Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. urgentie 3 uitdagingen 8

Dovnload 137.72 Kb.

1. urgentie 3 uitdagingen 8Pagina1/7
Datum22.05.2018
Grootte137.72 Kb.

Dovnload 137.72 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Beleidsnotitie HIV/aids en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (srgr) in het buitenlands beleid
Keuzes en Kansen


November 2008

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING 1
1. URGENTIE 3
2. UITDAGINGEN 8
3. NEDERLANDSE MEERWAARDE 13


  1. NEDERLANDSE INZET 16


4.1 Vergroten van politieke betrokkenheid 17
4.2 Multi-sectorale aanpak 19
4.3 Strategische partners 23
4.4 Financieel instrumentarium 24
4.5 Monitoren en evaluatie 25


INLEIDING


In 2008 is opnieuw mondiaal de balans opgemaakt van de aidsepidemie. Er is vooruitgang geboekt in termen van het aantal mensen dat behandeling krijgt, er sterven minder mensen aan aids en de groei van de epidemie is in een aantal landen aan het afvlakken. Maar de algemene conclusie is dat de wereldgemeenschap te weinig heeft gedaan en te laat heeft gereageerd. We zijn realistischer geworden met betrekking tot de factoren die de epidemie in stand houden en realiseren ons steeds beter de sociale en economische gevolgen ervan. In feite hebben we de moeilijkste opgave nog voor ons: het hoofd te bieden aan de ongemakkelijke waarheid dat de verspreiding van aids niet uitsluitend teruggevoerd kan worden op individuele keuzes en gedrag; kwetsbaarheid wordt mede gedefinieerd door de culturele, juridische en sociale context. Aids brengt als geen andere ziekte de breuklijnen en spanningen in samenlevingen scherp aan het licht. Tegelijkertijd danken wij aan de aids respons belangrijke aanwijzingen voor de te volgen koers. Universele toegang1 vereist dat we ons richten op de bestrijding van genderongelijkheid en van stigma en discriminatie van kwetsbare groepen; dat we de mensen om wie het gaat serieus betrekken bij ons werk; dat alle sectoren van de samenleving hun verantwoordelijkheid nemen; en dat de systemen van gezondheidszorg versterkt worden.

In 2007 en 2008 is ook de balans opgemaakt met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (srgr). De conferenties “Women Deliver” en “Countdown to 2015 for MDG 4 & 5” waren mijlpalen. Er blijkt vooral vooruitgang geboekt te zijn in de gezondheidssituatie van kinderen. Ondanks successen in verschillende landen zijn vrouwen in Sub-Sahara Afrika en in Zuid Azië er nauwelijks op vooruit gegaan; daar blijven de cijfers met betrekking tot ziekte en sterfte in verband met zwangerschap en bevalling - inclusief onveilige abortus – onaanvaardbaar hoog.


Naast hoge sterfte hebben veel ontwikkelingslanden te maken met een hoge bevolkingsgroei. Bij het uitblijven van maatregelen zal de bevolking van Afrika in de komende 40 jaren verdubbelen van bijna 1 tot bijna 2 miljard mensen en daarmee de beperkte hulpbronnen nog zwaarder belasten. Sinds de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling van 19942, die de nadruk legde op individuele keuzevrijheid met betrekking tot het kindertal, is de aandacht voor deze zorgwekkende trend verslapt. Hoge bevolkingsgroei, omvangrijke jonge bevolking en hoge moedersterfte stellen de wereldgemeenschap voor enorme uitdagingen: voorzien in de – nog grotendeels latente, maar sterk groeiende - behoefte aan seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen en vooral in universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid. Doorbreking van het heersende taboe rondom seksualiteit van jongeren, evenals bestrijding van seksueel misbruik en geweld tegen vrouwen zijn daartoe vereisten.
Het inzicht in het complex van factoren dat ten grondslag ligt aan de verspreiding van aids, aan ongewenste zwangerschappen en de voortdurend hoge moeder- en zuigelingensterfte is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. We weten wat er gedaan moet worden en waar de kansen en uitdagingen liggen. Elk land heeft te maken met zijn eigen specifieke uitdagingen en zal daarop zijn eigen politieke antwoorden moeten formuleren. Het recht op gezondheid vereist politieke daadkracht en de inzet van alle sectoren. Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in het afdwingen van adequaat overheidsbeleid. Maar ook volksvertegenwoordigers, werkgevers, vakbonden, scholen, kerken en het justitieapparaat moeten verantwoordelijkheid nemen.
Het tegengaan van de schending van mensenrechten in relatie tot HIV en aids en seksuele en reproductieve gezondheid, en het substantieel vergroten van de toegang tot preventieve maatregelen vormen de rode draad van de Nederlandse inzet. Versterking van politiek leiderschap, van de rol en positie van vrouwen, van het stelsel van gezondheidszorg, van de betrokkenheid van de publieke en private sectoren en van de samenwerking tussen de verschillende actoren zijn voorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen. We maken daarbij heldere keuzes gebaseerd op de specifieke meerwaarde van Nederland. In Sub-Sahara Afrika vormt de Caïro agenda vijftien jaar na dato nog steeds een urgente uitdaging. De gevaren die de dubbelepidemie van injecterend drugsgebruik en HIV in Oost Europa en Azië met zich meebrengt mogen niet genegeerd worden. In Noord Afrika, het Midden-Oosten en Azië staat vooral de achtergestelde positie van vrouwen het bereiken van de millennium ontwikkelingsdoelen in de weg.

Met de Verenigde Staten en regeringen van Latijns-Amerika en Europa gaat het in de politieke dialoog met name om de rechten van jongeren en seksuele minderheden en om preventie van onveilige abortus.


Deze notitie begint met een schets van de urgentie en omvang van de problematiek (hoofdstuk 1). Vervolgens wordt stilgestaan bij een aantal actuele uitdagingen en nieuwe inzichten die relevant zijn voor een effectieve respons (hoofdstuk 2). De reflectie op de meerwaarde die Nederland heeft om een effectieve aanpak mede gestalte te geven (hoofdstuk 3) is bepalend voor de nieuwe accenten in het beleid. Deze worden in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.
  1   2   3   4   5   6   7

  • NEDERLANDSE INZET 16 4.1 Vergroten van politieke betrokkenheid 17 4.2 Multi-sectorale aanpak 19 4.3 Strategische partners 23

  • Dovnload 137.72 Kb.