Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


A° 2008 N° 12 publicatieblad

Dovnload 20.48 Kb.

A° 2008 N° 12 publicatiebladDatum02.04.2019
Grootte20.48 Kb.

Dovnload 20.48 Kb.


‑ ‑
12

A° 2008 N° 12PUBLICATIEBLADMINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 11de maart 2008 tot wijziging van de Beschikking luchtvaarttelecommunicatie1

____________


DE MINISTER VAN VERKEER EN VERVOER
Overwegende:
dat het noodzakelijk is de Beschikking luchtvaarttelecommunicatie met inachtneming van paragraaf 3.6.5.2.van Bijlage 2 ( Rules of the Air) en paragraaf 5.2.2.7. van Bijlage 10 volume II van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; alsmede de paragrafen 8.8.3, 8.8.6, 15.3, 15.6.1.1, 15.6.1.2 en 15.6.1.3 van ATM/501 DOC 4444-Procedures For Air Navigation Services and Air Traffic Management te wijzigen;

HEEFT BESLOTEN:


Artikel I

De Beschikking luchtvaarttelecommunicatie wordt gewijzigd als volgt:

A. Na artikel 12 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 12A


 1. Indien de radioverbinding van een luchtvaartuig met de betrokken luchtverkeersdienst uitvalt worden de voorschriften in het derde, vierde en vijfde lid, in acht genomen.

 2. Het luchtvaartuig dat in geval van radiostoornis deel uitmaakt van het luchtvaart-terreinverkeer kijkt bovendien uit naar eventuele opdrachten in de vorm van visuele seinen.

 3. Indien het luchtvaartuig niet in staat is om de ontvangst van uitzendingen te bevestigen dragen luchtverkeersleidingdiensten ervoor zorg om separatie te behouden tussen het betrokken luchtvaartuig en andere luchtvaartuigen op basis van de aanname dat:

 1. wanneer het luchtvaartuig zich in zichtweersomstandigheden bevindt de voorschriften zoals vervat in paragraaf 15.3.3.,onderdeel a, van ATM/501 DOC 4444-Procedures For Air Navigation Services Air Traffic Management zoals gewijzigd t/m amendment no. 5, door de gezagvoerder worden opgevolgd.

 2. wanneer het luchtvaartuig zich in instrument meteorologische condities bevindt of deze condities zodanig zijn dat het niet waarschijnlijk zal zijn dat de vlucht voltooid kan worden in overeenstemming met het gestelde onder “a”, de voorschriften zoals vervat in paragraaf 15.3.3., onderdeel b, van ATM/501 DOC 501 DOC 4444-Procedures For Air Navigation Services Air Traffic Management zoals gewijzigd t/m amendment no. 5, door de gezagvoerder worden opgevolgd.

 1. Het derde lid blijft buiten toepassing wanneer door de betrokken luchtverkeersdienst is vastgesteld dat:

 1. het vliegtuig een procedure opvolgt dat verschillend is met het gestelde in het derde lid; of

 2. door gebruik van elektronische of andere middelen afwijkende acties van het gestelde onder het derde lid genomen kunnen worden zonder de veiligheid van luchtvaartuigen negatief te beïnvloeden;

 3. positieve informatie is ingewilligd dat het luchtvaarttuig geland is.

5. Bij een storing in de lucht- en of grondverbinding worden de handelingen verricht zoals aangegeven in paragraaf 3.6.5.2. van Bijlage 2 van het Verdrag, paragraaf 5.2.2.7 van hoofdstuk V van de bij deze beschikking behorende bijlage A en de voorschriften neergelegd in paragraaf 8.8.3, paragraaf 8.8.6, paragraaf 15.3 en paragrafen 15.6.1.1, 15.6.1.2, en 15.6.1.3 van DOC 4444 ATM/501-Procedures For Air Navigation Services Air Traffic Management zoals gewijzigd t/m amendment no. 5.
Artikel II
Deze ministeriële beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.
Artikel III
Deze ministeriële beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is.

Willemstad, 11 maart 2008

De Minister van Verkeer en Vervoer,

M.H.P.P. ADRIAENS


Uitgegeven de 4de april 2008

De Minister van Algemene Zaken

en Buitenlandse Betrekkingen,

E.S. DE JONGH-ELHAGE

1 P.B. 2007, no. 88

 • N° 12 PUBLICATIEBLAD MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 11 de

 • Dovnload 20.48 Kb.