Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Opening door de voorzitter

Dovnload 22.06 Kb.

1. Opening door de voorzitterDatum04.04.2017
Grootte22.06 Kb.

Dovnload 22.06 Kb.

c:\users\marielle\documents\secretariaat\logo\'s sv ysselsteyn\logo.jpgNOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SV YSSELSTEYN, afdeling voetbal, gehouden OP DINSDAG 20 OKTOBER 2015 IN DE KANTINE VAN SPORTPARK “DE VLIES”.

1. Opening door de voorzitter.
Om 21.00 uur opent algemeen voorzitter Gerard Spreeuwenberg de algemene ledenvergadering van afdeling voetbal van 2015. Hij heet allereerst de ereleden Wim Verschuuren, Jan Janssen, Huub van Ass, Martin Houben, Jan Geurts, Jeu Marcellis en Jan Stevens van harte welkom. Hij heet daarnaast alle aanwezige leden hartelijk welkom.

Alle leden nemen een minuut stilte voor onze leden Piet Verstappen, Martin Wijnands, Michel Horrevoets en Jeu Versteegen die van ons zijn heengegaan.

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd, trieste gebeurtenissen, maar zeker ook mooie dingen.

Op sportief gebied hebben we bij beide afdelingen een moeizaam seizoen gekend, met uiteindelijk een happy end. Peelkorf 1 kon zich helaas niet handhaven in de Topklasse en wist wel handhaving te bewerkstelligen in de Hoofdklasse. Tineke Roffel heeft zich hard ingezet om de resultaten te doen verbeteren, maar besloot aan het eind van het seizoen afscheid te nemen van de Peelkorf. Ook hebben we onrust gekend, maar momenteel is het bestuur en commissies hard bezig om de organisatie te verbeteren en de taken en verantwoordelijkheden te verdelen over meerdere personen. Peter Knapen is daarbij ook heel actief om dit te structureren. Het ziet er naar uit dat dit goed gaat slagen en we zijn dan ook verheugd om dit te mogen constateren.


Verder is er in Joop Ouderland een enthousiaste en vakbekwame trainer gevonden, waarbij het eerste doel is om het plezier in de sport weer volledig terug te krijgen, dan komen de resultaten vanzelf.
We wensen alle sporters ,kaderleden en vrijwilligers van de Peelkorf dan ook een succesvol en fijn seizoen toe.
Ook hebben we vorig seizoen het 50-jarig jubileum mogen vieren en dit was dan ook een geslaagd feest, mede dankzij de jubileumcommissie.

Ysselsteyn 1 startte goed in de 4e klasse, maar kreeg het in de loop van het seizoen steeds moeilijker. Uiteindelijk draaide het uit op een allesbeslissende slotwedstrijd. Dit werd een regelrechte thriller, met een voor SV Ysselsteyn schitterende afloop.

Ook de jaarlijkse receptie was weer druk bezet. Een flink aantal jeugdleden(86) mochten de felicitaties in ontvangst nemen voor hun behaalde kampioenschappen. Dit zijn onze toekomstige seniorenspelers waar we hopelijk nog jarenlang plezier aan beleven. Bij senioren werd midweek 1 kampioen

Trots ben ik om deze vergadering te leiden in onze vernieuwde kantine. We hebben hier veel positieve reacties op gekregen. De kantine is dan ook weer toekomstbestendig en tevens van nieuw meubilair en sanitair (toiletten) voorzien. Dit is tot stand gekomen door een grote groep vrijwilligers die zich voor een dag/avond of een aantal maanden hard hebben ingezet. Ik wil geen namen noemen, maar met name een aantal leden van VUT Actief heeft mij weer bijzonder verrast met hun tomeloze inzet. Wat een prestatie ! We zijn iedereen die daaraan heeft bijgedragen op welke manier dan ook bijzonder dankbaar !

Ook dit jaar heb ik genoten van een aantal jeugdige leden die vol enthousiasme weer diverse activiteiten hebben georganiseerd. Ik denk daarbij aan het Stratentoernooi en de seizoen afsluiting. Dat hebben ze voortreffelijk gedaan en dit was dan ook zeer geslaagd. Ook voor dit seizoen zijn er weer een aantal activiteiten gepland. Volg daarvoor Facebook en de publicaties op de website.

We hebben ook besloten om de website te vernieuwen en aan te passen aan de moderne tijd en mogelijkheden. We zullen dit tijdens de vergadering verder toelichten.

Hierbij wil ik dan ook de inleiding laten en eenieder een goede vergadering wensen.

Vermelding van huishoudelijke aard: 2 consumpties zijn vanavond voor rekening van SV Ysselsteyn2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2014.
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering. De notulen worden verder onder dankzegging aan de notulist Ed Verschuuren goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
* Contributie-inning zal in november en april plaatsvinden.
* Het secretariaat heeft een nieuw e-mail adres: secretariaat@svysselsteyn.nl
* De evenementen voor komend seizoen zijn (data onder voorbehoud) :
Do. 29 oktober         Crazy Bingo
Do. 3 december       Sinterklaasavond
Zo.13 december     Winterslaapparty
Do. 24 maart             Thema nog ???
Zo. 1 mei                   DerbyFissa Ysselsteyn 1 – Leunen 1
Zo. 8 mei                    Seizoenafsluiting (thema nog te bepalen)
Do.19+26 mei           Minimix toernooien
Za. 28 mei                 Dag van de Jeugd
Za. 28 mei Stratentoernooi (met Duitse avond)
Za. 4 juni NK jeugd (korfbal)
Vr. 10 juni              Receptie kampioenen

4. Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag wordt door secretaris Ed Verschuuren voorgelezen.

5. Financieel verslag door de penningmeester.
Het financieel verslag, waaronder de resultatenrekening, wordt door penningmeester Connie Hendrikx doorgenomen met de vergadering

De contributie bij afdeling voetbal zal verhoogd worden met €2,50 en hier wordt bij acclamatie mee ingestemd6. Verslag kascontrolecommissie.
Namens de kascontrole-commissie, bestaande uit Vera Claessens en Frank Verbeek, leest Frank Verbeek het verslag van de commissie voor. De boekhouding was prima in orde. Er zijn geen onrechtmatigheden gevonden. De commissie vraagt de vergadering de jaarrekening goed te keuren, onder dankzegging aan de penningmeester. De vergadering stemt hier met applaus mee in. De algemeen voorzitter bedankt Connie voor haar prima administratie en de commissieleden voor de controle. Rinske Verhees en Frank Verbeek zullen deze taak voor seizoen 2015/2016 op zich nemen.

7. Sponsoring en P.R.
Marcel Arts behandelt de sponsoring en P.R. Sponsoring bestaat uit kleding, reclameborden en scoreborden. Er is besloten de belangrijke taken vervuld door Marcel over meerdere personen te verdelen, met daarbij een afvaardiging vanuit voetbal en korfbal en een commissielid af te vaardigen in het algemeen bestuur. Er is sinds mei 2015 een commissie opgericht bestaande uit Vera Cleassens, Leon Claessens (A.B) en Ronnie Bovee

We zitten nu in het 3e seizoen van de vierjaarlijkse sponsorcyclus voor de kleding.


Er zijn weer een aantal nieuwe reclameborden geplaatst alsook een nieuw standenbord in de kantine.
De sponsoring inkomsten worden genoemd. In totaal vind er sponsoring plaats vanuit 73 bedrijven waarvan 41 collectief( agrarische ondernemers). Iets waar we als vereniging erg dankbaar voor zijn.

Voor de grote Clubactie zijn ook dit jaar weer 450 loten besteld ( 2 loten per lid). Rendement voor de vereniging is 80%.


We starten met een nieuwe website : sv ysselsteyn.nl. We willen via deze weg ook Ger Verheijen bedanken voor zijn inzet als webmaster
Op de website is ook een link naar de clubshop (via wilma sport) waarop mooie clubkleding voor zowel inmiddels korfbal als voetbal te bestellen zijn.

8.. Beheer sportpark en kantine.
Ook afgelopen seizoen zijn er weer allerlei klusjes gedaan door VUT actief. Heel veel zaken die ze gevraagd en ongevraagd aanpakken en ervoor zorgen dat ons sportpark er zo mooi bij ligt. Het is eigenlijk allemaal te veel om op te noemen en we gaan er altijd maar van uit dat dit allemaal geregeld wordt. Het grote project is afgelopen seizoen de verbouw van de kantine geweest waar we tijdens de inleiding bij stilgestaan hebben.
Het afgelopen jaar heeft het niet allemaal meegezeten. Het overlijden van Piet Verstappen en Martin Wijnands heeft VUT actief aangegrepen. Desondanks zet eenieder zijn schouders eronder en wordt het opgevangen door VUT actief. We kunnen trots zijn dat deze mannen zich op deze manier inzetten voor de vereniging, dit is van onschatbare waarde. Neemt niet weg dat er nog naar uitbreiding van de groep gezocht wordt.

Het komend jaar zal er duidelijkheid komen over de aanvraag van het kunstgrasveld. Zoals het ernaar uit ziet zal de gemeente Venray dit jaar de geldmiddelen vrij maken voor de kunstgrasvelden korfbal in Leunen en Ysselsteyn. Gemeenteraad moet hierover beslissen.


Binnen SV Ysselsteyn zullen we ons beraden hoe dit gerealiseerd kan worden en of dit dan ook definitief door kan gaan.

Kantine
Mooi dat onze kantine als sociaal ontmoetingspunt fungeert van waaruit vele ideeën ontstaan. Fijn dat de activiteitencommissie zich inzet om er mede voor te zorgen dat de kantine een plek is waar er nagepraat kan worden over de sport en een gezellige plek is om te vertoeven.

Ter herinnering: Elk seniorenteam heeft het recht om een feest avond te organiseren. De consumpties kosten dan 1 euro. Men dient zelf het kantine personeel te organiseren en te betalen. Vorig seizoen hebben vele teams dit samen gevierd en ook voor dit seizoen zijn er al plannen in de maak om dit gezamenlijk op te pakken. Het is niet toegestaan om zelf drank mee te nemen en te nuttigen in de kantine9.Bestuursverkiezingen:
* Aftredend en niet herkiesbaar: Ed Verschuuren. Hiervoor wordt Mariëlle Smeets als kandidaat
gesteld
* Aftredend en herkiesbaar Gerard Spreeuwenberg
* Aftredend en herkiesbaar Connie Hendrikx
Middels schriftelijke stemming worden zij bij meerderheid van stemmen verkozen.

Leon Claessens (sponsoring en pr) wordt bij acclamatie gekozen.
10.Afscheid Ed Verschuuren:
Bij het algemeen bestuur van SV Ysselsteyn heeft Ed Verschuuren na 21 jaren besloten te stoppen als secretaris. Naast het secretariaatswerk was Ed ook o.a. betrokken bij alle bouwprojecten in deze periode, actief als leider/grensrechter en privatisering in 2000. Tevens diverse keren organisator van knobbeltochten en stratentoernooien en was verantwoordelijk voor contributie-inning en astma collectie. Kortom een man met een groot verenigingshart . Ed wordt door de leden benoemd als erelid en heeft de gouden waarderingsspeld van de KNVB uit handen van de Dhr van Deursen mogen ontvangen.
Ed bedankt het bestuur en de leden voor de eervolle benoeming, voor het vertrouwen en de goede samenwerking in al die jaren.


Afdeling voetbal
11.Opening door de voorzitter:
Trots ben ik op deze club en alle mensen en vrijwilligers binnen deze club. Velen handen maken dit werk behalve licht ook leuk. Iedereen hartelijk bedankt hiervoor! Ook ben ik trots dat er 3 spelers van Ysselsteyn in Venray 1 spelen, een speler bij Helmond Sport en 1 speler bij PSV. Mooi toch!

Als voorzitter afd. Voetbal wil ik graag kort ingaan op het afgelopen seizoen en daarna wat meer over het heden en de nabije toekomst. Wilbert zal een korte toelichting geven vanuit afd. jeugd.Verleden:
Afgelopen seizoen: Over het algemeen bij de jeugd en de senioren een prettig seizoen gedraaid. Met een prachtig slot van ut urst in de laatste minuut van het seizoen. Voetballers, begeleiding en supporters die ontzettend opgelucht en blij waren. Waardoor we gelukkig in de vierde klasse konden blijven. Prachtige herinneringen voor de club en iedereen die hierbij is geweest.

Heden:
We zijn met 14 jeugdteams, 6 seniorenteams (wat de komende jaren ook wel zal blijven), 1 veteranenteam en 1 vrouwenteam gestart. Voor het eerst in de geschiedenis van SVY een vrouwenteam, Heel mooi en dames veel plezier en succes. Hopelijk kunnen we nog vele jaren min. 1 team dames op de been houden!

Doordat er een team bijgekomen is hebben we in de lagere elftallen veel moeten schuiven en aanpassen. Samen met de leiders van deze teams hebben wij dit als TC/bestuur zorgvuldig gedaan. In grote lijnen is dit gelukt, op enkele posities is wat discussie ontstaan zoals we ook verwacht hadden. Doordat deze discussies nogal wat emoties met zich mee gebracht hebben, hebben we als bestuur/TC gemeend de afspraken met leiders en trainers wat strakker te maken waardoor er meer duidelijkheid was. Als SVY, als bestuur hebben we hier in het belang van de hele club goed aan gedaan. Dit neemt niet weg dat ook wij graag discussie nog breder en zorgvuldiger aan willen gaan, nu en in de toekomst. Als afd. voetbal, als bestuur willen we in de toekomst nog duidelijker communiceren en de organisatie hierop aanpassen. Hier kom ik ,komen wij als bestuur in de loop van het seizoen (liefst voor de winterstop) op terug. Jullie mogen mij en het bestuur hierop aanspreken!Toekomst:
Nog beter communiceren, vooral richting seniorenteams. Deze communicatie en invulling van de organisatie afd. voetbal binnen het bestuur bespreken en terugkoppelen richting leden. Als hier tips/adviezen voor zijn dan hoor ik dit graag van jullie. De club zijn we tenslotte met z’n allen…..toch?

Verder willen we graag minimaal dit aantal senioren teams behouden. Ik denk dat dit ook zal gaan lukken. Gezien de jeugd die eraan komt, deze jeugd stroomt nagenoeg allemaal door. Ook van onderuit komt er jeugd. Wilbert zal dit nader toelichten.

Ten slotte wil ik: Geert, René, Harold en Wilbert hartelijk danken voor alle steun en zeer prettige samenwerking het afgelopen jaar. Ook het AB bestuur bedankt voor de goede samenwerking en vele goede werk voor de club. Tenslotte wil ik jullie leden bedanken voor de prettige samenwerking! Ik wens ons allen een plezierig en succesvol seizoen toe in een goede gezondheid! Met de bal centraal en voor jong en oud …

12 Bedankt Vut Actief:
Henk spreekt ook namens alle leden zijn dank uit naar Vut Actief die zich ook dit jaar weer enorm ingezet hebben voor onze vereniging. Een welverdiend applaus volgt vanuit de zaal.

13. Jeugdafdeling:
Vanuit de afdeling jeugd vermeld Wilbert dat de A1, D1 en E1 kampioen zijn geworden en dat we met een mooie receptie het voorgaande seizoen hebben kunnen afsluiten. Na enkele wedstrijden in het lopende seizoen kunnen we constateren dat ook nu de meeste teams goed zijn ingedeeld. De E1 is zelfs medekoploper in de 1e klasse dus er is nog talent “in aantocht”.
Het belangrijkste is echter niet een hoge indeling of kampioenschap maar plezier in het spel en op een prettige manier je sport kunnen bedrijven. Hier vervult ook het jeugdkader een belangrijke rol: wat is er immers mooier als een eigen selectiespeler onze eigen jeugd begeleidt!

Na afloop van het seizoen 2014-2015 hebben we afscheid genomen van een 13-tal jeugdkaderleden. Dit zijn: Jelle van Hees, Daan Crienen, Dennis Teunissen, Marjo Koonings, Jeffrey Versteegen, Johan Dobbe, John Houben, Kevin van Meijel, Stef Koonings, Willy Hubers, Tom Deters, John Janssen en Edward van Dongen.


Gezien dit grote aantal viel het niet mee om dit jaar het volledige jeugdkader ingevuld te krijgen. Wilbert doet daarom ook een oproep aan alle aanwezigen om zich aan te melden als jeugdleider. Marcel Arts is al op voorhand voor het volgende seizoen benoemd!

SAMEN zijn we de club!!14.Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar Rene van Dijck
Aftredend en herkiesbaar Geert van Dijck
Op verzoek wordt schriftelijk gestemd en beide worden bij meerderheid van stemmen verkozen.

15 Jubilarissen afdeling voetbal:
Eric van Asten, Bert Pouwels en Wilbert van Meijel allen 25 jaar lid
Paul Fleurkens en Ruud Sanders (niet aanwezig) beide 25 jaar lid
Carlo van Soest, Ger van Well en Leon van Dijck allen 40 jaar lid
Wim Vergeldt is 50 jaar lid

Zij ontvangen allen een speldje en worden bedankt voor hun inzet bij de vereniging. We wensen ze nog vele mooie jaren binnen de vereniging toe. Paul Fleurkens en Ruud Sanders zullen hun speldje nog ontvangen16.Rondvraag:
Willem Koonings: Mark Romme kan toch nog geen jubilaris zijn ? Dit stond idd verkeerd gemeld.
Willy Hubers: Hoe en door wie worden de invallers bepaald met wedstrijden ? Dit gebeurt door het bestuur samen met de leiders van de seniorenteams.
Rik Rongen: Waarom ontvangt het eerste elftal op zondag altijd een gratis drankje tijdens de voorbespreking ? Is er voor de overige teams ook een mogelijkheid tot een traktatie ? Henk koppelt dit terug naar het bestuur en zal er nog een keer op terugkomen.
Ron Jespers; Het vierde elftal organiseert een euro avond.
Ger Spreeuwenberg: Constateert op zondag toch geregeld dat er eigen vlaai en drank meegebracht wordt door met name afdeling korfbal. Afspraak is dat dit niet toegestaan is, dus dit zal teruggekoppeld worden.


17. Sluiting:
De algemeen bestuur voorzitter geeft aan dat het algemeen bestuur ook achter het bestuur van de afdeling voetbal staat. Hij bedankt alle leden voor hun komst naar en hun inbreng in deze jaarvergadering en inzet voor SV Ysselsteyn.

Notulist: Mariëlle Smeets • 1. Opening door de voorzitter.
 • 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2014.
 • 4. Jaarverslag secretaris. Het jaarverslag wordt door secretaris Ed Verschuuren voorgelezen. 5. Financieel verslag door de penningmeester.
 • 6. Verslag kascontrolecommissie.
 • 8.. Beheer sportpark en kantine.
 • 9.Bestuursverkiezingen
 • 10.Afscheid Ed Verschuuren
 • Afdeling voetbal 11.Opening door de voorzitter
 • 12 Bedankt Vut Actief
 • 14.Bestuursverkiezingen

 • Dovnload 22.06 Kb.