Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


1. Voorwoord 3 Verslag bestuur en commissies 4

Dovnload 116.03 Kb.

1. Voorwoord 3 Verslag bestuur en commissies 4Datum21.09.2017
Grootte116.03 Kb.

Dovnload 116.03 Kb.

logo vkgn rgb


Jaarverslag 2015

VKGN


Inhoud


1. Voorwoord 3

2. Verslag bestuur en commissies 4

2.1 Bestuur 4

2.2 Assistentenoverleg Klinische Genetica (AKG) 4

2.3 Begeleidingscommissie Opleiding Genetisch Consulent (BOGC) 5

2.4 Commissie Bij- en Nascholing (CBN) 7

2.5 Commissie Kwaliteit 8

2.6 Commissie Landelijke Cursorisch Onderwijs (LCO) 9

2.7 Niet Academische Klinisch-Genetische Zorg (NAKGZ) 11

2.8 Plenaire Visitatie Commissie (PVC / Concilium) 11

2.9 PR commissie 12

3. Verslag werkgroepen 13

3.1 Werkgroep cardiogenetica (WCG) 13

3.2 Werkgroep klinische oncogenetica (WKO) 13

3.3 Werkgroep neurogenetica (WNG) 14

3.4 Werkgroep prenatale diagnostiek en therapie (WPDT) 14

3.5 Werkgroep prenatale genetica (WPG) 14

3.6 VKGN / VKGL werkgroep preconceptionele dragerschapsscreening 15

3.7 Werkgroep Ethiek en Recht (WER) 17

3.8 Werkgroep PsychoSociale Zorg (PSZ) 18


19

4. Financieel overzicht 2015, begroting en resultaat 20

1. Voorwoord

Het jaar 2015 is een bestuurlijk voortvarend ingezet met het aanstellen van een nieuwe voorzitter en secretaris. Het bestuur werd uitgebreid met een 5e lid die vice-voorzitter zal gaan worden. De bestuurssamenstelling wordt hiermee voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid.


Punten van blijvende zorg en aandacht waren de vergoedingssystematiek en verrichtingen, de DBC-structuur en de gevolgen voor de aard en werkzaamheden van de genetisch consulenten. De klinische genetica blijft vallen onder de WBMV, hoewel van overheidswege een voorbereiding gevraagd wordt op (gedeeltelijke) uittreding. Daarvoor is afstemmingsoverleg met het ministerie, maar ook met de NZa en trekken we voorzichtig samen op met de FMS.

De statuten dienen te worden gewijzigd vanwege de toetreding tot de FMS.

In juni 2015 is een inspirerende heidag georganiseerd met de input van de werkgroepen over het veranderend zorglandschap en de rol van klinische genetica op de verschillende deelgebieden.
De leden van commissies en werkgroepen hebben als altijd veel inzet getoond. Een nieuwe ronde kwaliteitsvisitaties is gestart onder begeleiding van het KIMS en zal in 2016 worden afgerond.

Er is een nieuwe werkgroep geïntroduceerd: de werkgroep Psychsociale Zorg en de één na nieuwste werkgroep, Ethiek en Recht, organiseerde een geslaagde bij- en nascholing in december.

De Task Force Jonge Klaren vraagt aandacht voor het verwachte overschot aan klinisch genetici. Ondanks dit overschot kunnen niet alle vacatures worden ingevuld. Het aantal adviesvragen blijft exponentieel groeien, maar niet alle afdelingen kunnen hierop voldoende mee, wat zich vertaalt in oplopende wachtlijsten.
De Ben ter Haar prijs werd uitgereikt in de december vergadering van het LOG.
Met dit jaarverslag zijn de belangrijkste VKGN-activiteiten van het jaar 2015 inzichtelijk voor

alle leden.


Bestuur VKGN (per januari 2015)
Dr. F.J. Hes, voorzitter

Drs. B.P.M. van Nesselrooij, secretaris


2. Verslag bestuur en commissies
2.1 Bestuur
2.2 Assistentenoverleg Klinische Genetica (AKG)


Het AKG is een de commissie die de arts-assistenten (ANIOS en AIOS) van alle klinisch genetische centra vertegenwoordigt.

Samenstelling december 2015

Voorzitter: Fonnet Bleeker (AMC)

Vice-voorzitter: Myrthe van Born (Erasmus MC)

Secretaris: Anneke Vulto-van Silfhout (UMCN)

Penningmeester: Sandra Jansen (VUMC/UMCN)

Extra lid- DJS: Floor Duijkers (AMC)

Vergaderingen 2015

De vergaderingen van het AKG bestuur hebben in 2015 plaatsgevonden tijdens de landelijke onderwijsdagen (6x) en ad hoc elektronisch cq telefonisch in geval van actuele zaken. Terugkoppeling naar alle AIOS en ANIOS met tevens de gelegenheid voor vragen en input van alle A(N)IOS is standaard ingeroosterd tijdens de landelijke onderwijsdagen. Per centrum zijn er twee aanspreekpunten vastgesteld, waar actuele zaken en mailcorrespondentie naar toe worden gestuurd, zodat vervolgens verspreiding naar alle AIOS/ANIOS volledig gedekt is. Jaarlijks vindt er een assistentenuitje plaats met alle A(N)IOS uit Nederland, dit wordt georganiseerd bij toerbeurt door alle centra.

Namens het AKG neemt de voorzitter (en bij verhindering de vice-voorzitter) plaats in het plenair bestuur van de VKGN. Daarnaast zijn de secretaris en de penningmeester afgevaardigd in het PVC/Concilium (waaruit ook de visitatiecommissies worden samengesteld). Diverse andere AIOS zijn vertegenwoordigd in de overige commissies (zoals PR-commissie, landelijk cursorisch onderwijs, kwaliteit en ethiek, Taskforce Jonge Klaren) en werkgroepen van de VKGN. Er wordt naar gestreefd om uit iedere commissie een A(N)IOS als afgevaardigde aan het bestuur van het AKG te voegen, zodat op A(N)IOS niveau de ‘lijntjes met de verschillende commissies kort zijn’.

Lidmaatschap van het AKG geschiedt via onze secretaris en het contributiebedrag bedraagt 10 euro per jaar. De kas wordt beheerd door de penningmeester. Vanaf 2015 is het lidmaatschap van de Raad Junior Verenigingen (RJV), dat eerder via het AKG werd betaald, gecombineerd met het lidmaatschap van De Jonge Specialist (DJS).Per juli 2015 zal het lidmaatschap van DJS gecombineerd worden met het lidmaatschap van de VKGN.

Verslag van 2015

Naar aanleiding van de enquête gestopte AIOS in 2014 werden gesprekken gehouden met de AIOS uit diverse centra. Er bleek tijdens de gesprekken sprake te zijn van een hoge werkdruk onder de AIOS. Omdat het erg moeilijk zou zijn om de verschillen in taken, quota etc tussen de verschillende centra in kaart te brengen, werd mede in overleg met de opleiders afgezien van een enquête onder alle AIOS. Wel werden per centrum drie goede punten in het kader van efficiëntie en drie punten die verbetering zouden kunnen behoeven gevraagd aan alle AIOS-groepen. Deze punten werden centraal gebundeld en besproken bij het AKG, waarbij de positieve punten van alle centra werden meegegeven ter lering voor andere centra. Punten die in meerdere centra als verbeterpunt werden ervaren zijn secretariële ondersteuning, inzetten van casemanagers en standaardbrieven. Daarnaast heeft de Jonge Specialist eind 2015 ook een landelijke enquête met het onderwerp “werkdruk onder AIOS” gehouden voor alle specialismen, waarvan de resultaten binnen enkele maanden bekend zullen worden.

Op verzoek voor input op het meerjarenbeleidsplan van het VKGN bestuur heeft het AKG een brainstormavond voor de AIOS georganiseerd. De hier besproken ideeën zijn weergegeven in het visiedocument genaamd ‘’De klinisch geneticus van de toekomst’ oftewel ‘De next generation klinisch geneticus’’ wat is aan geboden aan het VKGN bestuur ter voorbereiding op de beleidsdag van 2 juli 2015. Op de beleidsdag was het AKG vertegenwoordigt om het document verder toe te lichten en mee te denken over de toekomst.Toekomstplannen

Zoals ook eerder beschreven, blijven deze gelden:

 • Verdere efficiëntie slag proberen te maken in de diverse centra naar aanleiding van de gehouden beknopte enquête ‘werkdruk’ in 2015 (o.a. secretariaat en brieven).

 • Onder de aandacht houden van en meewerken aan oplossingen voor de dreigende werkloosheid onder de jonge klare klinisch genetici door deelname aan de Taskforce Jonge Klaren.

 • Promotie van het vak klinische genetica door middel van onderwijs aan AIOS van andere specialismen binnen het eigen centrum.

 • Bijdragen aan de nieuwe versie van het opleidingsplan ‘Geniaal’ en het nieuwe landelijke onderwijscurriculum.

 • Goede inbedding in nieuwe structuur DJS. Extra bestuurslid AKG voor vertegenwoordiging bij DJS.

 • Mee blijven denken over de functie van de ‘next generation klinisch geneticus’ en meewerken aan de benodigdheden om dit te kunnen bereiken.

 • AIOS stimuleren tot deelname aan commissies en werkgroepen en profilering van het vak.


2.3 Begeleidingscommissie Opleiding Genetisch Consulent (BOGC)


De BOGC heeft tot doel de kwaliteit van de opleiding van genetisch consulenten te bewaken en verder te ontwikkelen. Tevens draagt de BOGC zorg voor de registratie en herregistratie van genetisch consulenten.

Samenstelling BOGC 2015

 • Prof. dr. M. Breuning, klinisch geneticus LUMC, voorzitter sinds 2007

 • Mevr. M.A. Legdeur, genetisch consulent AMC/VUMC, lid sinds 2007

 • Mevr. V. Hovers, genetisch consulent MUMC, lid sinds 2007

 • Mevr. J. Prins, verpleegkundig specialist, Erasmus medisch centrum, lid sinds 2007

 • Mevr. Drs. L.K. Leegte, genetisch consulent, UMCG, lid sinds 2011

 • Mevr. S. Joosten, MSc, genetisch consulent Radboudumc, lid sinds 2011, secretaris sinds 2011

 • Dr. J. Giltay, klinisch geneticus UMCU, lid sinds 2011

 • Mevr. Ing. F. van Erp, genetisch consulent Radboudumc, onderwijscoördinator opleiding sinds augustus 2011

De onderwijscoördinator is officieel geen lid van de BOGC, maar woont wel alle vergaderingen bij.Vergaderingen 2015

Allen telefonisch:

24 februari 2015

7 juli 2015

29 september 2015Samenvatting stand van zaken

Commissieleden:

Er zijn geen veranderingen in de samenstelling van de BOGC.

Behalve het NKI zijn alle centra vertegenwoordigd in de BOGC.
Masteropleiding:

Vanaf 1 augustus 2009 hebben Mevr. drs. K. Nieuwhof (UMCG) en Mevr. dr. A. Schuurman (UMCG) gewerkt aan het opzetten van een nieuw curriculum voor de opleiding tot genetisch consulent. In augustus 2011 zijn hun taken overgenomen door Mevr. Ing. F. van Erp (Radboudumc) en Mevr. C. van der Meer (Erasmus medisch centrum). Op dit moment is mevr. F. van Erp (Radboudumc) de opleidingscoördinator. De nieuwe opleiding is op 1 september 2010 officieel van start gegaan. In 2015 heeft één genetisch consulent haar opleiding afgerond. Er zijn op dit moment geen genetische consulenten meer in opleiding.


De afgelopen jaren zijn vele mogelijkheden onderzocht om te komen tot een zelfstandige BIG geregistreerde masteropleiding. Dit bleek niet haalbaar.

In 2012 kreeg de BOGC van de VKGN de opdracht om de meest geschikte Physician Assistant (PA)-opleiding te selecteren en initiatieven te nemen om aansluiting hierbij te realiseren. In dit kader hebben gesprekken met verschillende opleidingsinstituten plaats gevonden. Aan de hand van deze gesprekken zijn de voor- en nadelen van aansluiting bij een PA-opleiding op een rij gezet. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de conclusie dat aansluiting bij een PA-opleiding niet haalbaar is. Dit is aan de PB-VKGN voorgelegd, die deze conclusie onderschrijft, ook vanwege financiële overwegingen en de verwachting dat de komende jaren niet veel nieuwe genetisch consulenten (in opleiding) zullen worden aangenomen.

In 2013 is de BOGC druk bezig geweest met het in kaart brengen van de mogelijkheden van het certificeren van de huidige opleiding bij het College Zorg Opleidingen (CZO). In 2014 heeft de BOGC zich voornamelijk bezig gehouden met de erkenning van de opleiding tot genetisch consulent door de CZO en aan het einde van 2014 heeft de BOGC kunnen mededelen dat de erkenning van de opleiding door de CZO definitief rond is.

Door nieuwe regels met betrekking tot het niet meer zelfstandig kunnen openen van een DBC door genetische consulenten hebben de NVGC en de VSKG in 2015 opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor aansluiting bij een PA-opleiding. Verdere ontwikkelingen t.a.v. de CZO certificatie hebben hierdoor stil gelegen. De BOGC speelt bij deze nieuwe ontwikkelingen als commissie slechts een kleine rol. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de opleiding voor genetisch consulenten definitief zal aansluiten bij een PA-opleiding.


Nieuwe aanmeldingen 2015 1

Emine Bolat (Erasmus MC)Geregistreerd in 2015 1

Leonie Piso (UMCG)


Gestopt in 2015 2

Yvonne Peeks (Radboudumc)

Beja de Vries (UMCU)


Aantal herregistraties in 2015 10

Femke van Erp (Radboudumc)

Marijke Hagmeijer (AVL)

Nandy Hofland (LUMC)

Nynke Hofman (AMC)

Pia de Koning – Gans (LUMC)

Beike Leegte (UMCG)

Karin Nieuwhof (UMCG)

Cecile Ottenheim (AMC)

Iris van der Schoot – van Velzen (LUMC)

Rein Stulp (UMCG)

Totaal (1 januari 2016) 55

3 niet geregistreerd

52 geregistreerd


2.4 Commissie Bij- en Nascholing (CBN)


Per 1 januari 2015 werd de commissie LOG samengevoegd met de Accreditatie commissie:

Samenstelling commissie

Drs. L.P.V. Berger (accreditatie), dr. M.W. Elting, dr. M.M. van Haelst (voorzitter), dr. M. Jongmans, dr. S.G. Kant (secretaris), drs. C.L.M. Marcelis (accreditatie), dr. M. Nielsen, drs. M.E.M. Swinkels (accreditatie)

Vergaderingen in 2015

 • 15 januari 2015, Utrecht

 • 30 maart 2015 (telefonisch)

 • 11 mei 2015 (telefonisch)

 • 8 september 2015 (telefonisch)

 • 9 november 2015 (telefonisch)Verslag van 2015

Er werd vier maal nascholing georganiseerd t.b.v. leden van de VKGN.

- 15 januari 2015, Utrecht, met als thema Dysmorfologie.

- 18 juni 2015, Utrecht: VKGL/VKGN bijeenkomst met als thema Wat te doen bij nevenbevindingen bij NGS?

- 22 oktober 2015, Arnhem, parallelsessie Dutch news on malformation syndromes als onderdeel van het NVHG symposium. Thema van het NVHG symposium: GranT Talents in Genetics.

- 10 december 2015, Utrecht, i.s.m. de werkgroep Ethiek & Recht, met als thema in de ochtend Rapporteren van nevenbevindingen in NGS in de diagnostiek, en in de middag Dilemma’s bij familieonderzoek.

De bijeenkomst in december werd middels enquête aan het einde als zeer goed beoordeeld.


Er waren in dit jaar geen wijzigingen m.b.t. de aanvraag en registratie van accreditatie.

Toekomstplannen

Bij- en nascholing

In 2016 zal opnieuw vier maal nascholing worden georganiseerd. In januari met het thema Dysmorfologie, in juni met het thema De geneticus van de toekomst (samen met VKGL), in oktober als onderdeel van het NVHG symposium en in december een mogelijkheid voor aios om hun wetenschappelijk werk te presenteren.

Voor de aanmelding voor de nascholing zal gezocht gaan worden naar een digitaal gemakkelijk toegankelijk systeem i.p.v. het nu gebruikelijke aanmelden via een contactpersoon.
Accreditatie

Verantwoording voor dit onderdeel van de commissie ligt bij commissieleden Berger, Marcelis en Swinkels.

In 2016 zal gewerkt worden aan verdere professionalisering van het accreditatieproces, samen met Cantrijn, om het traject voor zowel de aanbieder als de artsen eenduidiger te maken.


2.5 Commissie Kwaliteit

Samenstelling commissie/werkgroep

VUMC: Klaartje van Engelen, Jiddeke van de Kamp

UMCG: Mieke Kerstjens, Jolien Klein Wassink

LUMC: Nicolette den Hollander, Christi van Asperen, Maartje van Rij (AIOS)

AMC: Marieke Baars, Eline Nanneberg

Erasmus MC: Karin Diderich, Lutgarde Govaerts

UMCU: Jeske van Harssel, Bernadette van Nesselrooij

MUMC: Paula Helderman, Maaike Vreeburg

Radboudumc: Marleen Kets, Marlies Kempers

NKI: Marielle Ruijs
Voorzitter: Marlies Kempers (va 1-7-2015), Christi van Asperen (tot 1-7-2015)

Secretaris: Klaartje van Engelen (va 1-7-2015), Bernadette van Nesselrooij (tot 1-7-2015)Vergaderingen in 2015

5 maart 2015

28 mei 2015

10 september 2015

19 november 2015Verslag van 2015

In het jaar 2015 zijn er een nieuwe voorzitter en secretaris gekomen.

Een drietal leden heeft de commissie verlaten: Irma Veenstra (UMCG), Gita Tan (VUMC), Marleen Simon (Erasmus MC).

De commissie heeft 5 belangrijke peilers. De commissieleden zijn verdeeld over deze peilers:


 • Kwaliteitsvisitaties: Momenteel vinden de kwaliteitsvisitaties van alle klinisch genetische centra plaats. In 2015 zijn 4 centra gevisiteerd, in 2016 volgen er nog 4, de laatste vindt begin 2017 plaats. De kwaliteitscommissie leden hebben een visitatietraining gevolgd, en zijn over de centra verdeeld. De verslagen worden in de KwaliteitsCommissie vergadering besproken

 • Indicatoren: er zullen nieuwe kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld waarmee de kwaliteit van zorg de komende vijf jaar gemeten en verbeterd kan worden.

 • Richtlijnen: de richtlijnprocedure wordt bewaakt door de kwaliteitscommissie. Dit betreft o.a. prioritering aanvraag richtlijnen (ivm SKMS gealloceerd/centraal budget), aandragen nieuwe onderwerpen, update bestaande richtlijnen, procesbegeleiding bij te ontwikkelen richtlijnen (autorisatie e.d.)

 • Algemeen Bestuurlijk: aanwezigheid bij PB VKGN, contactpersoon voor de Raad van Kwaliteit (FMS).

 • Overig (o.a. Procesbegeleiding Registraties/input website)Toekomstplannen

De huidige cyclus kwaliteitsvisitaties wordt geëvalueerd, om in de toekomst het normenrapport te kunnen aanscherpen. De nieuwe set indicatoren zal worden ingevoerd, om de kwaliteit van de klinisch genetische zorg beter te kunnen meten en waar nodig te verbeteren. Het monitoren van de richtlijn procedure is een continu proces. We zijn nu in de fase waarin we deze processen verhelderen en stroomlijnen.

Uiteindelijk beogen we hiermee natuurlijk onze bijdrage te leveren om de patiëntenzorg in brede zin te optimaliseren.2.6 Commissie Landelijke Cursorisch Onderwijs (LCO)

Samenstelling onderwijscommissie

Voorzitter: Prof. dr. I.M. van Langen, klinisch geneticus UMCG

Secretaris: Dr. Y. van Ierland, AIOS LUMC

Leden: Dr. Y.M. Hoedemaekers, klinisch geneticus UMCG; Drs. S.M. Maas,

klinisch geneticus AMC; Dr. A.S. Plomp, klinisch geneticus AMC; Dr.

H. Kroes, klinisch geneticus UMCU; Dr. A.S. Brooks, klinisch geneticus

ErasmusMC, Dr. Y. Hilhorst-Hofstee, klinisch geneticus LUMC, Dr. E. Zonneveld-Huijssoon, AIOS UMCU; Dr. P.A. van der Zwaag, AIOS UMCG, Drs. T.P. Potjer, AIOS LUMC; Drs. L. Snijders Blok, AIOS UMCN; Drs. E.K. Vanhoutte, AIOS MUMC; Dr. V. Verhoeven, AIOS EMC; Dr. S. Hopman, AIOS UMCU.

Uitgetreden leden (2015): -

Alle stafleden van de onderwijscommissie zijn tevens lid van de toetsingscommissie.Data vergaderingen onderwijscommissie • 12 februari 2015, LCO Utrecht

 • 18 juni 2015, LOG Utrecht

 • 22 oktober 2015, NVHG Papendal, ArnhemCurriculum

2015 was het vierde jaar van de tweede cyclus van het 4-jarige curriculum van het ‘nieuwe’ onderwijsplan (Geniaal). In het Concilium werd goedkeuring verleend het curriculum vanaf 2012 te herhalen zonder wijzigingen. Het onderwijs werd tot op heden als goed beoordeeld.

Tijdens elke onderwijsdag verzorgen A(N)IOS uit twee centra casuïstiek, bij voorkeur zoveel mogelijk afgestemd met de docenten om hinderlijke overlap te voorkomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een casuïstiek instructie. Casuïstiek dient kort en bondig te zijn, met vooral bekende diagnoses onderbouwd met foto’s.


In 2014 en 2015 heeft de LCO een nieuw onderwijsschema opgesteld voor het nieuwe

onderwijscurriculum 2016-2019 en een voorzet gedaan voor vernieuwing van de ‘100-

syndromenlijst’. Enkele leden van de LCO (Prof. Dr. I.M. van Langen, Dr. H. Kroes en Drs. T.P.

Potjer) hebben plaatsgenomen in de VKGN commissie die zich bezighoudt met de revisie van

Geniaal.

In 2016 zal gestart worden met het ‘nieuwe curriculum’ (2016-2019).Toetsing

Toetsing van het cursorisch onderwijs vindt plaats in het eigen centrum, op hetzelfde tijdstip op donderdag (12-13u) , middels Survey Monkey (online tool). Surveillance is de verantwoordelijkheid van de opleidingsgroep. Docenten leveren tevoren aan het organiserend staflid de open vragen aan volgens een opgestelde toets-instructie. De toetsvragen worden door alle LCO-stafleden beoordeeld op geschiktheid. Het organiserend staflid kijkt de toets na, aan de hand van de door de docent aangeleverde antwoorden. De antwoorden worden na het maken van de toets beschikbaar gesteld voor inzage op de VKGN-site (onder assistenten onderwijs). Alle AIOS ontvangen hun eigen antwoorden en puntentoekenning in een persoonlijke email via de VKGN (Cantrijn). Het is tot op heden technisch niet mogelijk om de toets antwoorden/uitslagen direct in het EPASS-portfolio van de AIOS te plaatsen.
Het toetsreglement is te raadplegen op de website van de VKGN onder ‘assistentenonderwijs’.

Ter optimale voorbereiding voor de AIOS worden vooraf aan elke onderwijsdag leerdoelen opgesteld door het organiserend AIOS- en staflid. De leerdoelen worden ter goedkeuring aan de gehele LCO voorgelegd. De docenten zijn op de hoogte van deze leerdoelen en stemmen hun onderwijs, literatuur en toets hier zoveel mogelijk op af.VKGN website

Op de website van de VKGN is een apart kopje assistenten-onderwijs aanwezig, waaronder de programma’s van de onderwijsdagen, leerdoelen, bijbehorende literatuur en de PDF-versies van de (geanonimiseerde) presentaties van de docenten zijn in te zien. Deze informatie wordt door de secretaris aangeleverd aan Cantrijn, die dit op de website plaatst. De toets en bijbehorende antwoorden zijn eveneens achteraf beschikbaar. Deze worden door het organiserend staflid van de LCO aangeleverd aan Cantrijn.

Evaluatie onderwijs en toets

De evaluatie van het onderwijs vindt online via Survey Monkey plaats. Op de dag van het onderwijs ontvangen de A(N)IOS de link om de evaluatie in te vullen. Deze evaluatie omvat het nut van het onderwerp voor de opleiding, de kwaliteit van de presentaties/sprekers en de door A(N)IOS gepresenteerde casuïstiek, de bruikbaarheid van de aangeboden literatuur. Ook de toetsen worden via Survey Monkey geëvalueerd. Aansluitend aan het afnemen van de toets wordt de evaluatie aan de A(N)IOS verzonden.
De onderwijsdagen 2015 zijn door de A(N)IOS gemiddeld als goed beoordeeld, met enkele verbeterpunten. Het organiserend AIOS-lid ontvangt van Cantrijn de evaluatie van zijn of haar onderwijsdag, waarna de evaluatie aan de sprekers en LCO stafleden wordt teruggekoppeld.
Het aantal respondenten op de evaluatieformulieren blijkt in 2015 nog steeds laag te zijn (gemiddeld 15-20 respondenten; <50%). De LCO blijft hiervoor tijdens de onderwijsdagen aandacht vragen. Tevens zal de evaluatie van de toets direct met de link naar de toets meegestuurd gaan worden.

Toekomstplannen

Belangrijkste taak is en blijft het zinnig invullen van de onderwijsdagen, aan de hand van het (vernieuwde) 4-jarig curriculumschema. Dit betekent het zoeken van geschikte docenten, het voor elk onderwerp opstellen van leerdoelen, het evalueren van het onderwijs en het terugkoppelen daarvan naar de docenten (die vaak in meerdere cycli optreden).
De LCO is actief betrokken bij de revisie van Geniaal. Zoals eerder gemeld heeft de LCO een voorstel gedaan voor het nieuwe onderwijscurriculum 2016-2019. Tevens heeft de LCO geadviseerd in de herziening van de 100-syndromenlijst. Enkele leden van de LCO commissie hebben zitting in de commissie voor de revisie van Geniaal.
De LCO zal zich inzetten voor verbetering van de onderwijs- en toetsevaluaties, te meer, omdat deze terugkoppeling onderwijs zal verbeteren.


2.7 Niet Academische Klinisch-Genetische Zorg (NAKGZ)


Deze commissie is met ingang van 2015 opgeheven.

2.8 Plenaire Visitatie Commissie (PVC / Concilium)

Samenstelling PVC

Aalfs, CM

Arens, YHJM

Bijlsma, EK

Brilstra, EH

Burgt, CJAM v.d.

Collée, JM

Corsten-Janssen, N

Die-Smulders de, CEM

Hagen van, JM

Jansen, S

Kant, SG

Kleeftstra, T

Langen van, IM

Maat-Kievit, JA

Meijers-Heijboer, EJ

Nanneberg, EA

Olderode-Berends, MJW

Slobbe van-Knoers, VVAM

Vulto-van Silfhout, A

Vergaderdata

5 maart 2015

4 juni 20153 september 2015

Verslag van 2015

 • Er hebben geen visitaties plaatsgevonden in 2015.

 • Er is verder gewerkt aan de update van GENiaal, het opleidingsplan klinische genetica.

 • Er is een contract afgesloten met Qualicura, zij gaan ondersteunen bij de opleidingsvisitaties.

 • Het programma van het Landelijk Cursorisch Onderwijs is ge-update.

 • De voorzitter is aanwezig geweest bij de jaarlijkse meeting van de Union Europeénne des Médecins Spécialistes (UEMS) en levert input voor het Europese opleidingsplan van de Klinische Genetica.

 • Dhr. D. Frijlink, deelproject en leider RIO Toezicht en Maatschappelijke verantwoording, heeft een voordracht gehouden over o.a. de individualisering van de opleiding.Toekomstplannen

 • In 2016 zal de update van GENiaal naar verwachting worden afgerond.

 • Er staan drie visitaties gepland in 2016: Amsterdam (AMC), Nijmegen en Utrecht.

 • Het is de bedoeling om verder te werken aan de verbetering van EPASS.

 • Van Hagen beëindigt haar voorzitterschap per 1-1-2016, er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter


2.9 PR commissie3. Verslag werkgroepen
3.1 Werkgroep cardiogenetica (WCG)

Samenstelling

Voorzitter: Peter van Tintelen
Secretaris: Marieke Baars
Notulen: Wanda Hermans-van Ast
Verslag 2015

In 2015 hadden we zoals gebruikelijk twee bijeenkomsten van de werkgroep op 20 juni en 12 december. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht (meer dan 50 leden) door leden uit de verschillende disciplines (cardiologen, klinisch genetici, genetisch consulenten en moleculair genetici). Het leden aantal van de werkgroep bedraagt inmiddels ruim 120. Op de vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan bod zoals landelijke databases, lopende onderzoeksprojecten, oprichten van een BAV werkgroep en afstemming van adviezen over bijvoorbeeld familiescreening. Ook werd opnieuw stil gestaan bij het counselingsaspect van de door de ingevoerde NGS pakketten gegenereerde stroom aan mutaties/VUSsen. De december bijeenkomst stond in het licht van 20 jaar cardiogenetica in Nederland en vond plaats voorafgaand aan het internationale symposium “20 years cardiogenetics” (www.20yrsCG.nl). Daar ontvingen wij een buitenlandse gast Juha Koskenvuo (Blueprint Genetics), die een presentatie hield met als titel “Titin truncations in health and disease” en nog een gast Erwin Blomsma (Genzyme) die “ Genetic metabolic diseases with cardiac manifestations” presenteerde. Ook zal in 2016 blijvend bijgedragen worden aan de ontwikkeling van richtlijnen en onderwijs. In 2016 zullen op 10 juni en in december weer bijeenkomsten gepland worden.


3.2 Werkgroep klinische oncogenetica (WKO)

Samenstelling commissie/werkgroep

Voorzitter dr. Margreet G.E.M. Ausems, klinisch geneticus UMCU

Secretaris: dr. Lizet E. van der Kolk, klinisch geneticus AvL

Werkgroepleden: alle oncogenetici in Nederland (in 2015 ongeveer 40)

Vergaderingen in 2015

De werkgroep oncogenetica heeft vier keer vergaderd in 2015:

05-03-2015

04-06-2015

03-09-2015

26-11-2015.

Verslag van 2015

In 2015 is een begin gemaakt met de discussie rondom aanvraag van genpaneldiagnostiek bij erfelijke tumoren: welke genen zijn core genen (genen die altijd aangevraagd moeten worden bij een bepaalde vraagstelling) en welke genen kunnen (al dan niet in researchverband) onderzocht worden als er in de core genen geen mutaties aangetoond worden? Deze discussie moet leiden tot een meer uniform aanvraagbeleid, en ook duidelijk maken wat van de klinisch geneticus verwacht kan worden (en wat niet).

Een belangrijk onderwerp was het informeren van verwanten in families met erfelijke kanker Hierover is landelijk discussie ontstaan naar aanleiding van een familie waarin een vrouw borstkanker kreeg ten gevolge van een erfelijke aanleg, waarna bleek dat die erfelijke aanleg al in de familie bekend was. De discussie richt zich op de vragen of en hoe het informeren van verwanten verbeterd kan worden en wie daar voor verantwoordelijk is. De WKO is een van de gesprekspartners van het gesprek dat KWF met VKGN en verschillende belangenverenigingen (BVN, erfocentrum) gaat voeren. De discussie zal in 2016 verder gevoerd worden.

In 2015 zijn enkele leden van de WKO toegetreden tot landelijke werkgroepen (NBCA, NABON) of zullen dat doen (SONCOS) en ook hebben leden van de WKO een actieve bijdrage geleverd aan multidisciplinaire richtlijnen waaronder de inmiddels geaccordeerde richtlijnen erfelijke dikkedarmkanker en de richtlijn PTHS. Daarnaast participeren leden van de WKO aan revisies van de richtlijn mammacarcinoom en de NHG standaard mammacarcinoom. Ook is gestart met de update van het blauwe boekje (zie verder bij toekomstplannen).

Het WKO heeft onderwerpen en sprekers aangedragen voor de joint meeting met de UK die in maart 2016 wordt gehouden.
Toekomstplannen

In 2016 zal de herziene versie van het blauwe boekje afgerond worden. De vorige versie was van 2010. In het blauwe boekje staan actuele richtlijnen (zowel evidence based als expert opinion) op het gebied van diagnostiek en beleid bij erfelijke tumoren beschreven. Het blauwe boekje komt tot stand in een samenwerking tussen de VKGN en de StOET.

In 2016 zal verder over gesproken worden over het aanvragen van genpanel diagnostiek bij erfelijke tumoren. Ook zal de discussie rondom het optimaliseren van het informeren van verwanten verder gevoerd worden met de verschillende betrokkenen.
3.3 Werkgroep neurogenetica (WNG)

Samenstelling

Voorzitter: CC Verschuuren-Bemelmans

Secretaris: EH Brilstra

Overige leden: JA Kievit, M.Elting, M.Vreeburg, G Mancini, A Brooks, EK Bijlsma, P. Cohn, JM vd Kamp, MEM Swinkels, C de Die, M Schouten, NE Verbeek, KY van Spaendonck-Zwarts, M Meeuwissen,

P Helderman, S Vermeer, M Kriek, SAM Lesnik-Oberstein, CI de Bie, F VansenneVergaderingen in 2015

geen

Verslag van 2015

In 2015 zijn er geen bijeenkomsten van de werkgroep neurogenetica geweest . Per mail zijn vragen van werkgroepleden of anderen besproken.

Toekomstplannen

We zullen in 2016 twee keer vergaderen, waarvan de eerste keer op 31 maart en de tweede keer in oktober. We zullen met de werkgroep onder andere inventariseren welke neurogenetische expertisecentra er zijn en hoe hierin de participatie is van de verschillende centra.

Ook staan casuïstiek en richtlijnen (oa epilepsie) op de agenda.
3.4 Werkgroep prenatale diagnostiek en therapie (WPDT)
3.5 Werkgroep prenatale genetica (WPG)

Samenstelling

Voorzitter: prof dr C. de Die-Smulders 

Secretaris: K. BoumanDe werkgroep wordt gevormd door alle klinisch genetici, die zich bezig houden met prenatale diagnostiek.

Vergaderingen in 2015

geen

Verslag van 2015

Geen bijeenkomsten van de WPG in 2015. In 2015 is gestart met het ontwikkelen van de SKMS richtlijn Genetische diagnostiek bij echoafwijkingen, waar leden van de WPG in samenwerking met andere disciplines.

Toekomstplannen

In 2016 zullen we tenminste één bijeenkomst plannen, om de samenwerkingslijnen kort te houden in het zich snel ontwikkelende veld van de prenatale diagnostiek.

3.6 VKGN / VKGL werkgroep preconceptionele dragerschapsscreening

Doelstelling en activiteiten

De gecombineerde VKGN/VKGL Werkgroep Preconceptie Dragerschapscreening heeft als doel te komen tot kwaliteitsrichtlijnen met betrekking tot het aanbod en de uitvoering van preconceptie dragerschapscreening. Het doel is te streven naar het formuleren van minimale vereisten ten aanzien van de test of het testpanel, de pre- en post-test counseling, en randvoorwaarden voor verantwoorde implementatie. Ook wil de werkgroep een aanspreekpunt zijn voor beleid en actief beleidsvoorstellen formuleren (o.a. aan derden). 
De WPCS is op 25 september 2014 opgericht. In de WPCS zijn alle Nederlandse klinisch genetische centra vertegenwoordigd. Ook zijn er buitengewone leden met specifieke expertise uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep. De werkgroep komt drie keer per jaar bijeen in een fysieke vergadering (2 uur) waarin de ervaringen en de deskundigheid op het gebied van dragerschapscreening tussen de verschillende centra worden uitgewisseld. Verslaglegging vindt plaats middels uitgebreide notulen die per vergadering worden goedgekeurd. Casuïstiek wordt besproken indien dit relevant is voor het bepalen van beleid. De activiteiten van de werkgroep zijn er tevens op gericht om beleidsmakers, zorgverleners en de doelgroep meer bewust te laten worden van de huidige mogelijkheden en beperkingen van PCS.
Samenstelling

De werkgroep heeft een multidisciplinaire samenstelling en alle klinisch genetische centra zijn vertegenwoordigd.


Naam

Centrum

Functie

Tuula Rinne

Radboud MC

Moleculair geneticus

Hans Scheffer

Radboud MC

Moleculair geneticus

Ilse Feenstra

Radboud MC

Klinisch geneticus

Ineke van der Burgt

Radboud MC

Klinisch geneticus

Jeske van Harssel

UMCU

Klinisch geneticus

Klaske Lichtenbelt

UMCU

Klinisch geneticus

Koen van Gassen

UMCU

Moleculair geneticus

Cees Harteveld

LUMC

Moleculair geneticus

Arie van Haeringen

LUMC

Klinisch geneticus

Martijn Breuning

LUMC

Klinisch geneticus

Irene van Langen

UMCG

Klinisch geneticus

Richard Sinke

UMCG

Moleculair geneticus

Kristin Abbott

UMCG

Moleculair geneticus

Trijnie Dijkhuizen

UMCG

Moleculair geneticus

Mirjam Plantinga (secretaris)

UMCG

Postdoc onderzoeker

Juliette Schuurmans

UMCG

arts-onderzoeker

Suzanne Sallevelt

MUMC

Klinisch geneticus

Aimée Paulussen

MUMC

Moleculair geneticus

Wybo Dondorp

Universiteit van Maastricht

Ethicus

Sanne van der Hout

Universiteit van Maastricht

Ethicus

Fred Petrij

Erasmus MC

Klinisch geneticus

Henny Bruggenwirth

Erasmus MC

Moleculair geneticus

Kim Holtkamp

VUmc

junior onderzoeker

Lidewij Henneman

VUmc

senior onderzoeker

Bert Redeker

AMC

Moleculair geneticus

Hanne Meijers-Heijboer

AMC/VUmc

Klinisch geneticus

Mahdi Motazacker

AMC

Moleculair geneticus

Silvana van Koningsbruggen

AMC

Moleculair geneticus

Phillis Lakeman (voorzitter)

AMC

Klinisch geneticus

Merel van Maarle

AMC

Klinisch geneticus


Verslag 2015

De werkgroep is in 2015 3 maal bijeengekomen op:

12-02-2015

02-07-2015

29-10 -2015


Tijdens de bijeenkomsten is per centra een update gegeven over de gang van zaken mbt Preconceptie Dragerschapscreening, de verschillende testen die worden ontwikkeld en aangeboden en de wetenschappelijke onderzoeken die er lopen. Verder is er elke bijeenkomst discussie gevoerd nav diverse presentaties, bijvoorbeeld over het verschil testen vs. screenen (12-02), de ontwikkeling van (universele) expanded screening panels (02-07) en voor- en nadelen van NGS panel vs. mutatiespecifiek panel (29-10).

Overige activiteiten

- Doelstelling en activiteiten vd werkgroep zijn vastgesteld en op website VKGN/VKGL geplaatst

- Vanuit de werkgroep is een gezamenlijke reactie geschreven op European Society of Human Genetics (ESHG) recommendations; een paper over expanded carrier screening. Een aantal werkgroepleden is mede-auteur van deze paper.

- Er is vanuit de werkgroep commentaar gegeven op het hoofdstuk dragerschapsscreening van de landelijke PIL (preconceptie indicatielijst).

- Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke inventarisatie van bekende Nederlandse pathogene  mutaties.Toekomstplannen

- Afronden gezamenlijke inventarisatie van bekende Nederlandse pathogene mutaties en uitwerken in publicatie.

- Starten met gezamenlijke inventarisatie van overwegingen voor ontwikkelen test panels en ervaringen met aanbieden van verschillende dragerschapstesten, uitwerking in gezamenlijke publicatie/protocol test panel.

- Samen met het Erfocentrum de wensen en mogelijkheden inventariseren voor de totstandkoming van een gezamenlijk plan van aanpak voor het onder de aandacht brengen van dragerschaptesten bij de doelgroep.


3.7 Werkgroep Ethiek en Recht (WER)


Samenstelling Werkgroep Ethiek 2015
Merel van Maarle, Renske Oegema, Lutgarde Govaerts, Marjolein Kriek, Fleur Vansenne, Imke Christiaans, Annelien Bredenoord (medisch ethicus, bijzonder lid), Corette Ploem (jurist, bijzonder lid), Jasper van der Smagt,(voorzitter), Suzanne Frints (vice-voorzitter en secretaris). Zie voor nieuwe samenstelling per 2016: www.vkgn.org.

Vergaderingen in 2015

12-2 bijeenkomst, 11-6 telefonisch (tel), 9-7 tel, 27-8 tel, 24-9 tel, 22-10 NVHG – Papendal, 12-11 bijeenkomst, 10-12 VKGN LOG-WER Forumdag te Utrecht.

Verslag 2015

10 december 2015: Eerste Landelijke VKGN LOG WER Forumdag , Vredenburg Zalencentrum te Utrecht: voorbereid in 2015, georganiseerd en uitgevoerd in 2015 in samenwerking met VKGN DB en VKGN LOG commissie.

Casus besprekingen (n=1: A.C.) gehad en beantwoord met juridische uitwerking door mr. dr. C. Ploem in opdracht van VKGN DB.

Bijdrage geleverd aan het NVK symposium Do’s & Dont’s van DNA-diagnostiek en Genetica workshop (05.11.2015).

Bijdrage geleverd aan het landelijk standpunt in de vorm van een evaluatie van de LOG-WER Forumdag en een notitie aangeleverd aan het VKGN DB over familieonderzoek in de Klinische Genetica (10.12.2015).Toekomstplannen

 • Korte handreiking schrijven over het counselen van nevenbevindingen in de klinisch genetische praktijk o.l.v. Dr. M. Kriek van de WER.

 • Voorbereiding en inhoudelijk input leveren aan een nog nader te bepalen landelijke symposium voor verschillende specialisten georganiseerd door de SCEM, waarbij meerdere ethische en juridische thema’s van de klinische genetica aan bod komen. Bijvoorbeeld tal van dilemma’s die binnen de reproductieve genetica, prenatale genetica, neonatale screening, het recht op privacy van genetische informatie in familieonderzoek bij onco-, cardio- en neurogenetica spelen. Ook de juridische aspecten van genetisch diagnostisch onderzoek zoals WES-WGS en Biobanking krijgt de nodige aandacht.

 • Het organiseren van een LOG-WER Forum bijeenkomst in 2017.

 • De samenstelling en activiteiten Werkgroep Ethiek & Recht uitbreiden met UMC leden die nog niet vertegenwoordigd zijn in de WER, met een ethicus en met een jurist die aandacht voor genetica hebben.3.8 Werkgroep PsychoSociale Zorg (PSZ)

Samenstelling commissie/werkgroep

Mw. Dr. L.B. van der Meer (Voorzitter)

Mw. T. Brouwer (Secretaris)

Mw. N. Blanksma

Mw. Dr. E.M.A. Bleiker

Mw. A.M.W. van den Boogaard-van der Put


Mw. B.A.H. Caanen

Mw. Dr. I. Christiaans

Mw. Dr. K.F.L. Douma

Mw. J. Jacobs

Mw. M.P.A. van Koolwijk

Mw. J.F.M. van Nunen

Mw. A.M. Schiphorst

Mw. Prof. Dr. E.M.A. Smets

Mw. S. Stehouwer

Dhr. Prof. Dr. A. Tibben

Mw. A.B. Tijmstra

Mw. D.M. Voskuilen - PesVergaderingen in 2015

09-04-2016

18-06-2016

29-09-2016

Verslag van 2015

In de kick-off bijeenkomst is door de voorzitter de achtergrond van de op te richten VKGN-werkgroep PsychoSociale Zorg toegelicht. Samenwerking van alle psychosociaal zorgverleners en onderzoekers kan bijdragen aan efficiënt werken en profilering. Aansluiting bij de VKGN is belangrijk om binnen de beroepsgroep ontwikkelingen te kunnen volgen en een psychosociaal perspectief onder de aandacht te kunnen brengen.

In de kick-off bijeenkomst is de basis gelegd voor een oprichtingsdocument van de werkgroep en is gesproken over vorm en inhoud van de werkgroep. Door een taakgroep zijn op basis daarvan de missie, visie en doelen van de werkgroep beschreven (zie vkgn.org).Drie leden van de Werkgroep Ethiek en Recht waren op de kick-off bijeenkomst aanwezig. Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking en communicatie van de werkgroepen PSZ en WER.
Er is een inventarisatie gestart van psychosociaal wetenschappelijk onderzoek in de genetica dat op dit moment in Nederland wordt uitgevoerd.
In het kader van de werkgroep is een student geworven en per 01-02-2016 aangesteld voor het uitvoeren van een inventarisatie van aanbevelingen voor de klinisch-genetische werkpraktijk, voortkomend uit Nederlands psychologisch wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen tien jaar. Hiermee kan de wetenschappelijke basis van de klinische zorg worden versterkt en kunnen interventies worden ontwikkeld en verbeterd.
Er is een bijdrage geleverd aan de VKGN-WER bijeenkomst over het informeren van familieleden, door inbreng van een casus. Daarnaast is door een taakgroep een document geschreven met standpunten en aanbevelingen over dit onderwerp namens de werkgroep PSZ. Dit document is voorgelegd aan de VKGN en kan worden gebruikt bij de geplande herziening van de richtlijnen aangaande het informeren van familieleden.
Er is relevante psychosociale casuïstiek ingebracht en besproken.


Toekomstplannen

Er zal gestreefd worden naar betrokkenheid van alle klinisch-genetische centra, m.n. ook het UMCG en het MUMC+, die tot nu toe niet of nauwelijks betrokken zijn. De werkgroep hecht belang aan landelijke uitwisseling en afstemming op het gebied van zorg, onderzoek en opleiding.
Onder begeleiding van Kirsten Douma en Lucienne van der Meer zal een student aanbevelingen van wetenschappelijk onderzoek inventariseren. Deze inventarisatie zal worden gepresenteerd in de werkgroep en zo mogelijk bij een plenaire bijeenkomst van de VKGN.
De werkgroep zal betrokken zijn bij het opstellen van een notitie met een voorstel over familieonderzoek in de klinisch genetische praktijk, o.a. door het bijwonen van de bijeenkomst van de Werkgroep Ethiek en Recht. Daarnaast zal de werkgroep expertise inbrengen t.b.v. de herziening van de richtlijn over het informeren van familieleden.
Wetenschappelijk onderzoek en de implementatie daarvan zal bevorderd worden door voordrachten over lopend onderzoek.
Kennisoverdracht naar andere specialismen zal worden besproken, met name rond de impact van erfelijke aandoeningen en het aanbod aan psychosociale zorg.
Ervaringen met onderwijs in de klinische genetica zullen worden uitgewisseld.
Per bijeenkomst zal door een van de centra een bespreking van relevante casuïstiek worden voorbereid.
Er zal worden uitgewisseld welke indicaties er zijn voor verwijzing naar een psychosociaal hulpverlener binnen de klinische genetica.
Er zal aandacht worden besteed aan cultuurverschillen en de effecten daarvan binnen de klinische genetica. Daarbij zal een speciaal vervaardigde film over dit onderwerp als uitgangspunt dienen.

4. Financieel overzicht 2015, begroting en resultaat
 • 2. Verslag bestuur en commissies 2.1 Bestuur 2.2 Assistentenoverleg Klinische Genetica (AKG)
 • Samenstelling december 2015
 • 2.3 Begeleidingscommissie Opleiding Genetisch Consulent (BOGC)
 • Vergaderingen 2015 Allen telefonisch: 24 februari 2015 7 juli 2015 29 september 2015 Samenvatting stand van zaken
 • 2.4 Commissie Bij- en Nascholing (CBN)
 • 2.5 Commissie Kwaliteit
 • Vergaderingen in 2015 5 maart 2015 28 mei 2015 10 september 2015 19 november 2015 Verslag van 2015
 • 2.6 Commissie Landelijke Cursorisch Onderwijs (LCO)
 • Data vergaderingen onderwijscommissie
 • Evaluatie onderwijs en toets
 • 2.7 Niet Academische Klinisch-Genetische Zorg (NAKGZ) Deze commissie is met ingang van 2015 opgeheven. 2.8 Plenaire Visitatie Commissie (PVC / Concilium)
 • Vergaderdata 5 maart 2015 4 juni 2015 3 september 2015 Verslag van 2015
 • 2.9 PR commissie 3. Verslag werkgroepen 3.1 Werkgroep cardiogenetica (WCG)
 • 3.2 Werkgroep klinische oncogenetica (WKO)
 • 3.3 Werkgroep neurogenetica (WNG)
 • Vergaderingen in 2015 geen Verslag van 2015
 • 3.4 Werkgroep prenatale diagnostiek en therapie (WPDT) 3.5 Werkgroep prenatale genetica (WPG)
 • 3.6 VKGN / VKGL werkgroep preconceptionele dragerschapsscreening
 • 3.7 Werkgroep Ethiek en Recht (WER)
 • 3.8 Werkgroep PsychoSociale Zorg (PSZ)
 • Vergaderingen in 2015 09-04-2016 18-06-2016 29-09-2016 Verslag van 2015
 • 4. Financieel overzicht 2015, begroting en resultaat

 • Dovnload 116.03 Kb.