Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Beleidsdocumenten en -organen De missieverklaring

Dovnload 1.27 Mb.

1. Beleidsdocumenten en -organen De missieverklaringPagina9/10
Datum05.11.2018
Grootte1.27 Mb.

Dovnload 1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6.4.9 Contact en meer info

Een uitgebreide lijst van alle activiteiten (conferenties, outreach-activiteiten, bezoeken, projecten…), inclusief activiteitsverslagen en jaarverslagen, is te vinden op de www.india-platform.org. Ook de contactpersonen van het India Platform in Europa en in India worden daar vermeld.


6.5. Afrika Platform AUGent
6.5.1 Inleiding
Het Afrika Platform van de Associatie Universiteit Gent (GAP, zie ook http://www.gap.UGent.be) is een interfacultair samenwerkingsverband met eigen benaming. GAP verenigt alle Afrika-expertise en Afrika-actoren (onderzoekers, administrators, tijdschriften, onderzoeksgroepen) binnen de AUGent. Het verspreidt informatie over academische/onderzoeks- en onderwijsactiviteiten over en in Afrika en de Afrikaanse diaspora. Het Platform faciliteert samenwerking met Afrikaanse instellingen op het vlak van onderwijs en onderzoek, het werkt rond sensibilisering van Afrika-gerelateerde vraagstukken en problematieken, het fungeert als contactpunt met betrekking tot Afrika-expertise voor niet-academische stakeholders en het ontwikkelt waar mogelijk beleidsdocumenten in verband met Afrika.
GAP heeft twee initiële doelstellingen:

 1. als academisch platform wil het onderzoekssamenwerking met Afrikaanse instellingen bevorderen, netwerking tussen AUGent-onderzoekers in de hand werken, en inzetten op de visibiliteit van de AUGent Afrika-expertise;

 2. die wetenschappelijke expertise stelt GAP ook ten dienste van de maatschappij, zowel in België als in Afrika.


6.5.2 GAP als AUGent platform
De activiteiten die GAP ontwikkelt binnen de AUGent zijn enerzijds van ondersteunende en adviserende aard – die activiteiten zijn vooral gericht op de AUGent community. Anderzijds organiseert GAP ook events die eerder gericht zijn op het grote publiek. Dat soort van activiteiten is van informerende en sensibiliserende aard en ze dragen bij tot de profilering van de Afrika-expertise en Afrika-betrokkenheid van de AUGent naar de buitenwereld toe.
Ondersteunende/adviserende activiteiten – binnen AUGent


 • GAP speelt steeds meer een ondersteunende rol voor AUGent studenten die op zoek zijn naar onderzoekslocaties of veldwerkplaatsen in Afrika. GAP wordt op regelmatige basis aangeschreven door studenten met vragen naar projecten in bepaalde Afrikaanse landen, of binnen bepaalde onderzoeksdisciplines. Centraal in de begeleiding van deze studenten staat de GAP expertisedatabank (zie http://www.gap.UGent.be/nl/expertise). De expertisedatabank geeft een overzicht van alle lopende Afrika-projecten aan de Associatie Universiteit Gent. De hoofddoelstellingen van deze databank zijn tweeledig: enerzijds willen we ze gebruiken om de studenten wegwijs te maken met het oog op een internationale ervaring in Afrika. Anderzijds is het een instrument om de buitenwereld een idee te geven van de bestaande Afrika-expertise binnen onze instelling. Die expertisedatabank zal verder worden ge-updatet zodra de GAP website herwerkt wordt – hiervoor wordt gewacht op de nieuwe UGent huisstijl.

 • We kijken inderdaad uit naar de vernieuwde GAP-website, waarin vooral de expertisedatabank op een nieuwe en overzichtelijke manier zal weergegeven worden door middel van aanklikbare kaarten van Afrika volgens de verschillende expertisedomeinen aanwezig binnen de AUGent. De nieuwe site zal finaal worden gelanceerd in het najaar van 2016.

 • Om nog meer studenten te bereiken en zijn zichtbaarheid te vergroten, was GAP ook in 2015 prominent aanwezig op de International Days (27-28 oktober).

 • In 2015 heeft GAP de banden met de afdeling Internationalisering (AI) van de UGent nog nauwer aangehaald. Samen met AI tracht GAP een coördinerende rol te spelen bij het afsluiten van bilaterale samenwerkingsverbanden tussen de UGent en Afrikaanse instellingen. AI doet ook een beroep op GAP bij bezoeken van Afrikaanse academici of ambassadeurs aan de UGent en voor het mee-coördineren van het academische luik van handelsmissies naar Afrika. Zo heeft GAP zijn werking voorgesteld bij het bezoek van de Togolese ambassadeur aan de Provincie Oost-Vlaanderen op 18 augustus 2015.

 • Met het oog op de toekomstige integratie van GAP in de afdeling Internationalisering werd eind 2015 al verschillende malen overleg gepleegd in verband met communicatie, het afsluiten van bilaterale akkoorden, etc.


Informerende/sensibiliserende activiteiten – visibiliteit naar buiten


 • GAP maakt inderdaad steeds meer werk van profilering buiten de AUGent-setting. Zo werd op 21 mei 2015 een tweede Netwerkevent georganiseerd van het Afrika Platform van de AUGent. In samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers (http://www.ondernemersvoorondernemers.be/wp/nl/) werd toen vooral gefocust op de bedrijfswereld, met de bedoeling bedrijfsleiders en ngo’s samen te brengen om best practices uit te wisselen met betrekking tot samenwerking in Afrika. Er was veel belangstelling en vooral het idee van mensen samen te brengen om van elkaar te leren werd erg geapprecieerd.

 • Reeds in 2014 nam de Stad Gent het initiatief om enkele straten in Gent te noemen naar anti-apartheidshelden uit Zuid-Afrika. GAP was nauw betrokken bij deze besprekingen. Toen rees ook het idee een monument ter ere van Nelson Mandela op te richten op de site van de Krook in Gent. Dit gebeurt in overleg met het stadsbestuur, de Zuid-Afrikaanse ambassade in Brussel en de vzw Africalia, die zich richt op het ondersteunen van Afrikaanse kunst en cultuur ter bevordering van duurzame ontwikkeling (www.africalia.be). In 2015 vonden verschillende besprekingen plaats tussen de partners van dit project, waarbij de locatie van het monument, het contacteren van artiesten en het werven van de fondsen werden geconcretiseerd. Eind 2015 maakten de verschillende partners hun financiële engagementen duidelijk en een Memorandum of Understanding werd gefinaliseerd. In 2016 zal de fondsenwerving vaste vorm aannemen en zullen artiesten worden gecontacteerd om ontwerpen te maken voor het Mandela Monument. Bij al deze onderhandelingen en initiatieven vertegenwoordigt GAP de UGent.

 • Naar aanleiding van het Zuid-Afrikajaar besliste de UGent in 2014 een prestigieuze lezingenreeks in het leven te roepen: de Mandela Lecture Series. In 2015 vond de tweede Mandela Lecture plaats, mede georganiseerd door het Afrika Platform. Op 12 november gaf Iain Low (University of Cape Town) de Mandelalezing onder de titel “Space and Transformation – Architecture in an age of radical transformations”. De avond lokte een 80-tal deelnemers, aangezien het onderwerp vrij gespecialiseerd was. Voor de volgende edities zal expliciet gekeken worden naar sprekers en onderwerpen die het brede publiek kunnen aanspreken.6.5.3. GAP als academisch platform
Het Afrika Platform van de AUGent is in de eerste plaats een academisch platform. Binnen de AUGent wordt GAP dan ook steeds meer als dé referentie gezien voor wetenschappelijke expertise en informatie met betrekking tot het Afrikaanse continent.
Als wetenschappelijk expertisecentrum profileert GAP zich vooral op drie grote terreinen.

 • Allereerst is er de expertisedatabank waarmee GAP een overzicht geeft van alle Afrika-gerelateerde expertise binnen de AUGent (zie hoger).

 • Ten tweede is er het open access huistijdschrift Afrika Focus (www.afrikafocus.eu), dat nu reeds opgenomen is in een aantal internationaal erkende databanken (International Bibliography of Social Sciences, Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand). Naast internationale bijdragen publiceert dit tijdschrift ook overzichten van UGent doctoraatsonderzoek, dus ook hier wordt het Afrika-onderzoek gevoerd binnen de AUGent internationaal verspreid. Bovendien biedt het tijdschrift een forum aan jonge, beginnende onderzoekers, Belgen en anderen, zodat zij hun werk aan een breed publiek kunnen voorstellen. In 2015 slaagde GAP er eens te meer in om twee edities te publiceren van dit internationale en peer-reviewed tijdschrift (één in juni en één in december). Het feit dat Afrika Focus een volledig – en kosteloos – open access beleid voert, werd nadrukkelijk in de kijker gezet naar de leden van GAP toe. In 2015 werd nauw samengewerkt met de mensen van de UGent Centrale Bibliotheek met de bedoeling de website van Afrika Focus aan te passen en het peer-review systeem te automatiseren. De vernieuwde site is online gegaan op 1 januari 2016 (http://ojs.ugent.be/AF).

 • Tot slot is er het jaarlijkse symposium, waar Afrikaanse academici en internationale wetenschappers die bezig zijn in en over Afrika uitgenodigd worden om thema-gebonden hun onderzoek voor te stellen. AUGent-studenten met een belangstelling voor Afrika worden er gestimuleerd om in discussie te gaan met Afrika-onderzoekers, en om verdergezet onderzoek te voeren in en/of over Afrika.

In 2015 vond onder de hoede van GAP dan ook het internationale symposium “Trading places: The role of trade with Africa” plaats. Deze editie van het GAP symposium telde een 80-tal deelnemers uit Afrika en Europa en was kwalitatief zeer hoogstaand (17 december 2015 – KANTL Gent).

 • Op internationaal academisch vlak is GAP een prominent lid van AEGIS, het Europese platform van Afrika‑gerelateerde onderzoeksinstellingen. Het Afrika Platform is steeds aanwezig op hun European Conference on African Studies (ECAS) en heeft daar in het verleden reeds workshops gecoördineerd over academic writing in Africa journals – onder andere ook in 2015 tijdens ECAS in Parijs (8 juli).


6.5.4. GAP en maatschappelijke valorisatie
Het Afrika Platform van de AUGent is een uniek expertisecentrum in België. Als academisch platform wil GAP deze kennis ten dienste stellen van het UGent-universiteitsbestuur en de UGent-afdeling Internationalisering .
Daarnaast wil GAP ook inzetten op maatschappelijke valorisatie door de wetenschappelijke Afrika-expertise van de AUGent aan te bieden ten behoeve van de maatschappij.


 • Bedrijfswereld

Sinds 2013 werkt GAP samen met Flanders Investment & Trade (FIT - http://www.flanderstrade.be/). Zo werd in 2014 een eerste netwerkevent in samenwerking met FIT georganiseerd. Ook het tweede netwerkevent van GAP (zie hoger) werd ruim verspreid binnen FIT. Vlaamse bedrijven zijn op zoek naar netwerken in Afrika en hebben vaak concrete vragen in verband met investeren in Afrika. Vlaamse bedrijven bieden ook veldwerk- en stagemogelijkheden in Afrika aan voor Vlaamse studenten, waarbij naar GAP gekeken wordt als coördinerende instantie.


In 2016 zal de samenwerking met de bedrijfswereld verder uitgewerkt worden, met de expliciete bedoeling de ondernemers kritisch te laten reflecteren over investeren in Afrika. Het netwerkevent in 2016 zal de academische wereld, de profit en non-profit organisaties samenbrengen met de bedoeling van gedachten te wisselen over samenwerken met/investeren in Afrika.

De bedrijfswereld is vragende partij om een UGent alumni-netwerk in Afrika in kaart te brengen. Elk jaar studeren honderden Afrikaanse (Ma & PhD) studenten aan de UGent en veel van die alumni bekleden topposities bij Afrikaanse overheden, universiteiten en bedrijven. GAP wil in 2016 dan ook werk maken van het oprichten van een Afrika-alumni-netwerk.
 • Socio-culturele sector

GAP onderhoudt goede contacten met Africalia, het platform dat kunstenaars en kunstprojecten in Afrika ondersteunt en dat op die manier kunst en cultuur een centrale plaats toebedeelt in de ontwikkeling van Afrika (zie http://africalia.be/).


GAP is in 2014 samen beginnen te werken met kunstencentrum Vooruit. De Vooruit heeft een Afrika-programmatie en ze zoeken de expertise van GAP op om inhoudelijke omkadering te geven bij de Afrikaanse artistieke evenementen die ze brengen. In 2015 is dat concreet uitgemond in een Rwanda-event (op 13 mei). Die dag programmeerde de Vooruit het spektakel “Samedi détente”. Dit werd vooraf gegaan door een panelgesprek onder de naam “Welke toekomst voor Rwanda”, georganiseerd door GAP (http://vooruit.be/nl/show/detail/9874/Welke_toekomst_voor_Rwanda_).
Op 8 oktober 2015 werd een hommage-avond georganiseerd ter ere van de onlangs overleden Congolese kunstenaar-fotograaf Kiripi Katembo. GAP had het plan opgevat een vernissage van Kiripi’s werk op te zetten, in aanwezigheid van de fotograaf zelf. Door diens onverwachte overlijden werd het concept herdacht en kwam de nadruk te liggen op het leven en werk van Kiripi en zijn betekenis voor de nieuwe generatie Congolese stedelingen (http://africalia.be/nl/nieuws-en-pers/kiripi-katembo-reflecties-van-de-afrikaanse-stad/). Voor dit event werd samengewerkt met Africalia en 11.11.11. Het werd een bewogen avond die veel belangstellenden trok.


 • Overheden

GAP onderhoudt zeer goede contacten met de lokale besturen, zowel op het niveau van de Stad Gent als van de provincie Oost-Vlaanderen (het Gents Overleg Noord-Zuid en in de Provinciale Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking).


Op federaal vlak werkt GAP al verschillende jaren samen met BELSPO, de federale overheidsdienst wetenschapsbeleid. BELSPO houdt GAP op de hoogte van onderzoeksoproepen met betrekking tot Afrika, en overlegt met GAP over het uitstippelen van een Belgische Afrika-strategie op het vlak van onderzoek en innovatie.


 • Media

Ook door de media wordt het Afrika Platform van de AUGent als referentie gezien met betrekking tot kennis over Afrika. GAP onderhoudt dan ook nauwe contacten met de Afrika-correspondenten van de nationale radio- en tv-redacties in België. Ook de geschreven pers weet het Afrika Platform te vinden met actuele vragen over Afrika.
 • Afrikaanse diaspora

Sinds 2013 werkt het Afrika Platform van de AUGent nauw samen met het Platform van Afrikaanse gemeenschappen (http://www.afrikaansplatform.be/), de koepelorganisatie die alle Afrikaanse zelforganisaties van Vlaanderen en Brussel verenigt.


GAP vindt het belangrijk om als universitaire structuur ook aandacht te besteden aan maatschappelijke problematieken en vraagstukken met betrekking tot het zuiden. In samenwerking met de Afrikaanse diaspora organiseert GAP dan ook geregeld informatieve en sensibiliserende initiatieven.


 • Studenten

Bij de studenten van de AUGent staat het Afrika Platform bekend als referentiepunt met betrekking tot Afrika. Studenten nemen regelmatig contact op met het Afrika Platform met praktische of inhoudelijke vragen die verband houden met hun stage- of veldwerkperiode in Afrika.


GAP wordt af en toe aangezocht door UGent faculteiten om studenten die op veldwerk of stage naar Afrika gaan een inleiding over Afrika te geven. Op 19 november 2015 gaf GAP een dergelijke infosessie aan studenten uit de Geneeskunde. De bedoeling is om dit structureler aan te pakken naar de toekomst toe.
6.5.5. GAP en capaciteitsopbouw in Afrika
Het Afrika Platform wil steeds meer gaan inzetten op capaciteitsopbouw aan universiteiten in Afrika. In dat verband is GAP in 2012 reeds begonnen met het aanbieden van workshops scientific communication aan Afrikaanse instellingen. In 2015 heeft GAP één dergelijke workshop gegeven, namelijk aan de Université de Kisangani in DRCongo (9-11 april). Deze vorm van capacity building, waarbij publiceren in tijdschriften als Afrika Focus als voorbeeld genomen wordt, staat ook op de agenda voor 2016.
In 2015 heeft de UGent besloten het bestaande trilaterale netwerk tussen de UGent, the University of Missouri (VS) en the University of the Western Cape (Zuid-Afrika) nieuw leven in te blazen. Een voltallige delegatie van Missouri en UWC was aanwezig in Gent (3-7 oktober 2015) en zeer concrete en veelbelovende plannen werden gemaakt met het oog op toekomstige onderzoekssamenwerking. Naar de toekomst toe zal GAP een coördinerende taak op zich nemen binnen dit trilaterale netwerk.
In 2016 zal GAP zijn netwerk in Afrika verder uitbouwen, zowel binnen de academische als niet-academische wereld. Er zal worden nagedacht over een regionale focus waar hechtere contacten binnen specifieke landen meer opportuniteiten zullen bieden op het vlak van academische samenwerking (onderwijs en onderzoek).
7. Strategische samenwerkingen
In het kader van het Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering werd de doelstelling rond Strategische Internationale Samenwerking verder ontplooid. De nota ‘Strategische Internationale Samenwerking’ (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 13 maart 2015) voorziet in drie types van samenwerkingsmodellen voor prioritaire internationale samenwerking: (1) de Internationale Thematische Netwerken (ITN): samenwerking omtrent een bepaald thema, (2) de Regionale Platformen (RP): samenwerking gericht op een bepaald land of regio, en (3) het Strategisch Institutioneel Partnerschap (SIP): samenwerking gericht op instellingsbrede samenwerking

In de loop van 2015 werden in een eerste fase het beleidskader voor de eerste twee vormen van prioritaire internationale samenwerking geïmplementeerd via een gefaseerde oproep tot voorstellen en selectie van drie Internationale Thematische Netwerken en drie Prospect Regionale Platformen als uitbreiding op de bestaande platformenwerking.
  1. Internationale Thematische Netwerken

In reactie op de oproep van 15 mei 2015 dienden zich in een eerste selectiefase (voor zgn. Declarations of Intent/Intentieverklaringen) 20 voorstellen aan. Op advies van de Expertengroep Internationalisering van 14 september 2015 werden twaalf promotoren uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. Elf aanvragen haalden de deadline van 16 november 2015. Na advies van de Expertengroep Internationalisering van 8 december 2015 werden op beslissing van het Bestuurscollege van 8 januari 2016 de volgende drie aanvragen voor Internationale Thematische Netwerken geselecteerd:


1. ‘Sustainability education - Teaching and learning in the face of wicked socio-ecological problems’ (promotor: Thomas Block – PS03)

2. ‘Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy (ANSER)’ (promotor: Olivier Degomme – GE04)

3. ‘Cell Death Activity Regulation in Inflammation and Cancer - CEDAR-IC’ (promotor: Peter Vandenabeele – WE14)
De drie bovengenoemde netwerken ontvangen voor de duur van 5 jaar een jaarlijks budget van 60.000 € voor de ontplooiing en coördinatie van het netwerk. Daarbij is een additionele cofinanciering vereist van 15.000 EUR per jaar voor de volledige financieringsperiode.
De Internationale Thematische Netwerken hebben als doel om UGent academici en internationale partners samen te brengen rond een specifiek (excellentie-) thema met het oog op het creëren van synergie en meerwaarde voor de aanwezige expertise binnen UGent . Ze vormen een aanspreekpunt voor samenwerking binnen het specifieke thema. Ze geven advies en dienstverlening t.a.v. onderzoekers en studenten voor mobiliteit en nieuwe vormen van samenwerking in onderwijs, onderzoek en dienstverlening
7.2. Prospect Regionale Samenwerkingen
In reactie op de oproep voor nieuwe Prospect Regionale Platformen (deadline 15 september 2015) werden drie aanvragen ingediend, die allen werden geselecteerd voor financiering op beslissing van Bestuurscollege van 8 januari 2016 en na advies van de Expertengroep Internationalisering van 8 december.


 1. South-East Asia - ASEAN plus; promotor: Peter Bossier (LA13)

 2. Central and South America Platform – CESAM; promotor: Peter Goethals (LA09)

 3. Russia Platform; promotor: Koen Schoors (EB01)

Elk prospectplatform krijgt een jaarlijks werkingsbudget van 40.000 EUR samen met een centrale personele en administratieve ondersteuning met als doel zich te ontwikkelen over de periode van de komende 2 jaar.


De regionale platformen hebben als doelstelling om alle academische en administratieve expertise aan UGent inzake een bepaalde regio samen te brengen met het oog op creëren van synergie en meerwaarde. Als universiteitsbreed aanspreekpunt voor samenwerking met een bepaalde regio vervullen zij een advies- en dienstverlenende functie t.a.v. onderzoekers en studenten voor mobiliteit en nieuwe vormen van samenwerking.
In het kader van het Geïntegreerd Beleidsplan wordt eveneens een coherente werking nagestreefd van de regionale platformen. Derhalve wordt niet alleen voor de prospect regionale platformen, maar ook voor de bestaande regionale platformen (Afrika, China en India) een omkadering voorzien voor continue opvolging in het vooruitzicht van de evaluatie van het platformbeleid eind 2017.
7.3. Partnerschappen
Sinds 2009 zijn de Universiteiten van Groningen, Göttingen en Uppsala met UGent als internationale preferentiële partners verenigd in het U4-netwerk. Het strategisch partnerschap staat niet alleen voor een intensieve samenwerking in onderwijs, onderzoek en institutioneel management, maar omvat ook een duurzaam partnerschap bij internationale projecten. In regionaal opzicht vormt de Gent-Lille alliantie een basis voor de preferentiële relatie met de University of Kent.
U4

U4 is het strategisch samenwerkingsverband tussen de UGent, de Rijksuniversiteit Groningen, de Georg‑Augustuniversität Göttingen en Uppsala Universitet. Sinds 2008 bouwt het U4-netwerk aan gezamenlijke Europese en internationale projecten en gezamenlijke initiatieven in onderzoek, onderwijs en institutioneel management.

Het U4-netwerk is georganiseerd in een structuur van vier academische clusters (Humanities, Medicine and Pharmacy, Social Sciences, Economics and Law en Science and Technology) en een centraal aangestuurde cluster voor institutioneel management

Intern wordt het U4-netwerk opgevolgd vanuit de centrale afdeling Internationalisering. Door de betrokkenheid van verschillende niveaus in diverse faculteiten en centrale diensten heeft het netwerk een steeds grotere universiteitsbrede betekenis gekregen. De interne ruggengraat van de U4 aan de UGent is de U4 Taskforce, voorgezeten door em. Prof. Godelieve Laureys, samengesteld uit vertegenwoordigers van de faculteiten (FCI‑voorzitters) en van de centrale diensten. Tussen de partners vindt op verschillende niveaus interuniversitair overleg plaats op regelmatig basis. De jaarlijks roterende rectorenmeeting vormt het kader voor een uitvoerige rapportering van alle clusters en werkgroepen en voor het bepalen van de strategie van het komende werkjaar.In de loop van 2015 heeft U4 de stijgende lijn van de vorige jaren verder gezet. Veel van de bestaande samenwerkingsprojecten werden geconsolideerd en verder verankerd in de interne werking. Zo werden in de 5de cluster voor institutioneel management voornamelijk bestaande initiatieven bestendigd, op één nieuwe cyclus na voor loopbaanadviseurs (voorziene start in 2016). Binnen de academische clusters is de lijst van samenwerkingsactiviteiten aanzienlijk langer geworden door een aantal nieuwe bottom-up initiatieven in domeinen die voorheen nog niet actief waren in het U4-netwerk. Een belangrijke rol spelen hierbij de opportuniteiten geboden door het DAAD-project (2013-2016). Anderzijds blijkt ook de interne U4 call aan UGent een aantal nieuwe initiatieven te hebben gestimuleerd. Bij de bestaande, recurrente initiatieven ontstaat steeds meer de ambitie om de samenwerking te valideren via gezamenlijke projectaanvragen.
Binnen het U4-netwerk waren in 2015 in totaal zo’n 550 studenten en personeelsleden mobiel (excl. Erasmusstudenten). Hiervan verbleven ca. 160 UGent studenten/personeelsleden voor korte of langere tijd aan één van de drie U4-partneruniversiteiten.
Clusters
Binnen elk van de academische clusters werd in gezamenlijk overleg tussen de partners een aantal focusdomeinen gedefinieerd waarin de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven verder geconcretiseerd worden. Deze domeinen lenen zich uitermate goed om de samenwerking tussen onderzoekers in de vier universiteiten te faciliteren.
De Humanities cluster bundelt onder coördinatie van de UGent alle U4-expertise binnen de focus area ‘Multilingualism’. Het ML4U-onderzoeksnetwerk organiseerde een eerste symposium ‘Multilingualism across the Lifespan’ in Gent van 25 tot 26 september 2015. Sinds 2014 loopt een joint PhD in het domein in samenwerking met Groningen. Verder heeft binnen de Humanities cluster het succesvolle format van de Winter School voor PhD-studenten in klassieke studies een institutioneel karakter gekregen. De zesde editie vond plaats in Rome van 1 tot 7 maart 2015 met als thema ‘Landscape, Memory and Connectivity’. Als spin-off van de Winter School werd een Field School Material Culture georganiseerd van 1 tot 19 juli 2015 in Thorikos. Verder zijn de U4-archeologen actief in het netwerk International Mediterranean Survey (Göttingen, 30 oktober - 1 november 2015). In het domein van Gender Studies stond een eerste workshop (Uppsala, 11-12 juni 2015) in het teken van een geplande Summer School voor 2016. Voorts werden in het kader van de Humanities binnen diverse domeinen activiteiten opgezet: Family Ethics/Bio-Ethics: U4-conferentie: ‘Moral Relevance of family relations in reproductive medicine’ (Gent, 26 August 2015); Reverberations of Revolution: U4- symposium ‘Technologies of Print and Dynamics of Power in the Age of Revolution’ (Groningen, 17-18 September 2015); Euroculture: Workshop ‘Changing Meanings of Europe’ (Göttingen, 12-14 November 2015); Relgion Studies: Capacity Building Meeting ‘Exploring Common Perspectives in the study of Religions’ (Göttingen, 8-10 October 2015). Tot slot vormt U4 de motor in het opzetten van een Taiwainese Studies Programme in samenwerking met de Taiwanese overheid.
Binnen de cluster Medicine and Pharmacy vormt de graduate school in neurosciences (‘NEU4EU’) rond het thema ‘Ageing Brain’ de basis voor gezamenlijke PhD-projecten. Van 23 tot 29 augustus 2015 vond in Uppsala de vierde Summer School ‘Ageing Brain’ plaats. Naar analogie van Ageing Brain werd eind 2014 een nieuw focusdomein ‘Ageing Lung’ gelanceerd voor gezamenlijke PhD’s (network meeting Uppsala 26-27 maart 2015). Verder vonden binnen de cluster uitwisselingen plaats in het kader van het onderzoeksnetwerk OSMYO (internationale workshop ‘Myopathology of Inflammatory Myopathies’ (Ghent, 11-13 March 2015)) en Neurosciences (workshop ‘Extra-retinal influences on vision: vistas, methods and current controversies’ (Göttingen, 18-19 March 2015)). Tot slot werd een nieuw interdisciplinair initiatief opgezet rond het thema Social Interaction in Health Care/Therapeutic Interaction op initiatief van UGent (workshop Gent, 11-12 juni 2015).
In het kader van de cluster Social Sciences, Economics and Law organiseerde Groningen de tweede editie van de SSEL clusterconferentie rond het thema ‘Governance of a Contemporary Multilateral Institutional Architecture’ (Groningen, 4-6 November 2015). Daarnaast vormt het Legal Research Network een vaste waarde met een jaarlijkse conferentie en PhD-workshop (Turku, 6-11 september 2015). Binnen het domein van de Economie werd de basis gelegd voor een nieuwe double degree tussen UGent en Göttingen in Finance en Accountancy naast de bestaande double degrees ‘International Economics’ (Göttingen-Groningen) en ‘International Financial Managemen’t (Uppsala- Groningen). Het SoNAR seminar (Social Network Analysis and Research) vond in 2015 niet plaats.
Voor de cluster Science and Technology vond binnen het focusdomein ‘Energy’ een PhD meeting plaats naar aanleiding van de jaarlijkse Energy Convention (Groningen, 23 november 2015). In het domein van de Biologie werd een eerste symposium Evolutionary Biology ‘GoEvol’ (Göttingen, 17-18 februari 2015) georganiseerd. Met de steun van de DAAD vond in Göttingen opnieuw de Summer School HASCO – Hadron Collider (Göttingen, 19-14 juli 2015) plaats. Tot slot vonden ook uitwisselingen plaats binnen het onderzoeknetwerk Corresp. voor material physics en binnen de Chemie-connectie tussen UGent en Uppsala (Uppsala, 23-24 april 2015 en Gent, 16-17 november 2015).
De intensieve samenwerking binnen de cluster voor institutioneel management werd ook in 2015 voortgezet. De tweede tweejarige cyclus van het Academic Leadership programma voor senior university managers werd verder gezet met sessies in Gent (11-13, maart 2015, thema: ‘Creating transparency and accountability in European universities’) en in Uppsala (16-18 september 2015, thema ‘Leading top quality universities’). Als spin‑off van het Academic Leadership programma werd in 2014 de U4 peer review opgezet voor kennisdeling rond specifieke thema’s. in 2015 werd één sessie georganiseerd rond Research Infrastructures (Göttingen, 1-2 oktober 2015). Er werd een nieuwe cyclus Intercultural Perspectives in Teaching and Learning gestart voor opleidingsverantwoordelijken (Uppsala, 7-8 mei 2015). De groep ‘Museums and Collections’ vervolgde haar activiteiten met een tweedaagse U4 workshop 'Ethical aspects of collecting and the public exhibition of museum objects of human origin in academic collections' (Gent, 22-23 October 2015). Tot slot initieerden de resp. Career Services (Uppsala, 22-23 June 2015; Visby, 8-9 October 2015) plannen voor een gezamenlijke staff trainingscyclus, te starten in 2016.
Nog steeds is het U4-netwerk actief betrokken bij een aantal lopende Erasmus Mundus Actie 2 Partnerships: Lotus III, EU-Saturn, Peace, Namaste, Lotus Unlimited, Lotus+ en Inspire.
Naast de academische en centrale geledingen is tevens een intensieve samenwerking ontstaan tussen de diverse U4 student nations voor diverse activiteiten en in het bijzonder voor het uitwisselen van best practices. Twee U4 student network conferences vonden plaatse in Uppsala (20-22 mei 2015) en Göttingen (13‑14 oktober 2015).
Lille en Noord-Frankrijk
Sinds jaar en dag vormt de UGent de ‘partnenaire naturelle’ voor de universiteiten van Lille I (Sciences et Technologies), Lille II (Droit et Santé), en Lille III (Sciences Humaines et Sociales). Hiervan getuigt de rol van UGent in de gezamenlijke IDEX-aanvragen van 2011 en 2012 en het zgn. ‘Projet d’établissement’ 2014‑2019 van de drie instellingen.
Als grootste troef in de samenwerking met Lille geldt de geografische nabijheid (‘espace transfrontalière’) van de partners, die toelaat nieuwe vormen van academische, regionale mobiliteit te ontwikkelen zowel voor onderwijs als onderzoek. Daarnaast kunnen alle partners op een aanzienlijke samenwerkingstraditie bogen van voorbije en lopende projecten (LLP, Erasmus Mundus Action 2 partnerships, Interreg, Tournesol …)
In 2015 werd samen met Lille I, II en III opnieuw een gezamenlijke call (appel d’offres) verspreid voor kleinschalige projecten. Hiertoe alloceerden alle partijen een bedrag van 10 000 EUR. De oproep dient ter ondersteuning van gezamenlijke Gent-Lille initiatieven die de mobiliteit tussen de partners bevorderen zowel voor onderwijs als onderzoek. Dit omvat o.m. de ontwikkeling van joint/double degrees, gezamenlijke opleidingsonderdelen, kortdurende mobiliteit/uitwisseling, lab rotaties, seminars, conferenties, het voorbereiden van projecten ... De oproep resulteerde opnieuw - ondanks de vooropgestelde, beperkte incentive van 1200 € - in bijzonder veel aanvragen. Van de 32 aanvragen werden 28 projecten gefinancierd voor een totaal van 35.000 €. Ongeveer 2/3 van de aanvragen omvatten het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, een PhD exchange, of gezamenlijke seminaries rond lopend onderzoek. Ongeveer de helft van de projecten situeerden zich binnen de humane wetenschappen.
Uit de oproepen van de vorige jaargangen zijn een aantal structurele initiatieven voortgekomen. Zo o.m. een aantal dossiers ter voorbereiding van een gezamenlijke opleiding en ‘cotutelles’. Daarnaast werden initiatieven opgezet voor kortdurende uitwisselingsmobiliteit. Verder resulteerden een aantal initiatieven in lopende onderzoeksaanvragen via diverse financieringsprogramma’s (H2020, Interreg, Institut International du Cancer, ANR etc.)
In de loop van 2015 werd met de associatie van universiteiten in Noord-Frankrijk of Communité des Universités Nord Pas de Calais (als opvolger van de vroegere PRES) verder de banden aangehaald vanuit de Technical University Alliance West (incl. Kulak) en met UMons en UCL Mons. Voor onderzoek werden eind 2014 vier ‘fabrieken’ (voeding, nieuwe materialen, mechatronica en blue energy) opgezet voor samenwerking in regionaal perspectief. Op het vlak van onderwijs werden werkgroepen gevormd in opvolging van de afgesloten Interreg IV-projecten ‘Université Métropolitaine’ (universiteitsbrede summer school) en de zgn. ‘Doctoriales’ (interdisciplinair seminarie voor PhD studenten). In het kader van Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen wordt een projectenportefeuille voorbereid voor intensieve samenwerking op het vlak van honours programma, doctoral schools, ondernemerschap en stages.
University of Kent
De University of Kent at Canterbury geldt sinds enkele jaren als een preferentiële partner van de UGent. Deze goede relaties werden bevestigd door het toekennen van een eredoctoraat aan toenmalig rector Paul Van Cauwenberge in 2011 en de opening van ‘Home Canterbury’ op de Kantienberg. Op voordracht van de UGent werd Kent in 2011 ook lid van de Santander Group of Universities. Begin 2015 werd de bilaterale samenwerking met Kent bestendigd met een formeel bezoek vanwege Vice Chancellor Julia Goodfellow aan rector Anne De Paepe (op 7 januari 2015). De VC werd vergezeld door pro-Vice Chancellor en UGent-alumnus Philippe Dewilde. De nadruk van het bezoek lag op de internationaliseringsstrategie en in het bijzonder op de mogelijke synergie in onderzoek. Kent stelde dan ook de erg positieve resultaten van het Britse Research Excellence Framework voor.
Kent is een vaste partner bij Europese initiatieven, inzonderheid de Erasmus Mundus Actie 2-projecten met Zuidoost-Azië. Sinds 2009 neemt Kent deel in de projectconsortia van resp. Lisum en Lotus I, II, III, Lotus Unlimited en Lotus+. Verder is Kent (samen met Uppsala) één van de partners in TRAIN (Training and Research for AcademIc Newcomers, 2013-2015, Koning Boudewijnstichting). Voorts is Kent ook lid van het partnerconsortium van de ‘joint Master of Science in European and International Criminology’ (coördinatie: Rotterdam).
Kent blijft een zeer geliefde bestemming voor UGent-studenten in het kader van het Erasmus binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het algemeen Erasmusakkoord werd ook in 2015 hernieuwd. Beide instellingen willen verder inspanningen leveren om de reciprociteit van de uitwisseling op te schroeven. Hiertoe leverde de UGent ook een bijdrage aan het Internationalisation Forum op de campus in Canterbury op 22 januari 2015. Verder nam ook een staff lid van Kent deel aan de Gentse International Staff Week van 3 tot 6 maart 2015.
In opvolging van de activiteiten in 2014 werd naar het voorbeeld van de samenwerking met Lille ook in 2015 een gezamenlijke oproep verspreid voor initiatieven die de mobiliteit bevorderen tussen Gent en Kent. In respons op de oproep werden tien initiatieven gehonoreerd met een max. budget van 1.200 EUR. Het overgrote deel van de projecten omvatte een mobiliteit van PhD-studenten en staff in het kader van joint doctoral training en research seminars in diverse domeinen. De initiatieven verlopen niet alleen in samenwerking met de campus in Canterbury maar ook met de Brusselse campus.

Onder invloed van Kent kwam Gent-Kent samenwerking ook onder aandacht van de Britse Ambassade in België. Op uitnodiging van Ambassadeur Alison Rose gaf rector Anne De Paepe een toelichting over de samenwerking op de UK-Belgium bilateral meeting in de Ambassade te Brussel op 13 april 2015. Tot slot bracht de Britse Ambassadeur op 8 oktober 2015 een tegenbezoek aan UGent en bezocht hierbij o.m. de Vakgroep Bodembeheer.
 1. Institutionele internationale samenwerking


8.1. Institutioneel lidmaatschap van internationale organisaties
8.1.1 EUA
De EUA (European University Association) groepeert meer dan 700 institutionele leden verspreid over 45 landen in heel Europa en biedt een forum voor discussies over academisch beleid, de institutionele ontwikkeling van universiteiten en hun rol in de Europese samenleving. Belangrijk doel is het promoten van de ontwikkeling van een coherent onderwijs/onderzoekssysteem. Daarom is de EUA ook de spreekbuis voor haar leden naar -al dan niet gouvernementele- organisaties op het vlak van het hoger onderwijs. De EUA organiseert algemene vergaderingen om haar algemeen beleid te bepalen, tweejaarlijkse conferenties over specifieke relevante onderwerpen, managementseminaries voor universitaire beleidsverantwoordelijken en occasionele seminaries op vraag van de leden of overeenkomstig de vereisten van de bijzondere EUA‑projecten en thematische netwerken (o.a. quality culture project - Trends). Het UGent-lidmaatschap van de EUA is bijgevolg van belang voor de internationale uitstraling van de instelling; voor de samenwerking op het vlak van het beleid inzake het hoger onderwijs en de beïnvloeding van dit beleid; met het oog op internationale netwerkvorming en projectmatige samenwerking.
8.1.2 EAIE
Van 15 tot en met 18 september 2015 vond in Glasgow de 27ste EAIE-conferentie plaats. Het thema van de conferentie was 'A wealth of Nations’. EAIE staat voor European Association for International Education en is de Europese organisatie bij uitstek voor internationalisering in het hoger onderwijs. De jaarlijkse conferentie trekt steeds meer geïnteresseerden uit de sector internationalisering van onderwijs en onderzoek van over de hele wereld aan (meer dan 5000 in 2015 uit 90 landen). UGent participeerde voor de tweede maal aan de tentoonstellingsruimte met een eigen stand waarbij de UGent campus in Songdo uitdrukkelijk in de verf werd gezet. Daarnaast ondersteunde de UGent als AUGent‑partner de “Study in Flanders”-campagne waarmee de Vlaamse overheid het hoger onderwijs wil promoten bij buitenlanders. Ook het Egracons-project geleid door UGent verzorgde een aparte stand. De vertegenwoordigers van de UGent woonden relevante sessies bij en legden contacten met de vertegenwoordigers van partnerinstellingen. Er waren ook een aantal sprekers vanuit UGent, voornamelijk vanuit AI.


   1. Santander Group of Universities (cf. infra 8.3)

De UGent blijft een actief lid van de Santander Group of Universities (SGroup). De UGent vertegenwoordiger in het Executive Committee werd herkozen voor een tweede mandaat van 2 jaar.
   1. HUMANE

HUMANE staat voor Heads of University Management & Administration Network in Europe. De vereniging is samengesteld uit bezoldigde leidende personeelsleden van de administratie van Europese Universiteiten met een adviserende rol naar het hoofd van de instelling. HUMANE heeft de bedoeling haar leden professioneel te ondersteunen door hen een forum te bieden waar ze de beste praktijken kunnen leren kennen en hun ervaringen kunnen uitwisselen.
   1. IAU

De International Association of Universities (IAU) werd opgericht in 1950 als een wereldwijde associatie van hogeronderwijsinstellingen. Deze organisatie verzamelt onder zich instellingen uit meer dan 150 landen die samenwerken en reflecteren omtrent de gemeenschappelijke bezorgdheden.

Door de verdere mondialisering van het hoger onderwijs wint deze organisatie aan belang en de UGent volgt deze ontwikkelingen dan ook op de voet.


   1. EUniverCities

EUniverCities is een netwerk van Europese steden en hun respectievelijke universiteiten dat zich buigt over de relatie stad-universiteit in het kader van de 2020-strategie voor duurzame groei, om beter tegemoet te komen aan de uitdagingen van de Europese kennissteden en –regio’s. Het netwerk ontstond in de loop van 2011 als gezamenlijk initiatief van stad Delft en TUDelft en telt op heden 15 partnertandems: Delft, Aachen, Aalborg, Aveiro, Brno, Gent, Lausanne, Lecce, Linköping, Lviv, Lublin, Magdeburg, Tampere, Trondheim en Varna.


In 2013 werden de activiteiten binnen het EUniverCities netwerk verder uitgebreid via een project in het kader van het Europese Urbact-programma voor duurzame stadontwikkeling. In de loop van 2015 werd het Urbact‑project met succes afgesloten.
Het Urbact-project (2013-2015) betekende in eerste instantie een intensifiëring van de activiteiten op netwerkniveau en de kennisdeling tussen de partnertandems via ‘peer reviews’ over verschillende thema’s in stad-universiteit nexus, zoals: governance, living lab, wetenschap en technologie in de samenleving, ondernemerschap, employability, technology transfer, infrastructuur, stadplanning, studentificatie etc. De peer review meeting in Gent (1-5 december 2014) met als thema: ‘Students and public spaces’ vormde het slotstuk van de projectcyclus.
Daarnaast vormde het Urbact-project ook de basis voor acties op lokaal niveau. Binnen de lokale projectgroep werd onder leiding van Schepen Elke Decruynaere en Beheerder Jeroen Vanden Berghe een gemeenschappelijke visie (Local Action Plan) ontwikkeld rond het managen van de groei van de Stad Gent als studentenstad. In functie van het project werd gekozen voor de geografische afbakening van het zgn. ‘Kunstenkwartier’ (van de Krook t.e.m. het Citadelpark) als een laboratorium voor de aanpak van stadsbrede problemen. Het Local Action Plan werd voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen van 28 mei 2015. De tekst vormt de basis voor een geïntegreerde samenwerking tussen stad en het hoger onderwijs binnen een aantal prioritaire thema’s: gezamenlijk ruimtegebruik, wonen en studentenhuisvesting, mobiliteit, student en imago, en toerisme en cultuur.
In opvolging van het Urbact-project zette EUniverCities in 2015 haar activiteiten verder. Er vonden twee peer review sessie plaats: ‘Science in the City’ (Lausanne, 26-29 mei 2015) en ‘A civic university and Academic Cities’ (Norrkoping, 8-9 september 2015).

8.2. Institutionele samenwerking met buitenlandse universiteiten
Op dit ogenblik beheert de afdeling Internationalisering 279 lopende bilaterale akkoorden (Memorandum of Understanding, Letter of Intent, Cooperation Agreement) tussen de UGent en internationale instellingen. Het beleid inzake bilaterale raamakkoorden (verder afgekort BiRaks) werd in 2015 verder verfijnd. Nieuwe initiatieven werden voorgelegd aan de afdeling Internationalisering en van daaruit opgevolgd. Het stimuleren van samenwerking (voornamelijk onderwijssamenwerking, eventueel gekoppeld aan onderzoek) met de niet‑EU-landen en het niet‑verlengen/vernieuwen van niet-renderende of "slapende" akkoorden, vormen enkele pijlers van de aanpak.
Concreet staat volgende strategie inzake BiRaks centraal: het aanreiken van opportuniteiten betreffende internationale samenwerking (voornamelijk onderwijssamenwerking) die niet via andere financiële kanalen kunnen aangeboden worden, het stimuleren van een maximale betrokkenheid van alle faculteiten, het bevorderen van studenten- en docentenmobiliteit met niet-EU-landen, het optimaal aanwenden van de beperkte beschikbare financiële middelen.
De AI werkt mee aan de uitbouw van deze BiRaks tot een institutioneel beleidsinstrument. De centrale gedachte bij het afsluiten van nieuwe akkoorden en bij de concrete invulling van de akkoorden is de gedecentraliseerde instelling, waarbij de initiatieven vanuit de faculteiten ondersteund worden door de AI. Er wordt met verschillende types akkoorden gewerkt: afhankelijk van het soort samenwerking dat wordt beoogd met de partneruniversiteit wordt de meest rendabele optie voorgesteld aan de faculteit.
Vanaf januari 2015 werd het door de afdeling Internationalisering beheerd budget opnieuw “verdeeld” onder de faculteiten: de AI blijft het centrale budget beheren, maar elke faculteit kan, in navolging van de algemene financiële richtlijnen, zelf beslissen hoe hun facultair budget besteed wordt. Enkel institutioneel bekrachtigde akkoorden kunnen centrale financiering aanvragen. De beperkte middelen worden in hoofdzaak aangewend voor wederzijdse studenten- en docentenmobiliteit waarbij mogelijkheden tot voornamelijk onderwijssamenwerking, maar aanvullend vaak ook onderzoekssamenwerking, worden gecreëerd.
Naast activiteiten in het kader van de lopende akkoorden en van afgelopen maar te hernieuwen BiRaks, worden ook prospectiemissies naar en ontvangsten van delegaties van buitenlandse universiteiten voorzien, voornamelijk gericht op het uitbouwen/onderhouden van nieuwe/bestaande netwerken.
Tijdens het kalenderjaar 2015 werden volgende nieuwe samenwerkingsakkoorden (80) afgesloten (of hernieuwd):


Land

Instelling

Type

akkoord

Betrokken faculteit(en)

Algerije

Ferhat Abbas Setif 1 University

MoU

BW

Australië

Curtin University of Technology

CA

RE

Australië

University of Queensland

MoU

BW

Australië

University of Melbourne

CA

LW,RE,WE,EA,EB,DI,PPW,PS

Australië

University of Melbourne

MoU

LW,RE,WE,EA,EB,DI,PPW,PS

Australië

Australian Catholic University (ACU)

MoU

EB

Australië

Australian Catholic University (ACU)

CA

EB

Azerbaijan

Azerbaijan State Agricultural University

MoU

BW

Brazilië

Universidade Federal de São Carlos

LoI

LW

Brazilië

Universidade Federal de São Carlos

CA

LW

Brazilië

Universidade de São Francisco

CA

GE

Brazilië

Universidade Federal of Santa Maria

MoU

BW

Brazilië

Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

CA

BW

Canada

McMaster University

CA

WE

Canada

McMaster University

MoU

WE

Canada

University of Waterloo

MoU

DOZA

Canada

Kwantlen Polytechnic University

CA

BW

Chili

Universidad Alberto Hurtado

CA

LW

Chili

University of Concepcion

CA

GE, BW

Chili

Universidad Austral de Chile

CA

BW,WE

China

Beijing Foreign Studies University

MoU

LW

China

Fudan University

MoU+ADD

LW/RE/EB

China

Dalian University of Technology

CA

EA

China

Harbin engineering University

CA

EA

China

Harbin Institute of Technology Campus Weihai

CA

EA

China

Harbin Institute of Technology Campus Harbin

CA

EA

China

Hebei Medical University

CA

GE

China

Ninth People's Hospital, Jiaotong University Shanghai

LoI

GE

China

Peking University

CA

LW

China

Shanghai Ocean University

MoU+CA

BW

China

Shenyang University of Chemical Technology

CA

WE

China

Southwest University

MoU

BW

China

Southwest University

CA

BW

China

Zhejiang University

MoU

alle

China

Zhejiang University

ADD

EA

China

Zhejiang University

ADD

LW

Congo

Université de Kisangani

CA

LW

Cuba

University of Pinar del Rio

CA

LW

Ecuador

Escuela Politecnica Nacional

MoU

BW

Ecuador

Escuela Politecnica Nacional

MoU

BW

Egypte

The Netherlands-Flemish Institute in Cairo

CA

LW

Ethiopië

Debre Berhan University

MoU

BW

Ethiopië

Haramaya University

MoU

WE

Filipijnen

RIC XI-Davao Oriental State College of Science and Technology

MoU

WE

India

The English and Foreign Languages University (EFLU)

CA

LW

Indonesië

Sebelas Maret University

CA

BW

Indonesië

Universitas Gadjah Mada

CA

BW

Indonesië

Institut Teknologi Bandung

CA

BW

Iran

Shahid Bahonar University of Kerman

LoI

WE

Iran

Urmia University

MoU

BW

Japan

Kanazawa University

ADD

LW

Japan

Meisei University

CA

LW

Japan

Mie University

CA en MoU

BW

Japan

Nagasaki University

CA

LW/EB/BW

Japan

Ryukoku University

MoU

LW

Mexico

Universidad Nacional Autonoma de Mexico

LoI

LW

Mongolië

Mongolian University of Life Sciences

MoU+CA

BW

Nederland

Universiteit Trecht Law School

CA

RE

Oekraïne

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

LoI

BW

Palestina

Birzeit University

CA

LW,PS

Peru

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

LoI

LW,PS

Rusland

Gorno - Altaisk State University

CA

LW

Rusland

Gorno - Altaisk State University

CA

LW

Rusland

M.V. Lomonosov Moscow State University

CA

LW/WE

Rusland

National Research Nuclear University MEPhI Moscow

MoU-PhD

EA

Rusland

Saint Petersburg State University of Economics

CA

EB

Taiwan

National Taiwan University

CA

LW

Taiwan

The Dharma Drum Institute of Liberal Arts (DILA)

CA

LW

Tanzanië

Mzumbe University

CA

LW

Tunesië

Univcersité de Tunis

MoU

LW

Uganda

Mountains of the Moon University

MoU

BW

USA

University of Nebraska at Omaha

CA

EB

Wit-Rusland

Minsk State Linguistic University

CA

LW

Zuid-Afrika

North-West University

ADD

EA

Zuid-Afrika

Stellenbosch University

ADD

alle

Zuid-Korea

Incheon National University

CA

BW/WE

Zuid-Korea

Yonsei University

CA

WE, BW

Zuid-Korea

Hankuk University of Foreign Studies

MoU

LW

Zuid-Korea

Hankuk University of Foreign Studies

CA

LW

Zuid-Korea

Daegu University

LoI

LW
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • 6.5. Afrika Platform AUGent 6.5.1 Inleiding
 • 6.5.2 GAP als AUGent platform
 • Ondersteunende/adviserende activiteiten – binnen AUGent
 • Informerende/sensibiliserende activiteiten – visibiliteit naar buiten
 • 6.5.3. GAP als academisch platform
 • 6.5.4. GAP en maatschappelijke valorisatie
 • 6.5.5. GAP en capaciteitsopbouw in Afrika
 • 7. Strategische samenwerkingen
 • Internationale Thematische Netwerken
 • 7.2. Prospect Regionale Samenwerkingen
 • Lille en Noord-Frankrijk
 • Institutionele internationale samenwerking 8.1. Institutioneel lidmaatschap van internationale organisaties 8.1.1 EUA
 • Santander Group of Universities (cf. infra 8.3)
 • 8.2. Institutionele samenwerking met buitenlandse universiteiten

 • Dovnload 1.27 Mb.