Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


5 januari 2015 Ons kenmerk

Dovnload 10.45 Kb.

5 januari 2015 Ons kenmerkDatum17.11.2017
Grootte10.45 Kb.

Dovnload 10.45 Kb.Datum

5 januari 2015

Ons kenmerk

Pagina('s)vanPostadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam
contractspartner collectief/paritair orgaan

CONCEPT


Datum

Uw kenmerk

XX januari 2015
Ons kenmerk

Telefoonnr.

XX
Onderwerp

E-mail

Kennisgeving fusie
Geachte.................................,
Hierbij informeren wij u over het feit dat op 1 januari 2015 de verenigingen ABVAKABO FNV, Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid (hierna verkort: FNV Bouw), FNV Bondgenoten, FNV Sport en Federatie Nederlandse Vakbeweging (hierna FNV) zijn gefuseerd onder algemene titel.
ABVAKABO FNV, FNV Bouw, FNV Bondgenoten en FNV Sport zijn per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan als rechtspersoon. Vanaf die datum treedt FNV in alle rechten en verplichtingen van deze rechtspersonen.
FNV is vanaf de fusiedatum uw gespreks- en onderhandelingspartner en treedt in alle rechten (en verplichtingen) die eerder zijn aangegaan door of die toebehoorden aan een van de bovengenoemde verdwijnende rechtspersonen. Alle personen die voorheen lid waren van een van de verdwijnende verenigingen, vallen per 1 januari rechtstreeks onder FNV. Uw huidige contactpersonen en contactgegevens wijzigen niet, buiten dan ons verzoek om vanaf nu de naam FNV te hanteren.
Dit gegeven wil ik graag aan de orde stellen op ons eerstvolgende overleg.
Ter zake van paritair samengestelde organen of andere instanties (zoals commissies, adviesraden en dergelijke) die in relatie staan tot ons gezamenlijke werkterrein, verzoek ik u vanaf heden om in plaats van ................... (invullen naam van de fusie- vereniging), de naam FNV te hanteren.
Ik wil in ons overleg graag bespreken waar eventuele wijzigingen in gezamenlijke reglementen of statuten van commissies of andere entiteiten noodzakelijk kan zijn.
Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn die niet kunnen wachten tot ons volgende reguliere overleg, dan ben ik uiteraard graag bereid u nader te informeren.
Met vriendelijke groeten,

............................................


Dovnload 10.45 Kb.