Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


A aanbesteding

Dovnload 363.04 Kb.

A aanbestedingPagina3/8
Datum05.12.2018
Grootte363.04 Kb.

Dovnload 363.04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

C

CAI

Centrale Antenne Inrichting

Canon

Een jaarlijkse vergoeding voor grond in erfpacht, te betalen door de erfpachter aan de erfverpachter.

CAR-verzekering

Zie constructie all-riskverzekering

CAS

Centraal Antenne Systeem voor een complex of een wijk

Cascowoning

De dragende constructie wordt opgeleverd. De koper zorgt bijvoorbeeld zelf voor installaties, de afwerking van wanden en vloeren, de keukeninrichting, enz

Catalogushuis

Men biedt een kant en klaar ontwerp aan met een vaste bouwprijs. Meestal zijn veel variaties mogelijk en vaak betreft het systeembouw

Centiare

1 m2

CentraalTestamentenregister

Openbaar register van alle in Nederland gemaakte testa-menten. Iedereen kan na iemands overlijden nagaan of de overledene een testament heeft gemaakt en welke notaris dat bewaart

Cessie

Overdracht van rechten, bijvoorbeeld een vordering. Cessie vindt plaats d.m.v. een akte. Cessie kan aan de orde zijn bij de voorfinanciering van subsidie. Bij verzekeringen die verband houden met een hypotheek spreekt men van `(stil) pandrecht`. Via cessie wordt de subsidie of de verzekeringsuitkering aan de geldverstrekker uitbetaalt in plaats van aan de woningeigenaar

Comparant(en)

De persoon die voor een notaris of rechter verschijnt om iets te regelen of te verklaren.

Constructie all-risk (CAR)-verzekering

Verzekering die aan alle partijen dekking biedt tegen materiële schade en/of verlies die is ontstaan tijdens de uitvoering van een bouwproject

Consumptief krediet

Persoonlijke lening, doorlopend (of continu) krediet, rekening courant krediet en blanco krediet. Behalve voor een rekening courant krediet hoeft voor een consumptief krediet geen zekerheid te worden gesteld (pand of hypotheek). De kredietruimte wordt dan bepaald aan de hand van het inkomen en eventuele andere financiële verplichtin-gen

Contante waarde

Geld dat in de toekomst wordt ontvangen of betaald, heeft minder waarde danGeld dat direct wordt ontvangen of betaald. De ontvanger of betaler mist immers rente over het geld. Het bedrag wordt daarom contant gemaakt, dat wil zeggen afgewaardeerd met toepassing van een rentefactor

Contante waarde van het renteverschil

Als een lopende geldlening (hypotheek) geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd, lijdt de geldverstrekker een renteverlies als de overeengekomen rente hoger is dan de op dat moment geldende dagrente. Als men geen aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke boetevrije aflossing, dan geldt als boete meestal de contante waarde van het totale verschil tussen de hogere en de lagere rente-opbrengst tot het einde van de rentevaste periode

Contractrente

De overeengekomen rente

Contractuele aansprakelijkheid

Een aannemer is op grond van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk. In het model koop-/aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld hoe lang na de oplevering de aannemer aansprakelijk is voor diverse soorten gebreken.De contractuele aansprakelijkheid staat los van de GIW-garantie (zie aldaar)

Controlekosten

Ook wel: inspectiekosten. 1. bij nieuwbouw: controle of de door de ondernemer in rekening gebrachte termijnen wel in overeenstemming zijn met (de voortgang van) de bouwwerkzaamheden. 2. als een koper na ingang van de GIW-garantieperiode aan de bouwer meedeelt dat de woning niet voldoet aan de garantienormen, kunnen GIW-aannemers dit komen verifiëren en daarvoor inspectiekosten berekenen. Deze kosten krijgt de koper terug als de klacht terecht blijkt te zijn.

Conversiekosten

De kosten die gemaakt worden om over te stappen van de ene naar de andere rentevaste periode of te switchen tussen bandbreedtes.

Courtage

Beloning,loon of provisie die u betaald aan de makelaar.

Crediteur

Een persoon of bedrijf met een vordering op een andere persoon of ander bedrijf.

D

Dading

Ook wel: schikking. Overeenkomst waarbij een geschil wordt opgelost. Beide partijen geven wat toe, waardoor een procedure wordt voorkomen of beëindigd.

Dagrente

Rente zoals die op een bepaalde dag geldt.

Dalrentegarantie

De geldverstrekker biedt u de laagste hypotheekrente aan die bij haar gold in de periode tussen acceptatie van de hypotheekofferte en het transport van de hypotheekakte

Debiteur

Een persoon of bedrijf met een schuld aan een andere persoon of ander bedrijf.

Debiteur

Schuldenaar

Deelopdracht

Architecten, makelaars, enz. gaan ervan uit dat u hen een `totaalopdracht` geeft, tenzij u nadrukkelijk vastlegt dat u slechts een `deelopdracht` verstrekt. Bij de aankoop van een huis schakelt u een makelaar bijvoorbeeld uitsluitend in om voor u de prijsonderhandelingen te voeren, een architect geeft u uitsluitend opdracht voor het eigenlijke ontwerp inclusief bestek en tekeningen

Depot

`In depot geven` betekent: in bewaring geven, meestal van effecten, bij een bank of commissionair in effecten.

Depotrente

Rente die verschuldigd is wordt door stalling van geld in een depot.

Disagio

Het negAtieve verschil tussen de aankoop koers van een aandeel of obligatie en de nominale waarde. Een positief verschil wordt agio genoemd.

Doorloopconstructie

In principe hoort een spaarhypotheek te worden beëindigd zodra het spaarkapitaal gelijk is aan het geleende bedrag. Normaal gesproken gebeurt dat op einddatum. Sommige spaarhypotheken kunt u op einddatum verlengen, d.w.z. dat de aflossing wordt uitgesteld. Het spaarkapitaal groeit dan uit boven het geleende bedrag. Hiervoor wordt een `open-eindeclausule` opgenomen in de verzekerings- en hypotheekvoorwaarden

DuBo

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen (DuBo)

Dit houdt in dat door de keuze van bouwmaterialen, woninginstallaties en de manier van bouwen energie wordt bespaard en minder afval en milieu-onvriendelijke stoffen worden geproduceerd

Dwaling

Een `gebrek in de wilsvorming` bij het totstandkomen van een overeenkomst door een valse voorstelling over de zaak of de persoon waarmee men handelt

Dwingend recht

Bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst

E

-biljet

Verkort aangiftebiljet voor particulieren voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

Economische gebondenheid

In sommige gemeenten krijgt men -onder een bepaalde koopprijs- slechts een huisvestingsvergunning als men binnen die gemeente of regio werkt

Economische huurwaarde

De huur die een huis bij verhuur zou opbrengen

Economisch eigendom

Eigendom kan worden gesplitst in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster

Economiser

Apparaat om het aangevoerde water te verwarmen vóór het in de cv-ketel komt

Effecthypotheek

De hypothecaire lening is een zogenaamde aflossingsvrije hypotheek. Hiervoor wordt alleen rente voldaan. De lening waarmee de aandelen worden aangekocht is ook een aflossingsvrije leenvorm. De levensverzekering komt tot uitkering indien een verzekerde komt te overlijden. De effectenhypotheek lijkt veel op de beleggingshypotheek. Het grote verschil is dat u bij de effectenhypotheek helemaal zelf kunt bepalen hoe uw belegging er uit ziet. Dit houdt natuurlijk wel een bepaald risico in en vergt enig verstand van beleggen.

Effectieve rente

De rente die u daadwerkelijk betaald, waarbij inbegrepen zijn de afsluitkosten, de frequentie, voor of achteraf betalen en de terugbetaaltermijn.

Eigendomsakte

Ook wel: overdrachtsakte. De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Eigendomsbewijs/akte

Ook wel: overdrachtsakte. De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Eindheffing

Onder bepaalde voorwaarden hoeft men geen aangifte te doen voor de inkomsteNbelasting. De ingehouden loonbelasting is dan de definitieve belasting, de eindheffing

Erfdienstbaarheid

Een last die aan het bezit van een onroerende zaak verbonden is, zoals het `recht van overpad`.

Erfgenaam

Iemand die volgens de wet of volgens een testament recht heeft op (een deel van) een erfenis

Erflater

Iemand die enig bezit als erfenis nalaat

Erfpacht(recht)

Een beperkt zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De erfpachter heeft min of meer dezelfde rechten als een eigenaar zolang de erfpacht duurt, maar mag niets doen wat de waarde van de grond kan verminderen

Erfrecht

Het geheel van wetten dat de situatie na overlijden behandelt, inclusief de omvang van de erfdelen en wie de wettelijke erfgenamen zijn. Het erfrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek

Ernstige gebreken

Volgens de model koop-/aannemingsovereenkomst is de aannemer tot 20,5 jaar na de oplevering aansprakelijk voor gebreken die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan in gevaar brengen of aantasten

Euro

De munteenheid die per 1 januari 1999 het betaalmiddel van de Economische en Monetaire Unie moet worden. De euro vervangt op dat moment de ecu.

Executeur-testamentair

Degene die is belast met praktische, uitvoerende werkzaamheden die de afwikkeling van een nalatenschap met zich meebrengt

Executie

Uitvoeren van een vonnis

Executieverkoop

Als een eigenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan de geldverstrekker verkoop van het onderpand (het huis) eisen. Als het tot openbare verkoop komt, wordt er vaak geveild. De schuldenaar heeft er belang bij dat op de veiling het hoogste bod wordt geaccepteerd. Soms staat echter in de voorwaarden dat de geldverstrekker het hoogste bod mag weigeren als er twijfel bestaat aan de kredietwaar-digheid van de bieder. Men kan dan zonder nader overleg of verantwoording ingaan op een lager bod. De opbrengst bij een normale `onderhandse` verkoop is meestal hoger dan die op een veiling. Voor onderhandse verkoop is in geval van executie echter toestemming van de rechter nodig

Executiewaarde

De waarde van het huis bij gedwongen verkoop. Bij bestaande woningen wordt die meestal geschat (getaxeerd) op 80 à 85% van vrije verkoopwaarde, afhankelijk van de marktomstandig-heden en de courantheid van het pand. Bij nieuwbouwhuizen gaat men meestal uit van 90% van de koop-/aanneemsom, inclusief de eventuele kosten van meerwerk. Bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie geldt de executiewaarde als uitgangspunt voor de hypotheek. Meestal kan niet méér worden geleend dan 125% van de executiewaarde. Tot circa 75% van de executiewaarde wordt meestal het normale rentetarief berekend, daarboven geldt een renteopslag die vaak hoger is naarmate men meer leent ten opzichte van de genoemde grens

Exoneratie

Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan clausules van deze strekking

Expiratiedatum

Het moment waarop een contract of onderdeel daarvan afloopt. Bijvoorbeeld: het einde van een rentevaste periode, het einde van een hypotheekcontract, enz

ExploitatIerekening

Verslag van inkomsten en uitgaven

Extra aflossen

Aflossing boven het bedrag dat contractueel verplicht is

Extra premiestorten

Bij een levenhypotheek is het bijstorten van extra (spaar)premie te verkiezen boven extra aflossen. Hierbij moet u wel rekening houden met bepaalde fiscale voorwaarden

F

Financieringskosten

Zie: Afsluitkosten.

Financiersvergoeding

Een nieuwbouwwoning wordt meestal vanaf tekening of tijdens de bouw gekocht. De woning wordt dan in termijnen betaald. Over de termijnen die vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervallen (reeds verschuldigd zijn), berekent de bouwer meestal een financie-ringsvergoeding. De Belastingdienst beschouwt dit niet als rente, maar als deel van de koop-/aanneemsom. De financieringsvergoeding is daarom niet aftrekbaar

Fixatieprovisie

Provisie die in rekening wordt gebracht wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rentevaste periode.

Forfait

Een vaste, vooraf bepaalde som of tarief
1   2   3   4   5   6   7   8

 • CAR-verzekering Zie constructie all-riskverzekering CAS
 • Centiare 1 m2 CentraalTestamentenregister
 • Constructie all-risk (CAR)-verzekering
 • Contante waarde van het renteverschil
 • Contractrente De overeengekomen rente Contractuele aansprakelijkheid
 • Courtage Beloning,loon of provisie die u betaald aan de makelaar. Crediteur
 • Dagrente Rente zoals die op een bepaalde dag geldt. Dalrentegarantie
 • Debiteur Een persoon of bedrijf met een schuld aan een andere persoon of ander bedrijf. Debiteur
 • Depotrente Rente die verschuldigd is wordt door stalling van geld in een depot. Disagio
 • Economische gebondenheid
 • Erflater Iemand die enig bezit als erfenis nalaat Erfpacht(recht)
 • Executie Uitvoeren van een vonnis Executieverkoop
 • ExploitatIerekening Verslag van inkomsten en uitgaven Extra aflossen

 • Dovnload 363.04 Kb.