Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Beleidsdocumenten en -organen De missieverklaring

Dovnload 1.27 Mb.

1. Beleidsdocumenten en -organen De missieverklaringPagina10/10
Datum05.11.2018
Grootte1.27 Mb.

Dovnload 1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tijdens het academiejaar 2014-2015 vonden volgende studentenuitwisselingen in het kader van de BiRaks plaats:
Land

Aantal OUT

Aantal IN

Argentina

2

2

Australia

5

2

Belarus

2
Brazil

3

5

Cambodia

9
Canada

8

1

Chile

4

3

China

13

12

Colombia
1

Cuba
3

Ecuador

4
Egypt

4
India

4
Japan

18

5

Kenya

10
Korea, Republic of

2

3

Mexico

1
New Zealand

2

1

Nicaragua

3
Russian Federation

11

19

Rwanda

6

1

South Africa

10

6

Taiwan

2

7

Uganda

3
United States

21

2

Vietnam

2
Totaal

149

73


8.3. De Santander Group: multilaterale samenwerking
De Santander Group (SGroup), het multilateraal samenwerkingsverband en kwaliteitsnetwerk waarvan de UGent een belangrijke partner is, telt nu 36 partneruniversiteiten. De praktische organisatie van de vereniging wordt verzorgd door het Secretariaat in Brussel.
De steeds groeiende onderlinge contacten resulteerden in een aanzienlijk aantal projecten met verschillende SGroup‑universiteiten, met in de meeste gevallen ook de Universiteit Gent als partner of coördinator. Een belangrijk project in dit opzicht is het in 2015 be-eindigde EGRACONS-project waarvan niet minder dan 7 leden van de SGgroup als partners vertegenwoordigd waren onder leiding van de UGent. Het SGroup-secretariaat in Brussel deed de administratie van het project. Ook in het nieuwe Erasmus Without Paper project (2015-2017, eveneens gecoördineerd vanuit UGent) speelt de SGroup een belangrijke rol. De contacten onder de SGroup‑leden verlopen enerzijds institutioneel en formeel. Jaarlijks vindt hierbij een General Assembly plaats met vertegenwoordiging van het management van de partnerinstellingen (in 2015 in Las Palmas in Spanje). Anderzijds worden de banden tussen de partneruniversiteiten ook op meer directe wijze onderhouden, met rechtstreekse contacten tussen de vaste SGroup liaison officers aan elke partneruniversiteit. Jaarlijks wordt voor deze laatste groep een formele meeting georganiseerd in één van de partnerinstellingen.
Een vaste waarde binnen het Santander Group netwerk blijft de uitwisselingsmogelijkheid met Berkeley in de Verenigde Staten: jaarlijks wordt in een competitie een UGent-student geselecteerd als kandidaat voor de uitwisseling voor één semester aan de Universiteit van Berkeley. Voor 2015-2016 werd de UGent-kandidaat echter niet effectief door Berkeley geselecteerd.
Een aantal personeelsleden van SGroup-leden hebben deelgenomen aan de Erasmus Staff Training week in Gent en ook eigen personeelsleden van de UGent hebben deelgenomen aan staff weeks georganiseerd door SG‑leden‑instellingen.
Binnen de SGroup zijn een aantal werkgroepen actief b.v. rond Afrika, kwaliteitsbewaking, onderzoek, projectvoorbereiding en –beheer … De UGent is in de meeste gevallen concreet vertegenwoordigd. In het Executive Committee van de SGroup zetelt op dit ogenblik een vertegenwoordiger van UGent. Die werd in 2014 voor een bijkomend mandaat van 2 jaar herkozen.
9. Activiteiten m.b.t. verder studeren in het buitenland
Uitstromende studenten krijgen collectief en individueel ondersteuning bij het zoeken naar hun weg naar het buitenland voor stage, verdere studie of onderzoek. Ten behoeve van UGent-kandidaten die zich voorbereiden op de BAEF- en Fulbright competitie werden ook in 2015 specifieke informatiesessies en voorbereidingsactiviteiten georganiseerd i.s.m. de directie Onderzoeksaangelegenheden.
International Days
De AI organiseerde op 27 en 28 oktober 2015 de vierde editie van de zgn. ‘International Days’, een geconcentreerde informatieve tweedaagse met doorlopend infosessies, infomarkt en mogelijkheid tot contact met ervaringsdeskundigen. Dit alles in het teken van een aanzetten tot een buitenlandervaring tijdens of na de studies voor alle UGent-studenten en recent afgestudeerde alumni. Er schreven zich vooraf 1.393 bezoekers in (877 voor tijdens de studies en 516 voor na de studies). Voor dit initiatief kon de Afdeling Internationalisering rekenen op de steun van diverse entiteiten, van zowel binnen als buiten de universiteit. Een enquête bij de deelnemende studenten leerde dat dit initiatief goed scoorde op het vlak van algemene tevredenheid; waar nodig zullen nog verbeteringen worden aangebracht bij de volgende editie.
10. Low Countries Studies
Sinds jaar en dag organiseert de afdeling Internationalisering in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerte een postacademische vorming over Vlaanderen, België en Nederland specifiek voor buitenlandse studenten en onderzoekers. De cursisten worden geïntroduceerd tot een brede waaier van informatie over allerlei aspecten van de Vlaamse samenleving: taal, cultuur, geschiedenis, kunst, media, economie, ruimtelijke ordening … en dit alles binnen de bredere context van België en de Nederlanden.
De lessenreeks vindt steeds plaats in het tweede semester en bestaat uit twaalf lezingen en een viertal extra activiteiten, zoals een historische stadswandeling met ontvangst op het stadhuis, een demonstratie van de Belgische gastronomie i.s.m. Hotelschool Gent, een geleid bezoek aan het Gentse Stadsmuseum (STAM) en een dagexcursie doorheen Vlaanderen en Nederland. De reeks wordt formeel afgerond met een proclamatie waarop de studenten een certificaat van hun deelname ontvangen.
Tijdens de editie van 2015 namen een recordaantal van 271 studenten deel, afkomstig uit meer dan 50 verschillende landen. Daarmee blijkt de reeks tegemoet te komen aan een reële interesse van buitenlandse studenten. Voor de reeks werd een specifieke website gecreëerd (www.lowcountries.UGent.be). Vanaf 2016 wordt de coördinatie van het programma geleidelijk volledig overgeheveld van de afdeling Internationalisering naar de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
11. Internationale uitstralingsactiviteiten
De mondiale ruimte waarbinnen universiteiten opereren, maakt dat het voor universitaire instellingen van groot belang is om aan internationale profilering en promotie te doen. Het organiseren en coördineren van activiteiten die bijdragen tot het uitdragen van de internationale uitstraling van de Universiteit Gent is dan ook een belangrijke taak voor de afdeling Internationalisering. De AI vervult daarbij een essentiële public relations functie t.o.v. de instelling als geheel.
Onder andere rectoren en delegaties van buitenlandse universiteiten werden door bemiddeling van of rechtstreeks door de afdeling Internationalisering ontvangen. Bij dergelijke bezoeken worden meestal de bestaande samenwerkingsverbanden in kaart gebracht en/of nieuwe samenwerkingsvormen besproken en geïnitieerd. Daarnaast maakten verschillende ambassadeurs hun opwachting. Deze diplomatieke ontvangsten genereren persoonlijke internationale contacten die op gepaste momenten kunnen worden ingezet. Daarenboven worden deze laatste bezoeken meestal samen met de stad Gent en/of de provincie Oost‑Vlaanderen georganiseerd. Dit laatste leidt er toe dat de Universiteit Gent zich kan presenteren als een van de belangrijke motors van een innovatieregio.
12. Ontwikkelingssamenwerking

Een toelichting bij de universitaire ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten van de Universiteit Gent is opgenomen in het onderzoeksverslag. In het onderwijsverslag zijn enkel deze activiteiten opgenomen gerelateerd aan de onderwijsactiviteiten in het kader van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.


12.1. Noord-Acties Programma
12.1.1 Internationale cursussen- en trainingprogramma’s en korte opleidingsinitiatieven
De internationale cursussen- en trainingprogramma's bieden de universiteiten de mogelijkheid om ook in Vlaanderen specifieke opleidingsprogramma’s te organiseren die gericht zijn op een publiek afkomstig uit ontwikkelingslanden en die georiënteerd zijn op de thematiek die relevant is voor de ontwikkeling van deze landen. De Internationale cursussenprogramma's (ICP’s) zijn Engelstalige master-na-bachelorprogramma’s. De trainingprogramma's daarentegen zijn korte beroepsvervolmakingsprogramma's (max. 6 maanden) die aan lokaal universitair en wetenschappelijk personeel de mogelijkheid bieden zich te bekwamen in welbepaalde technieken. De korte opleidingsinitiatieven zijn opleidingsprogramma’s van korte duur (max. 2 weken) rond een ontwikkelingsrelevant thema dat inspeelt op de specifieke vraag of nood uit de ontwikkelingslanden, en in de eerste plaats gericht op geïnteresseerde actoren uit ontwikkelingslanden die bereid zijn een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun respectieve thuisland.
12.1.2 Studiereizen naar partnerlanden voor Vlaamse studenten
Met het programma 'Reisbeurzen' financiert VLIR-UOS studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. Het gaat om een financiële vergoeding van 1.000 euro per student. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of een scriptie. De studenten dienen er te werken rond een thema dat rechtstreeks verband houdt met de ontwikkelingsproblematiek.
Met de reisbeurzen wil VLIR-UOS Vlaamse studenten de kans geven om terreinervaring op te doen in een ontwikkelingsland binnen een academische context, en hen op die manier bewust te maken van de ontwikkelingsproblematiek in een geglobaliseerde wereld.
Bedoeling is dat deze reisbeurzen zo mogelijk aansluiten bij andere VLIR-UOS-interventies op het vlak van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.
Vanaf 2006 werd het beheer van de beurzen door VLIR-UOS gedelegeerd naar de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het komt aan iedere associatie toe om een eigen selectie- en beheersysteem uit te werken, waarbij rekening wordt gehouden met de door VLIR-UOS opgestelde richtlijnen, ten einde alle studenten gelijke kansen op een uniforme beoordeling te geven.
De toelage voor elke universiteit wordt berekend a rato van het forfaitair beursbedrag (€ 1.000) vermenigvuldigd met het aantal beurzen. Aan de UGent zijn in 2015 77 reisbeurzen toegekend.
12.2. Bijzondere overeenkomst betreffende de opleidingskosten
De Bijzondere Overeenkomst betreffende de Opleidingskosten van 19 december 1997 regelt met ingang van academiejaar 1998-1999 de financiering van de kosten gemaakt door de Vlaamse universiteiten die betrekking hebben op de studies van onderhorigen uit ontwikkelingslanden erkend door de OESO. Vanaf begrotingsjaar 2000 staat VLIR-UOS in voor de verdeling van de opleidingstoelagen aan de Vlaamse universiteiten voor de opleidingskosten van studenten uit ontwikkelingslanden. Ieder jaar wordt binnen het VLIR-UOS-budget een budget voorzien voor de Vlaamse universiteiten ter compensatie van de kosten verbonden aan de opleiding van studenten afkomstig uit ontwikkelingslanden. De verdeling van deze toelage onder de Vlaamse universiteiten gebeurt op basis van studentenaantallen.
12.3. Beurzentoekenningsprogramma
Op 30 juni 1998 werd de Bijzondere Overeenkomst betreffende de Beurzen ondertekend door de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en de VLIR. De overeenkomst heeft als voorwerp de bursalen van:

- de internationale cursussenprogramma’s (ICP’s);

- de internationale trainingsprogramma’s (ITP’s);

- de korte opleidingsinitiatieven (KOI’s);

- De ICP-doctoraatsstudenten (ICP PhD’s);
Het beurzentoekenningsprogramma slaat op het geheel van beurzen dat tijdens het bedoelde referentiejaar zal worden gefinancierd. De Bijzondere Overeenkomst betreffende de beurzen vormt het formele kader voor de financiële normen en de referentiebedragen die moeten worden gehanteerd voor de berekening van de beursbedragen en de andere toelagen aan de bursalen.
12.4. Interne activiteiten inzake ontwikkelingssamenwerking
De Raad van Bestuur van de Universiteit Gent heeft tijdens haar vergadering van 23 mei 2001 haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid geëvalueerd en de krachtlijnen voor de toekomst bepaald. De UGent is sinds decennia een actieve partner in initiatieven van de Vlaamse, federale en Europese overheid en van internationale organisaties met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.
De Universiteit Gent blijft mensen en middelen inzetten voor het tot stand brengen en realiseren van nieuwe projecten in ontwikkelingslanden. Ook is er bijzondere aandacht voor de opvang en ondersteuning van studenten uit het Zuiden en worden er masterbeurzen aan studenten uit ontwikkelingslanden uitgereikt.
De selectie van de Masterbeurskandidaten gebeurt in de schoot van een werkgroep van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking maakt een selectie en formuleert hierover een gemotiveerd advies aan het universiteitsbestuur. De kandidaturen worden beoordeeld op de volgende criteria:

- kwalificatie van de kandidaat, waarbij zowel de studieloopbaan in overweging wordt genomen als de geschiktheid en de voorgeschiedenis van de kandidaat voor de voorgedragen masteropleiding;

- motivatie van de kandidaat, waarbij naast de persoonlijke motivatie ook deelname aan professionele activiteiten (congressen, ed.) en publicaties in rekening worden gebracht;

- ontwikkelingsrelevantie van de studie;

- validatiemogelijkheid van de kennis (in de mate dat de kandidaat dit in zijn/haar aanvraagdossier vermeldt)

- reeds bestaand link tussen zijn thuisinstelling en de Universiteit Gent.


De afdeling Onderzoekscoördinatie (DOZA) ontving in 2015 133 kandidaturen. De evaluatie en selectie gebeurde in de schoot van de werkgroep van de commissie Ontwikkelingssamenwerking van 19 mei 2015. De leden van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking hebben het advies van de werkgroep gevolgd en bekrachtigden hiermee de selectie. Dit gebeurde in de daaropvolgende vergadering van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking dd 28 mei 2015.


1 Dit verslag is opgenomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur van de AUGent van 29 april 2015.

1 Voor de trainingen wordt een academiejaar als volgt afgebakend: van 1/7/2014 t.e.m. 30/6/2015.

1 Inclusief de deelnemers die de universiteit ondertussen verlaten hebben of met een ander statuut aan de universiteit verbonden zijn. Een persoon die aan meerdere vakgroepen of faculteiten verbonden wordt, wordt bij beide faculteiten opgenomen of meerdere keren meegeteld binnen een faculteit.

2 Inclusief de deelnemers die de universiteit ondertussen verlaten hebben of met een ander statuut aan de universiteit verbonden zijn. Een persoon die aan meerdere vakgroepen of faculteiten verbonden wordt, wordt bij beide faculteiten opgenomen of meerdere keren meegeteld binnen een faculteit.

3 Hieronder worden de deelnames aan de basisdocententraining uitgesplitst per faculteit. In dit overzicht komen de totalen niet overeen met het totaal aantal deelnemers hierboven omdat deelnemers die in meerdere faculteiten tewerk gesteld in elk van de aantallen per faculteit voorkomen en hieronder meerdere keren meegeteld worden.

1 Over de Wetenschappelijke Nascholing aan de UGent werd in dit jaarverslag een apart hoofdstuk opgenomen.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Totaal 149 73
 • 9. Activiteiten m.b.t. verder studeren in het buitenland
 • 10. Low Countries Studies
 • 11. Internationale uitstralingsactiviteiten
 • 12. Ontwikkelingssamenwerking
 • 12.1. Noord-Acties Programma 12.1.1 Internationale cursussen- en trainingprogramma’s en korte opleidingsinitiatieven
 • 12.1.2 Studiereizen naar partnerlanden voor Vlaamse studenten
 • 12.2. Bijzondere overeenkomst betreffende de opleidingskosten
 • 12.3. Beurzentoekenningsprogramma
 • 12.4. Interne activiteiten inzake ontwikkelingssamenwerking

 • Dovnload 1.27 Mb.