Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aan de orde is het afleggen van de regeringsverklaring

Dovnload 107.3 Kb.

Aan de orde is het afleggen van de regeringsverklaringPagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte107.3 Kb.

Dovnload 107.3 Kb.
1   2   3

Arbeidsvoorwaarden" en inkomensbeleid

Met de sociale partners zullen wij in het kader van een verantwoord werkgelegenheids- en inkomensbeleid trachten te komen tot afspraken over een duidelijke matiging in de inkomensontwikkeling. Dit vormt een hoeksteen van het regeerakkoord. Zonder de in het regeerakkoord voorziene ontwikkeling van de loonsom per werknemer, waarin onder meer vervat de invulling van 1% negatieve loonruimte en 0,5% investeringsloon, zal het beoogde werkgelegenheidsprogramma niet uitvoerbaar blijken en kan de noodzakelijke verbetering van onze concurrentiepositie niet worden bereikt.

Om te komen tot een structurele regeling van het investeringsloon wordt op korte termijn advies gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad. Een rechtvaardige lastenverdeling meent het kabinet te kunnen bereiken door het koopkrachtofferte laten oplopen vanaf 1% voorde minima tot 4% voor vier maal modaal. Het kabinet wil aan deze uitgangspunten vasthouden. Mochten de economische omstandigheden echter dwingen tot een keuze tussen werkgelegenheid en inkomen, dan laat het kabinet de werkgelegenheid het zwaarst wegen. Het bereiken van de inkomenspolitieke doelstellingen zal voor zover mogelijk moeten gebeuren met steun van de sociale partners. Het gaat hierbij vooral om maatregelen in de primaire sfeer.

Door een samenstel van maatregelen zal het inkomensoffer van de minima in 1982 tot 1% kunnen worden beperkt. De noodzaak van een op de langere termijn gericht, samenhangender en alle inkomensgroepen omvattend inkomensbeleid wordt steeds klemmender. Daarom zal de Regering hoge prioriteit geven aan de totstandkoming van een raamwet op de inkomensvorming. Het inkomensbeleid voor de vrijeberoepsbeoefenaren zal gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat deze categorie een zelfde inkomensmatiging moet opbrengen als vergelijkbare functionarissen in overheidsdienst. De inkomensontwikkeling van grote groepen in het midden- en kleinbedrijf en in de landbouw is onbevredigend.

Deze tendens wordt versterkt door de onvermijdelijke daling van de koopkracht. De Regering erkent dat zij deze ongunstige inkomensontwikkeling slechts in beperkte mate kan beïnvloeden. Via het structuurbeleid voor midden- en kleinbedrijf en het landbouwbeleid zal zij het mogelijke doen om de teruggang van deze inkomens beperkt te houden en waar mogelijk te verbeteren. De Regering streeft gelijkwaardige behandeling na van werknemers in de collectieve sector ten opzichte van andere werknemers in ons land. Dit betekent dat de Regering uitgaat van een trendvolgend beleid. De overheid heeft hierbinnen als werkgever een eigen verantwoordelijkheid voor de structuur van de arbeidsvoorwaarden.

De verhouding met de particuliere sector moet hierbij in het oog worden gehouden. Een objectieve vergelijking van arbeidsvoorwaarden tussen overheid, non-profitsector en bedrijfsleven moet spoedig plaatsvinden. Voor het komende jaar zullen enkele wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel worden voorgesteld. Tevens acht de Regering een bezinning op de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel noodzakelijk. De Regering zal een overlegstructuur bevorderen waarin overheid en ambtenarenbonden een gelijkwaardiger positie hebben dan nu. In dit verband wordt gestreefd naar het invoeren van een geschillenregeling, zo mogelijk reeds in 1982, en het tot stand komen van een wet op het stakingsrecht voor ambtenaren.

De samenhang tussen inkomensmatiging en werkgelegenheid dient ook in de quartaire sector tot uitdrukking te worden gebracht. Aldus kan de quartaire sector in de komende jaren een bijdrage leveren tot de centrale doelstelling van werkgelegenheidsherstel. Als eerste aanzet hiervoor zal in 1982 een additionele uitbreiding worden gerealiseerd van 5000 tot 6000 deeltijd- en volle banen. De bevordering van de werkgelegenheid kan en mag niet los worden gezien van de voorzieningen die de Regering het meest noodzakelijk acht.

Er zullen verschuivingen tussen de deelsectoren in de quartaire sector noodzakelijk zijn, mede wegens de demografische ontwikkeling. Deze verschuivingen nopen tot een samenhangend personeelsplan voorde kwartaire sector, waarvoor de Minister van Binnenlandse Zaken als coördinerend bewindsman is aangewezen.


Sociale zekerheid

Ook in de sociale zekerheid zullen inkomenspolitieke, emancipatoire en werkgelegenheidsdoelstellingen hun vertaling vinden. Aan deze doelstellingen zullen ook de noodzakelijke ombuigingen worden getoetst. Nagegaan zal worden of voor de zogenaamde echte minima een bijzondere koopkrachtbescherming is uit te werken. De Regering streeft ernaar op korte termijn te komen met voorstellen die het probleem van de zogeheten pensioenbreuk kunnen verlichten. Zij verwacht dat de sociale partners binnenkort hun visie hieromtrent zullen geven. De onvermijdelijke beperking van de groei van de socialezekerheidsuitgaven dwingt tot pijnlijke keuzen, waarbij sociaal gerechtvaardigde uitgangspunten moeten gelden.

Allereerst komen maatregelen in aanmerking die direct of indirect kunnen bijdragen tot een verminderd beroep op de sociale zekerheid. Nominale aanpassingen zijn aanvaardbaarder naarmate het geldende uitkeringsniveau hoger ligt en de inkomenseffecten van de aanpassing over een grotere groep kunnen worden gespreid. Volumemaatregelen en nominale maatregelen zullen waar mogelijk zowel werkgevers als werknemers op hun verantwoordelijkheid voor een vermindering van de uitgaven voor de sociale zekerheid moeten aanspreken. Het kabinet meent de ombuigingen in de sociale zekerheid in 1982 voor het grootste deel te moeten realiseren door een aanpassing van de Ziektewet. Gedacht wordt onder meer aan een tweetal maatregelen. Enerzijds een verplichting voor de werkgever om tijdens de eerste vijf dagen ziekte de uitkering voor eigen rekening te nemen en aldus zijn belang bij het daadwerkelijk terugdringen van het ziekteverzuim te accentueren. Anderzijds het heffen bij werknemers van premies of vereveningsbijdragen die ook voor andere inkomens uit loon of uitkering gelden.
De openbare financiën

Mijnheer de Voorzitter! Onmiddellijk na zijn aantreden zag het nieuwe kabinet zich geplaatst voor de taak de ontwerp-begroting 1982, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het vorige kabinet, te herzien. Deze herziening is een zware opgave gebleken. Om te voorkomen dat de collectieve lasten voor het bedrijfsleven nog zwaarder zouden worden, waren pijnlijke ingrepen op onderdelen van de begroting onvermijdelijk. De Regering is van oordeel dat, in het belang van een evenwichtige ontwikkeling van de Nederlandse economie, de omvang van het financieringstekort van de overheid binnen enkele jaren moet worden teruggebracht tot het structureel aanvaardbare niveau. In het kader hiervan is besloten, dat het feitelijk financieringstekort op kasbasis in 1982 niet zal mogen uitstijgen boven 6,5% van het netto nationaal inkomen, ervan uitgaande dat het in 1981 niet hoger zal uitvallen dan 7,5 a 8%.

Een substantiële vermindering van het financieringstekort zal kunnen leiden tot een verlaging van het zeer hoge renteniveau. Renteverlaging is weereen noodzakelijke voorwaarde voor herstel van investeringen in de particuliere sector en daarmee voor herstel van werkgelegenheid en voor een verbetering van de vooruitzichten opgroei. Door vermindering van het tekort en verlaging van de rente kan ook een halt worden toegeroepen aan de onrustbarend snelle stijging van de rentelasten waarmee de collectieve sector thans wordt geconfronteerd. Op het ogenblik groeit de overheidsschuld met 65 a 70 min. gulden per dag. De rentelasten van de overheidsschuld belopen f 3500 per werkende Nederlander per jaar en ze nemen met f 600 per werkende per jaar toe. Een bijzondere bedreiging voor het financieringstekort in 1982 vormde de sterk tegenvallende aardgasafzet.

Niet alleen een omvangrijke volumetegenvaller maar ook de relevante stookolieprijzen, evenals de dollarkoers, kunnen er samen toe leiden dat de overheid in 1982 uit dien hoofde enige miljarden guldens minder ontvangt dan aanvankelijk was geraamd. Om dit risico te beperken, wordt getracht in 1982 4 mld. m3 gas extra af te zetten ter onder vuring van elektriciteitscentrales. De meeropbrengst die deze hoeveelheid gas in 1983 ten opzichte van 1982 door overloop levert, zal voor afdekking van die tegenvaller gereserveerd blijven. Voor een duurzaam herstel van de werkgelegenheid is naast het ontvouwde economische programma en de vermindering van het financieringstekort van belang dat de collectieve lastendruk niet stijgt. Wij willen dus de collectieve lastendruk (exclusief de niet-belastingmiddelen uit de binnenlandse aardgasafzet, de baten uit fraudebestrijding en de hogere betaling voor diensten verricht door de overheid) in 1982 op het niveau van 1981 stabiliseren. Als dekkingsmaatregel voor de begroting 1982 heeft het kabinet, in afwijking van de Miljoenennota, besloten tot enige belastingsverhogingen binnen de grenzen van de in het regeerakkoord opgenomen norm van stabilisatie van de collectieve lastendruk. Met deze verhogingen die de loon- en inkomstenbelasting en de accijnzen op bier, alcoholvrije dranken en suiker betreffen, is voor 1982 op begrotingsbasis een bedrag gemoeid van f 700 min. De wetsontwerpen zullen u dezer dagen bereiken. Tegelijkertijd is besloten de premies van enkele sociale verzekeringen met f 500 min. minder te laten stijgen.

In het kader van de financiering in 1982 van het werkgelegenheidsbeleid en vooruitlopend op de introductie in het bedrijfsleven van investeringsloon, zal de Regering voor dat jaar een eenmalige belastingmaatregel voorstellen met een opbrengst van f 500 min. Deze maatregel wordt getroffen ervan uitgaande dat in 1982 een loonmatiging overeenkomstig het regeerakkoord wordt gerealiseerd. Mocht die matiging geheel of ten dele achterwege blijven, dan zal de Regering haar beleid moeten aanpassen aan de situatie die dan ontstaat. Gelet op het bijzondere en tijdelijke karakter van deze maatregel achten wij het verantwoord de heffing te houden buiten de toetsing aan de aanvaardbare norm van stabilisatie van collectieve lasten.

Het bijzondere karakter brengt voorts mee dat het vervallen van de maatregel in 1983 niet als een voor de stabilisatienorm relevante lastenverlichting zal worden beschouwd. Ook zal bij het inhoud geven aan het inkomensbeleid voor 1983 worden uitgegaan van de belastingwetgeving die in 1982 van kracht zou zijn geweest indien de tijdelijke maatregel achterwege ware gebleven. Een samenvattend overzicht van alle aanpassingen ten opzichte van het beeld uit de Miljoenennota heeft u inmiddels bereikt. Zo spoedig als mogelijk zullen de wijzigingsvoorstellen door middel van nota's van wijziging of via suppletoire begrotingen aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. De Regering wil hoge prioriteit toekennen aan maatregelen die het ontduiken van belastingen en het gebruik maken van mazen in de fiscale wetgeving kunnen tegengaan. Zij heeft daarbij het oog niet alleen op een versterking van het controleapparaat, maar ook op voorstellen tot wijziging van de fiscale wetgeving ter voorkoming van oneigenlijk gebruik.

Ten aanzien van de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente zal worden voorgesteld een beperking aan te brengen voor schulden van meer dan f 375.000, te indexeren op basis van 1980, aangegaan voorde verwerving van de woning die de belastingplichtige tot hoofdverblijf dient. Een wetsontwerp om de tijdelijke zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting voor 1982 te bestendigen is reeds bij de Kamer ingediend. De wenselijkheid van en de behoefte aan een

permanente zelfstandigenaftrek zullen worden bezien tegen de achtergrond van het totaal van maatregelen dat voor zelfstandigen zal gelden. Er wordt naar gestreefd de studie ter zake medio 1982 af te ronden.,

Het ligt in het voornemen de spoedige indiening te bevorderen van een wetsontwerp ter goedkeuring van de overeenkomst tussen de Staat en de kerkgenootschappen ter beëindiging van de bestaande financiële verhouding. De Regering zal streven naar het op zo kort mogelijke termijn tot stand komen van een volwaardige Postbank op basis van het al enige tijd aanhangige ontwerp. Inmiddels zullen maatregelen worden voorbereid om de positie van de gelddiensten op korte termijn te versterken door een verruiming van het dienstenpakket. Voor wat betreft het begrotingsbeleid in meer algemene zin zal de Regering streven naar een zo snelle sanering van de overheidsfinanciën, dat spoedig weer een op trendmatige uitgangspunten gebaseerde voorbereiding van de begroting en een begrotingsuitvoering overeenkomstig de regels van het stringente begrotingsbeleid, mogelijk zullen zijn. De door het vorige kabinet in gang gezette heroverwegingsprocedure zal worden voortgezet.

Op korte termijn zal het kabinet een nota uitbrengen over aanpassingen van die heroverwegingsprocedure en over de selectie van onderwerpen. De resultaten van de eerste ronde heroverwegingen hebben hier en daar reeds geleid tot beleidsaanpassingen voor 1982. Nadere beslissingen over de beschikbare resultaten van de verrichte heroverweging zal het kabinet nemen bij de uitwerking van het financieel-economisch beleid voor de middellange termijn die spoedig ter hand zal worden genomen. Ook de lagere overheden, de gemeenten en de provincies, ondervinden de weerslag van de verslechterde financieel-economische toestand van ons land. Ook daar staat men voor ingrijpende beleidsaanpassingen. Bij de verdeling van de toekomstige ombuigingspijn tussen de verschillende overheden zal de redelijkheid in acht worden genomen. Wij streven er ernstig naar de verstrekking van middelen aan de lagere overheden zo veel mogelijk door algemene uitkeringen te laten geschieden.


Ruimelijke ordening, verkeer, waterstaat en milieuhygiëne

Het is belangrijk dat de wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening binnen afzienbare tijd kan worden afgerond. Het kabinet hecht waarde aan de Nota over de landelijke gebieden die door de Tweede Kamer in behandeling is genomen, alsook aan de realisering van de beleidsvoornemens, neergelegd in de drie 'groene' structuurschema's landinrichting, openluchtrecreatie en natuur- en landschapsbehoud. Een en ander moet uiteraard kunnen binnen de beperkte financiële mogelijkheden, maar dat geldt voor alle onderwerpen die ter sprake komen. Hierover -alsook over het structuurschema militaire oefenterreinen en het structuurschema buisleidingen zal binnenkort bestuurlijk overleg volgens de procedure van de planologische kernbeslissing worden gevoerd. Het kabinet zal de snelle totstandkoming van de Landinrichtingswet bevorderen. Voorts wordt met spoed een Beheerswet voorbereid die een agrarische bedrijfsvoering mogelijk zal maken die mede is gericht op het behoud van natuur- en landschap.

Het kabinet beoogt voorts een geleidelijke uitbreiding van het aantal Nationale Parken. Bijzondere aandacht verdienen ook het natuurbehoud en de recreatievoorzieningen' in het bijzonder die nabij stedelijke agglomeraties. Zo spoedig mogelijk wordt een ontwerp voor een Waddenzeewet ingediend.

Ook het verkeers- en vervoersbeleid zal zijn gericht op het beschermen van het leefmilieu en tevens op het besparen van energie en het verhogen van veiligheid. Het gebruik van het openbaar vervoer zullen wij blijven stimuleren. In een nota aan de Kamer zal het kabinet uiteenzetten welk samenhangend beleid het wil voeren ten aanzien van het goederenvervoer over de weg, over de binnenwateren en per rail. Over de positie van het goederenvervoer door de NS is spoedig overleg met de Kamer gewenst. In een op te stellen nationaal plan voor de verkeersveiligheid zal het kabinet aangeven op welke wijze een verdere bestrijding van de nog steeds onaanvaardbaar hoge verkeersonveiligheid wordt aangepakt.

Het binnenkort in te dienen wetsontwerp vervoer gevaarlijke stoffen zal mede de verkeersveiligheid bevorderen. Het wegenverkeersfonds zal met ingang van 1 januari 1983 worden opgeheven. Het kabinet wil de harmonisatie van het Noordzeebeleid bevorderen. In het begin van 1982 zal een nota hierover aan de Kamer worden aangeboden. Met het oog op de herstructurering en de modernisering van de Nederlandse koopvaardijvloot blijft de investeringspremieregeling zeescheepvaart voorshands gehandhaafd. Binnenkort zal een wetsontwerp op de waterhuishouding aan de Kamer worden aangeboden. Een Waterschapswet is in voorbereiding.

Het kabinet is niet overtuigd van de wenselijkheid van inpoldering van de Markerwaard. Een beslissing hierover zal echter pas worden genomen na afsluiting van de procedure van de planologische kernbeslissing. Het is dringend noodzakelijk, dat de zich voortslepende besprekingen over de vermindering van de zoutlast van de Rijn op de komende ministersconferentie der Rijnoeverstaten eindelijk tot een goed einde worden gebracht. Daarom wil ik u, mijnheer de Voorzitter, mijn dankbaarheid betuigen, dat u mijn collega van Verkeer en Waterstaat hebt toegestaan morgen niet hier maar ter Rijnoeverconferentie zijn officium te vervullen.

Bij de bescherming van het milieu doet zich de noodzaak van preventie in klemmende mate voor. De vele aan het licht getreden gevallen van bodemverontreiniging illustreren dit zeer pijnlijk. Voor de helaas dringende sanering van de bodem zal voor 1982 een extra bedrag van 150 min. beschikbaar worden gesteld. Op het gebied van de luchtverontreiniging zal het bereiken en handhaven van een aanvaardbaar niveau bijzondere inspanning vragen. Het ligt in de bedoeling het eerste S02-bestrij-dingsprogramma thans spoedig aan de Kamer te zenden. Zorgvuldige aandacht zal moeten worden besteed aan het meewegen van de milieu-effecten bij het gebruik van kolen. Op korte termijn zal worden bezien hoe de capaciteit tot verwerking van chemisch afval kan worden vergroot. Verder moet de afvalstroom worden beperkt. Het innovatiebeleid zal zich mede richten op de verwerking van huishoudelijk en chemisch afval. Het bevorderen van een goed leefmilieu kan tevens, door de ontwikkeling van technieken en produkten die niet vervuilen en die energie en grondstoffen besparen, ten goede komen aan de werkgelegenheid en aan de innovatie van onze industrie. De eerste bouwsteen voor een milieuproduktieplan wordt gevormd door een rapportage over 'milieu en technologie in Nederland' die de Kamer begin 1982 zal bereiken. In het belang van de werkgelegenheid is tevens de saneringsregeling milieuhinderlijke bedrijven, die samen met de gewijzigde Hinderwet on-langs in werking is getreden.

De Regering hecht grote betekenis aan een voortvarende uitvoering van het in het regeerakkoord voorziene project voor de opstelling van een plan tot integratie van het milieubeleid. Wij zullen trachten dat plan voor het einde van het volgende kalenderjaar aan de Kamer toe te zenden.


Volksgezondheid

De Regering streeft naar een spoedige afhandeling van het ontwerp van de Wet voorzieningen gezondheidszorg in de Eerste Kamer. Dan zal naast de planning van intramurale voorzieningen meer nadruk gelegd kunnen worden op de versterking van de extramurale zorg - waaronder begrepen de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de basisgezondheidszorg -, op de positie van de gebruiker alsmede op de decentralisatie.

Mede in verband met een mogelijke integratie van de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten zal allereerst naar een vereenvoudiging van het stelsel van de ziektenkostenverzekeringen worden gestreefd. Zulks is met name noodzakelijk om tegemoet te komen aan de problemen bij de vrijwillige verzekering, de bejaardenverzekering en de particuliere ziektenkostenverzekeringen. Daarnaast zullen maatregelen worden getroffen om de groei in de sector volksgezondheid te beperken. Aan preventie en gezondheidsbescherming wordt door de Regering hoge prioriteit gegeven, met name als het gaat om hart- en vaatziekten en kwaadaardige ziekten.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan een centraal systeem van kankerregistratie alsmede aan een samenstel van maatregelen tegen het roken, waaromtrent een wetsontwerp in deze kabinetsperiode bij de Staten-Generaal zal worden ingediend. Verder zal in de loop van 1982 een nota betreffende de relaties tussen voeding, gezondheid en ziekte aan de Kamer worden aangeboden. De drugsproblematiek met name in de grote steden zal bijzondere aandacht krijgen, als ook de beperking van het alcoholgebruik door middel van een algehele herziening van de Drank- en horecawet. Welzijn Als een der belangrijkste opdrachten ziet het kabinet de zorg voor het welzijn van de burger, in het bijzonder dat van de meest kwetsbare groepen in ons land. Jongeren - in de grote steden is ongeveer 25% van hen werkloos - gehandicapten, culturele minderheden, bejaarden, de door werkloosheid getroffenen, zij behoren volwaardig aan onze samenleving te kunnen deelnemen. Niet alles kan echter tegelijk.

De economische situatie dwingt het kabinet prioriteiten te stellen om zonder anderen tekort te doen juist in achterstandssituaties de dienstverlening en de voorzieningen op maatschappelijk en sociaal-cultureel terrein zoveel mogelijk in stand te houden. Bij de vorming van het welzijnsbeleid moet, zoals de Kamer dit bij de behandeling van de ontwerp-Kaderwet specifiek welzijn als uitgangspunt heeft onderschreven, het eigen initiatief van de burgers worden gewaarborgd en bevorderd. Het vrijwilligerswerk is zo'n vorm van eigen initiatief. Velen ervaren vrijwilligerswerk als een dienst aan de samenleving, veelal gevoed vanuit een levensovertuiging. Wij streven ernaar om het wetsontwerp tot invoering van de Kaderwet in 1984 in te dienen. De harmonisatie van welzijnswetgeving zal zich daarbij ten minste uitstrekken tot de wettelijke regelingen, genoemd in de nadere memorie van antwoord. In het kader van de bestuurlijke experimenten Kaderwet specifiek welzijn wordt binnenkort een besluit proefgemeenten genomen, om te komen tot een zo breed mogelijke doeluitkering in plaats van de bestaande subsidie en rijksbijdrageregelingen.

De conclusies van het regeerakkoord inzake wetgeving voor de democratisering van bestuur en beheer van gesubsidieerde instellingen zullen in een of meer wetsontwerpen worden uitgewerkt. Ook in het welzijnsbeleid houdt de emancipatie van de vrouw bijzondere aandacht. Voorzieningen in het welzijnswerk, die van bijzondere betekenis kunnen zijn voor de positie van de vrouw, zoals opvang van kinderen, zullen zoveel mogelijk voorrang krijgen. De kwaliteit en de pluriformiteit van de Nederlandse cultuur dient te worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt.

Cultuurbeleid is geen luxe, pluriformiteit van het culturele aanbod is wezenlijk. Het culturele erfgoed mag niet verloren gaan maar het beleid mag zich niet beperken tot het louter behouden van overgeleverde cultuurwaarden. De Regering streeft zoveel mogelijk naar handhaving van de vaste prijs van het boek. Zij hoopt dat de Europese Commissie voldoende oog heeft voor de culturele belangen ook binnen het gehele Nederlandse taalgebied, en verklaart zich bereid te doen wat in haar vermogen ligt om aan een oplossing mee te werken.
Minderheden

Met spoed zal worden gewerkt aan de definitieve nota minderhedenbeleid. De commentaren van minderhedenorganisaties en lagere overheden op de reeds uitgebrachte ontwerpnota minderhedenbeleid zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Het kabinet hecht er veel waarde aan dat leden van minderheidsgroepen op volwaardige wijze deelnemen aan het maatschappelijk verkeer hier te lande. Inspraak op landelijk niveau op het minderhedenbeleid is van essentieel belang, evenals de mogelijkheid om plaatselijk aan de beleidsvorming deel te nemen. Het wetsontwerp dat die inspraak op landelijk niveau nader zal regelen zal zo mogelijk in 1982 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Bij de verdere uitwerking van deze wetgeving zal de Regering voorrang geven aan de totstandkoming van de formele basis van een Moluks inspraakorgaan.


Mediabeleid

Het mediabeleid is gericht op handhaving en versterking van de pluriformiteit zowel van het omroepbestel, als van de pers. Voor het functioneren van onze democratie is informatie landelijk, regionaal en lokaal wezenlijk. Gezien deze betekenis is het versterken van het niet-commerciële karakter van het omroepsysteem van groot belang. Wij zullen dan ook alle noodzakelijke maatregelen nemen ter handhaving van de grondbeginselen van ons omroepsysteem. Om te voorkomen dat bedrijven vanuit het buitenland -al dan niet via de satelliet -voor Nederland bestemde commerciële programma's gaan uitzenden, zullen de Kamer voorstellen worden gedaan om de doorgifte van buitenlandse omroepprogramma's via kabelnetten te brengen onder de werkingssfeer van de Omroepwet. Binnen de financiële mogelijkheden die er in de naaste toekomst zullen zijn, zal worden gestreefd naar uitbreiding van zendtijd voor de landelijke omroep. Nagegaan zal worden hoe de beletselen voor de lokale omroep kunnen worden weggeruimd en welke financieringswijze hiervoor het meest in aanmerking komt. De Regering zal op korte termijn nagaan hoe het opsporings -en vervolgingsbeleid ten aanzien van zogenaamde etherpiraten kan worden verscherpt.

1   2   3

  • Sociale zekerheid
  • De openbare financiën
  • Ruimelijke ordening, verkeer, waterstaat en milieuhygiëne
  • Volksgezondheid
  • Minderheden
  • Mediabeleid

  • Dovnload 107.3 Kb.