Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


3 Ethiek en joods-christelijke levensbeschouwing De joodse levensbeschouwing

Dovnload 26.96 Kb.

3 Ethiek en joods-christelijke levensbeschouwing De joodse levensbeschouwing



Datum05.12.2018
Grootte26.96 Kb.

Dovnload 26.96 Kb.

3
Ethiek en joods-christelijke levensbeschouwing
De joodse levensbeschouwing

Een bijbelse kijk kan voor onze morele vorming een grote dienst bewijzen. Laten we eens kijken in hoeverre een bijbelse visie licht werpt op de relatie tussen wet en vrijheid.

De tien geboden werden eigenlijk niet als een zware last, maar als een godsgeschenk bekeken. Trouwens, bij de tien geboden gaat het in eerste instantie niet om normen, maar wel om "woorden". De tien geboden zijn effectief wegwijzers doorheen de woestijn. De afkondiging van de wet wordt in het teken gesteld van de verbondssluiting. Wet en vrijheid staan niet tegenover elkaar. Het oud-oosterse gewoonterecht vindt mede zijn grond op de berg Sinaï waar het volk de wet ontving precies na het verkrijgen van de vrijheid. De verplichting is geen beknotting, maar een teken van volle vrijheid. De wetten zorgen ervoor dat het door God uitgekozen volk kan vasthouden aan die vrijheid die hun geschonken is na de slavernij.
Jezus

Ook in het evangelie wordt geen afbreuk gedaan aan de diepe eenheid tussen vrijheid en wet. De verplichtingen die doorheen het verbond van God met het joodse volk worden uitgetekend, worden door Jezus niet teniet gedaan, integendeel. Geen jota van de wet mag verdwijnen. "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te breken. Ik ben niet gekomen om af te breken, maar om te vervullen." (Mt.5,17)

Waaruit bestaat die vervulling van de wet? Mt.5,21-47 kan ons helpen hierop een antwoord te vinden. In dit stuk van de bergrede vinden we 6 voorbeelden, waarbij Jezus door de rabbijnse omheining van de thora de wet radicaliseert en verinnerlijkt.
De christelijke levensbeschouwing

Positief zou je kunnen zeggen dat een christelijke moraal in zekere zin tegelijk rigoureus en laxistisch van aard is.



  • Rigoureus en veeleisend, omdat een echte christen recht wil doen aan de absoluutheidsaanspraken van zijn geloof. Omwille van de liefde tot God en de naaste weet de christen zich - merkwaardigerwijze in vrijheid - steeds meer verplicht tot het goede handelen, wanneer hij zich in zijn hart door Jezus laat vormen.

  • Tegelijk is de evangelische moraal ook laxistisch: een christelijke ethiek wordt door de overtuiging gedragen dat God rekening houdt met onze menselijke draagkracht. God is geduldig en forceert niet. Een christelijke moraal voorziet dat we kunnen falen, dat we de stem in ons geweten verdraaien of verdonkeren.

  • De joodse levensbeschouwing
  • De christelijke levensbeschouwing

  • Dovnload 26.96 Kb.