Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Inleiding 3 Media (en minderheden) beleid in Nederland 5

Dovnload 238.22 Kb.

1. Inleiding 3 Media (en minderheden) beleid in Nederland 5Pagina1/4
Datum28.06.2018
Grootte238.22 Kb.

Dovnload 238.22 Kb.
  1   2   3   4

Media en Minderheden

in Nederland

Media & Minderheden in Nederland 3

1. Inleiding 3

2. Media (en minderheden) beleid in Nederland 5

2.1 Kort historisch overzicht van het media- en minderhedenbeleid 5

2.2 Media en minderheden als onderdeel van het huidige mediabeleid 7

3.1 Inleiding 11

3.2 De publieke omroep 11


3.2.1 Regionale omroep 12

3.2.2 Lokale omroep 13

3.2.3 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties 13

3.3 Commerciële omroep in Nederland 14

3.4 Kabel en satelliet 14

3.5 Commissariaat voor de Media 15

3.6 Pers 15


3.6.1 Dagbladen 15

3.6.2 Tijdschriften 16

3.6.3 Bedrijfsfonds voor de Pers 16

4. Culturele diversiteit binnen de media 18

4.1 Media-aanbod voor de multiculturele samenleving 18


4.1.1 Audiovisueel media-aanbod 18

4.2 Bladen voor etnische minderheden 21

4.3 Internet 21

4.4 Kijk- en luistergedrag 22

4.5 Media-educatie 22

4.6 De allochtone mediaprofessional 23


4.6.1 Arbeidsparticipatie 24

4.6.2 Ontwikkelingen in de pers 264.6.3 Beroepsopleidingen 27

4.7 Onderzoek 27

5. Organisaties en instellingen: adressen 29

Media-organisaties met betrekking tot etnische minderheden 29

Landelijke publieke omroepinstellingen 30

Landelijke commerciële omroepinstellingen 30

Opleidingsinstituten 31

Onafhankelijke bladen voor etnisch-culturele minderheden in Nederland 31

Bladen van in Nederland werkzame minderhedenorganisaties 31

6. Literatuur 33


Media & Minderheden in Nederland


door mevr. drs. S.C. Bink


1. Inleiding


De afgelopen tien jaar van het Nederlandse mediabeleid stonden in het teken van het creëren van een publieke omroep die kan concurreren in een duaal (= publiek en commercieel) bestel. Dit was nodig als tegenkracht bij de komst van commerciële omroepen als RTL4, RTL5, SBS6, Yorin en Net 5. De nadruk in de discussie over het publieke bestel ligt sindsdien op de marktpositie en omvang van de publieke zenders, de profilering van het bestel naar de kijkers en luisteraars, en de samenwerking tussen de verschillende omroepen.
Door aandringen van organisaties als de Stichting Omroep en Allochtonen1 (Stoa, nu Mira Media), een stichting die pleit voor een betere afspiegeling van de multiculturele samenleving in de landelijke, regionale en lokale media, is de rol van de media in de multiculturele samenleving in de afgelopen tien jaar regelmatig door de Tweede Kamer op de politieke agenda gezet. Opeenvolgende ministers en staatssecretarissen werd gevraagd om beleidsnota’s en evaluaties van het beleid. Media en minderheden werd van een ad-hoconderwerp tot een structureel onderdeel van het media- en cultuurbeleid.
In 1999 presenteerde de regering de notitie Media- en Minderhedenbeleid2 aan de Tweede Kamer. Uitgangspunt van deze notitie is dat de veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking zichtbaar moeten zijn in het aanbod, de makers en het publiek van de media. Daarbij zijn de achterliggende doelstellingen: verrijking van de kwaliteit en diversiteit van het media-aanbod, een beter bereik van Nederlandse media onder culturele minderheden en het stimuleren van evenwichtige beeldvorming van en een debat over de multiculturele samenleving. Dit vanuit de gedachte te kunnen bijdragen aan het proces van wederzijdse integratie.
Ook de publieke en commerciële omroepen en andere media-organisaties ontdekken dat de allochtone consument een aanzienlijk deel van hun potentiële klantengroep uitmaakt en daarom belangrijk is voor hun voortbestaan. De integratie van culturele minderheden komt duidelijk tot uiting in het mediagebruik van tweede en derde generatie migranten, die in Nederland opgegroeid zijn en Nederlands onderwijs hebben genoten. Uit onderzoek is gebleken dat hun kijk- en luistergedrag daardoor meer overeenkomsten dan verschillen vertoont met dat van autochtone Nederlanders. Toch bereiken de publieke televisiezenders over het geheel genomen culturele minderheden slechter dan autochtonen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de publieke zenders nog niet genoeg in een behoefte van allochtonen voorzien. De allochtone mediaconsument richt zich daarom ten dele op satellietzenders uit het geboorteland.
Er is een wezenlijk verschil tussen het satellietaanbod en Nederlandse programma’s die zich speciaal richten op migranten. Alleen laatstgenoemden besteden behalve aan eigen culturele tradities en het herkomstland ook veel aandacht aan de Nederlandse samenleving en de positie van de eigen groep daarbinnen. Juist aan deze mengvorm lijkt onder culturele minderheden behoefte te bestaan. De publieke omroep heeft hierin een taak te vervullen. De Concessiewet regelt de taakopdracht van de publieke omroep: ‘Een publieke omroep die zichzelf serieus neemt, neemt ook de wensen en behoeften van de verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen binnen zijn publiek serieus. Oog hebben voor uiteenlopende ervaringen en perspectieven binnen de multiculturele samenleving is een voorwaarde voor verscheidenheid en kwaliteit in de programmering van de omroepen.’
Het thema ‘media en minderheden’ heeft de afgelopen jaren een duidelijke en erkende plaats gekregen in het overheidsbeleid. Toch blijkt dat de omroepwereld noch wat betreft personele bezetting, noch wat betreft het programma-aanbod aan de realiteit van de moderne multiculturele samenleving beanwoordt. Dit ondanks verschillende positieve initiatieven, zoals de ‘Meer Kleur in de Media’ projecten die op initiatief van Stoa zijn uitgevoerd.
Dit artikel begint met een kort historisch overzicht van het media- en minderhedenbeleid. Hierin wordt aangegeven hoe dit beleid verweven is met het integratiebeleid van de overheid en wat de huidige stand van zaken is (eind februari 2003). Hierop volgt een beschrijving van het medialandschap in Nederland. Het sluit af met een uitgebreid hoofdstuk rond culturele diversiteit in de media. Aan het eind wordt een overzicht geven van projecten en activiteiten die de laatste twee jaar door organisaties, omroepen en overheden in gang zijn gezet.
  1   2   3   4

  • 3.2 De publieke omroep 11
  • 4. Culturele diversiteit binnen de media 18
  • 4.7 Onderzoek 27 5. Organisaties en instellingen: adressen 29 Media-organisaties met betrekking tot etnische minderheden 29 Landelijke publieke omroepinstellingen 30
  • Bladen van in Nederland werkzame minderhedenorganisaties 31

  • Dovnload 238.22 Kb.