Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Opening en vaststellen agenda

Dovnload 18.24 Kb.

1. Opening en vaststellen agendaDatum31.07.2017
Grootte18.24 Kb.

Dovnload 18.24 Kb.


Verslag vergadering platform Zilverkamp- Zuid d.d. 15-07-2014.


Aanwezig: Regina Cheizoo, Els Dikland, Anne Driessen, Annelies Snel, Will Hulshof, Renée Mulder en Henk Zoutenbier(vz.).
1. Opening en vaststellen agenda.

Wordt vastgesteld.


2. Toelichting door de heer H. Noordman over situatie bij de Brink.

De heer Brinkman, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de gemeente, heeft vanuit de

ondernemersvereniging van het winkelcentrum de Zilverkamp een verzoek ontvangen om het

parkeerprobleem te bekijken. Naar hun mening is er te weinig parkeercapaciteit.

Het voorstel van de winkeliers om bomen te verwijderen is door het college afgewezen.

Er komt een zgn. nieuw circulatieplan: parkeertijd terugbrengen van 2 naar 1 uur.

Ook wordt gewezen naar de mogelijkheden om op het Ot en Sien pad te parkeren.

Het platform kan zich vinden in de voorstellen. Een nulmeting is gewenst. Ook opnieuw

nagaan of verandering van de laad-en lostijden nodig is.

- N.a.v. de vraag wanneer de woonerfsituatie weer hersteld gaat worden, wordt mede-

gedeeld dat dit nog op zich laat wachten. Procedurele zaken als omgevingsvergunning e.d.

vragen veel tijd.


3. Parkeerplaatsen Paalsteen

Naar aanleiding van de vraag de heer Aalders, wonend op de Paalsteen, om enkele

(3 of 4) parkeerplaatsen extra aan te leggen in deze straat wordt het volgende vastgesteld;

- Kan dezelfde procedure als bij Muurdijk/Kaaidijk worden gevolgd.

- Inventarisatie naar de behoefte.

- Aan de heer Aalders zal gevraagd worden of zijn vraag gedragen wordt door andere bewoners.

- Realisering blijft altijd afhankelijk van financiële middelen bij de gemeente.

- Er kan geen beroep meer worden gedaan op het wijkbudget.

In september komen we hierop terug.

Henk zal de heer Aalders informeren.

OP 12 augustus: schouw parkeerruimte Paalsteen. Verzamelen bij Els om 18.30 uur.
4. Mededelingen.

* De vraag om de vrije uitloopplaats voor honden te vergroten was een initiatief vanuit

de gemeentelijke afdeling. Voorgesteld wordt om hondenbezitters te wijzen op de mogelijkheid

van vrije uitlaat bij de Melkweg en de Vliegerwei.

* Woensdag 11 september aanvang 19.30 uur staat een bijeenkomst gepland in de Tabakschuur

in Bemmel ????


5. Verslag d.d. 12-06-2014 en actiepuntenlijst.

Verslag wordt vastgesteld. Actiepunten ongewijzigd.6. Werkplan 2014: Verwijdering bielzen.

Wordt binnen de gemeentelijke afdelingen aangewerkt. In september nadere gegevens

over de uitvoering.
7. Toekomst wijkplatforms.

Het onderzoek van de Rekenkamer en de conclusie ’s daarin, alsmede de uitlatingen van de

wethouder Th. Jansen in de pers ,hebben geleid tot behoorlijke “ruis” op de lijn.

Door enkele voorzitters van andere platforms is via de mail al gereageerd.

In de stuurgroep- vergadering deelde de wethouder mede dat eind juli het Collegestandpunt

bekend gemaakt wordt.De heren Cretier en van Eimeren hebben op de politieke avond

ingesproken. Wethouder Jansen heeft zijn visie op het onderzoek uitgelegd.

In deze politieke avond werd niet goed duidelijk wat het standpunt van de politieke partijen in

deze was.

Na een uitvoerige, levendige, discussie over de huidige gang van zaken binnen ons platform t.w.

goede vruchtbare samenwerking met de gebiedscoordinator en de betrokken gemeentelijke

afdelingen zal ons platform vooralsnog in de geest van Ramses Shaffy: “doorgaan, wij zullen

doorgaan”………. en verdere ontwikkelingen afwachten.

Mogelijk kan in een gebiedsoverleg op korte termijn de situatie opnieuw besproken worden.


8. Wat verder ter tafel komt.

* Allereerst de Bunker. A.Driessen heeft een mail van SWL ontvangen over de huidige stand

van zaken. Deze wordt aan de leden toegestuurd.

* Bouwwerk achter de woning aan de Bijlander. Is al een reactie vanuit de gemeente bekend?9. Verslag uit de werkgroepen.

Geen nieuwe zaken.


10.Rondvraag en sluiting.

* W.Hulshof : kunnen we de situatie bij de Paalsteen bekijken?

* E.Dikland: kan er een kleine afrastering gemaakt worden bij het nieuwe plantsoentje tussen

Citadel en Vesting. Regelmatig snijden fietsers de bocht af. Actiebus inschakelen.

* A.Driessen: Binnenkort wordt in Huissen een stadsquiz georganiseerd. Vragen kunnen bij de

Buitenpoort en het Moment opgehaald worden.

* R. Cheizoo: Kan er weer een bladkorf komen op de Heirweg? W. Hulshof vult aan : ook graag

een op de Haspel. Doorgeven aan P.Hoogveld.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.


VOLGENDE VERGADERING DONDERDAG 14 AUGUSTUS.PLAATS NOG NIET BEKEND.

A.Snel en E.Dikland zijn dan niet aanwezig.

ED.26-07-2014

.

.

  • 1. Opening en vaststellen agenda.
  • 3. Parkeerplaatsen Paalsteen
  • Mededelingen.
  • 5. Verslag d.d. 12-06-2014 en actiepuntenlijst.
  • 8. Wat verder ter tafel komt.
  • 9. Verslag uit de werkgroepen.

  • Dovnload 18.24 Kb.