Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aan de leden van Huurdersbond Ede e o. Ede, april 2010

Dovnload 58.15 Kb.

Aan de leden van Huurdersbond Ede e o. Ede, april 2010Datum20.07.2017
Grootte58.15 Kb.

Dovnload 58.15 Kb.

Aan de leden van Huurdersbond Ede e.o.

Ede, april 2010

Geachte lezer,

Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag 2009 van Huurdersbond Ede e.o. aan te bieden. Wij hopen u hiermee een inzicht te geven in de werkzaamheden van onze vereniging gedurende het afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,


Hans Kregting, voorzitter
JAARVERSLAG

HUURDERSBOND EDE E.O.

OVER DE PERIODE

van 1 januari 2009 tot en met 31 december 20091. Inleiding

2009 is alweer een jaar van veel activiteiten geworden. De bestuursleden hebben opnieuw veel werk verzet. Het bestuur probeert de ambities- nog meer en beter opkomen voor de belangen van de huurders en duidelijk zichtbaar zijn in Ede als vereniging- waar te maken.

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende personen:


 • de heer Theo Profijt van de Stichting Woonbond Kennis en Adviescentrum, die het bestuur adviseert en ondersteunt.

 • mevrouw Jopie Bokschoten, die wekelijks diverse voorbereidende en ondersteunende administratieve werkzaamheden doet voor het bestuur.

 • mevrouw Wilna Bron, die technische ondersteuning biedt ten behoeve van de ledenadministratie.

Verder zijn er samenwerkingsafspraken met Woonstede en Welstede betreffende:

 • de heer Frans Brüning, werkzaam als bewonersondersteuner in Veldhuizen A.

 • de heer Kees v.d. Akker, werkzaam als bewonersondersteuner in de Uitvindersbuurt.

In het jaar 2009 is er weer regelmatig overleg geweest met Woonstede over diverse belangrijke zaken, o.a. landelijke ontwikkelingen, huurbeleid, gevolgen nieuwe overlegwet, opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst, milieuconvenant.

Met de bewonerscommissies en de bewonersondersteuners in de herstructurerings-wijken is veelvuldig overlegd. Bestuurlijk overleg heeft twee maal plaats gevonden.

Tenslotte wordt er door huurders gebruik gemaakt van het wekelijkse

spreekuur, persoonlijk, per e-mail of telefonisch en de website wordt goed bezocht.2. Bestuurszaken
2.1 Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter Hans Kregting

Secretaris Elly Hoogteijling – de Blaeij

Penningmeester Angelina Boon

Leden Henk Kapteijns

Peter Schouten

Aris v.d. Weerd2.2 Bestuursvergaderingen

Het bestuur is in het verslagjaar elf keer bijeen geweest. Hierbij is de adviseur soms aanwezig.

Agendapunten zijn: verslagen werkgroepen, bespreking diverse plannen en lopende projecten van Woonstede en het behartigen van de belangen van de huurders hierbij, doorspreken agendapunten van het overleg met Woonstede, kandidaatstelling voor de GeschillenAdviesCommissie, voorbereiding algemene ledenvergaderingen en bijeenkomsten Raad van Bewonerscommissies, voorbereiding bestuurlijk overleg,

bespreking inhoud Nieuwsbrief.

Er zijn gesprekken gevoerd met de ‘huurderscommissarissen’, met een delegatie van

de Raad van Commissarissen van Woonstede en met de leden van de

GeschillenAdviesCommissie. Ook is er wel informeel overleg met diverse partijen bij

Woonstede of maatschappelijke instanties.


Vanuit het bestuur zijn werkgroepen ingesteld, die zich bezig houden met een

bepaald onderdeel. Deze werkgroepen komen ad hoc bij elkaar en rapporteren/

adviseren het bestuur. De volgende werkgroepen zijn in 2009 meer of minder actief

geweest:


Werkgroep communicatie, werkgroep bewonerscommissies, werkgroep

gemengde complexen en particuliere huurders/huurdersverenigingen.

De werkgroep communicatie heeft zich o.a. bezig gehouden met het maken van een

nieuwe folder, opstellen van brieven en persberichten en aanschaffen van

reclamemateriaal.

De werkgroep bewonerscommissies ondersteunt bewoners bij het oprichten van een

bewonerscommissie en is betrokken bij de bemensing van de spreekuren.

De werkgroep gemengde complexen heeft een cursus gevolgd, een discussiestuk

gemaakt en is betrokken bij een proefproject op dit gebied.

De werkgroep particuliere huurders heeft in maart en december bijeenkomsten

georganiseerd voor de huurdersverenigingen van particuliere verhuurders.
2.3 Spreekuren

Iedere woensdag van 9.30 – 11.30 uur wordt op het kantoor aan de Nieuwe

Maanderbuurtweg spreekuur gehouden. Op deze woensdagen is in ieder geval

vrijwilliger mevrouw Jopie Bokschoten aanwezig en meestal ook een of twee

bestuursleden.

Eenvoudige vragen kunnen meteen beantwoord worden, voor ingewikkelder

problemen wordt advies ingewonnen bij de Woonbond (via de Huurderslijn)

In het verslagjaar hebben circa 60 huurders aan de Huurdersbond advies gevraagd.

Er is ook een spreekuur ingesteld in Scherpenzeel. Hier is het nog niet gelukt om een

bewonerscommissie op te richten. Met een paar vrijwilligers lukt het om samen met

een of twee bestuursleden twee maal per maand een spreekuur te houden.

Ook in de herstructureringswijk Veldhuizen wordt spreekuur gehouden: een maal per

week houdt de bewonersondersteuner samen met een bestuurslid spreekuur in de

Wijkpost.


2.4 Adviseur

De Woonbondadviseur is aanwezig bij de bijeenkomsten met Woonstede en gemeente, is betrokken bij gesprekken over de prestatieafspraken, bewoners-participatie en de toekomst van de Huurdersbond, heeft een flinke inbreng op ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Bewonerscommissies en zet adviezen op papier. Verder is hij óf aanwezig bij de bestuursvergadering óf bij een voorbespreking kort vóór een overleg met Woonstede.

Een voornemen om het aantal uren van de adviseur terug te brengen wordt dit jaar gehaald.

3. Leden
3.1 Ledenaantal

Op 1 januari 2009 heeft de Huurdersbond Ede 576 leden. Op 31 december 2009 is

het ledental 567 leden.

Er zijn in het afgelopen jaar nieuwe leden ingeschreven, o.a. door de individuele

inzet van een aantal leden (met name de zgn. contactpersonen) en na hulp bij

individuele huurdersproblemen.

Maar wij verliezen ook steeds leden door verhuizing, overlijden, kopen van een

woning, enz..

Leden, die na twee herinneringen geen contributie hebben betaald, worden uitge-

schreven. Het gaat hier om 41 leden in het afgelopen jaar.

Het is verheugend dat het ledental stabiel is, maar het aantal leden zou wat het

bestuur betreft hoger kunnen zijn met zoveel huurders in Ede.3.2 Ledenvergaderingen

In het verslagjaar zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden, namelijk op 12 mei en op 1 december. Deze bijeenkomsten worden steeds redelijk bezocht.

Onderwerpen zijn geweest: vaststelling jaarverslag en financieel verslag 2008, vaststelling beleids- en werkplan 2010 (“Energiek aan de slag voor een beter Klimaat”) en Begroting 2010. Presentaties zijn gehouden over de onderwerpen:

Samenwerkingsovereenkomst (door dhr. Theo Profijt),

De ‘huurderscommissaris’(door dhr. Léon Koolen, commissaris van Woonstede),

Mutatieopzicht en –onderhoud (door dhr. Jaap Groeneveld van Woonstede).


3.3 Informatie

Twee maal (in april en november) zijn de leden van de Huurdersbond via de Nieuwsbrief geïnformeerd over zaken betreffende Huurdersbond Ede e.o. en tevens uitgenodigd voor de algemene ledenvergaderingen.

Ook is de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond aan alle leden toegestuurd.

De Huurdersbond betaalt de abonnementen van het blad “Woonbondig” voor de bewonerscommissies die aangesloten zijn bij de Huurdersbond.

De Huurdersbond heeft een eigen internetsite, www.hb-ede.woonbond.net, die door eigen leden wordt onderhouden. De site is een onderdeel van een portal van de Woonbond. Deze site wordt ‘up to date’ gehouden en goed bekeken. Sinds september wordt het bezoekersaantal ook bijgehouden. In 2009 is de site bijna 5000 maal bezocht en het bezoekersaantal loopt op.

Huurdersbond Ede e.o. zorgt ook voor regelmatige berichtgeving via de kranten en is af en toe te horen (en te zien) via de Lokale Omroep Ede. Bij het project 3xwin is er aandacht van TV Gelderland en de landelijke pers.4. Bewonerscommissies
4.1 Raad van Bewonerscommissies

De Raad van Bewonerscommissies is in het verslagjaar twee maal bijeengeweest: op 31 maart en 27 oktober.

Tijdens de bijeenkomst op 31 maart verzorgt dhr. Theo Profijt een presentatie over een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (Bewonerscommissies en Woonstede).

Tijdens de bijeenkomst op 27 oktober is de Samenwerkingsovereenkomst opnieuw het onderwerp, maar dan gaat het om de wijzigingen in de overeenkomst tussen Woonstede en Huurdersbond. Tevens worden de bewonerscommissies geïnformeerd over het Energieconvenant, de mogelijkheid om Woonbondcursussen in Ede te laten plaatsvinden, de kandidaatstelling voor de Geschillen Advies Commissie en de combinatie van huurders en eigenaren in complexen en wijken (tenminste de helft van de bewonerscommissie in een gemengd complex moet huurder zijn).

In bijeenkomsten van de Raad van Bewonerscommissies doet Huurdersbond Ede e.o. diverse mededelingen over o.a. huurbeleid, de landelijke actuele ontwikkelingen, herstructurering, bestuurlijk overleg, de WERV.

Vanuit de bewonerscommissies komen diverse mededelingen en discussiepunten.

Huurdersbond Ede e.o. treedt op als adviseur bij het tot stand komen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Woonstede en bewonerscommissies. Daar waar geen bewonerscommissie is (zoals bij het project Rozenlaan) behartigt de Huurdersbond direct de belangen van de betrokken bewoners.

5. Overleg en vertegenwoordiging
5.1 Provinciale Vergadering Nederlandse Woonbond

De Huurdersbond neemt in de persoon van haar voorzitter deel aan de Provinciale Vergaderingen van de Nederlandse Woonbond. Drie tot vier maal per jaar vinden die vergaderingen plaats, waarin huurdersorganisaties invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Woonbond.

Volgens de statuten adviseren deze vergaderingen de Verenigingsraad over de jaarstukken, het jaarwerkplan en de meerjarenbeleidsplannen. Voorts bestaat het recht van indienen van veranderingsvoorstellen en amendementen. In 2009 wordt de voorzitter op drie provinciale bijeenkomsten vergezeld door een bestuurslid.
Ook zijn bestuursleden van Huurdersbond Ede e.o. bij een aantal symposia, die door de Woonbond worden georganiseerd, aanwezig, o.a.: Dag van de energie, Toekomstbestendige Huurdersorganisaties, Begroting corporaties, Renovatieprojecten.

De voorzitter bezoekt meerdere bijeenkomsten op provinciaal en landelijk gebied; inmiddels ook “met een andere pet op” sinds hij in maart gekozen is tot bestuurslid van de Nederlandse Woonbond.
5.2 Overleg met Woonstede

In het verslagjaar heeft de Huurdersbond zes maal structureel overleg gehad met

Woonstede, waarvan drie maal een “thema-bijeenkomst”.

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

Activiteitenplannen 2009, aankoop woningen in Bennekom en Wageningen, Jaarverslag 2008, Huurverhoging 2009, kwartaalrapportages, rijksbeleid, Duurzaamheidsprogramma, voortgang herstructurering, Strategische Nota 2010-2014, Begroting 2010, Huurharmonisatiebeleid.

Tijdens de themabijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Gevolgen nieuwe overlegwet, Plan van aanpak Energieconvenant, Hoe sociaal kun je als corporatie nog zijn met de huidige regels?, Huiswaarts na 2 jaar, huurprijzen Uitvindersbuurt als onderdeel van het Sociaal Plan, Meerjarenbegroting 2010-2014, Mutatiebeleid, nieuwe Samenwerkingsovereenkomst.

Het overleg met Woonstede verloopt positief, in een open en prettige sfeer.

Daarnaast zijn er onregelmatig informele gesprekken met diverse functionarissen

van Woonstede om incidentele zaken aan de orde te stellen. Ook daar ondervindt de

Huurdersbond dat men open staat voor het werk van de Huurdersbond en er worden

veelal oplossingen gevonden voor deze zaken. Wel is steeds duidelijker te merken,

dat het financieel problematischer wordt.  1. Overleg met Gemeente Ede

Bestuurlijk Overleg vond in Ede in 2009 twee maal plaats. Jaarlijks, in mei en december, ontmoeten gemeente, woningcorporaties en Huurdersbond elkaar in dit overleg.

Aan de orde komen hier onderwerpen als: herstructurering, bouwplannen, Huiswaarts, Ede Oost, Kernhem B, de nieuwe Overlegwet, samenwerking met particuliere huurdersverenigingen, het energieconvenant.

De monitoring en eventuele bijstelling van de prestatieafspraken is eindelijk aan de orde geweest dit jaar.

De zorg over het achterblijven van de geplande sociale woningbouw wordt gedeeld, maar het voorstel van de Huurdersbond om anti-cyclisch te bouwen wordt niet opgepakt. Ook Publiek Private Samenwerking vindt op korte termijn in Ede niet plaats. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van overleg tussen de Gemeente Ede en partners. De Huurdersbond blijft deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg namens alle huurders in Ede en krijgt de verslagen van de werkgroep Wonen.

De hartekreet van de Huurdersbond: “In verwachtingen kan men niet wonen” vindt gehoor in de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.

5.4 Geschillen Advies Commissie

De huurders zijn vertegenwoordigd in de Geschillen Advies Commissie van de Woningcorporaties in de WERV. De leden in deze commissie zijn de dames Caroline Pol en Hilske Feitsma. In een bijeenkomst op 18 juni 2009 hebben zij verslag uitgebracht aan het bestuur van de Huurdersbond. Er zijn twee commissies, die om en om zitting hebben. De Geschillen Advies Commissie geeft –ook ongevraagd- advies. De adviezen worden in het algemeen wel opgevolgd.

Mevrouw Hilske Feitsma had eerder aangegeven dat zij wil stoppen als er een opvolger voor haar is (zij woont inmiddels in Limburg). Huurdersbond Ede e.o. heeft daarop een kandidaat gezocht en ook gevonden in de persoon van mevrouw Wilna Bron. Deze is daarom op 18 juni ook aanwezig bij het gesprek.

Omdat de Geschillen Advies Commissie onderdeel is van de WERV is contact opgenomen met de huurdersverenigingen in de WERV. Zij ondersteunen de kandidatuur van mevrouw Bron, die per 1 december 2009 benoemd is tot lid van de Geschillen Advies Commissie WERV. Bij een volgende kandidaatstelling kunnen ook de andere verenigingen hun inbreng leveren, is afgesproken. Ook zal in het voorjaar van 2010 een bijeenkomst worden belegd voor de huurdersverenigingen in de WERV; Huurdersbond Ede e.o. zal deze eerste bijeenkomst organiseren.5.5 Raad van Commissarissen

Op voordracht van de Huurdersbond hebben de heren Harry Rijken en Léon Koolen zitting in het college van de Raad van Commissarissen van Woonstede.

Omdat er wat vragen rezen rond de voordracht van een ‘huurderscommissaris’ door Huurdersbond Ede e.o. is de nieuwe commissaris, dhr. Koolen, uitgenodigd om zich tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 mei 2009 voor te stellen.

Op 24 juni 2009 vindt het jaarlijkse gesprek met de ‘huurderscommissarissen’ plaats.

In dit verslagjaar is er ook een bijeenkomst geweest met een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen van Woonstede: op uitnodiging van de Raad hebben wij op 10 november 2009 met elkaar gesproken.


6. Wijkvernieuwing.
 


  1. Veldhuizen A

In 2009 is de bouw van de vier torens aan de voorkant van de Luynhorstflat gestart. De sloop van de Langenhorstflat is uitgesteld tot 2015.

De heer Frans Brüning is de bewonersondersteuner in deze wijk.

Huurdersbond Ede e.o. is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Veldhuizen A en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Tijdens het spreekuur vindt regelmatig overleg plaats met de bewoners.

De Bewonerscommissie Luynhorst wordt van advies voorzien over de onderwerpen overlastvergoeding en risico beperking bemaling grondwater.


6.2 Uitvindersbuurt

In 2009 vindt de woningbouw in de Uitvindersbuurt dan eindelijk volop plaats. Inmiddels zijn er bruikleenwoningen beschikbaar gekomen, omdat de projectduur zo vertraagd is dat tijdelijke verhuur niet meer mogelijk is. Huurdersbond Ede e.o. heeft samen met de bewonerscommissie naar oplossingen gezocht voor de ongewenste effecten. De oplossing is gevonden in het project 3xwin. In goede samenwerking van Woonstede met Welstede, Christelijke Hogeschool Ede, Huurdersbond en bewonerscommissie is dit project tot stand gekomen. Het houdt in dat studenten van de Hogeschool hier gratis kunnen wonen, maar dat zij als tegenprestatie hun best doen de buurt leefbaar te houden. Het project krijgt veel belangstelling, ook van de landelijke pers. De heer Kees v.d. Akker begeleidt dit project.

 1. Scherpenzeel.

Helaas is het dit jaar niet gelukt een bewonerscommissie in Scherpenzeel te starten: er is onvoldoende aanmelding. Wel is een spreekuur gestart voor de ruim 500 huurders in Scherpenzeel, waar enkele vrijwilligers medewerking aan verlenen.

Ook zijn de bewoners van de Lindenlaan, waar een Groot Onderhoud plaats vindt, benaderd ter ondersteuning. Voor twee huurders is een ‘second opinion’ aangevraagd.

Daarnaast volgt Huurdersbond Ede e.o. de komende sanering van grond bij de woningen op het oude terrein van de Gasfabriek.

 1. Sociale plannen.

In 2009 is Huurdersbond Ede e.o. betrokken bij het opstellen van een Sociaal

Plan in een aantal complexen, waar sprake is van sloop en renovatie.

Het gaat hier om deWillem Maris Flat, waar een bestemmingswijziging plaats vindt naar 55+ woningen. Woonstede, Bewonerscommissie Willem Maris en de Huurdersbond beleggen diverse bijeenkomsten om het Sociaal Plan aan de bewoners voor te leggen. Het Sociaal Plan wordt vastgesteld. 93% van de bewoners stemt in met de plannen, die medio 2010 in uitvoering gaan.

Bethanië: het gaat hier om sloop van tien woningen en nieuwbouw.

Mede door de inzet van Huurdersbond Ede e.o. is de sloop van een viertal woningen vervallen. Voor de overige bewoners ligt er een Sociaal Plan.Rozenlaan, waar tien woningen worden gesloopt. Huurdersbond Ede e.o. behartigt de belangen van de huurders en ondersteunt de huurders. Ook hier wordt het Sociaal Plan vastgesteld. Er komen 39 woningen terug voor de Sociale Sector: 24 in de prijsklasse tot € 500,- en 15 in de prijsklasse tot € 600,- huur.
De Sociale Plannen Heetveldlaan en Asakkerweg zijn ook nog actief. Realisatie herhuisvesting Heetveldlaan vindt plaats in 2010. In de realisatie van de plannen aan de Asakkerweg zit bij de gemeente Ede weinig schot. Op twee avonden is het plan voor de herinrichting aan de bewoners gepresenteerd.

 1. Communicatie

Het instellen van deze werkgroep levert resultaat op: de Huurdersbond is inmiddels bekend in de lokale media.

Er verschijnen regelmatig artikelen waarin Huurdersbond Ede e.o. standpunten toelicht en zaken onder de aandacht brengt die verband houden met de belangen van de huurders, in de plaatselijke kranten, maar ook op de sites van o.a. Ede Stad en Buurtlink.

Op de eigen site, www.hb-ede.woonbond.net is veel actuele informatie te vinden.

Er is een mooie nieuwe folder ontworpen en divers reclamemateriaal is besteld

Tijdens een Wijkfeest in Veldhuizen presenteert de Huurdersbond zich in een kraam met informatiemateriaal.
 1. Op koers blijven


Op koers blijven met wijken, buurten en dorpen’ ( Beleidsplan 2009 van Huurdersbond Ede e.o.) is wat ons betreft gehaald, zelfs meer dan dat.

Door de aandacht die Huurdersbond Ede e.o. gevraagd heeft, weten steeds meer bewoners in Ede en omstreken ons te bereiken. Het netwerk in Ede is verstevigd. Het is niet eenvoudig gebleken om buiten Ede leden te bereiken en te werven.

Wel zijn er successen in Ederveen. Een bijeenkomst van Woonstede over Groot Onderhoud in Harskamp wordt door het bestuur bijgewoond. Samenwerking met de Huurdersvereniging Plicht Getrouw wordt gezocht.

De Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling wordt bezocht en incidenteel worden raadsleden of fracties geïnformeerd over de achtergebleven sociale woningbouw.

Landelijk wordt er in bladen van de Nederlandse Woonbond aandacht besteed aan onze vereniging.

Door al deze zaken is de positie van de Huurdersbond nog verder verbeterd en voor menigeen een betrouwbare professionele organisatie gebleken.
 

 • JAARVERSLAG HUURDERSBOND EDE E.O. OVER DE PERIODE

 • Dovnload 58.15 Kb.