Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


31 augustus-4 september

Dovnload 171.42 Kb.

31 augustus-4 septemberDatum28.10.2017
Grootte171.42 Kb.

Dovnload 171.42 Kb.

31 augustus-4 september:

Psalm 146:4

’t Is de Heer, Wiens alvermogen

’t Groot heelal heeft voortgebracht;

Die genadig uit de hoge

Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,

En aan elk, die Hem verbeidt,

Trouwe houdt in eeuwigheid.
Lied 1: 1

God heeft het eerste woord.

Hij heeft in de beginne

Het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.
7-11 september:

Psalm133:1

Ai, zie, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen

Van ’t zelfde huis als broeders samen wonen,

Daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd.

’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd,

de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,

die door haar reuk het hart verblijdt.
Lied 395:1

O Heer, verberg U niet voor mij,

wanneer ik mij verberg voor U.

Gij weet het, ik ben bang voor U,

ontwijk U en verlang naar U.

O ga niet aan mijn hart voorbij.


14-18 september:

Psalm 93:4

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;

Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;

De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,

Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
Lied 337:2

Want al het water wast niet af,

dat wij verzinken in dit graf,

tenzij de duif die nederdaalt

ons uit den hoge vrede haalt.
21-25 september:

Psalm 71:2


Wees mij een rots, om in te wonen;

Een schuilplaats, waar mijn hart

Steeds toevlucht vind’, in smart.

Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,

Dat Gij, o groot’ OntfermerMijn burg zijt en beschermer

Lied 3:1

Uit Oer is hij getogen,

Aartsvader Abraham,

Om voortaan te geloven

In ’t land van Kanaan

Om voortaan als een blinde

Te zien een donker licht,

Om voortaan helderziende

Te zijn op God gericht.

28 september- 2 oktober:

Psalm 66:10

God zij altoos op ’t hoogst geprezen,

Lof zij Gods goedertierenheid,

Die nimmer mij heeft afgewezen,

Noch mijn gebed gehoor ontzeid.
Lied 392:1

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
5-9 oktober:

Psalm 42:5

Maar de Heer zal uitkomst geven

Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt.

‘k Zal in dit vertrouwen leven

en dat melden in mijn lied;

‘k zal Zijn lof zelfs in de nacht

zingen, daar ik Hem verwacht,

en mijn hart, wat mij moog’ treffen,

tot de God mijns levens heffen.
Lied 427:2

Beveel gerust uw wegen,

Al wat u ’t harte deert,

Der trouwe hoed’en zegen

Van hem, die ’t al regeert.

Die wolken, lucht en winden

Wijst spoor en loop en baan,

Zal ook wel wegen vinden

Waarlangs uw voet kan gaan.

12-16 oktober:

Psalm 121:1

‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,

vanwaar ik dag en nacht

des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van de Heer alleen,

Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep en sinds bewaarde.
Lied 293:1

Wat de toekomst brengen moge

Mij geleidt des Heeren hand;

Moedig sla ik dus de ogen

Naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

Met een rustig kalme moed!

26-30 oktober:

Psalm 146:3

Zalig hij, die in dit leven

Jakobs God ter hulpe heeft;

Hij, die door de nood gedreven,

Zich tot Hem om troost begeeft;

Die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot

Vestigt op de Heer, zijn God.


Lied 304:1

God is getrouw, zijn plannen falen niet,

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die ’t heden kent, de toekomst overziet,

Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;

En ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

Volvoert zijn hand.
2- 6 november:

Psalm 61:7

‘k Zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen,

loven Uwe Majesteit.

Mijn geloften U betalen, menigmalen

Plechtig aan U toegezeid.
Lied 480:2

Uw wijsheid en uw welbehagen

Bepalen ’s mensen levensdagen

En wijzen hem zijn woonplaats aan.

Hij is ten prooi aan duizend vrezen,

Toch mag hij vrij en veilig wezen

En heersen over het bestaan.
9-13 november:

Psalm 6:9

De Heer wild’ op mijn ker-men

Zich over mij ontfermen:

Hij heeft mijn stem verhoord.

De Heer zal op mijn smeken

Geen hulp mij doen ontbreken:

Hij houdt getrouw Zijn woord.
Lied 432:1

Wat God doet, dat is welgedaan,

Zijn wil is wijs en heilig.

‘k Zal aan Zijn hand vertrouwend gaan,

Die hand geleidt mij veilig.

In nood is mij

Zijn trouw nabij.

Ja Hij, de Heer der heren,

Blijft eeuwig wijs regeren.

16-20 november:

Psalm 42:3

O mijn ziel, wat buigt g’u neder,

Waartoe zijt g’in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder,

Zoek in ’s Hoogsten lof uw lust,

Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwiss’len in geluk.

Hoop op God,sla ’t oog naar boven,

want ik zal Zijn naam nog loven.
Lied 50:1

O grote God, o goede Heer,

Ik val voor Uwe voeten neer,

En roepe tot U nacht en dag,

Want zonder U ik niets vermag.

Verhoor en geef mij mijn begeert’

Door die mij ’t bidden heeft geleerd

23-27 november:

Psalm 130:3

Ik blijf de Heer verwachten,

Mijn ziel wacht ongestoord:

Ik hoop in al mijn klachten

Op Zijn onfeilbaar woord.

Mijn ziel vol angst en zorgen

Wacht sterker op de Heer,

Dan wachters op de morgen,

De morgen; ach, wanneer?
Lied 456:1

Zegen ons Algoede,

Neem ons in Uw hoede

En verhef Uw aangezicht

Over ons en geef ons licht.
30 november-4 december:

Lofzang van Zacharias:5

Voor elk, die in het duister dwaalt,

Verstrekt deez’ zon een helder licht,

Dat hem in schâuw des doods bestraalt,

Op ’t vredepad zijn voeten richt.
Lied 122:1

Kom tot ons, de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht.

Licht dat in de nacht begint,

Kind van God, Maria’s kind.

7-11 december:

Lofzang van Maria:3

Hoe heilig is Zijn naam!

Laat volk bij volk te zaam

Barmhartigheid verwachten;

Nu Hij de zaligheid,

Voor die Hem vreest, bereidt,

Door al de nageslachten.
Lied 124:1

Nu daagt het in het oosten,

Het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

Die eeuwig heersen zal.

14-18 december:

Psalm 98:2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,

Nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan de Heer met blijde galmen,

Gij ganse wereld, juich van vreugd!

Zing vrolijk in verheven psalmen

Het heil, dat d’ aard in ’t rond verheugt!
Lied 143:1

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

Die miljoenen eens zaligen zal,

Wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

4-8 januari:

Lofz. Van Simeon:1

Zo laat Gij, Heer, Uw knecht

Naar’t woord hem toegezegd,

Thans henengaan in vrede;

Nu hij Uw zaligheid,

Zo lang door hem verbeid,

Gezien heeft op zijn bede.
Lied 146:1

Dit is de dag, die God ons schenkt,

Waaraan thans ieder christen denkt;

Hem viere, wat in ’t groot heelal

Door Jezus is en wezen zal.
11-15 januari:

Psalm 25:4

’s Heeren goedheid kent geen palen.

God is recht, dus zal Hij door

Onderwijzing hen, die dwalen,

Brengen in het rechte spoor.

Hij zal leiden ’t zacht gemoed

In het effen recht des Heeren:

Wie Hem need’rig valt te voet,

Zal van Hem Zijn wegen leren.
Lied 47:1

Jezus die langs het water liep

En Simon en Andreas riep,

Om zomaar zonder praten

Hun netten te verlaten,

Hij komt misschien vandaag voorbij

En roept ook ons, roept u en mij,

Om alles op te geven

En trouw Hem na te leven.

18-22 januari:

Psalm 92:1

Laat ons de rustdag wijdenMet psalmen tot Gods eer.

’t Is goed, o Opperheer,Dat w’ons in U verblijden,

’t Zij d’ ochtendstond vol zoetheidOns stelt Uw gunst in ’t licht,

’t Zij ons de nacht berichtVan Uwe trouw en goedheid.
Lied 48:5

Heer, aller ogen zijn gericht

Op U, die leven geeft en licht.

Geef ons vandaag ons daaglijks brood,

Spaar ons voor ziekte en hongersnood.

Geef ieder zó zijn deel, o Heer,

Dat hij het neemt te uwer eer.

25-29 januari:

Psalm 103:2

Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven,

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven,

Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

Die van ’t verderf uw leven wil verschonen,

Met goedheid en barmhartigheên u kronen,

Die in de nood uw Redder is geweest.
Lied 467:2

O Christus, wiens bestraffend woord

Door wind en water werd gehoord,

Die onder ’t stormen rustig sliep

En wandeld’over ’t schuimend diep,

O wil verhoren onze beê

Voor hen, die zijn in nood op zee!
1-5 februari:

Psalm 107:15

Hij doet de storm bedaren,

De golven zwijgen stil.

Nu rijst de vreugd, de baren

Zijn effen op Gods wil.

Nu wijkt verslagenheid

Na zoveel angstig slaven,

Daar God hen veilig leidt

In hun begeerde haven.
Lied 463: 1+2

O Heer die onze Vader zijt,

Vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,

En laat ons hart, door U geleid,

Met liefde zijn vervuld.


Geef dat uw roepstem wordt gehoord,

Als eenmaal bij de zee.

Geef dat ook wij uw nodend woord

Vertrouwen, volgen ongestoord,

Op weg gaan met U mee.
8-12 februari:

Psalm 31:17

Geloofd zij God, Die Zijn genade

Aan mij heeft groot gemaakt,

Die voor mijn welstand waakt!

Zijn oog slaat mij in liefde gade,

Hij wil mij heil bereiden,

Mij in een vesting leiden.


Lied 395:1

O Heer, verberg U niet voor mij,

Wanneer ik mij verberg voor U.

Gij weet het, ik ben bang voor U,

Ontwijk U en verlang naar U.

O ga niet aan mijn hart voorbij.


15-19 februari:

Psalm 86:6

Leer mij naar Uw wil te hand’len,

‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len.

Neig mijn hart en voeg het saam

Tot de vrees van Uwen naam.

Heer’, mijn God, ik zal U loven,

Heffen ’t ganse hart naar boven,

‘k Zal Uw naam en majesteit

Eren tot in eeuwigheid!


Lied 120:1

Heft op uw hoofden, poorten wijd!

Wie is het, die hier binnenrijdt?

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid

En Heiland vol barmhartigheid!

Hij geeft de wereld ’t leven weer.

Juicht blijde, zingt uw God ter eer,

Looft Hem, die sterk van daad

De deuren binnengaat.

28 februari- 4 maart:

Psalm 2:7

Welzalig zij, die naar Zijn reine leer

In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen,

Die Sions Vorst erkennen voor hun Heer’;

Welzalig zij, die vast op Hem betrou-wen!
Lied 150:3

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,

Op Hem wordt alle last grlegd,

Hij woont temidden van het kwaad,

Hij troont in onze lage staat.
7-11 maart:

Psalm 31:11

Terwijl zij samen zich verbinden,

Besluiten zij mijn dood.

Maar, Heer, ‘k vertrouw in nood

Op U; dit doet mij sterkte vinden.

‘k Mag met gelovig roemen

U mijn Verbondsgod noemen.
Lied 178:3

Om de zalving door een vrouw,

Vreugde-olie, geur van rouw,

Teken van wat komen zou,

Kyrie eleison.

14-18 maart:

Psalm 25:5

Lout’re goedheid, liefdekoorden,
Waarheid zijn des HEEREN paan
Hun, die Zijn verbond en woorden,
Als hun schatten, gadeslaan,
Wil mij, Uwen Naam ter eer,
Al mijn euveldaan vergeven!
Ik heb tegen U, o HEER',
Zwaar en menigmaal misdreven.


Lied 182:5

Koning tot een spot getekend

Met een riet en doornenkroon,

Bij de moordenaars gerekend

Overstelpt met smaad en hoon,

Opdat naar uw welbehagen

Wij de kroon der ere dragen.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

Zij U daarvoor dank en eer.

21-25 maart:

Psalm 21:4

Hij heeft, o God, van U begeerd

Het onvergank’lijk leven.

Gij hebt het hem gegeven.

Zo zijn de dagen hem vermeerd,

Zo leeft de vorst altoos,

Zo leeft hij eindeloos.
Lied 189:1

Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis,

Hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders,

Waar is toch uw almacht thans,

Waar uw goddelijke glans?


28 maart-1 april:

Psalm 118:14

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,

Verhogen Uwe majesteit.

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven,

U prijs ik tot in eeuwigheid.

Laat ieder ’s Heren goedheid loven,

Want goed is d’Oppermajesteit:

Zijn goedheid gaat het al te boven

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Lied 239:7

Lof zij de Vader, lof de Heer,

Die uit de dood is opgestaan,

De Trooster ook zij lof en eer

En heerlijkheid van nu voortaan

4-8 april:

Psalm 143:10

Leer mij, o God van zaligheden,

Mijn leven in Uw dienst besteden,

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand!

Uw goede Geest bestier’ mijn schreden

En leid’ mij in een effen land.


Lied 473:1

Neem mijn leven laat het Heer,

Toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

Tot uw lof en dienst bereid.
11-15 april:

Psalm 103:7

Geen vader sloeg met groter mededogen


Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest;
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.
Lied 50:9

Verhoor, o Vader, mijn geween.

Waar 'k bid om brood, geeft Gij geen steen.

Ik zoeke, laat mij vinden; och,

ik kloppe, doe mij open toch!

Laat mij door U behouden 't veld

die op de hemel doe geweld.


18-22 april:

Psalm 17:8

Maar – blij vooruitzicht, dat mij streelt –

Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,

U in gerechtigheid aanschouwen,

Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.
Lied 442:1

Jezus, ga ons voor,

Deze wereld door,

En U volgend op Uw schreden

Gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan Uw hand

Naar het Vaderland.9-13 mei:

Psalm 8:1

Heer, onze Heer grootmachtig Opperwezen,

Hoe wordt Uw naam op aard’alom geprezen!

Gij, Die de glans van Uwe majesteitHebt boven lucht en heem’len uitgebreid!
Lied 231:1

Wij knielen voor uw zetel neer,

Wij, Heer, en al uw leden,

En eren U als onze Heer

Met liedren en gebeden.

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,

Voor U, o Godsgetuige,

O Eerstgeboren’ uit de dood

Zich diep eerbiedig buige!
16-20 mei:

Psalm 43:3

Zend, Heer, Uw licht en waarheid nederEn breng mij, door die glans geleid,

Tot Uw gewijde tente weder,

Dan klimt mijn bange ziel gereder

Ten berge van Uw heiligheid,Waar mij Uw gunst verbeidt.
Lied 477:1

Geest van hierboven,

Leer ons geloven,

Hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede,

Deel U nu mede

Aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen

Van grote dingen,

Als wij ontvangen

Al ons verlangen,

Met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven

Zal Hij ons geven,

Als wij herboren

Hem toebehoren

Die ons is voorgegaan. Halleluja

23-27 mei:

Psalm 62:7

Vertrouwt, wat uw begeert’ ook zij

Nooit op geweld of roverij,

En wordt niet ijdel, als ’t vermogen

Gedurig aanwast. Waakt en let

Dat gij het hart er nooit op zet,

Zo wordt ge door geen schijn bedrogen.
Lied 401:1

Een vaste burcht is onze God,

Een toevlucht voor de zijnen

Al drukt ons ’t leed al dreigt ons ’t lot

Hij doet zijn hulp verschijnen.

De vijand rukt vast aan,

Met opgestoken vaan

Hij draagt zijn rusting nog

Van gruwel en bedrog
30 mei-3 juni:

Psalm 87:3

De Filistijn, de Tyriër, de Moren

Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.

Van Sion zal het blijde nageslacht

Haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren.”
Lied 399:1

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heem’len, serafs, machten tronen,

Onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,

Wiens grootheid aard’en hemel heerlijk openbaren.
6-10 juni:

Psalm 84:6

Want God, de Heer, zo goed, zo mild,

is ’t allen tijd een zon en schild.

Hij zal genaad’ en ere geven.

Hij zal hun ’t goede niet in nood

Onthouden, zelfs niet in de dood,

Die in oprechtheid voor Hem leven.

Welzalig, Heer, die op U bouwt

En zich geheel aan U vertrouwt!
Lied 28:1

Wij hebben een sterke stad,

Een stad met muren en schansen,

Wij hebben een sterke stad,

Een stad waar de kinderen dansen

En waar men muziek maakt en zingt,

Een stad door de Heer omringd.

13-17 juni:

Psalm 6:2

Vergeef mij al mijn zon-den,

Die Uwe hoogheid schonden:

Ik ben verzwakt, o Heer.

Genees mij, red mijn leven!

Gij ziet mijn beend’ren beven;

Zo slaat Uw hand mij neer.

Lied 423:1

Ach blijf met uw genade,

Heer Jezus, ons nabij,

Opdat ons nimmer schade

Des bozen heerschappij

20-24 juni:

Psalm 43:5

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen,Wat zijt g’onrustig in uw lot?

Berust in ’s Heren welbehagen;

Hij doet welhaast uw heilzon dagen.

Uw hoop herleev’ naar Zijn gebod:Mijn Redder is mijn God.
Lied 429:1

Wie maar de goede God laat zorgen

En op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,

Is bij Hem veilig en geborgen,

Die redt hij god’lijk, wonderbaar:

Wie op de hoge God vertrouwt,

Heeft zeker op geen zand gebouwd
27 juni-1 juli:

Psalm 62:5

In God is al mijn heil, mijn eer,

Mijn sterke rots, mijn tegenweer,

God is mijn toevlucht in het lijden.

Vertrouw op Hem, o volk, in smart,

Stort voor Hem uit uw ganse hart.

God is een toevlucht t’ allen tijden.
Lied 20:5

Op duizenderlei wijze

Redt Hij ons van de dood.

Hij geeft ons drank en spijze

In schaarste en in nood.

En als wij zijn gevangen,

Te middernacht zendt Hij

Ons lied’ren en gezangen

En maakt ons eind’lijk vrij.
4-8 juli:

Psalm 9: 10

Hij, die Uw naam in waarheid kent,

Zal, Heer’, op U in zijn ellend’

Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchtenHen, die gelovig tot U vluchtten.
Lied 350:1

God, die leven

Hebt gegeven

In der aarde schoot,

Alle vrucht der velden

Moeten w’U vergelden,Dank voor ’t daaglijks brood.

  • 28 september- 2 oktober

  • Dovnload 171.42 Kb.