Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Inleiding pag. 3 Uitvoering pa

Dovnload 238.88 Kb.

1. Inleiding pag. 3 Uitvoering paPagina1/4
Datum01.08.2017
Grootte238.88 Kb.

Dovnload 238.88 Kb.
  1   2   3   4


Derde halfjaarsrapportage

Vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst


November 2008

Inhoudsopgave
1. Inleiding pag. 3

2. Uitvoering pag. 4

2.1 Huidige Toeslagen pag. 4

2.2 Vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie pag. 14

2.3 Sturing op de ICT-uitvoering pag. 203. Ontwerp pag. 23

3.1 Nieuwe Toeslagenproces pag. 23

3.2 Vereenvoudigingsoperatie toekomstige organisatie pag. 28

3.3 Vereenvoudiging wetgeving pag. 374. Organisatie Belastingdienst pag. 39

1. Inleiding

De halfjaarsrapportage wordt opgehangen aan vijf luiken. Voor de volledigheid worden deze hierna nogmaals gemeld:    • het eerste luik bevat de activiteiten in het kader van Toeslagen en SUB/Walvis;

    • het tweede luik beschrijft de vereenvoudigingsoperatie binnen de huidige organisatie van de Belastingdienst; de destijds in het plan van aanpak (brief van 8 juni 2007) opgenomen verbetermaatregelen zijn nagenoeg geheel gerealiseerd; in het kader van verdere verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven zijn nieuwe acties geïnitieerd; over de planning en realisatie zal bij dit tweede luik worden gerapporteerd;

    • het derde luik beschrijft de vereenvoudigingsoperatie voor de toekomstige organisatie van de Belastingdienst. Dit luik kent twee fasen. In fase 1 worden de basisvoorzieningen gerealiseerd. Fase 2 realiseert de fundamentele wijziging in de procesinrichting van de Belastingdienst;

    • het vierde luik bevat de vereenvoudigingsoperatie wetgeving;

    • het vijfde luik bevat de sturing op de ICT-organisatie van de Belastingdienst.

Binnen het geheel van de Vereenvoudigingsopereratie Belastingdienst gaat het zowel om activiteiten die direct betrekking hebben op de huidige uitvoering als om activiteiten die meer een ontwerpkarakter hebben. Deze rapportage gaat in op beide activiteiten.

Over de financiële gevolgen van de luiken wordt verantwoording afgelegd via de gebruikelijke cyclus (begroting en beheersverslag). De kosten van de vereenvoudigingsoperatie toekomstige organisatie (programma Complexiteitsreductie, paragraaf 3.2) worden gefinancierd vanuit een specifiek doelbudget. Daarom is er voor gekozen om de kosten in deze voortgangsrapportage inzichtelijk te maken. De Belastingdienst stelt vanuit het oogpunt van beheersing alleen budgetten per jaar beschikbaar. De budgetten voor 2009 worden pas vrijgegeven nadat de plannen herijkt en getoetst zijn.

Overeenkomstig de toezegging in de brief van 5 november 2008, nr. DGB2008/5881U, wordt in deze rapportage ook het meest actuele inzicht gegeven in de kosten van het nieuwe Toeslagensysteem.2. Uitvoering
2.1 Huidige Toeslagen

Deze rapportage richt zich op de periode van 1 mei 2008 tot en met 31 oktober 2008, tenzij anders is aangegeven.Stand van zaken productie algemeen

In deze verslagperiode heeft de reguliere verwerking van aanvragen en mutaties huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindertoeslag voor zowel berekeningsjaar 2007 alsook voor berekeningsjaar 2008 plaatsgevonden. Dit leidt ertoe dat maandelijks ca. 8 miljoen uitbetalingen voor toeslagen hebben plaatsgevonden.

Daarnaast is het proces definitief toekennen voor het berekeningsjaar 2006 afgerond en zijn voor het berekeningsjaar 2007 4,84 miljoen toeslagen definitief toegekend voor de huur- en zorgtoeslag.

Ten aanzien van het definitief toekennen van de kinderopvangtoeslag speelt het volgende. Bij de start van het proces definitief toekennen voor de kinderopvangtoeslag 2007 is bij een representatieve steekproef gebleken dat de urenopgaaf van de ouders in meer dan 50% van de gevallen afwijkt van de urenopgave van de kinderopvanginstellingen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ouders nauwelijks wijzigingen insturen. Hieruit is geconcludeerd dat het definitief toekennen voor berekeningsjaar 2007 een andere aanpak vereist. In november 2008 is aan ouders gevraagd de jaargegevens van de kinderopvanginstellingen/gastouderbureaus over 2007 op te sturen. Het proces zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2009 worden afgerond.


De stand van zaken voor wat betreft de productie van de afzonderlijke toeslagen treft u hieronder aan. Dit betreft niet de maandelijkse uitbetaling van de toeslagen, maar de verwerking van door de burger ingezonden berichten (de zogenoemde eerste aanvragen en mutaties).
Stand van zaken productie huur- en zorgtoeslag

In totaal zijn er in deze verslagperiode 2.334.900 berichten huur en zorg verwerkt. In onderstaande tabel staan de aantallen eerste aanvragen en mutaties gespecificeerd.
Aantal verwerkte berichten

Toeslagjaar 2007 Ontvangen in de huidige verslagperiode

Toeslagjaar 2008 Ontvangen in de huidige verslagperiode

Periode Jan.2007 – apr. 2008

Totaal cumulatief Periode Jan.’07 –okt.‘08

Huur

1e aanvragen

6.000

63.200

355.900

425.100

Mutaties

11.400

1.466.700

1.234.000

2.712.100

Zorg

1e aanvragen

10.700

133.900

752.100

896.700

Mutaties

94.100

548.900

1.520.800

2.163.800

Totaal

122.200

2.212.700

3.862.800

6.197.700

Er is sprake van een werkvoorraad van ongeveer 29.000 berichten. Dit is een normale werkvoorraad. Ongeveer 13% van deze werkvoorraad heeft de termijn van acht weken overschreden. Het betreft hierbij niet-behandelbare posten doordat er gegevens ontbreken. Aan de desbetreffende burgers is gevraagd om deze gegevens alsnog aan te leveren.


Stand van zaken productie kinderopvangtoeslag

In totaal zijn er in deze verslagperiode 85.800 berichten kinderopvang verwerkt. In onderstaande tabel staan de aantallen eerste aanvragen en mutaties gespecificeerd.
Aantal verwerkte mutaties

Toeslagjaar 2007

Huidige verslagperiode

Toeslagjaar 2008 huidige verslagperiode

Periode Jan.2007 –apr. 2008

Totaal cumulatief Periode Jan. ’07 – okt.‘08

1e aanvragen

1.800

49.300

228.900

280.000

Mutaties

13.900

20.800

672.100

706.800

Totaal

15.700

70.100

901.000

986.800

De werkvoorraad van de berichten kinderopvangtoeslag bedraagt ca. 23.200 berichten, dit betreft ongeveer 3.800 posten toeslagjaar 2007 en ongeveer 19.400 posten toeslagjaar 2008. Er zijn ca. 9.000 posten die de acht weken termijn overschrijden. Het betreft hier posten waarbij aan de burger is gevraagd om ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.


Stand van zaken productie kindertoeslag


Aantal verwerkte berichten

Toeslagjaar 2008

huidige verslagperiode

Periode Nov.2007 - apr.2008

Totaal cumulatief Periode Nov. ’07 – okt.‘08

1e aanvragen

Mutaties


14.700

24.300


20.200

97.800


34.900

122.100


Totaal

39.000

118.000

157.000

Deze berichten betreffen de 157.000 door de burger ingediende eerste aanvragen en mutaties. Bijna 35.000 burgers hebben sinds de invoering van de kindertoeslag een aanvraag ingediend. Het grootste deel van deze aanvragen, ca. 70%, is ontvangen via internet. Er is bij de kindertoeslag geen werkvoorraad. Alles wordt binnen de gestelde termijnen verwerkt.
Bezwaarschriften

Toeslagjaar 2006 huur- en zorgtoeslag

Bij het begin van deze verslagperiode bedroeg de voorraad bezwaarschriften tegen de definitieve toekenning over het jaar 2006 van de huur- en zorgtoeslag 10.205 bezwaarschriften. Er zijn in de verslagperiode 26.884 bezwaarschriften ontvangen en 17.887 bezwaarschriften afgedaan. De voorraad is hierdoor gestegen naar 19.202 bezwaarschriften.


Toeslagjaar 2007 huur- en zorgtoeslag

Het proces van het definitief toekennen over 2007 is in de verslagperiode begonnen. Er zijn in de verslagperiode 1.581 bezwaarschriften ontvangen tegen de definitieve toekenning van de huur- en zorgtoeslag over berekeningsjaar 2007. Hiervan zijn 293 bezwaarschriften over berekeningsjaar 2007 afgedaan. De eindvoorraad bedraagt hierdoor 1.288.


Toeslagjaar 2006 kinderopvangtoeslag

Bij het begin van deze verslagperiode bedroeg de voorraad bezwaarschriften tegen de definitieve toekenning kinderopvangtoeslag in totaal 333 bezwaarschriften. Er werden 2880 bezwaarschriften ontvangen en 839 bezwaarschriften afgedaan. De voorraad is hierdoor gestegen naar 2.374 bezwaarschriften


Stand van zaken afdoen bezwaarschriften

De bezwaarschriften die sinds 1 juni 2008 zijn ontvangen, worden AWB-conform afgedaan. Met de indieners van een bezwaar op de definitieve toekenning 2006 wordt in contact getreden met de vraag of het bezwaarlijk is dat de behandeling langer duurt dan zes weken plus vier weken verdagingstermijn. De indieners vinden dit nagenoeg nooit problematisch; wanneer zij instemmen, wordt vanuit de Belastingdienst een bevestigingsbrief verzonden.


De verzending van de definitieve beschikkingen 2007 op de huur- en zorgtoeslag is sterk geconcentreerd geweest in het vierde kwartaal 2008. Momenteel komen hier nog relatief weinig bezwaarschriften op binnen. Deze bezwaar-werkstroom wordt AWB-conform verwerkt. Dit laat zich verklaren omdat de nu verzonden definitieve toekenningen relatief eenvoudig en eenduidig zijn vast te stellen. Dit zal niet het geval zijn bij de overige toeslagen, waarbij er onder andere sprake is van toezicht. De ervaring met het definitief toekennen van het toeslagjaar 2006 laat zien dat de laatste groep toeslagen die vastgesteld moeten worden meer bezwaarschriften oproept.
BelastingTelefoon

In de maanden mei tot en met oktober is 1,8 mln. keer telefonisch contact gezocht met Belastingdienst/Toeslagen. Hiervan zijn een kleine 1,7 mln. gesprekken aangenomen. De percentages aangenomen gesprekken specifiek voor Toeslagen over de maanden mei tot en met oktober zijn respectievelijk 89, 94, 96, 99, 100 en 86. De gemiddelde wachttijd is in genoemde periode onder de bandbreedte (80 - 100 sec.) gebleven.

Vanaf eind september is gestart met de verzendingen definitief toekenning 2007. De telefonische respons is dusdanig laag dat de telefonische dienstverlening goed kan worden gerealiseerd. Ook hier heeft de Belastingdienst te maken met het feit dat de nu verzonden beschikkingen relatief weinig discussie opleveren.

Vanaf half april 2008 zijn inkomenswijzigingen voor de huur- en zorgtoeslag telefonisch aangenomen en verwerkt.


Definitief toekennen 2006
Op 31 oktober 2008 waren in totaal 7,06 miljoen toeslagen huur, zorg en kinderopvang 2006 definitief vastgesteld. Uitgesplitst betreft het 5,55 miljoen definitieve zorgtoeslagen, 1,25 miljoen definitieve huurtoeslagen en ongeveer 0,26 miljoen definitieve kinderopvangtoeslagen.

De definitieve toegekende toeslagen 2006 kunnen als volgt worden uitgesplitst:
Zorgtoeslag

Huurtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Nabetaling

21 %

16 %

39 %

Geen verschil (nihil)

48 %

50 %

22 %

Invordering

31 %

34 %

39 %

Deze tabel is hieronder verder uitgesplitst naar klasseKlasse

Zorgtoeslag

Huurtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Nabetalingen


€ 0 - € 100

10 %

4 %

11 %

€ 100 - € 500

10 %

7 %

18 %

€ 500 - €1000

1 %

3 %

6 %

> € 1000

0 %

2 %

4 %

Nihil

48 %

50 %

22 %

Invorderingen


€ 0 - € 100

13 %

9 %

11 %

€ 100 - € 500

15 %

11 %

17 %

€ 500 - €1000

2 %

6 %

6 %

> € 1000

1 %

8 %

5 %

Uit dit overzicht blijkt dat ongeveer 71% (10% nabetalingen, 48% nihil en 13% invordering) van de definitief toegekende zorgtoeslagen tussen de +100 en -100 euro zijn vastgesteld. Voor de huurtoeslag bedraagt dit percentage 63 en voor de kinderopvangtoeslag 44.


In totaal moeten nog 131.000 toeslagen worden vastgesteld, waarvan voor ongeveer 90% nog wordt gewacht op een inkomen. De overige 10% betreft nieuwe aanvragen en toezichtsposten, waarbij er nog een reactie van burgers moet worden ontvangen. Een dergelijke stroom is jaarlijks te verwachten.

Gezien deze stand van zaken wordt het definitief toekennen over 2006 als afgerond beschouwd.


Overzicht terugvorderingen via de centrale betalingsregeling

Bij de behandeling van de Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 is aangegeven dat in deze halfjaarlijkse rapportage een overzicht zal worden opgenomen met daarin de meest actuele stand ten aanzien van het gebruik van de centrale betalingsregeling inzake de huurtoeslag.

Per 1 november 2008 maken ongeveer 83.000 huishoudens gebruik van de centrale betalingsregeling voor de huurtoeslag naar aanleiding van het definitief toekennen over toeslagjaar 2006. Het gemiddelde uitstaande bedrag voor deze groep bedraagt per 1 november 2008 ongeveer € 965. In de volgende halfjaarsrapportage zal ook informatie worden opgenomen naar aanleiding van het definitief toekennen van toeslagjaar 2007.
Definitief toekennen 2007
Op 31 oktober 2008 waren in totaal 4,84 miljoen toeslagen huur, zorg en kinderopvang 2007 definitief vastgesteld. Uitgesplitst betreft het 4,08 miljoen definitieve toeslagen zorg, 0,76 miljoen definitieve toeslagen huur.

Ten aanzien van de kinderopvang loopt er - zoals hiervoor is gemeld - een actie waarbij jaaropgaven bij ouders worden uitgevraagd. Hierdoor is een uitsplitsing voor de kinderopvangtoeslag in onderstaande tabel nog niet mogelijk. De definitieve toegekende huur- en zorgtoeslagen kunnen als volgt worden uitgesplitst:
Zorgtoeslag

Huurtoeslag

Nabetaling

19 %

19 %

Geen verschil (nihil)

50 %

53 %

Invordering

31 %

28 %

Deze tabel is hieronder verder uitgesplitst naar klasseKlasse

Zorgtoeslag

Huurtoeslag

Nabetalingen€ 0 - € 100

9 %

7 %

€ 100 - € 500

9 %

7 %

€ 500 - €1000

1 %

4 %

> € 1000

0 %

1 %

Nihil

50 %

53 %

Invorderingen€ 0 - € 100

12 %

2 %

€ 100 - € 500

17 %

13 %

€ 500 - €1000

2 %

6 %

> € 1000

0 %

7 %


Uit dit overzicht blijkt dat ongeveer 71% van de definitief toegekende zorgtoeslagen tussen de +100 en -100 euro zijn vastgesteld. Voor de huurtoeslag bedraagt dit percentage 62.

Beleidsinformatie

Ten aanzien van de beleidsinformatie geldt dat – zoals in eerdere rapportages is aangegeven – pas duidelijkheid kan worden gegeven als het proces van definitief toekennen is afgerond. Zoals hiervoor aangegeven is definitief toekennen over 2006 nagenoeg afgerond, zodat de beleidsinformatie over het jaar 2006 binnenkort beschikbaar komt. De beleidsinformatie voor latere jaren komt beschikbaar op het moment dat het definitief toekennen met betrekking tot de latere jaren is afgerond.Overzicht productieverstoringen

Tijdens de periode van 1 mei 2008 tot en met 7 november 2008 zijn ongeveer 7,9 miljoen beschikkingen verzonden aan toeslaggerechtigden. In deze paragraaf worden de productieverstoringen gemeld die hierbij zijn opgetreden.


d.d. 20 mei 2008

De uiteindelijke eindafrekening van toeslagen aan erven van toeslagontvangers die zijn overleden in de periode vóór oktober 2007 is moeizaam verlopen. Het betreft tegoeden die als gevolg van een blokkering op het rekeningnummer destijds niet konden worden uitgekeerd. Eind juni 2008 zijn de laatste posten afgehandeld.


d.d. 12 juni 2008

In het proces definitief toekennen over berekeningsjaar 2006 blijkt dat het systeem niet goed overweg kan met situaties waarbij in de bezwaarafhandeling sprake is dat de huishoudsamenstelling gewijzigd moet worden (een partner blijkt ten onrechte in het huishouden opgevoerd te zijn). Bij het draaien van een productierun met vernieuwde inkomensgegevens, wordt de – terecht verwijderde - partner weer geautomatiseerd bijgevoegd in de berekening. Uit een query blijkt dat 136 betrokkenen verkeerde beschikkingen hebben ontvangen. Deze betrokkenen zijn telefonisch geïnformeerd en de programmatuur is gecorrigeerd.


d.d. 13 juni 2008

Huurders van twee corporaties ontvangen voor de maanden juni en juli een te laag termijnbedrag huurtoeslag. Het gaat in totaal om ca. 4.300 huurders die hun toeslag laten verrekenen met de huurprijs (geclusterd betalen). De oorzaak hiervan is dat voor deze verhuurders de termijnbedragen van de maanden maart en april via een handmatig traject zijn uitbetaald. Deze betalingen zijn niet goed (nl. dubbel) verwerkt in de financiële administratie, waardoor er ten onrechte is verrekend in juni en juli 2008. Op 3 juli 2008 zijn de herstelacties richting burgers en verhuurders afgerond.


d.d. 17 juni 2008

Bij de definitieve beschikkingen 2006 die tussen 15 en 23 mei 2008 zijn verzonden, is abusievelijk de Wegwijzer definitief berekenen 2007 gevoegd. Het gaat hier om 126.000 beschikkingen.


d.d. 18 juni 2008

In een aantal gevallen zijn aanvullende WW-uitkeringen voor 2006 en 2007 verkeerd aangegeven bij de Belastingdienst. In plaats van uitsluitend de aanvulling op het loon van desbetreffende burgers in de aangifte op te nemen, is in deze gevallen ook het loon opgenomen. Hierdoor heeft de Belastingdienst dubbel fiscaal loon geregistreerd. Voor 2006 gaat het om 4.471 gevallen, voor 2007 om 3.077. Vanwege overlap in de berekeningsjaren bedraagt de totale populatie ca. 4.700 betrokkenen. Voor toeslagen zullen de nadelige gevolgen voor de burger zich beperken tot het deel van de 4.471 burgers dat in 2006 recht had op een toeslag. Deze burgers zijn – wanneer zij al een Definitieve Toekenning 2006 hebben ontvangen - beschikt op basis van een te hoog inkomen. In september 2008 zijn alle posten gecorrigeerd.


d.d. 18 juni 2008

Op basis van door het College van Zorgverzekeraars aangeleverde verzekerdengegevens was de zorgtoeslag voor ca. 36.000 huishoudens ingetrokken via een stopbeschikking met dagtekening 9 juni 2008.

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de gebruikte contra-informatie onvoldoende is. Daarom is besloten alle 36.000 stopbeschikkingen ongedaan te maken. Omstreeks 26 juni 2008 hebben de betrokken huishoudens hierover een brief gekregen.
d.d. 1 juli 2008

Op 27 juni 2008 zijn 2400 (voorlopige) beschikkingen 2007 financieel onjuist verwerkt. Het beschikte bedrag voor 2007 is vergeleken met het reeds uitbetaalde bedrag voor toeslagjaar 2008. Voor een goede afrekening moet het beschikte bedrag voor 2007 worden vergeleken met het uitbetaalde bedrag 2007. Op 1 juli 2008 zijn er excuusbrieven verzonden naar betrokkenen.


d.d. 16 juli 2008

Na toezicht zijn kinderopvangtoeslagen 2005 ingetrokken. Evenwel zijn er 130 posten ten onrechte opnieuw beschikt. De betrokken burgers zijn gebeld.


d.d. 21 augustus 2008

Gebleken is dat een partij van 145.000 beschikkingen huurtoeslag 2008 is berekend en verzonden op basis van verouderde gegevens. Dit betreft posten waarbij er zowel door de verhuurder als de huurder geen nieuwe huurprijzen per 1 juli 2008 zijn aangeleverd. De verkeerd berekende posten zijn herberekend aan de hand van de laatst aangeleverde huurgegevens en de huurnormen per 1 juli 2008. De laatste beschikkingen zijn 11 september 2008 verzonden; bij de beschikking is als bijlage een uitleg aan de burger gevoegd.


d.d. 21 augustus 2008

Circa 70 burgers zijn aangeschreven als “erven van”, terwijl er geen sprake is van een overlijdenssituatie. De betrokkenen zijn gebeld om excuus aan te bieden en uitleg te geven.


d.d. 28 augustus 2008

In ongeveer 970 gevallen heeft de burger een definitieve beschikking kinderopvangtoeslag ontvangen die onjuiste gegevens weergeeft. De berekening op de beschikking is gebaseerd op een onjuist voorschotbedrag, omdat bij de opmaak van de beschikking de laatste betalingsmutatie niet was meegenomen. De uiteindelijke betaling is wel goed gegaan. In verband met grote diversiteit aan situaties is een algemene informatiebrief niet mogelijk; de toeslagontvangers zijn telefonisch benaderd om uitleg te geven. Met de betalingsronde van eind september 2008 was alles hersteld.


d.d. 29 oktober 2008

Een inhoudingsplichtige heeft voor onderdelen van het loon dubbele loongegevens aangeleverd. Als gevolg hiervan zijn te hoge inkomens gebruikt voor het definitief berekenen van de huur- en zorgtoeslag 2007. Het gaat in totaal om een populatie van ongeveer 31.000 definitief toe te kennen toeslagen 2007. Aangezien de juiste loongegevens nog niet beschikbaar zijn, kan de Belastingdienst geen gerichte informatie geven aan burgers. Burgers van deze inhoudingsplichtige die ons bellen of naar een balie gaan, krijgen uitleg over de situatie en zij hoeven verder niets te doen. Met de betrokken inhoudingsplichtige vindt overleg plaats hoe dit moet worden opgelost.


d.d. 6 november 2008

In een groep van ongeveer 3.500 burgers is het jaarrecht huur-/ zorgtoeslag van personen die in de loop van 2007 zijn overleden bij de definitieve berekening ten onrechte vastgesteld op € 0. De betrokkenen ontvangen een excuusbrief en zullen op grond van een wijziging in de programmatuur uiterlijk begin december 2008 een herstelde beschikking ontvangen.


d.d. 7 november 2008

Bij éénpersoons-ouderenhuishoudens met een inkomen boven de € 17.726 wordt bij de definitieve berekening van de huurtoeslag 2007 niet de juiste waarde uit de huurnormtabel toegepast. Dit gaat om een populatie van 3.700 huishoudens. In veruit de meeste gevallen gaat het om afwijkingen van minder dan € 20 op jaarbasis. Er kunnen echter ook hogere afwijkingen voorkomen. De berekeningsprogrammatuur is inmiddels aangepast met de juiste huurnormen. De desbetreffende burgers krijgen in december 2008 een nieuwe beschikking. De Belastingtelefoon en de balies zijn geïnformeerd om vragen hierover te kunnen beantwoorden.Stand van zaken IBO Vereenvoudiging Toeslagen

Zoals aangekondigd in mijn brief aan uw Kamer van 3 september 2008 is in de rapportageperiode het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Vereenvoudiging Toeslagen gestart. De eerste vergadering met deelnemers van CPB en de departementen SZW, OCW, VWS, WWI, J&G, FIN en EZ heeft plaatsgevonden. De Werkgroep heeft als taakopdracht meegekregen om voorstellen voor vereenvoudiging te doen die ertoe leiden dat toeslagen voor de burger eenvoudig zijn aan te vragen en voor de Belastingdienst goed uit te voeren. In dit verband is het voor de Belastingdienst vooral van belang dat de toeslagen(regeling) onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen: • toeslag moet eenvoudig beschikbaar zijn en gebaseerd op reeds beschikbare gegevens uit authentieke registraties of op forfaitaire bedragen (zoals standaardpremie zorgtoeslag);

 • eenvoudig controleerbare en eenduidige grondslagen, die stabiel en/of goed voorspelbaar zijn;

 • massaal verwerkbaar;

 • harmonisatie tussen de verschillende Awir-regelingen;

 • zo min mogelijk grondslagen;

 • zo min mogelijk uitzonderingen.


Gevolgen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor toeslagen

In mijn brief van 5 november 2008 aan uw Kamer is kort gememoreerd dat de implementatie van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) gevolgen kan hebben voor de hoogte van de toeslagen. Deze wet heeft tot gevolg dat in veel gevallen het verzamelinkomen van een burger ten opzichte van eerdere jaren hoger wordt, omdat de aftrekpost voor buitengewone uitgaven lager wordt of vervalt. Aangezien het toetsingsinkomen voor de toeslagen is afgeleid uit het verzamelinkomen van een huishouden, heeft de wijziging tot gevolg dat een toeslag lager moet worden vastgesteld. Inmiddels is het proces van het automatisch continueren van toeslagen in volle gang. Hierbij kon geen rekening worden gehouden met dit wetsvoorstel.


Als er niets wordt gedaan, dan zou dat betekenen dat burgers in 2009 een te hoge toeslag ontvangen, die in 2010 bij het definitief toekennen zou moeten worden terugbetaald. Inschatting is dat het om ongeveer 3 miljoen huishoudens gaat die in meer of mindere mate dan zouden moeten terugbetalen.

Er is een aantal scenario’s opgesteld waarmee dit ongewenste effect kan worden gemitigeerd of voorkomen. Deze scenario’s worden op dit moment op hun precieze gevolgen voor de burgers getoetst. De Kamer zal over de gekozen aanpak worden geïnformeerd.


  1   2   3   4

 • 4. Organisatie Belastingdienst pag. 39 1. Inleiding
 • 2. Uitvoering 2.1 Huidige Toeslagen
 • Aantal verwerkte berichten Toeslagjaar 2007 Ontvangen in de huidige verslagperiode
 • Totaal cumulatief Periode Jan.’07 –okt.‘08
 • Aantal verwerkte mutaties Toeslagjaar 2007 Huidige verslagperiode
 • Aantal verwerkte berichten Toeslagjaar 2008 huidige verslagperiode Periode Nov.2007 - apr.2008

 • Dovnload 238.88 Kb.