Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Beleidsdocumenten en -organen De missieverklaring

Dovnload 1.27 Mb.

1. Beleidsdocumenten en -organen De missieverklaringPagina5/10
Datum05.11.2018
Grootte1.27 Mb.

Dovnload 1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.1.2 Didactisch aanbod Associatie Universiteit Gent

De afdeling Onderwijskwaliteitszorg is vanaf het academiejaar 2008-2009 ingestapt in de organisatie van de ‘Onderwijskundige Seminaries voor lesgevers hoger onderwijs’, ingericht door de associatiepartners. Deze seminaries richten zich tijdens 5 sessies op hete hangijzers uit de onderwijskunde van het hoger onderwijs. De formats van die sessies verschillen, maar vaak wordt gebruikgemaakt van het volgende programma waarbij deelnemers kunnen kiezen uit drie parallelsessies waarin ‘good practices’ besproken worden, gevolgd door een keynote- lecture of debat.

De volgende thema’s zijn in 2015 aan bod gekomen:

Thema

Datum

Aantal deelnames

Onderwijskundig Seminarie Docenten - studenten - in team

29/01/2015

12

Onderwijskundig Seminarie Taalontwikkeling - taalfeedback - taalvaardig

24/02/2015

42

Onderwijskundig Seminarie eGames - eTools - eLearning

25/03/2015

14

Onderwijskundig Seminarie Duurzaam - docent - student

28/04/2015

7

Onderwijskundig Seminarie Onderwijs - onderzoek - nexus

29/05/2015

18

De bijdrages van UGent-docenten die bereid waren om als spreker te fungeren tijdens deze seminaries worden ook geregistreerd als onderwijsprofessionaliseringsinitiatieven bij de afdeling Onderwijskwaliteitszorg. Op vraag van faculteiten kan ook over deze bijdrages gerapporteerd worden in overzichten van onderwijsprofessionaliseringsinspanningen van lesgevers.


Tevens wordt het associatiebrede trainingsaanbod voor de assessoren van het Toelatingsonderzoek en EVC verzorgd door een medewerker van de afdeling Onderwijskwaliteitszorg.
Tenslotte wordt de lesgevers een stagewebsite (http://www.UGent.be/stage) aangeboden met informatie en tips bij het organiseren, begeleiden en beoordelen van een stage. De website is ontwikkeld in samenwerking met de partners van de Associatie Universiteit Gent.

3.1.3 Individuele didactische coaching

Op vraag van individuele lesgevers biedt de afdeling Onderwijskwaliteitszorg ook individuele didactische coaching aan. Vaak gaat het hierbij om docenten die naar aanleiding van negatieve onderwijsevaluaties bepaalde elementen van hun onderwijspraktijk willen herwerken en hierbij ondersteuning wensen.


Naargelang de individuele noden en behoeften van de lesgevers, worden lessen geobserveerd, wordt schriftelijk studiemateriaal nagekeken of worden evaluaties onder de loep genomen door een onderwijsexpert. Zowel het overleg met de betrokken docent, de feedback en de rapportering verlopen strikt vertrouwelijk.

3.1.4 Feedback op meerkeuze-examens

Lesgevers kunnen hun meerkeuze-examen laten nakijken op vormtechnische aspecten. Ze krijgen feedback op de mate waarin de vragen helder geformuleerd zijn, op test-wisenessgevoeligheid van die vragen en op de scoringsmethode die ze hanteren.3.1.5 Onderwijsinnovatie

Het onderwijsbeleid van de Universiteit Gent heeft gedurende de voorbije tien jaar verschillende onderwijsinnoverende initiatieven en projecten sterk ondersteund. Zowel met de middelen van het onderwijsontwikkelingsplan (OOP) als met de steun van de Vlaamse Gemeenschap werden tal van onderwijsvernieuwingsprojecten in de faculteiten gefinancierd. De selectie van de projecten evolueerde van rechtstreekse toekenning door het Departement Onderwijs (Stiho) over formele coördinatie door de instelling (Convenantprojecten) naar de selectie door de instelling zelf (OPL-projecten). Onderwijsvernieuwing werd hierbij gestuurd door het gebruik van vooraf vastgelegde beoordelingscriteria bij de selectie van de projectvoorstellen.


Sinds 2008 krijgen de faculteiten jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld voor onderwijsinnovatie. De strategische keuze van de Universiteit Gent voor het toewijzen van geoormerkte middelen die de faculteiten op een relatief autonome manier kunnen inzetten, biedt de garantie dat de onderwijsvernieuwingen heel sterk aansluiten bij de specifieke noden en behoeften van de opleidingen zelf. Deze geoormerkte middelen kunnen gebruikt worden voor werking en/of personeel en zijn bedoeld voor projectmatige onderwijsvernieuwende initiatieven met een duidelijke begin- en einddatum en verifieerbare resultaten. De faculteiten moeten hiertoe een door de faculteitsraad goedgekeurd plan indienen bij de Onderwijsraad, dat gekaderd is in het breder onderwijsvernieuwingsbeleid van de faculteit. Het voorstel impliceert dus een visie op (onderwijs)innovatie en dient samenhang te vertonen met de innovatie-initiatieven die de faculteit in het verleden reeds heeft genomen. De middelen worden toegewezen aan de onderwijsdirecteur. Met deze vernieuwingsprojecten kan de Universiteit Gent haar kwaliteitsvol onderwijs verder uitbouwen.
Hieronder een tabel van de goedgekeurde facultaire projecten voor onderwijsinnovatie 2015:


Faculteit

Toegekende middelen onderwijsinnovatie

Aantal ingediende projecten

Letteren en Wijsbegeerte

112.972,96

3

Rechtsgeleerdheid

68.536,73

2

Wetenschappen

109.202,26

14

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

174.893,17

5

Ingenieurswetenschappen en Architectuur

89.625,42

4

Economie en Bedrijfskunde

49.612,06

4

Diergeneeskunde

41.608,20

3

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

78.200,65

4

Bio-ingenieurswetenschappen

54.195,01

2

Farmaceutische Wetenschappen

25.000,00

1

Politieke en Sociale Wetenschappen

51.153,54

2

Totaal

855.000,00

44

De universiteit hecht bijzonder veel belang aan de disseminatie en een bredere implementatie van de ontwikkelde tools en methodieken. Deze focus op disseminatie vindt men terug in verschillende acties op centraal niveau, zoals het aanmoedigen van projectpresentaties op verschillende (internationale) congressen. Men stelt dan ook vast dat de kracht van ontwikkeld materiaal mits een vertaling en aanpassing aan de context van een opleiding een meerwaarde kan vormen voor het onderwijs in verschillende vakgebieden.


Deze disseminatie kan heel laagdrempelig. Zo komen onderwijsvernieuwers van de verschillende faculteiten driemaandelijks samen op de informele interfacultaire onderwijsinnovatievergadering. Doel is om innovatieve ideeën uit te wisselen, alsook een forum te creëren waarin (nieuwe) ideeën voor Minerva of Curios kunnen gelanceerd worden.
Op 28 januari 2010 werd door het Bestuurscollege een initiatief goedgekeurd om de disseminatie van onderwijsvernieuwing nog meer te stimuleren: de invoering van een vouchersysteem. Er werd €50.000 ter beschikking gesteld voor onderwijsonderzoeksmatige ondersteuning van onderwijsinnovatieprojecten. De vernieuwingsprojecten kunnen bij de Onderwijsraad een voucher aanvragen, waardoor coaching en expertise kan ingekocht worden bij onderzoekers met veel ervaring in onderwijskundig onderzoek, dataverzameling en data-analyse. Via dit vouchersysteem kunnen de innovatieprojecten gericht een beroep doen op de competenties van vakgroepen in de vorm van statistische en onderwijsmethodologische ondersteuning. Daarenboven kan de aangebrachte extra expertise aangewend worden om de resultaten van de onderwijsvernieuwing te valoriseren in de vorm van vakdidactische publicaties of congresmededelingen. Met dit vouchersysteem wil de UGent de onderwijsinnovaties meer zichtbaar te maken o.a. op fora voor onderwijsonderzoek. In 2015 werden 3 voucheraanvragen goedgekeurd. Hieronder een tabel van de goedgekeurde voucheraanvragen:


Voucheraanvraag

Faculteit aanvrager

Samenwerking met faculteit

Toegekende middelen

Evaluatie van het fantoom paard (“the Equine Colic simulator” ) in het klinische onderwijs.

Diergeneeskunde

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

2896

Implementatie van een digitale tijdlijnapplicatie in de lessen 'Moderne en Hedendaagse Geschiedenis'.

Letteren en Wijsbegeerte

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

5000

Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het gebruik en het effect van de website www.taal.ugent.be bij studenten eerste bachelor.

Letteren en Wijsbegeerte

Politieke en Sociale WetenschappenUCT

5040

Totaal12936


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • 3.1.3 Individuele didactische coaching
  • 3.1.4 Feedback op meerkeuze-examens
  • 3.1.5 Onderwijsinnovatie

  • Dovnload 1.27 Mb.