Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Erikson 4 Zelfbegrip en zelfwaarde 4

Dovnload 24.81 Kb.

1. Erikson 4 Zelfbegrip en zelfwaarde 4Datum31.07.2017
Grootte24.81 Kb.

Dovnload 24.81 Kb.


Emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de lagere school leeftijd

hoofdstuk 10

Inhoudsopgave


1. Erikson 4

2. Zelfbegrip en zelfwaarde 4

2.1 Attributies 5

3. Emotionele ontwikkeling 7

3.1. Zelfbewuste emoties 7

3.2. Emotioneel begrijpen 7

3.3. Emotionele zelf-regulatie 8

4. Morele ontwikkeling 8

5. Relaties met leeftijdsgenoten 9

5.1. Peer groepen 9

5.2. Vriendschappen 10

5.3. Peer aanvaarding 10

1. EriksonVlijt

 • Een gevoel van competentie ontwikkelen tav cultureel gewaardeerde activiteiten

  • vb. spellen, tafels leren

 • School biedt hierbij veel mogelijkheden.


Inferioriteit

 • Gevoel van minderwaardigheid

 • Pessimisme en gebrek aan vertrouwen om dingen goed te doen

 • Gezin, leerkrachten, peers kunnen hiertoe bijdragen2. Zelfbegrip en zelfwaarde2-6 jaar

 • Basis

 • Vaardigheden

 • Geen trekomschrijvingen

 • Positieve elementen

 • Geen oorzaken aangegeven


5-11 jaar

 • Meer verfijnd

 • Vaardigheden: vergelijking meerdere personen

 • Trekomschrijvingen

 • Positief en negatief

 • Oorzaken aangegeven • Trekomschrijvingen ontstaan omwille van

  • Cognitieve ontwikkeling: combinatie van ervaringen

  • Sociale feedback van de omgeving: Ik-zelf neemt het mij-zelf zoals door de omgeving aangereikt over


 • Hiërarchische organisatie


bkb10f01.jpg


 • Invloeden op zelfwaarde:

  • Cultuur (Azië < Europa < Afro-Amerikanen)

  • Geslacht (meisjes < jongens; verschil is minder groot dan wordt gezegd)

  • Opvoeding

   • Democratisch en warm opvoeden versus controlerende en kritische ouders

   • Permissief opvoeden: onrealistisch hoog self-esteem; laissez-faire

  • Attributiestijl


2.1 AttributiesCausale attributie

= de verklaring van een persoon van de oorzaak van een gebeurtenis


Verklaringsstijl

= tendens van mensen om bepaalde attributionele verklaringen te gebruiken bij het veklaren van gebeurtenissen.


Drie categorieën attributies:
1. Extern versus intern: aan jezelf toeschrijven of aan een externe oorzaak van een gebeurtenis
2. Stabiel versus veranderbaar: Is de oorzaak temporeel of blijft deze aanwezig
3. Globaal versus specifiek: Is de geboden verklaring enkel relevant voor deze ene situatie of ook voor andere situaties
OEFENING stukgelopen relatie

 intern: ik ben een zaag ik heb mij niet goed opgesteld

 extern: oorzaak ligt bij echtgenoot, de ander was onbetrouwbaar = stabiel = globaal

 stabiel: ook in volgende relaties; bindingsangst, ik kan mij nooit binden

 veranderbaar: ik was op dat moment in mijn leven nog niet klaar om rel aan te gaan

 globaal: de hele relatie wordt als negatief gezien, we passen niet bij elkaar specifiek: op dat vlak matchen wij niet goed, nog een opl zoeken


 • Elke attributie opsplitsen in de drie attributie-lijnen
 • Pessimistische verklaringsstijl:

  • Benadrukt interne, stabiele, en globale oorzaak voor negatieve gebeurtenissen

  • Deze toets was niet goed want ik ben dom, volgende toets weer slecht en niet enkel voor wisk maar dom en stom in het algemeen

  • Is geassocieerd met gevoelens van hulpeloosheid en gebrekkige aanpassing
 • Specifiek met betrekking tot schoolse prestaties:

  • Leeroriëntatie = gericht op het begrijpen en onder de knie krijgen van het materiaal

  • Aangeleerde hulpeloosheid = verwachting dat competentie zal tekortschieten in behalen van doel • Impact van de sociale omgeving op aangeleerde hulpeloosheid en leeroriëntatie

  • Ouders en leerkrachten: leren aanmoedigen boven sociale vergelijking en prestaties

  • Persoongerichte feedback vermijden: “jij bent een slimme jongen” vs. “die taak heb je goed afgelegd”


bkb10f02.jpg
3. Emotionele ontwikkeling
3.1. Zelfbewuste emoties

 • Aanwezigheid volwassene niet langer nodig; men weet zelf beter wanneer men zich fier, schuldig of beschaamd mag/moet voelen

 • Schuld:

  • Enkel geassocieerd met een intentionele fout, als het met opzet gebeurde

 • Fierheid: uitdagingen en vlijt

 • Schaamte: inferioriteit en kwaadheid ten opzichte van kritische ouder/leerkracht3.2. Emotioneel begrijpen

 • Eén emotie versus mix van emoties; ze beseffen dat er een mix van emoties kunnen zijn

  • vb. verjaardag: blij maar niet zo leuk cadeau

 • Beter inzicht in zelfbewuste emoties

  • vb. fierheid = blijdschap omwille van resultaat en behagen andere persoon
   fierheid is meer dan blijheid, beoordeling ander speelt een rol

 • Contradictorische info kan verwerkt worden:

  • vb. gebroken fiets & lachend kind

 • Empathie: niet enkel begrip voor ervaren ongemak van de andere persoon, maar ook voor zijn situatie

  • vb. kindjes in Afrika; ontslag vriend papa3.3. Emotionele zelf-regulatie

 • Ongeveer 10 jaar: balans wordt gezocht tussen twee algemene strategieën

  • Probleem-gerichte copingstrategie

   • Strategieën gebruiken om probleem op te lossen

   • Gebruikt als gebeurtenis onder controle is: steun zoeken en probleem proberen op te lossen (vb. bij een toets of een competitiewedstrijd)

  • Emotie-gerichte copingstrategie = interne, private strategieën

   • Gebeurtenis buiten controle: herdefiniëren van de situatie; ontkennen van belang van gebeurtenis (slecht rapport  probleem kan niet meer w opgelost)
 • Emotionele zelf-regulatie = strategieën om emoties tot een comfortabel niveau te brengen

 • Emotionele zelf-efficaciteit

  • = capaciteit om zelf-regulatieve strategieën op een effectieve wijze te kunnen hanteren

  • = gevoel dat je emoties onder controle hebt

  • Bevordert sociale competentie, empathie, en vermindert negatieve emoties4. Morele ontwikkeling

 • Leerprincipes voor moreel gedrag: model-leren, bekrachtiging en zelf actief nadenken (vb. delen)

 • In kindertijd neemt morele ontwikkeling een vlucht omwille van

  • Toenemende sociale wereld: meer vriendjes

  • Toenemende capaciteit tot perspectief inname

  • Cognitieve ontwikkeling: met meer gezichtspunten tegelijk rekening houden
 • Distributieve rechtvaardigheid = regels mbt de wijze waarop schaarse goederen verdeeld dienen te worden

 • Evolutie

  • Eigenbelang (3 à 4): “ik deel op faire wijze omdat ik anders een kleiner stuk zou krijgen”

  • Gelijkheid (5 à 6): iedereen heeft recht op een zelfde deel van de koek

  • Verdienste (6 à 7): inspanning of excellente prestatie

  • Helpen (8): meest benadeelde mag meer krijgen • Begrip van morele en sociale conventies wordt complexer en verfijnder:

  • Meer flexibiliteit

  • Sociale afspraken die een duidelijk doel hebben vs. geen doel: transgressie

  • Intentie / bedoeling van actie wordt in acht genomen


 • Begrip van individuele rechten
 • Begrip van diversiteit en ongelijkheid

  • Begin schooljaren: vooroordeel

  • Verandert na 7 à 8 jaar

 • Grote interpersoonlijke variatie: hangt af van

  • Hoge zelfwaarde: denigrerend optreden om zelf-evaluatie te rechtvaardigen

  • Categorisatie in sociale groepen: op sociale ladder plaatsen

  • Stabiele visie op persoonlijkheidskenmerken: “goed” vs. “slecht” = onveranderbaar5. Relaties met leeftijdsgenoten
5.1. Peer groepen

 • Peergroep = groepje vrienden die unieke waarden en gedrag delen en door leider-volgers worden gekenmerkt (3 à 12 personen)

  • Peer cultuur: vb. specifieke kleren, woordgebruik, plaats om bijeen te komen

 • Kenmerken

  • Nabijheid (vb. zelfde buurt)

  • Geslacht

  • Etniciteit

  • Populariteit


Voordelen


Nadelen

 • Relationele agressie

 • Rivaliteit tussen groepen

 • Insiders en outsiders5.2. Vriendschappen

 • Speelkameraad maar ook aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en wederzijds vertrouwen

 • Meer selectiviteit

 • Meer langdurige band: leren conflict overwinnen

 • Wederzijdse beïnvloeding: prosociaal vs. antisociale vrienden

5.3. Peer aanvaarding

 • Peer aanvaarding = graag gezien zijn door een groep personen

 • Dus: geen wederzijdse relatie (vriendschap) maar éénzijdig

 • Meting van sociale voorkeur (“Wie vind jij leuk in de klas?”) en sociale bewondering (“Wie wordt in de klas het meest bewonderd?”)

 • Populaire kinderen: krijgen veel positieve nominaties

 • Verworpen kinderen: krijgen veel negatieve nominaties
 • Controversiële kinderen: krijgen zowel positieve als negatieve nominaties

 • Genegeerde kinderen: krijgen noch negatieve noch positieve nominaties

  • Zijn doorgaans goed aangepast en niet eenzaam

  • Extraversie is dus niet altijd nodig om sociaal goed te functioneren

 • 2. Zelfbegrip en zelfwaarde
 • 2.1 Attributies
 • 3. Emotionele ontwikkeling 3.1. Zelfbewuste emoties
 • 3.2. Emotioneel begrijpen
 • 3.3. Emotionele zelf-regulatie
 • 4. Morele ontwikkeling
 • 5. Relaties met leeftijdsgenoten 5.1. Peer groepen
 • 5.2. Vriendschappen
 • 5.3. Peer aanvaarding

 • Dovnload 24.81 Kb.