Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


8 kalenderdagen na het ongeval naar de verzekeraar samen met het medisch attest van eerste verzorging. U moet onmiddellijk

Dovnload 61.78 Kb.

8 kalenderdagen na het ongeval naar de verzekeraar samen met het medisch attest van eerste verzorging. U moet onmiddellijkDatum01.08.2017
Grootte61.78 Kb.

Dovnload 61.78 Kb.AANGIFTE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL
Aangiftetermijn

Stuur dit formulier binnen 8 kalenderdagen na het ongeval naar de verzekeraar samen met het medisch

attest van eerste verzorging.

U moet onmiddellijk aangifte doen aan de dienst Toezicht Welzijn op het werk in geval van een arbeidsongeval met de dood of een blijvende arbeidsongeschiktheid voor gevolg. De adresgegevens van de dienst Toezicht Welzijn op het Werk kunt u vinden op de webstek van Baloise Insurance (www.baloise.be) onder ‘Wat ingeval van schade?’.


Ernstig arbeidsongeval

Wij herinneren u eraan dat u in geval van een ernstig arbeidsongeval binnen 10 kalenderdagen aan de dienst Toezicht Welzijn op het Werk een omstandig verslag moet bezorgen waarin de omstandigheden worden geanalyseerd en maatregelen ter preventie worden voorgesteld.


De definitie van een ernstig arbeidsongeval vindt u terug op de laatste bladzijde van dit formulier. Op de webpagina ‘Wat ingeval van schade?’ kunt u controleren of een ongeval een ernstig arbeidsongeval is.
Welke ongevallen moet u aangeven?

De werkgever of zijn afgevaardigde moeten elk ongeval aangeven dat aanleiding kan geven tot de toepassing

van de arbeidsongevallenwet. Bijgevolg moet u, bij twijfel, elk ongeval aangeven.
Wie geeft de arbeidsongevallen aan?

- de werkgever of diegene die hiervoor werd aangesteld (bijvoorbeeld personeels - of veiligheidschef, de sociaal secretariaten die door de FOD Sociale Zekerheid werden erkend);

- het slachtoffer of de rechthebbenden.

De arbeidsongevalaangifte = de ongevallensteekkaart


Dit aangifteformulier beantwoordt aan alle wettelijke vereisten betreffende de ongevallensteekkaart wanneer

het door het hoofd van de veiligheid en hygiëne wordt ingevuld en ondertekend.Wie moet u inlichten?


Dit aangifteformulier is bestemd voor:

- de arbeidsongevallenverzekeraar;

- de medische dienst;

- de werkgever


OPGELET:

- een ongeval op de arbeidsweg = een arbeidsongeval

- wij maken u er attent op dat de werkgever bij een arbeidsongeval verplicht is het personeel dat onderworpen is aan de sociale zekerheid het gewone loon uit te betalen voor de eerste 30 dagen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL
Nr. verzekeringspolis :       Ongevallensteekkaart : jaar      nr.:      

WERKGEVER


1. Ondernemingsnr. :       R.S.Z.-nummer :      

en bij meerdere vestigingen, vestigingseenheidsnr. :      

2. Naam+ Voornaam of handelsnaam :      

3. Straat, nummer, bus :      

Postcode :      Gemeente :      

4. Activiteit van de onderneming :      

5. Telnr van contactpersoon :       E-mail:     

6. Bankrekeningnr.:      GETROFFENE


 1. INSZ (identificatienummer sociale zekerheid) :      

 2. Naam :       Voornaam :      

 3. Geboorteplaats :       Geboortedatum :      

 4. Geslacht : man vrouw Nationaliteit :      

11. Hoofdverblijfplaats-

Straat, nummer, bus :      

Postcode :       Gemeente :      

Correspondentieadres (te vermelden indien verschillend van hoofdverblijfplaats)-

Straat, nummer, bus:      

Postcode :       Gemeente :      

12. Taal van de correspondentie met de getroffene : Nederlands Frans Duits

13. Verwantschap met werkgever : geen 1ste graad (ouders/kinderen) andere (vb. oom, grootouders)

13’. Ziekenfonds – Code of naam :      

Adres :      

14. Rekeningnummer bij financiële instelling :      

15. Dimona-nummer bij tewerkstelling :      

16. Datum van indiensttreding:      

17. Duurtijd van de arbeidsovereenkomst ? voor onbepaalde duur voor bepaalde duur

Is de datum van uitdiensttreding gekend ? : ja neen Zo ja, datum van uitdiensttreding :      

18. Gewoon beroep in de onderneming :       ISCO-code :    

Hoelang oefende de getroffene dit beroep in de onderneming uit ?

Minder dan één week één week tot één maand langer dan één jaar 

19. Is de getroffene een uitzendkracht : ja neen

Zo ja, ondernemingsnr. van de gebruikende onderneming :      

Naam :      

Adres :      

20. Werkt de getroffene op het ogenblik van het ongeval in de inrichting van een andere werkgever(1) ? ja neen 

Zo ja, het ondernemingsnr. van deze andere werkgever :      

Naam :      

Adres :      ONGEVAL


21. Dag van het ongeval:       Datum:       uur:    min:   

22. Dag van de kennisgeving aan de werkgever:       Datum:       uur:    min:   

23. Aard van het ongeval : arbeidsongeval ongeval op de weg naar of van het werk

24. Werktijdregeling van de getroffene op de dag van het ongeval: van       u. tot       u.

en van       u. tot       u.

25. Plaats van het ongeval: in de onderneming op het adres vermeld in veld 3 :

 op de openbare weg. In bevestigend geval, betrof het een verkeersongeval ?

ja neen 

 op een andere plaats dan de onderneming

Indien u één van de twee laatste keuzes hebt aangeduid, vermeld het adres (in geval van een tijdelijke of mobiele werkplaats kunt u het beperken tot de postcode en werfnummer)

Straat,nr.,bus :      

Postcode :       Gemeente,Land :      

Werfnummer :      

26. Waar (omgeving of soort plaats) bevond de getroffene zich toen het ongeval zich voordeed? (*)

     


     

27. Bepaal de algemene activiteit (soort werk) of de taak (in de ruime zin) die de getroffene aan het verrichten

was toen het ongeval zich voordeed: (*)

     


     

     
28. Bepaal de specifieke activiteit die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed en de

Betrokken voorwerpen.(*):

     


     

29. Aan welk soort werkplek stond het slachtoffer het moment van het ongeval ? (2)

 Gebruikelijke werkplek of lokale eenheid

 Occasionele of mobiele werkplek of onderweg voor rekening van de werkgever

 Andere werkplek

30. Welke gebeurtenissen die afwijken van de normale gang van het werk, hebben tot het ongeval geleid?

Vermeld ook de betrokken voorwerpen.(*)

     


     

31. Laatst afwijkende gebeurtenis die tot het ongeval heeft geleid (3):       Code (3):      

32. Voorwerp betrokken bij deze gebeurtenis (3):       Code (3):      

33. Werd er een proces-verbaal opgesteld ? ja neen weet niet

Zo ja, proces-verbaal met identificatienummer       opgesteld te      

op       door      

34. Kan een derde aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval? ja neen weet niet

Zo ja, naam en adres:      

naam en adres van de verzekeraar:       Polisnummer:      

35. Waren er getuigen aanwezig? ja neen weet niet

Zo ja, Naam Straat, nr., bus Postcode Gemeente Soort (4)

     


     


LETSEL


36. Hoe is de getroffene (fysiek of psychisch) gewond geraakt? Beschrijf de verschillende contracten EN de betrokken

Voorwerpen. (*)

     


     

     


37. Soort letsel (3):       Code (3):      

38. Verwond deel van het lichaam(3) :       Code (3):      VERZORGING


39. Werden medische zorgen verstrekt bij de werkgever? ja neen

Zo ja, datum:       uur:    min.:   

Hoedanigheid van de verstrekker:      

Omschrijving van de verstrekte zorgen:      

40. Werden medische zorgen verstrekt door een externe geneesheer? ja neen weet niet

Zo ja, datum:       uur:    min.:   

Identificatienummer bij het RIZIV van de externe geneesheer (5):      

Naam en adres van externe geneesheer:      

     

41. Werden medische zorgen verstrekt in een ziekenhuis? ja neen weet nietZo ja, datum:       uur:    min.:   

Identificatienummer bij het RIZIV van het ziekenhuis(5):      

Benaming en adres ziekenhuis:      

     


GEVOLGEN


42. Gevolgen van het ongeval: geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid en geen prothesen te voorzien

 geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, wel prothesen te voorzien

 tijdelijke arbeidsongeschiktheid

 blijvende arbeidsongeschiktheid te voorzien

 overlijden, datum van overlijden:      

43. Stopzetting van de beroepsactiviteit – datum:       uur:    min.:   

44. Datum van effectieve werkhervatting :      

Indien het werk nog niet is hervat, de waarschijnlijke duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid :     dagenPREVENTIE


45. Welke beschermingsmiddeln droog de getroffene o het ogenblik van het ongeval :

 geen helm handschoenen veiligheidsbril aangezichtsscherm beschermingsvest

 signalisatiekledij gehoorbescherming veiligheidsschoeisel ademhalingsmasker met verse luchttoevoer

 ademhalingsmasker met filter gewoon mondmasker valbeveiliging andere      

46. Getroffen preventiemaatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te vermijden:

      Code (3):      

      Code (3):      

47. Bedrijfseigen risicocodes(6) :      VERGOEDING


48. Is de getroffene aangesloten bij de RSZ?  ja neen

Zo neen, geef de reden:      

49. Werknemerscode van de sociale verzekering:    

Indien niet gekend, vermeld de beroepscategorie:  arbeider bediende dienstbode

 leerling met leercontract andere (te bepalen):      

50. Betreft het een tewerkstelling van een leerling in opleiding tot ondernemingshoofd:

 ja (ga naar vraag 62) neen

51. Paritair (sub)comité – Benaming:       nr.      

52. Aard van arbeidsovereenkomst:  voltijds deeltijds

53. Aantal dagen per week van het arbeidsstelsel:  dagen en   honderdsten

54. Gemiddeld aantal uren per week van de getroffene:   uren en   honderdsten

55. Gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon:   uren en   Honderdsten

56. Is de getroffene een gepensioneerde die een beroepsactiviteit blijft uitoefenen?  ja neen

57. Bezoldigingswijze:  vaste bezoldiging (ga verder met vraag 58)

 per stuk, per taak of per opdracht (ga naar vraag 60)

 tegen commissie (volledig of gedeeltelijk) (ga naar vraag 60)

58. Basisbedrag van de bezoldiging:

- tijdseenheid: uur dag week  maand kwartaal jaar

- in geval van variabel loon, de cyclus die overeenstemt met de aangegeven tijdseenheid: ..…..

- totaal van de bezoldigingen en de voordelen onderworpen aan de RSZ zonder overuren,

bijkomend vakantiegeld en eindejaarspremie. (het vermelde bedrag moet overeenstemmen met de tijdseenheid of

met de tijdseenheid en de cyclus):      euro

59. Eindejaarspremie:  ja neen

Zo ja, deze bedraagt:        % van het jaarloon

  forfaitair bedrag van      euro

 het loon voor:      

60. Andere voordelen niet geviseerd in een andere rubriek:       Euro (Uitgedrukt op jaarbasis)

Aard van de voordelen:      

61. Is de getroffene van functie veranderd tijdens het jaar dat voorafgaat aan het

arbeidsongeval?  ja neen Zo ja, datum laatste functiewijziging:      

62. Aantal verloren arbeidsuren op de dag van het ongeval:      

Loonverlies voor de verloren arbeidsuren:      euro


Aangever (naam en hoedanigheid): Naam van de preventieadviseur:

           


Datum: Datum:

Handtekening: Handtekening:
(1): Zoals bedoeld in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en meer bepaald de

afdeling 1 – ‘Werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf’ van hoofdstuk IV ‘Bijzondere bepalingen betreffende

werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf’ van de Wet van 4 augustus 1996.

(2): Niet in te vullen indien het een ongeval op de arbeidsweg betreft

(3): Zie Bijlage IV van hoofdstuk I, titel II uit de Codex Welzijn (KB 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en

bescherming op het werk)(4) Noteer ‘R’ voor een rechtstreekse getuige, ‘O’ voor een onrechtstreekse getuige

(5) In te vullen indien gekend

(6) Facultatief veld

(*) Juiste en volledige vraagstelling
26. Waar (omgeving of soort plaats) bevond de getroffene zich toen het ongeval zich voordeed? (bijvoorbeeld:onderhoudsruimte, bouwplaats van een tunnel, locatie voor veeteelt, kantoor, school, warenhuis, ziekenhuis, parkeerplaats, sporthal, op het dak van een hotel, particuliere woning, riool, tuin, autoweg, aan boord van een aangemeerd schip, onder water, enz.)
27.Bepaal de algemene activiteit (soort werk) of de taak (in de ruime zin) die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed :(bijvoorbeeld:verwerking van producten, opslag, grondverzet, nieuwbouw of sloop van een bouwwerk, werk in de landbouw of bosbouw, werk met levende dieren, verzorging, bijstand aan een persoon of aan personen, opleiding, kantoorwerk, inkoop, verkoop, kunst, enz of de nevenactiviteiten van deze verschillende werkzaamheden, zoals installatie, losmaken, onderhoud, reparatie, schoonmaken, enz.)
28. Bepaal de specifieke activiteit die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed : (bijvoorbeeld: vullen van de machine, werken met handgereedschap, besturen van een transportmiddel, grijpen, optillen, een voorwerp rollen, een last dragen, een doos sluiten, een ladder opgaan, lopen, gaan zitten, enz.) en de daarbij betrokken voorwerpen (bijvoorbeeld:gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.)
30. Welke gebeurtenissen die afwijken van de normale gang van het werk, hebben tot het ongeval geleid? (bijvoorbeeld:elektrische storing, explosie, vuur, overlopen, kantelen, lekken, gasvorming, barsten, vallen of instorten van voorwerp, abnormaal starten of functioneren van een machine, verlies van controle over een transportmiddel of voorwerp, uitglijden of val van persoon, ongepaste handeling, verkeerde beweging, verrassing, schrik, geweldpleging, aangevallen worden, enz.). Vermeld alle gebeurtenissen en de voorwerpen die daarbij een rol hebben gespeeld :(bijvoorbeeld:gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen , instrumenten, stoffen, enz.)
36. Hoe is de getroffene (fysiek of psychisch)gewond geraakt? Beschrijf in dalende volgorde van belangrijkheid alle verschillende contacten die de verwondingen hebben veroorzaakt :(bijvoorbeeld:contact met elektrische stroom, een warmtebron of gevaarlijke stoffen, verdrinking, bedolven worden, door iets ingesloten worden (gas,vloeistof,vaste materie), verplettering tegen een voorwerp of stoot door een voorwerp, botsing, contact met snijdende of puntige voorwerpen, beknelling of verplettering in, onder of tussen iets, problemen met het bewegingsapparaat, psychische shock, verwonding door dier of mens, enz.) en de daarbij betrokken voorwerpen (bijvoorbeeld:gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.)


VERKLARINGEN

• De door de aangever verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in het databestand van Baloise Insurance, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, in het kader van het globale beheer van de klantrelatie en het beheer van het schadegeval Arbeidsongeval. Zij kunnen ook worden gebruikt binnen Belgische bedrijven van de Bâloise-Groep. De aangever en de getroffene kunnen deze gegevens steeds opvragen en laten verbeteren via fax

(03 247 20 07) of per brief (Baloise Insurance NV, Secretariaat-Generaal, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen) of per e-mail aan privacy@baloise.be. Op ons secretariaat-Generaal is een lijst van de bedrijven van de Bâlois-groep, die deze gegevens kunnen delen, te verkrijgen. De gegevens van de aangever en de getroffene kunnen ook – behalve als zij zich schriftelijk verzetten via bovenvermelde adressen – gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden. Als u geen commerciële informatie van Baloise Insurance wenst, kruis dan het volgende vakje aan.

 Ik wens hierna geen verdere informatie


Met het oog op een vlot beheer van zijn dossier geeft de getroffene ons overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uitdrukkelijk toestemming om de betrokken diensten zijn medische gegevens te laten verwerken.
De aangever en de getroffene stemmen er verder mee in dat de vermelde persoonsgegevens, uitsluitend in het kader van ons polis- en schadebeheer, doorgegeven kunnen worden aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, zoals experten en advocaten, of derden.
• Waarschuwing

Iedere oplichting of poging tot oplichting van Baloise Insurance brengt niet alleen de opzegging van de

polis mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. Bovendien

worden betrokkenen in dat geval opgenomen in het bestand van het Economische Samenwerkingsverband

Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars.

Wanneer is een ongeval een ernstig arbeidsongeval?


Een arbeidsongeval is ernstig indien het zich voordoet op de ARBEIDSPLAATS zelf en:

 1. aanleiding heeft gegeven tot de DOOD, of

 2. in direct verband staat met een AFWIJKENDE GEBEURTENIS uit lijst 1
  of
  in direct verband staat met een BETROKKEN VOORWERP uit lijst 2

  EN aanleiding heeft gegeven tot  • hetzij een BLIJVEND letsel

  • hetzij een TIJDELIJK letsel dat voorkomt in lijst 3


Lijst 1: Afwijkende Gebeurtenis (rubriek 31 van aangifte):

  • elektrische storing, explosie of brand (codes 10 tot 19);

  • overlopen,lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29);

  • breken, barsten, vallen , glijden, instorten van betrokken voorwerp (codes 30 tot 39)

  • verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp (code 40 tot 44);

  • vallen van personen van hoogte (code 51)

  • gegrepen,meegesleept door een voorwerp of de vaart ervan (code 63)

Lijst 2: Betrokken Voorwerpen (rubriek 32 van aangifte):

  • steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.90)

  • graafwerken, sleuven, putten, tunnels of ondergrondse wateromgeving (codes 03.01 tot 03.03);

  • installaties (codes 04.00 tot 04.99)

  • machines of toestellen (codes 05.00 tot 05.99 en 07.00 tot 07.99 en 09.00 tot 10.99)

  • systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes 11.00 tot 11.99, 14.10 en 14.11)

  • voertuigen voor transport over land (codes 12.00 tot 12.99)

  • chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen (15.00 tot 15.99, 19.02 en 19.03)

  • veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes 16.00 tot 16.99)

  • wapens (code 17.05)

  • dieren, micro-organismen, virussen (codes 18.03, 18.04 en 18.05)

Lijst 3: letsels (rubriek 37 van aangifte) :

  • vleeswonden met verlies van weefsel met meerdaagse ongeschiktheid voor gevolg (code 013)

  • botbreuken (codes 020 en 029)

  • traumatische amputaties, verlies van ledematen (code 040) - afzettingen (code 041)

  • schuddingen en inwendig letsel die levensbedreigend kunnen zijn (code 053)

  • effecten van elektriciteit met meerdaagse ongeschiktheid tot gevolg (054)

  • brandwonden met meerdaagse ongeschiktheid voor gevolg, of chemische of inwendige verbranding of bevriezing (codes 060 tot 069)

  • acute vergiftigingen (071 en 079)

  • verstikkingen en verdrinkingen (081 tot 089)

  • effecten van straling (niet-thermisch) met meerdaagse ongeschiktheid voor gevolg (code 102).
 • De arbeidsongevalaangifte = de ongevallensteekkaart
 • VERKLARINGEN
 • Wanneer is een ongeval een ernstig arbeidsongeval

 • Dovnload 61.78 Kb.