Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


60 personeelsleden of 52,4 voltijds equivalenten (vte)

Dovnload 0.49 Mb.

60 personeelsleden of 52,4 voltijds equivalenten (vte)Pagina3/3
Datum28.10.2017
Grootte0.49 Mb.

Dovnload 0.49 Mb.
1   2   3
Legende:

Homepage = lib.UGent.be, de startpagina van de bibliotheek (de bezoekers van 2011 werden onvolledig gemeten)

MeerCat = search.UGent.be = overkoepelende catalogus boeken, tijdschriften, beelden, databanken en dissertaties (aleph, catfich, sfx, e-books, …) ; vanaf 1 september 2014 verloopt een groot deel van de zoekvragen rechtstreeks op lib.UGent.be

Biblio = UGent academische bibliografie + institutional repository

Aleph = web opac van geïntegreerde bibliotheeksysteem ; vanaf 1 september 2014 verloopt verlengen van boeken etc. rechtstreeks op lib.UGent.be

SFX = OpenURL link resolver, linkt o.m. vanuit databanken etc. naar full text artikelen enz.

Beeldbank = gedigitaliseerde collecties.

 1. Information literacy

Information literacy is een van de vier speerpunten van de Universiteitsbibliotheek. Om de noden en verwachtingen beter in kaart te brengen werd in december 2014 het project skills@UGent.be opgestart. In de faculteiten werden voorzitters van CWO en onderwijsdirecteuren geïnterviewd, op centraal niveau medewerkers van de diensten UCT, DOZA, DOWA en communicatie. Daarnaast peilde een survey bij onderzoekers en studenten naar verschillende vaardigheden , gaande van basale zoekvaardigheden tot meer geavanceerde vaardigheden als academisch schrijven, wetenschappelijk publiceren en data management. Het rapport werd in september opgeleverd en vormt de basis van verdere implementatie van een skills@ugent-strategie in de Universiteitsbibliotheek. Meer en meer informatie van de Universiteitsbibliotheek is te vinden op het UGent.be-portaal, ook interne informatie op het intranet.
De Boekentoren voorziet daarnaast, zoals gebruikelijk, informatiemomenten over diverse onderwerpen voor studenten, onderzoekers en personeel binnen en buiten de UGent. Introductiesessies over digitale bronnen werden voorzien in de maanden februari, maart, oktober, november en december, wanneer er een grotere nood is in het kader van cursussen en papers. Daarnaast werden demo’s gegeven over het gebruik van de bibliografische software Endnote. Dit gebeurde zowel op aanvraag, meestal binnen een curriculum in de bacheloropleiding, als algemeen, dus vrij toegankelijk voor iedereen. Zoals ieder jaar voorziet de Universiteitsbibliotheek sessies tijdens de introductiedag van de de Doctoral Schools, nl. “Getting your research out there: scientific communication” en “Research information tools”. Algemene UGent-infosessies zoals de Welcome day voor buitenlandse studenten bevatten uitleg over de universitaire bibliotheken. Bijkomend vonden ook enkele klassen van het zesde middelbaar hun weg naar de bibliotheek voor een eerste kennismaking met wetenschappelijke informatie.
Niet enkel binnen de UGent verzorgt de Universiteitsbibliotheek informatievaardigheden, ook extern is ze aanwezig, met een aantal workshops en infosessies in het kader van VLIR-UOS. In permanente vorming van de UGent hebben informatievaardigheden eveneens een plaats, bv. in de opleidingen “expertisetechnieken” en “Big data” van IVPV.
Gedurende het hele jaar werden ook andere lezingen gegeven over de verschillende aspecten van de werking en visie van de bibliotheek.


 1. Academische bibliografie, institutional archive, Open Access en data management

Voor Biblio is 2015 een overgangsjaar. De noodzakelijke aanpassingen van de nieuwe generatie Biblio werden in kaart gebracht om in 2016 te worden uitgevoerd. Naast een optimalisatie van de invoer van publicaties en aanverwant materiaal zal de nieuwe biblio een goede integratie met Gismo uitwerken.


De Universiteitsbibliotheek blijft actief open access tijdschriften ondersteunen. Verschillende UGent-periodieken maken de overstap naar het platform OJS om hun tijdschrift in open access aan te bieden maar ook om de archivering ervan te garanderen. Documenta en Afrika Focus zijn twee nieuwe titels in het OJS platform. Zij hebben zich in 2015 vertrouwd gemaakt met de OJS-diensten om in 2016 volop van het platform gebruik te kunnen maken.

Het ondersteunen van Open Accesstijdschriften breidt uit met deelname aan de Open Library of Humanities. Via een systeem van crowdfunding via bibliotheken kunnen tijdschriften en boeken in open access worden uitgegeven.


De Universiteitsbibliotheek was medeorganisator van de Belgische Open Accessconferentie in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Ook aan de jaarlijkse Open Belgiumconferentie, georganiseerd door Open Knowledge Foundation België, werd meegewerkt. Zowel binnen de UGent als extern gaven medewerkers toelichting aan onderzoekers over Open Science. Daarbij werd meer en meer aandacht gegeven aan data management.
Meer en meer vormt data management een element in de werking van de Universiteitsbibliotheek. Een medewerker met kennis van zaken werd hier specifiek voor aangeworven. Zo paste men de open source tool DMPonline aan om onderzoekers te helpen een data management plan op te stellen. Deze tool is beschikbaar via DMPonline.be. Binnen de VLIR zijn gesprekken aan de gang om ook andere universiteiten bij deze ontwikkeling te betrekken.
Eerste stappen werden ook gezet in het aanbieden van informatiesessies rond data management, wat breder zal worden uitgewerkt in 2016. Dit alles past in de uitwerking van het beleid van UGent dat wordt uitgewerkt binnen de werkgroep data management, waar ook de universiteitsbibliotheek aan deelneemt.
Via SA&S blijft de Universiteitsbibliotheek de evoluties op het vlak van auteursrechten nauwgezet opvolgen, zowel wat betreft de Belgische wetgeving als de Europese. Er staat een belangrijke copyrighthervorming op de Europese agenda in 2016. De voorbereidende acties, onder meer een consultatie, vonden in 2015 plaats.
Binnen de VLIR zagen twee nieuwe werkgroepen het licht, waaraan de Universiteitsbibliotheek voor UGent deelneemt. De werkgroep Open Science helpt VLIR Open Sciencestandpunten uit te werken naar de eigen leden toe, maar ook naar buitenlandse initiatieven toe, zoals EUA. De informele werkgroep Research Data Management wil VLIR ondersteunen in het uitwerken van een beleid en wil praktische samenwerking op poten zetten om de Vlaamse onderzoekers te steunen in verantwoord data management. 1. Projecten met externe partners

De Universiteitsbibliotheek is een van de zes partners van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In de loop van 2015 werden de instrumenten voor bibliografische ontsluiting verder uitgewerkt: de databanken met oude drukken (Short Title Catalogus Vlaanderen) en krantencollecties (Abraham) en de website Flandrica.be. Er loopt een onderzoeksopdracht rond de deponering van digitale publicaties en de diverse scenario’s inzake wettelijk depot. Met alle partnerbibliotheken werd een traject van collectiebeleidsplanning opgezet. De methodiek van het traject werd gevolgd, maar de verhuisbewegingen maakten een rigide opvolging onmogelijk. Daarom werd binnen de UBGent een enigszins ander traject opgestart waarbij i.s.m. Patrick De Rynck een collectiebeleidsplan wordt opgemaakt. Met een aantal Gentse partners (Stadsarchief, Stadsbibliotheek en STAM) werd ook al een eerste keer afgestemd om het verzamelbeleid structureel af te stemmen. Dit plan wordt voorjaar 2016 gefinaliseerd. De collectieafspraken rond buitenlandse kranten en bijlagen van binnenlandse kranten in de schoot van de VEB worden verder gehonoreerd. Voorts werd i.s.m. Faro-Steunpunt voor Cultureel Erfgoed een traject opgestart rond seriële overheidspublicaties. De VEB staat ook in voor de contacten met de Taalunie en volgt de toekomst op van de DBNL. Voor alles werd anno 2015 ingezet op de metadatering (op item-niveau) van de krantencollecties die door het VIAA gedigitaliseerd werden in het kader van Nieuws van de Grote Oorlog.
Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal van de omroepen en de collectiebeherende instellingen die worden erkend binnen het Cultureel-erfgoeddecreet. VIAA draagt de kosten voor de digitalisering en de duurzame digitale opslag. De collectiebeherende instellingen krijgen een (afgeschermde) toegang tot hun digitale collecties en blijven verantwoordelijk voor het beheer ervan. Ze kunnen vrij beschikken over deze digitale collecties voor hun eigen werking. In ruil wil VIAA de digitale collecties niet-exclusief en in een afgeschermde omgeving ter beschikking kunnen stellen voor onderwijs en onderzoek en in openbare bibliotheken. De Universiteitsbibliotheek neemt voor de UGent de coördinatie op voor het aanleveren van de te digitaliseren materialen.

Na een aanzienlijke aanloopfase startte VIAA begin 2014 de effectieve digitaliseringscampagne voor audiovisueel materiaal. Eind 2015 is de digitalisering al een flink stuk opgeschoten: • In het project rond oorlogskranten werden 90277pagina’s gescand, resulterend in 3.987 TB archief

 • Voor IPEM werden kwartduimsbanden gedigitaliseerd, resulterend in 1.371 TB archief

 • Voor de Boekentoren en vakgroepen Dialectologie, Filmstudies, Indologie, Afrikanistiek werden voor 1.218 TB audio (muziekcassettes en CD-R) gedigitaliseerd

 • Voor het Universiteitsarchief werd 0.003 TB audio en 0.011 TB video gedigitaliseerd

 • Er werden 100 wassen rollen met veldopnames uit de jaren 1937-1939 van Prof. Amaat Burssens naar een gespecialiseerd lab gestuurd voor digitalisering

 • 223 films op pellicule uit diverse vakgroepen en collecties werden in 2015 overgebracht naar Cinematek, die door VIAA werd aangeduid om alle te digitaliseren film in detail te beschrijven en in goede omstandigheden te bewaren in afwachting van digitalisering.

De digitalisering van VHS werd opgestart. De oorlogskranten zijn sinds oktober 2015 volledig te raadplegen via hetarchief.be, maar het gros van de andere materialen is nog niet toegankelijk in afwachting van kwaliteitscontrole.
In samenwerking met de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen, het Vlaams Architectuur Instituut en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience werden grote holdings van drie architectuur tijdschriften gedigitaliseerd: Bâtir (1932-1940), L’Habitation à bon Marché (1921-1946), L’Émulation (1874-1939) en L’Ossature Métallique (1932-1954). Deze gedigitaliseerde tijdschriften zijn beschikbaar via de catalogus lib.ugent.be.
De nieuwe overeenkomst tussen de Universiteit Gent en Cageweb inzake het gebruik van het Aleph bibliotheeksysteem, met als basis een nieuwe software licentie en onderhoudscontract met Ex Libris,

vertaalde zich in 2015 in een situatie waarbij alle leden rechtstreeks in Aleph registreren waardoor heel wat conversiewerk niet langer aan de orde is. Enige uitzondering op die regel zijn drie leden die blijven registreren in Adlib, maar ook daar geen conversie meer omdat hun data voortaan rechtstreeks vanuit Adlib in de Cageweb-opac worden getoond. Er werd prioritair ingezet op de registratie van tijdschrift-holdings. Voor het eerst werd de kaap van 58.500 records gehaald. De metadata blijven natuurlijk prioritair, maar een vernieuwing van de website dringt zich op.


Op 1 januari 2015 startte het vervolgproject van OpenAIREplus, OpenAIRE2020, met financiering van de Europese Commissie binnen het Horizon2020 programma. Belangrijke objectieven van OpenAIRE2020 zijn het verder versterken van het netwerk met onder meer ondersteuning van de lidstaten in het uitwerken van een open sciencebeleid, het ondersteunen van de research data pilot en het uitbreiden van de infrastructuur. Daarnaast vraagt een pilot om open access publicaties na het einde van het project te ondersteunen, veel aandacht. Als NOAD België worden vele contacten onderhouden met NCP’s, Belgische projectcoördinatoren, de onderzoekscoördinatie van Belgische onderzoeksorganisatie en repository managers.


 1. Boekentoren, het gebouw

In 2014 werden er in totaal 51.865 fysieke bezoeken geteld. Dat is veel minder dan voorgaande jaar aangezien sinds half september 2014 de grote leeszaal, een populaire studieplek, gesloten was.

Naast de dagelijkse bezoeken voor de bibliotheek waren er ook een aantal andere bezoeken. Er werden 46 rondleidingen (voor Koreaanse bezoekers, scholen, architecten, cultuurverenigingen, parlementairen) gegeven (inclusief bezoeken aan het ondergronds).

De Boekentoren werd als decor voor diverse evenementen gebruikt:


 • Deelname aan het lichtfestival van 29/1/2015 tot 1/2/2015: door I-Illusions/Re-Construct : ‘Den Djoef’ met een gerichte hamerslag krijgt de deelnemer de kans een monument (de boekentoren) opnieuw uit de grond te laten rijzen.

 • Opnames vanuit de boekentoren voor de film ‘Ghent in Motion’ van Michael Tiger.

 • Er waren diverse filmopnames o.a. door Mediaraven vzw en Open Knowledge Belgium voor project ‘datawijs’: een interactieve videoreeks om open data verstaanbaar en toegankelijk te maken, filmopname voor de film ‘Inside’ (arthouse film), opname videoclip door Julien Stroinovsky, fotoshoots door o.a. Balthazar, Metroland.

 • Voor de Chinese medewerkers van het tijdschrift ‘World Traveller Magazine’ (reismagazine voor de nieuwe Chinese middenklasse ) vond een interview met Sylvia + rondleiding plaats: dit in het kader van een reisreportage + app + uitzendingen over Gent voor World Traveller TV.

 • De Boekentoren organiseerde opnieuw een infomoment rond de restauratie voor de buren (april 2015);

 • Visual Creations realiseerde vervolgopnames van Boekentoren 2.0 (zie https://vimeo.com/boekentoren/videos). 1. Boekentoren, de restauratie

In maart 2012 startte de eerste fase van de restauratie (bouw van het ondergronds depot). In 2014 werd het depot met de mobiele rekken opgeleverd en verhuisde de collectie van de toren naar het ondergronds depot. In 2014 startte ook fase 2 van de restauratie (buitengevel en schrijnwerk). De vleugel aan de kant van de Sint-Hubertusstraat (voormalige HIKO) is qua buitengevel en schrijnwerk volledig afgewerkt. De nieuwe ingang in de Sint-Hubertusstraat is gerealiseerd, evenals de inrichting van de werkruimtes aan de binnentuin. De bibliotheekwerking kon dus in 2015 naar deze vleugel verhuizen.
Verder kreeg Rotor de opdracht om het oorspronkelijke meubilair van twee verdiepingen in de Boekentoren te demonteren om binnen een paar jaar op dezelfde plek terug te zetten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de rekken weg te gooien, maar na onderzoek bleek het vaak nog om origineel meubilair te gaan. Daarom wordt een deel hergebruikt.
Zie ook Boekentoren bouwblog.

Verhuis meubilair en personeel

In het najaar van 2014 was de collectie van de Boekentoren naar het Ondergronds Depot verhuisd met het oog op de restauratie van de toren en gebouw. In 2015 was het de beurt aan de bibliotheek, leeszalen en kantoren. Die verhuisden in december 2015 (7-14/12) naar de tijdelijke locatie in de Sint-Hubertusstraat (HIKO). Doordat de oplevering van het HIKO vertraging opliep, werd die verhuis in de loop van het jaar een 3-tal keer uitgesteld. Om de verhuis voor te bereiden waren in 2014 door ontwerpteams van personeel en architecten een aantal voorstellen gedaan voor de invulling en de inrichting van de tijdelijke werkplekken. Begin 2015 werd één ontwerp verder uitgewerkt en aangepast. Al het meubilair werd geïnventariseerd en een rigide deselectie werd doorgevoerd (meubels voor het HIKO, voor opslag in ‘sarcofagen’ en kelder op min1, voor verkoop intra UGent, voor afvoer,…).


Concreet werden 1182 meubels en objecten in een VAN-NAAR-lijst opgelijst en fysiek gelabeld met het nieuwe lokaalnummer van de doellocatie. De verhuis werd op 5 dagen uitgevoerd, met uitzondering van de verhuis van het scanatelier alsook enkele historische en kwetsbare meubels (zoals het Boekenwiel en de pers), die door een speciaal kunsttransport op voorhand werden verhuisd. De bibliotheek was één week gesloten en opende op 14 december op de nieuwe locatie.


 1. Universiteitsarchief
 • Organisatiestructuur: er is beslist in juli 2015 dat er een adviescommissie Academisch Erfgoed en Archief dient opgericht te worden en de samenstelling werd goedgekeurd op de BC van 25/09/2015.
 • Organisatie: de processen en handleidingen ‘leeszaalwerking’ en ‘digitalisering’ zijn verder verfijnd en besproken in het archiefteam, na vaststelling dat de concrete toepassing moeilijk verliep. Er werd een procesoefening gemaakt door studenten binnen het vak Overheidsautomatisering (keuzevak Master Bestuurskunde en Publiek Management/ faculteit Economie en Bedrijfskunde), opdracht op 5 punten).
 • Doelstellingen Operationeel Archiefbeheersplan 23/11/2006: hoewel het Universiteitsarchief toewerkt naar 200 jaar Universiteit Gent staan de vier doelstellingen, vervat in het operationeel archiefbeheersplan 2006, centraal: uitbouw bewaarstrategie en strategisch informatiebeheer; collectiesysteem en -portaal; publiekswerking; ontsluiting en bewaren van (digitale) archieven.
 • Collectiesysteem en –portaal (ABS): vanaf mei 2013 loopt het Universiteitsarchief samen met DICT een traject waarbij gezocht wordt naar de gepaste set up op basis van een opensource-pakket, met name Collective Access. De GUM-Stuurgroep besliste (13 oktober 2014) om Collective Access eveneens als registratietool voor het volledige GUM in te zetten. Op 26 juni 2015 keurde de IT-commissie het ABS-dossier goed. Vervolgens keurde het Bestuurscollege van 4 september 2015 het dossier goed. De ABS-Stuurgroep gaf de kick-off van het project op 12 november.
 • Acquisitie en vernietigingen: we tellen 97 archiefaanwinsten, goed voor 188 meter (2014: 564, 2013: 163) en 26 GB (2014: 13.47GB) digitaal archief of 10.212 digitale bestanden. Van de 97 aanwinsten is de afkomst als volgt: 28 van studenten, alumni, studentenverenigingen; 26 van faculteiten; 19 van centrale administratie; 9 van ZAP, AAP, WP, doctorandi, emeriti; 9 van externen; 5 van het bestuur; 1 van musea, stichtingen, verenigingen UGent. De archieven van nobelprijswinnaar Corneel Heymans en het archief van het Tijdschrift van nieuwste geschiedenis, sinds jaren in depot, werden geïnventariseerd. Er zijn 20 vernietigingsacties geregistreerd. Ca 700 archiefdozen (117 meter) zijn vernietigd. Depot S8 werd gerationaliseerd waardoor 60 strekkende meter (facturen ouder dan 10 jaar DFIN) vrijkwam.
 • Publiek: er werden 599 bezoekers in de leeszaal geregistreerd en 130 (2014:104) nieuwe onderzoeken opgestart. Het merendeel van de onderzoekscontracten is afgesloten met UGent-studenten, -doctorandi en -professoren. Deze onderzoekers raadplegen voornamelijk: het bestuurlijk archief, de referentiebibliotheek en het studentenarchief. De procentuele verdeling van de onderzoekscontracten is: 40% studenten UGent; 15% doctorandi/professoren/medewerkers UGent; 2 % emeriti UGent; 10% studenten, doctorandi, professoren andere universiteiten; 3% erfgoedsector/pers; 19% studentenvereninging UGent; 11% genealogie.

Er werden 267 (2014: 273) elektronische vragen gesteld door de UGent-administratie of buitenlandse onderzoekers. De opzoekingen worden door het Universiteitsarchief uitgevoerd.
Er werden 53 (2014: 41) overeenkomsten afgesloten rond het gebruik van digitale foto’s - audio/video, waarvan 2 overeenkomsten ‘betalend’ waren.
Er zijn 13 scanning on demand-operaties uitgevoerd waarvan de scanresultaten werden opgenomen in de digitale collectie van het Universiteitsarchief. De telefonische vragen naar informatie/opzoekingswerk van de administratie of de onderzoeker zijn niet gekwantificeerd.
Er werden meerdere rondleidingen in het Universiteitsarchief georganiseerd: studenten geschiedenis in het kader van de opleiding geschiedenis of de gidsenopleiding en maandelijks (eerste vrijdag van de maand) volgen geïnteresseerden een rondleiding in het Universiteitsarchief.


 • Tentoonstellingen, vieringen en publicaties: het Universiteitsarchief levert archiefstukken in bruikleen voor vier tentoonstelling. Het Universiteitsarchief ondersteunde het onderzoek van twee boeken, 16 artikels, vier masterpoeven, één televisiereportage.
 • Magazijnbeheer en materiële toestand: de archiefbewaarplaatsen worden januari 2015 gerationaliseerd en verder gevuld tot december 2015: Hoveniersberg (januari 34 meter; december 0 meter), Oud rectoraat (januari 133 meter; december 48 meter), Depot S8 Sterre (januari 525 meter en 46,2 m³; december 90 m en 0 m³). Gezien de archiefcollectie ten vroegste in 2019 naar het ondergronds depot van de Boekentoren wordt overgebracht, zal er tussentijds een noodoplossing voorzien worden.
 • Digitaliseringsprojecten: de archief- en collectiestukken worden niet gerestaureerd of gereinigd. Archiefstukken, die hoofdzakelijk inhoudelijk belangrijk zijn, die belangrijk zijn voor het lopend onderzoek (bv. archieven 1916-1918) of die door de slechte staat van de stukken volledig verbrokkelen, worden systematisch gedigitaliseerd.

Volgende analoge reeksen, collecties, stukken werden gedigitaliseerd (+ocr): AR0274: Enquêtes Nationaal Vlaamsch Verbond; Collectie Pamfletten; Notulen van de Academieraad 1818 – 1890; College van Assessoren 1835-1842; Archieven van studentenverenigingen, 19de eeuw; A098, Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent; 2015_014 ATP-Raad; 2015_001: GSC en NVS.

De klank- en beeldcollectie van het Universiteitsarchief wordt door Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archieven (VIAA) gedigitaliseerd. Het gaat om 162 audiocassettes. 116 dragers, zoals kwartduimstapes, 16 mm films, 8 mm films, 35 mm films, UMatic’s, Betamax zijn nu aanwezig bij VIAA en worden gedigitaliseerd. De toegankelijkheid van deze ingescande stukken is eerder moeilijk. De software voor de archivarissen is pas in de loop van 2015 beschikbaar gekomen.
 • Digitaal Archief: alle digitale archieven die opgenomen worden in het ABS, zullen gebundeld nu worden in Mediamosa. UArchief maakt deel uit van de klankbordgroep Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). Dit project onderzoekt de mogelijkheden van een gemeenschappelijke dienstverlening van de Vlaamse overheid voor lange termijnbewaring van digitale overheidsinformatie.
 • Uitbouw bewaarstrategie en strategisch informatiebeheer: de selectielijst DGFB is gereviseerd (1/2015). Toch kunnen we pas tot een definitieve selectielijst komen als er ook consensus is rond bewaarstrategie en de verantwoordelijken van documenten waarbij andere UGent-actoren betrokken zijn, zoals de afdeling Juridische Zaken, het Portaalteam, enz. De Bewaarstrategie (draft) bestaat. De bewaartermijnen zijn duidelijk. Enkel de verantwoordelijken dienen definitief aangeduid te worden.
 • Onderzoek

Dit jaar werd een archief geschonken met een bijzonder groot historisch belang, nl. het archief van het Gentsch Studentencorps en het archief van Nationaal Vlaams Studentenverbond (1916-1918). Gezien het unieke karakter van dit archief op zich en het belang van de periode 1916-1918 in de geschiedenis van de UGent, wordt een historisch werk voorbereid door Kristof Papin dat gebaseerd is op de stukken aanwezig in deze schenking. Het GSC-archief werd voorgesteld op de dag van het Historisch onderzoek in het STAM, Gent, 26 november 2015, georganiseerd door de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG).
Verder staat het ‘historisch’ onderzoek volledig ten dienste van de ontwikkeling en lancering van het ABS. Dit jaar werden de basisstructuur uitgewerkt voor het uitschrijven van de geschiedenis van opleidingen en van UGent-gebouwen. Er worden beknopte geschiedenissen van vakgroepen, scholen en instituten en de faculteiten geschreven met als doel de archieven beter te begrijpen en om nuttige relaties te kunnen leggen met de archieven, museale objecten en andere UGent-actoren.
Dit jaar was er ook bijzondere aandacht voor methodologisch onderzoek rond ontsluitingsmethodieken: hoe kunnen de museale en de erfgoedontsluitingstechnieken elkaar verrijken?
Tot slot ondersteunen we het onderzoek van jonge onderzoekers die op zoek zijn naar aspecten van de geschiedenis (van de UGent).1   2   3

 • Biblio
 • Academische bibliografie, institutional archive, Open Access en data management
 • Projecten met externe partners De Universiteitsbibliotheek is een van de zes partners van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek
 • Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)
 • Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen , het Vlaams Architectuur Instituut en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
 • Boekentoren, de restauratie
 • Verhuis meubilair en personeel
 • Universiteitsarchief Organisatiestructuur
 • Doelstellingen Operationeel Archiefbeheersplan 23/11/2006
 • Collectiesysteem en –portaal (ABS)
 • Acquisitie en vernietigingen
 • Publiek
 • Tentoonstellingen, vieringen en publicaties
 • Magazijnbeheer en materiële toestand
 • Digitaliseringsprojecten
 • Uitbouw bewaarstrategie en strategisch informatiebeheer

 • Dovnload 0.49 Mb.