Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


10. grondwerken onderbouw 10. 00. grondwerken onderbouw – algemeen

Dovnload 61.99 Kb.

10. grondwerken onderbouw 10. 00. grondwerken onderbouw – algemeenDatum05.12.2018
Grootte61.99 Kb.

Dovnload 61.99 Kb.

10. GRONDWERKEN ONDERBOUW

10.00. grondwerken onderbouw – algemeen


Let wel

De grondwerken, afzonderlijk voorzien in deel 9 - omgevingswerken maken geen deel uit van deze post. De uitgravingen en wederaanvullingen voor de sleuven en/of putten van ingegraven rioleringselementen (leidingen, inspectieputten, …) zijn steeds inbegrepen in de eenheidsprijzen voor deze elementen (zie hoofdstuk 17). Aangepaste manuele graafwerken m.b.t. stut- & ondervangingswerken zijn inbegrepen in desbetreffende uitvoeringsposten (zie hoofdstuk 11).
GRONDONDERZOEK - STABILITEITSSTUDIE

De sonderingsverslagen en diagrammen, en de vereiste informatie omtrent milieuhygiënische kwaliteit

dienen door de aannemer worden geleverd.

De aannemer zal onmiddellijk na de aflevering van het aanvangsbevel 3 gondsonderingen

Laten uitvoeren van 10 ton.

De plaatsen zullen worden aangeduid door het bestuur.

De resultaten van het grondonderzoek zullen worden overgmaakt aan het ingenieursbureel (zie desbetreffend artikel) zullen worden aangewend voor de opmaak ten behoeve van de bepaling van de funderingen.

Zie artikel hiervoor.
Nota aan de ontwerper

Er dient voor elk project een grondonderzoek uitgevoerd te worden door een gespecialiseerde firma. De resultaten hiervan bepalen het funderingssysteem dat op de plannen en in het bijzonder bestek wordt aangeduid.


 • Indien het onmogelijk is voorafgaandelijk een grondonderzoek te laten uitvoeren (bv. bij vervangingsbouw), moet dit zo vlug mogelijk na het vrijmaken van de bouwgrond gebeuren. In dit geval worden in het aanbestedingsdossier op de plannen het niveau, het type en de vermoedelijke afmetingen van de funderingen (op staal) vastgelegd. In de samenvattende opmeting worden dan de overeenstemmende vermoedelijke hoeveelheden opgegeven.

 • Om voor afbraak een inschatting van de grondkarakterisitieken mogelijk te maken, is het aan te raden handsonderingen te laten uitvoeren.

 • Indien de staat van de ondergrond en/of de omgevingssituatie, specifieke uitvoeringsrisico’s laten vermoeden, zoals verzakkingen, stijging van het grondwaterpeil, e.d., worden, om alle discussies te vermijden, best een concrete planning en de nodige voorzorgsmaatregelen worden omschreven in het aanbestedingsdossier.

10.10. voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen

Meting

meeteenheid : per m2

meetcode : netto af te graven oppervlakte. Het betreft de zone van de bebouwde oppervlakte, aan alle afmetingen toevoegend : • 0,50 m (standaard bij funderingsaanzet tot op vorstvrije diepte)

 • 1,00 m (in geval van bouwputten voor 1 ondergronds niveau)

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

10.11. voorafgaande afgraving terrein - ontzoden |VH|m2

Uitvoering

De graszoden worden afgegraven op een dikte van 10cm. De zoden worden

eigendom van de aannemer en weggevoerd buiten de bouwplaats


Toepassing

Ter hoogte van de uitbreiding terras dient de beplanting worden verwijderd – zie desbetreffend artikel.
Tevens dient de teelaarde worden verwijderd en dit over de volledige oppervlakte van het uit te voeren bouwwerk, zijnde bouwwerk, zijnde verharding zoals aangeduid op de plannen.

Ook weg te nemen ter hoogte van de nooduitgang in de rechter zijgevel.


10.12. voorafgaande afgraving terrein - verwijderen teelaarde |VH|m2

Uitvoering

Na afgraving wordt de nodige hoeveelheid teelaarde, bestemd voor de omgevingsaanleg, gezuiverd van zoden en andere insluitsels. De gezuiverde teelaarde wordt binnen de bouwplaats gestapeld op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige teelaarde wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.
Toepassing

Ter hoogte van de uit te voeren betonplaat (berging) zal de teelaarde worden verwijderd tot op een diepte van 60cm. (zie latere aanvulling met stabilise). Het exacte peil zal worden bepaald in functie van de plaatselijke gesteldheid van de bodem en zal ter plaatse worden bepaald.

Het graafwerk dient secuur te gebeuren en de uitgegraven bodemoppervlak zal egaal en horizontaal worden uitgegraven.

Tevens dienen alle zones waar nieuwe klinkerverhardingen komen worden uitgegraven (dikte 30cm zie eveneens desbetreffende arikels).

10.30. sleuven - algemeen

10.31. sleuven - funderingszolen |VH|m3

Meting

meeteenheid : per m3

meetcode : het volume wordt gemeten volgens de theoretische minimum doorsnede, die wordt begrensd door de buitenomtrek van de funderingszolen met een minimum van 20 cm naast de wanden van het ondergronds metselwerk, zonder rekening te houden met taluds of gebeurlijke meerbreedte van de sleuven. Meerbreedtes voor bekistingen en bestrijkingen of overdikten van 5 cm ter vervanging ervan zijn een last van dat artikel.

aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).

Let wel

De uitgegraven hoeveelheden zijn voor verrekening vatbaar in de diepte, doch niet in de breedte, indien de op de plannen en in het lastenboek voorziene aanzetdiepte voor de funderingen niet voldoende zou zijn.

Uitvoering

De funderingssleuven worden uitgegraven tot op drukvaste, ongeroerde en vorstvrije bodem met een minimum diepte van 100 cm onder het toekomstige maaiveld.

Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond

wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De aannemer zal voor aanbesteding er zich van vergewissen van de aard van de grond.


Toepassing

Betreft alle funderingszolen zoals aangeduid op de plannen en volgens de nodige voorzieningen voor de uitvoering van het werk:

- funderingszolen voor opvang stalen kolommen structuur berging en fietsenstalling.

- funderingszolen beide trappen.

- randstrook, vorststrook, aan de betonplaat van de berging.


10.40. grondverzet - algemeen


Nota aan de ontwerper

 • Ingevolge het bodemsaneringsdecreet d.d. 22/02/1995 en het uitvoeringsbesluit VLAREBO dd 5/03/1996 kan een eigenaar of exploitant van een terrein of inrichting saneringsplichtig gesteld worden als blijkt dat zich een verontreiniging, waarbij de bodemsaneringsnormen worden overschreden, heeft voorgedaan na 28/10/1995. Voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de uitgegraven grond dient beroep te worden gedaan op een erkend bodemsaneringsdeskundige. Voor een actuele lijst kan men terecht bij OVAM. Deze wordt best gelijktijdig aangesteld bij het grondonderzoek. Voor meer informatie raadpleeg http://www.ovam.be

 • De opsplitsing en beschrijving van de verschillende kwaliteiten grond dient zo gedetailleerd mogelijk gebeuren vermits dit de aannemer in staat moet stellen een exacte prijsbepaling te doen m.b.t. de supplementaire grondwerken.
Meting

meeteenheid : per m3

meetcode : netto metingaard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

BELANGRIJKE OPMERKING BETREFFENDE SAMENVATTENDE OPMETING - GRONDVERZET

De op te geven eenheidsprijzen omvatten enkel de supplementaire kosten per m3, voor de respectievelijke meerwerken verbonden aan het grondverzet, volgens opgegeven kwaliteit en bestemming van de uit te graven en/of aan te voeren bodem. De eenheidsprijzen voor de eigenlijke graaf- en/of wederaanvullingswerken worden daarbij steeds afzonderlijk opgegeven, alsof het zou gaan om niet vervuilde bodem, overeenkomstig de in het bijzonder bestek opgenomen posten binnen de hoofdstukken : 10-grondwerken (afgraving terrein, bouwputten, sleuven), 17-rioleringselementen, 90-buitenverhardingen, 93-groenaanleg & onderhoud.

De gedetailleerde meetstaat en samenvattende opmeting m.b.t. de grondwerken zijn, bij toepassing van het grondverzet, dus tweeledig; waarbij de opgegeven hoeveelheden enerzijds de graafwerken en/of de wederaanvullingen betreffen en anderzijds de overeenkomstig het grondverzetsplan te hanteren volumes, uitgesplitst volgens bodemkwaliteit en bestemming. Zelfde bodemvolumes kunnen m.a.w. dubbel worden gerekend in de offerte, waarbij onder de rubriek grondverzet enkel prijs mag gegeven worden voor de supplementaire kosten verbonden aan het grondverzet (herbruik, afvoer, aanvoer, grondverbetering, …), dus steeds exclusief de eigenlijke graaf- of wederaanvullingswerken (zie respectievelijke wijze van meting voor deze posten!).

Let wel

De graafwerken voor rioleringselementen zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs voor deze elementen (leidingen, inspectieputten, …). Voor het terug op peil brengen, alsook de wederaanvullingen van funderingssleuven worden de graafwerken beschouwd als een eenvoudige berging en verplaatsing van uitgegraven grond en niet extra in rekening gebracht (behoudens de op te geven supplementen in het kader van het grondverzet). De desgevallend aan te rekenen supplementen voor hergebruik als wederaanvulling, hebben hier dus enkel betrekking op de gebeurlijke meerwerken voor de selectieve uitgraving en berging van bodem volgens de respectievelijke werkzones, zoals aangeduid in het grondverzetsplan.

Let wel

Overeenkomstig rubriek 10.70 wederaanvullingen - algemeen worden wederaanvullingen met uitgegraven bodem beschouwd als eenvoudige berging en verplaatsing van graafgrond en maken deze integraal deel uit van de post uitgravingen. De desgevallend aan te rekenen supplementen voor hergebruik als wederaanvulling, hebben hier dus enkel betrekking op de gebeurlijke meerwerken voor de selectieve uitgraving en berging van bodem volgens de respectievelijke werkzones, zoals aangeduid in het grondverzetsplan.

10.42.1. grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bodem FH|SOG|

Toepassing

De op de werf te groot uitgegraven delen worden opnieuw aangevuld met uitgegraven grond behoudens dat deze zone zou worden aangewend als bestrating, of verharding van welke aard ook.

10.43.1. grondverzet - afvoer |VH|m3

Toepassing

Alle overtollige grond dient van dewerf te worden verwijderd. Dit artikel houdt tevens alle transportkosten, stortkosten, vervoerkosten, ttz. alle kosten in zonder enige vorm van beperking.

10.70. wederaanvullingen - algemeen


Let wel

De aanvullingen / opvullingen begrepen in de voorafgaande graafwerken (machinale nivellering), maken automatisch deel uit van deze posten en afzonderlijke omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel. De wederaanvullingen van sleuven voor rioleringsleidingen en putten van rioleringselementen, alsook drainagesystemen zijn begrepen in de respectievelijke eenheidsprijzen van deze elementen.
Meting

De wederaanvullingen van de bouwputten / sleuven zijn inbegrepen in de uitgravingen voor het bouwen van de constructie die in de bouwputten / sleuven worden tot stand gebracht. Deze aanvullingen worden beschouwd als eenvoudige berging en verplaatsing van graafgrond en maken zodoende integraal deel uit van de post uitgravingen. Voor (her-)gebruik van uitgegraven bodem die conform het grondverzetsplan dient te worden gehanteerd en/of voorafgaandelijk behandeld kunnen de respectievelijke meerwerken als supplementen worden verrekend onder rubriek 10.40 grondverzet.

aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)Nota aan de ontwerper

Bij keuze tussen licht gewapende vloerplaten op opgehoogde grond of betonnen welfsels boven kruipkelders moet vanuit bouweconomisch standpunt worden geopteerd voor de meest voordelige oplossing; bijkomende grondophogingen kunnen in sommige gevallen duurder uitvallen dan de toepassing van betonnen welfsels in combinatie met een kruipkelder.

Bij toepassing van een grondverzetsplan wordt aanbevolen om de hoeveelheden af te voeren bodem te beperken en de bodem, conform de condities van Vlarebo hoofdstuk X en Vlarea, maximaal te herbruiken op het bouwterrein. Hiervoor kunnen diverse wederaanvullingen en/of het realiseren van terrasniveaus of glooiingen in de omgevingsaanleg, e.d. in aanmerking komen. Binnen bepaalde grenzen kan klei- of leemgrond vermengd met kalk ook worden herbruikt in onderfunderingen (zie artikel 10.42 grondverzet - herbruik uitgegraven bodem).

Nuttige informatie

Handleiding A 74/04 + praktijkgidsen “Grondbehandeling met kalk en/of cement” (OCW,2004)

http://www.kalk.nl/frames/Frame_Wegenbouw_Grond/Frame_Wegenbouw_Grond.htm

HERBRUIK VAN PUINGRANULATEN

Onder welbepaalde condities kan voor ophogingswerken, wegenissen, e.d. herbruik gemaakt worden van puingranulaten, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het standaardbestek 250. Voor meer informatie raadpleeg : “Granulaten” - WTCB Tijdschrift-herfst 2003

Nuttige informatie

http://www.emis.vito.be/AFSS/fiches/Technieken/ERM3113.pdf

http://www.emis.vito.be/AFSS/fiches/afvalinfobladen/bouw-_en_sloopafval.pdf

http://www.vzwcoproasbl.be

http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sb250/

10.71. wederaanvullingen - grond van uitgravingen |PM|

Uitvoering

De bevochtigde grond wordt aangebracht in lagen van 20 cm en stevig aangestampt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

Nivelleringsplan :

Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 8 (onder ophogingen) N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft alle te groot uitgegraven delen behoudens deze zouden liggen in een te verharden zone van welke aard ook.

10.73. wederaanvullingen - gestabiliseerd zand |VH|m3

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

Samenstelling : 150 kg portlandcement (CEM I 32,5) per m3 vochtig grof zand, conform aan SB 250 - index III.6.2.4 van SB 250 en NBN EN 13242.Aanvullende specificaties

Het aanbrengen van een beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

Draagvermogen bij drukproef (na 28 dagen) :


 • Gemiddelde druksterkte Wm : minstens 4 N/mm2 (MPa)
Toepassing

Stabilisé te plaatsen onder de funderings-vloerplaat berging-fietsenstalling.

In de meetstaat opgenomen dikte-aanvulling bedraagt 50cm .

Tevens stabiliseaanvulling onder bestrating doch dit is inbegrepen in artikel bestratingen.

12. FUNDERINGEN OP STAAL

12.00. funderingen op staal - algemeen

12.10. funderingszolen/stroken - algemeen

Meting

meeteenheid : m3.

meetcode : netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de plannen

aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Let wel


 • De aannemer gaat voor de opgave van zijn prijs voor funderingen bij de inschrijving voort op de studie en de sonderingverslagen. Indien er bijkomende sonderingen noodzakelijk zijn bij de uitvoering, zijn deze in zijn oorspronkelijke prijsopgave begrepen.

 • De fundering voor rioleringen en omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel.12.12. funderingszolen - stortklaar beton / gewapend |VH|m3

Materiaal

Specificaties

Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)Sterkteklasse

Omgevingsklasse

Consistentieklasse

Maximale korrelgrootte

minimum

minimum

keuze aannemer

keuze aannemer

C25/30

Volgens opgave ir.Wapeningpercentage : (volgens stabiliteitsstudie) De eenheidsprijs van dit artikel houdt naast de beton tevens de wapening en de bekisting in. Gelet op de aard en de omvang van de betonwerken dient de aannemer-bieder in staat te zijn de hoeveelheid van de wapening in te schatten. In elk geval zal na de voorlegging van de betonstudie (aan te stellen door de aannemer) de wapening en betondikte dienen te worden uitgevoerd conform de aanduidingen op de stabiliteitsplannen.

In de zolen dient een minimum wpeningsnet worden voorzien tenzij anders vermeld door ingenieurs-stabiliteitsstudie: wapeningsnet uit staal BE 500 S of DE 500 BS, afmetingen min. 150x150x10x10


Uitvoering

De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen - betonstudie

Het diepsonderingsverslag wordt opgemaakt in opdracht van de inschrijver.

De wapening wordt aangebracht zoals aangeduid op de wapeningsplannen welke door de inschrijver dienen te worden opgedragen aan een onafhankelijk studiebureel (zie desbetreffend artikel).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De breedte van de sleuven is aangeduid op de plannen.

Laagdikte : zoals aangeduid op de plannen.

Vochtwerende laag : PE-folie, dikte min. 0,2 mm.


Toepassing

Betreft:

- funderingszolen ten behoeve van draagstructuur uitbreiding terras. De bovenzijde zool dient minimum 35cm onder het later aan te leggen peil te zitten.

- funderingszolen ten behoeve van de buitentrappen in de rechter zijgevel. De bovenzijde zool dient minimum 35cm onder het later aan te leggen peil te zitten.

15. VLOERLAGEN ONDERBOUW

15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen

15.42. vochtwerende lagen - folies / PVC |PM|

Materiaal

Specificaties

Type : ongewapend

Dikte : minimum 0,2mm

Uitvoering

De folie wordt aangebracht op een geëffend zandbed. De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 30cm boven het afgewerkte vloerpeil. De naadoverlappingen worden zorgvuldig verlijmd over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, met minstens 30 cm overlapping.
Toepassing

Te plaatsen onder de ondervloeren en funderingen .

17. RIOLERINGSELEMENTEN ONDERBOUW

17.00. rioleringselementen onderbouw - algemeen


Nota aan de ontwerper

TV 200 (delen 1 tot 4) zal  TV 114 / TV 120 vervangen : TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen; deel 2 : Installaties voor de afvoer van regenwater van gebouwen; deel  3: Installaties voor de individuele zuivering van huisafvalwater; deel 4 Installaties voor de verdeling van sanitair koud en warm water in gebouwen  (WTCB, 1996).

17.10. rioolbuizen - algemeen

Meting

meeteenheid : per lm, desgevallend uitgesplitst volgens aard en binnendiameter van de buis en/of volgens plaatsingswijze (ingegraven / opgehangen / …)

meetcode :  netto te plaatsen lengte van de leidingen, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn.

Er wordt een supplement toegekend voor volgende hulpstukken :


 • Bocht- en verloopstukken : + 0,30 m buis;

 • Y- en toezichtstukken met deksel:+ 0,60 m buis;

 • Sifon met controlemogelijkheid en afsluitdeksel : + 1,00 m buis

 • Bochten, verloopstukken en deksels : + 0,20 m buis ;

 • T- en toezichtstukken met deksel, dubbele bochten : + 0,40 m buis ;

 • Dubbele Y- en T : + 0,60 m buis;

 • Sifon met controlemogelijkheid en afsluitdeksel : + 0,80 m buis.

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Regenwaterputten, verzamelputten, afscheidingstoestellen,… worden als afzonderlijke posten beschouwd.

De onderscheiden plaatsen met verschillende wederaanvulling worden onder "Toepassing" aangegeven.

17.15. rioolbuizen - kunststof / PVC FH|SOG|

Materiaal

Specificaties

Markering : • “UD - RIOOL-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR - diameterxdikte - fabricatiecode”

 • “U - RIOOL-EXT-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR - diameterxdikte - fabricatiecode”

Binnendiameters : volgens aanduidingen op plan / ND 110 / 125 / 160 / 200 / 315 / 400 / ... mm

Wanddikte : minimum 3,2 mm en tenminste de wanddikte van de aangrenzende buis met de grootste wanddikteNota aan de ontwerper

Volgende nieuwe normen vervangen ondervermelde oude normen :

 • NBN EN 1401-1 vervangt NBN T 42-108 en NBN T 42-601 (PVC-riolering)

 • NBN EN 1329-1 vervangt NBN T 42-107 en NBN T 42-601 (PVC-U-sanitair)

 • NBN EN 1566-1 vervangt NBN T 42-101 en NBN T 42-602 (PVC-C)

Een codering op de buis geeft het toepassingsgebied aan :

 • B’ staat voor sanitair gebruik (dus bovengronds binnen gebouwen)

 • U’ staat voor riool - ondergronds, vanaf 1 meter buiten het gebouw (SN 2)

 • UD’ staat voor riool - ondergronds, zowel binnen als buiten het gebouw

De kleur bepaalt de toepassing, meer bepaald in het vooruitzicht van gescheiden rioleringsstelsels volgens het BENOR toepassingsreglement van NBN EN 1401-1: De kwaliteit van de buizen is in principe totaal onafhankelijk van de kleur.

 • Roodbruin voor vuilwaterleidingen (fecaliën, sanitaire waters..). Andere begrippen in dit verband zijn DWA (Droog Weer Afvoer) of VWA (Vuil Water Afvoer).

 • Grijs voor gemengde stelsels of voor regenwaterleidingen (RWA)

 • Voorlopig worden zowel vuil- als regenwater gescheiden gehouden tot vóór de riool, waar de roodbruine buis (vuil water) aangesloten wordt op de grijze (regenwater). Het is de grijze buis zie aangesloten wordt op de riool. Voor beide toepassingsgebieden worden de twee kleuren geproduceerd in alle wanddikte-reeksen.

Samen met het toepassingsgebied wijzigen sommige wanddiktes als volgt : oude reeks 20 => SN 4 (SDR 41) / oude reeks 25 => SN 2 (SDR 51) / oude reeks 16 => SN 8 (SDR 34)

Voor meer info raadpleeg : BENOR merk voor kunststof toe- en afvoerbuizen en hulpstukken ...
Uitvoering

Diepte : aan te passen aan de bestaande aanwezige riolering.

Helling : circa in functie van de bestaande riolering

Bedding zandbed

Wederaanvulling : te verdichten scherpe zandNota aan de ontwerper

Fabrikanten raden stabilisé boven kunststofbuizen af wegens het risico op breuk bij verzakkingen (doordat de buis hierbij verpakt zit in een massa en zo wordt gedwongen om mee te verzakken).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang.


Toepassing

Betreft de aanpassing van de bestaande riolering als tevens de aansluiting van enkele aflopen aan de bestaande riolering.

Deel 1

 • GRONDONDERZOEK - STABILITEITSSTUDIE
 • 10.10. voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen
 • 10.11. voorafgaande afgraving terrein - ontzoden |VH|m2
 • 10.12. voorafgaande afgraving terrein - verwijderen teelaarde |VH|m2
 • 10.30. sleuven - algemeen
 • 10.40. grondverzet - algemeen
 • 10.42.1. grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bodem FH|SOG|
 • 10.43.1. grondverzet - afvoer |VH|m3
 • 10.71. wederaanvullingen - grond van uitgravingen |PM|
 • 10.73. wederaanvullingen - gestabiliseerd zand |VH|m3
 • 12. FUNDERINGEN OP STAAL 12.00. funderingen op staal - algemeen 12.10. funderingszolen/stroken - algemeen
 • 12.12. funderingszolen - stortklaar beton / gewapend |VH|m3
 • 15. VLOERLAGEN ONDERBOUW 15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen
 • 17. RIOLERINGSELEMENTEN ONDERBOUW 17.00. rioleringselementen onderbouw - algemeen
 • 17.10. rioolbuizen - algemeen
 • 17.15. rioolbuizen - kunststof / PVC FH|SOG|

 • Dovnload 61.99 Kb.