Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aan de leden van fnv kiem werkzaam bij de Nationale Reisopera

Dovnload 23.27 Kb.

Aan de leden van fnv kiem werkzaam bij de Nationale ReisoperaDatum17.11.2017
Grootte23.27 Kb.

Dovnload 23.27 Kb.

Aan de leden van FNV KIEM

werkzaam bij de Nationale Reisoperadatum

kenmerk

betreft

10 september

MK/HB.NRO.B003

ledenraadpleging principe akkoord CAO sociaal plan NRO
Geachte heer, mevrouw,
Op 24 augustus jl. heeft de onderhandelingsdelegatie van FNV KIEM, mede namens ABVAKABO FNV en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, een principe akkoord bereikt over de CAO Sociaal Plan Nationale Reisopera. Na 24 augustus zijn de afspraken in het sociaal plan nader uitgewerkt in een concrete tekst en is in de week van 3 september het principe akkoord sociaal plan aan alle werknemers van de Nationale Reisopera ter hand gesteld.
De leden van FNV KIEM hebben van de inhoud van het sociaal plan kennis kunnen nemen. Daarnaast is op 7 september jl. tijdens een leden/personeelsbijeenkomst bij de NRO een mondelinge toelichting/uitleg gegeven op de inhoud van het principe akkoord sociaal plan. Met de directie is afgesproken dat in de week van 10 september nog twee bijeenkomsten volgen waarin door een financieel deskundige ingegaan zal worden op specifieke mogelijkheden die het sociaal plan werknemers binnen de fiscale en sociale zekerheidsregels kan bieden. Dat geldt dan in het bijzonder voor de eenmalige beëindigingvergoeding en de variant daarop, te weten: wel WW gecombineerd met afkoop bovenwettelijk wachtgeld. Verder in deze brief komen we daarop nog terug. Voor ieder lid kan op basis van de persoonlijke situatie gelden, dat anders met de in het sociaal plan geboden faciliteiten wordt omgegaan. Daarom is in het sociaal plan ook voorzien in de mogelijkheid om individueel financieel / fiscaal advies in te kunnen winnen.
De subsidie verlaging die voor de NRO geldt, en die de basis is voor de bedrijfseconomische noodzaak voor de ontslagen, gaat in per 1 januari 2013. De CAO sociaal plan NRO heeft een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. De reorganisatie van de NRO en de reductie van de formatie zal binnen de looptijd van het sociaal plan worden uitgevoerd. Rechten die ontstaan tijdens de looptijd van het sociaal plan zullen ook na het verstrijken daarvan door lopen. De in het sociaal plan opgenomen datum van beëindiging van arbeidsovereenkomsten is 31 december 2012. Er geldt conform het sociaal plan een opzegtermijn van 1 maand.
Onvoorziene omstandigheden kunnen zowel collectief als individueel invloed hebben op het sociaal plan. Collectief omdat de overheid regels kan veranderen waar partijen bij het sociaal plan niet omheen kunnen. In dat geval komen werkgever en bonden bijeen om een oplossing overeen te komen. In individuele gevallen kan een werknemer een beroep doen op de toepassing van de hardheidsclausule. Een beroep bij de bezwarencommissie kan worden ingesteld, als de werkgever een verzoek tot toepassing niet over neemt.

Het sociaal plan bevat regelingen m.b.t. de boventallig verklaring. Ten aanzien van de afvloeiingsvolgorde wordt aangesloten bij het wettelijke ontslagbesluit zoals dat ook door het UWV zal worden toegepast. Daarnaast zijn er regelingen m.b.t. herplaatsing in de nieuwe organisatie wat betreft arbeidsvoorwaarden en of het sociaal plan überhaupt zal worden toegepast na herplaatsing. Als de functie(omvang) en/of arbeidsvoorwaarden bij het oude blijven, is toepassing van het sociaal plan immers niet nodig. Is er verschil, dan regelt het sociaal plan hoe met die verschillen wordt omgegaan. (artikel 8)


Eenmalige beëindigingvergoeding (ex artikel 9 sociaal plan NRO): Het sociaal plan NRO geeft de werknemer recht op een eenmalige beëindigingvergoeding. Doel is, het door OCW beschikbaar gestelde budget voor frictiekosten zo optimaal en eerlijk mogelijk te verdelen over de werknemers die moeten afvloeien. Voor werknemers onder de 50 is de Regeling Bovenwettelijke Uitkering voor Rijksambtenaren (BWU) gunstiger en voor werknemers van 50 jaar en ouder is toepassing van de wachtgeldregeling (L1) uit de oude Forum CAO gunstiger. Beide regelingen zijn als bijlage bij het sociaal plan gevoegd. Ter vergelijking hier de hoofdlijnen van de beide wachtgeldregelingen naast elkaar:


Hoofdlijnen Wachtgeldregeling BWU Rijk:

Toepassing jonger dan 50 jaar


Hoofdlijnen wachtgeldregeling CAO Forum : Toepassing 50 jaar en ouder
 • Berekeningsgrondslag is laatstgenoten salaris + vakantietoeslag + eindejaarsuitkering

 • Duur uitkeringsperiode is maximaal drie keer de voor betrokkene geldende WW duur. Maximale WW termijn is 3 jaar + 2 maanden = 38 maanden.

 • Vanaf 57 jaar loopt de duur door tot 65 jarige leeftijd.

 • Hoogte is gedurende de gehele termijn 70% van de berekeningsgrondslag.
 • Berekeningsgrondslag is laatstgenoten salaris + vakantietoeslag + eindejaarsuitkering

 • Duur wachtgeld op basis van leeftijd en diensttijd tot maximaal 4 jaar voor werknemers onder de 50 jaar.

 • Vanaf 50 jaar en ouder duur tot maximaal 65 jaar.

 • Hoogte: 3 mnd 93%; 9 mnd 83%; 4 jaar 73%; restant 70% berekeningsgrondslag.
Omdat door de NRO directie met OCW een vast budget frictiekosten is overeengekomen, is er een vrije keuze om binnen dat bedrag de beëindigingvergoeding vorm te kunnen geven. Nadeel is, dat OCW bij een vast budget geen 100% bekostigd maar 80%, omdat er op voorhand rekening gehouden wordt met inverdien effecten. Bij de bepaling van het budget is ook rekening gehouden met de werkgeverslasten die ook ten goede komen aan de werknemers. Al met al, leidt dit tot een frictiebudget dat een individueel afkoopbedrag voor de werknemers ter hoogte van 83% van het op basis van de op hem of haar van toepassing zijnde wachtgeldregelingen berekende bedrag mogelijk maakt. Middels een aantal rekenvoorbeelden die op 7 september zijn uitgereikt, wordt inzicht gegeven in hoe die berekening individueel uit kan pakken. De eenmalige beëindigingvergoeding geldt als een definitieve en volledige afkoop van het recht op WW, bovenwettelijk wachtgeld en de gedeeltelijke voortzetting van pensioenopbouw van 37,5% van de geldende ABP premie.
Werknemers kunnen om hen moverende redenen ervoor kiezen om de WW niet in de eenmalige beëindigingvergoeding af te kopen. Zij kunnen via het UWV een WW uitkering ontvangen. Dat betekent dat de kosten van de WW en de premie pensioenopbouw (37,5%) worden afgetrokken van de voor hen geldende maximale afkoopsom. Het restant, de facto het totale bovenwettelijke wachtgeld tot het niveau van 83% zal dan, net als in het geval van totale afkoop van WW + wachtgeld als een eenmalige beëindigingvergoeding, in twee tranches worden uitgekeerd.
Van “werk naar werk”: Heel belangrijk zijn de faciliteiten die de werknemer kunnen helpen zo snel mogelijk van werk naar werk te komen c.q. nieuw werk te vinden. Daarvoor is een budget van 5000,- Euro (ex BTW) per werknemer beschikbaar, waarop deze gedurende de looptijd van het sociaal plan op declaratiebasis een beroep kan doen. Het gaat dan om zaken als:

Maar het budget kan (daarnaast) ook ingezet worden voor financieel advies, juridisch advies of voor het bestrijden van kosten die samenhangen met het oprichten van een persoonlijke financiële voorziening om daar de afkoopsom in onder te brengen, bijvoorbeeld een stamrecht BV.
Procedure schriftelijke ledenraadpleging: Bijgaand treft u een stemformulier aan waarop u kunt aangeven of u al dan niet in kunt stemmen met het principe akkoord Sociaal Plan NRO. Wij ontvangen het volledig ingevulde stemformulier graag uiterlijk op 19 september a.s. van u retour. U kunt het per post (via het antwoordnummer dus geen postzegel nodig) terug sturen, maar u kunt het formulier ook scannen of dezelfde gegevens als op het stemformulier per mail sturen naar secretariaat-cbb@fnv-kiem.nl In de opdrachtregel vermelden “ledenraadpleging sociaal plan NRO”.
Als de meerderheid van de responderende leden voor aanvaarding van het sociaal plan stemt, dan zal het bondsbestuur van FNV KIEM het sociaal plan ondertekenen. Als een meerderheid tegen aanvaarding is, dan gaan we met u in overleg om te bezien of de bezwaren tegen het sociaal plan nog weggenomen kunnen worden. Eventueel kan dat tot aanvullend overleg met de werkgever leiden.
Tot slot

Een reorganisatie als die bij de Nationale Reisopera is een proces dat diep ingrijpt in het leven van mensen. We realiseren ons dat terdege. Het verlies van werk en collega’s is zwaar. Daarom hopen we dat met dit sociaal plan mede een basis wordt gelegd voor een goede toekomst van eenieder. FNV KIEM dankt de betrokken actieve leden Elisabeth Oets, Chris Riteco, Ben Coelman en Martin Slot voor hun inspirerende en deskundige inbreng.


Met vriendelijke groet,

Martin Kothmanbestuurder FNV KIEM

 • Eenmalige beëindigingvergoeding (ex artikel 9 sociaal plan NRO)
 • Hoofdlijnen Wachtgeldregeling BWU Rijk: Toepassing jonger dan 50 jaar
 • Van “werk naar werk”
 • Procedure schriftelijke ledenraadpleging

 • Dovnload 23.27 Kb.