleent de Onderwijsraad tevens ondersteuning aan de faculteiten, de facultaire diensten onderwijsondersteuning en de opleidingscommissies inzake de uitvoering van de onderwijspolitiek aan de basis.
De Onderwijsraad is genderevenwichtig samengesteld en bestaat uit minimum 50% ZAP-leden, 10% AAP-leden, 30% studenten en 1 ATP-vertegenwoordiger. De raad wordt om de twee jaar opnieuw samengesteld.


 1. Samenstelling:

De Onderwijsraad bestaat uit de volgende leden, onderstaande lijst geeft de invulling sinds 1 oktober 2015:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Onderwijsconcept
 • Onderwijsvisie: Multiperspectivisme
 • Multiperspectivisme in de onderwijspraktijk: de ZES strategische onderwijsdoelstellingen
 • Onderwijsraad

 • Dovnload 1.27 Mb.