Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aan de ouders / verzorgers van alle kinderen van obs Apollo

Dovnload 45.27 Kb.

Aan de ouders / verzorgers van alle kinderen van obs ApolloDatum12.03.2017
Grootte45.27 Kb.

Dovnload 45.27 Kb.


autoshape 623autoshape 624


2016-2017
BIJLAGE

Aan de ouders / verzorgers van alle kinderen van obs Apollo,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage.

In de bijlage vindt u de volgende onderwerpen: • Namen van teamleden en groepsverdeling

 • Samenstelling van MR en OR

 • Informatie over schooltijden / gymtijden

 • Informatie over vakanties

 • Overblijf

 • Schoolverzuim

 • Bereikbaarheid van ouders

 • Ouderbijdragen gespecificeerd

 • De pauze hap

 • Belangrijke adressen

Met vriendelijke groet,


Nicolet ten Kate

Directeur obs Apollo

Hoogeveen
Het schoolteam
Nicolet ten Kate ( directeur)

Lammie Oost-van Westen ( intern begeleider / klachtencommissie)

Frederiek Kragt ( leerkracht groep 1/2A)

Simone Stuiver ( leerkracht groep 1/2A)

Rochelle Kirindongo ( leerkracht 1/2B)

Geertje Oelen ( leerkracht groep 1/2B)

Lisanne Engelsman ( groep 3)

Laura van der Voort ( leerkracht groep 3, 4 en 5)

Rowena Brouwer ( leerkracht schakelklas)

Eline Kingma ( leerkracht schakelklas)

Annelies Kerkhoven ( leerkracht groep 4)

Joke Kroesen ( leerkracht groep 5)

Anneke Groen ( leerkracht groep 6)

Trudy Leijssenaar ( leerkracht groep 6)

Joyce Jansen ( leerkracht groep 7 + 1 dag groep 8)

Hilda Bralten ( leerkracht groep 7)

Monique Tibben ( leerkracht groep 8)

Marieke Voorham ( ondersteuning schakelklas)

Aranka Horlings ( ondersteuning arrangementen)

Dick Zwiers ( vakleerkracht gym)

Henk Pinxterhuis ( ICT)
Medezeggenschapsraad (MR)
Op basis van de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs heeft onze school een Medezeggenschapsraad. In deze MR zit een vastgesteld aantal leden, op onze school zijn dat 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur van de Apollo kan als adviserend lid op de vergaderingen aanwezig zijn, maar heeft geen stemrecht. De 4 MR - leden worden voor een periode van 2 jaar gekozen. Ieder lid kan zich daarna herkiesbaar stellen.
De leden van de MR zijn:
Namens de ouders: Namens het team:

Jaap van der Ley Joyce Jansen

Vacant Rochelle Kirindongo
Ouderraad (OR)
De Ouderraad heeft als doel zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. De belangen van de ouders te behartigen bij de MR, bij de schooldirectie en zo nodig bij het bevoegd gezag. Zij organiseert diverse activiteiten voor de kinderen en de school. Tevens helpt ze mee de openheid van de school voor ouders of verzorgers te bevorderen en ouderhulp te stimuleren. Voor deze werkzaamheden kan de OR uw hulp goed gebruiken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van de leden van de OR.
De leden van de OR zijn:
Namens de ouders: Namens het team:

Marleen Wobben Geertje Oelen

Agnes van Dalsem Annelies Kerkhoven

Saskia Koops Lammie Oost

Latife Ocak

Miranda Koops

Nathalie Drenth

Hatice CoskunBegin- en eindtijden van school
Groep 1 Maandag t/m vrijdag Ochtend 08.30 - 12.00

Woensdag Ochtend 08.30 - 12.15

Maandag en dinsdag Middag 13.00 - 15.00

Woensdag t/m vrijdag Middag VRIJ

Groep 2 Maandag t/m vrijdag Ochtend 08.30 - 12.00

Woensdag Ochtend 08.30 - 12.15

Maandag, dinsdag, donderdag Middag 13.00 - 15.00

Woensdag en vrijdag Middag VRIJ

Groep 3 en 4 Maandag t/m vrijdag Ochtend 08.30 - 12.00

Woensdag Ochtend 08.30 - 12.15

Maandag t/m donderdag Middag 13.00 - 15.00

Woensdag en vrijdag Middag VRIJ

Groep 5 t/m 8 Maandag t/m vrijdag Ochtend 08.30 - 12.00

Woensdag Ochtend 08.30 - 12.15

Maandag t/m vrijdag Middag 13.00 - 15.00

Woensdag Middag VRIJ


Pauze: Groep 1/2 Volgens eigen planning

Groep 3,4 en schakel 10.15 - 10.30

Groep 5 en 6 10.30 - 10.45

Groep 7 en 8 10.45 - 11.00


De kinderen uit groep 1 t/m 8 kunnen vanaf 08.20 en 12. 50 met hun ouders naar binnen, in de groepen 1/2 kunt u met uw kind een spelletje doen of een boekje lezen. De groepen beginnen om 08.30 uur met de les.


Ingang: Groep 1 t/m 8 Patio Apollo.

Gymtijden
Gymrooster:
Maandagmiddag: Donderdagmiddag:

13.00 uur groep 6 13.00 uur groep 4

13.40 uur groep 5 13.40 uur groep 3 + schakel

14.20 uur groep 8 14.00 uur groep 7

Dinsdag: (Deze lessen geeft meester Dick)

8.30 uur groep 8

9.10 uur groep 7

9.50 uur groep 6

10.40 uur groep 5

11.20 uur groep 4

13.00 uur groep 3 + schakel
Vakanties 2016-2017

Herfstvakantie 17 – 21 oktober 2016

Kerstvakantie 26 december 2016 – 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 – 24 februari 2017

Goede vrijdag en Pasen 14 + 17 april 2017

Meivakantie 24 april – 28 april 2017

Bevrijdingsdag 5 mei 2017

Hemelvaart 25 + 26 mei 2017

Pinksteren 5 + 6 juni 2017

Zomervakantie 24 juli – 1 september 2017
Overblijven TSO
Op onze school bestaat de mogelijkheid om over te blijven. Er zijn vaste overblijfmoeders. De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. Ons overblijflokaal is in het MFC. De kosten voor het overblijven zijn € 1,50 per kind per keer.

U kunt hiervoor ook een strippen kaart kopen, deze kost € 15,00 en geeft recht op 10 keer overblijven en € 40,00 voor 30 keer overblijven.

Coördinatie namens team: Joyce Kats

Schoolverzuim
Bij ziekte graag afmelden voor 08.30 uur en 's middags voor 13.00 uur, door:
- Dit zelf te komen zeggen.

- Het telefonisch te doen op nummer. Tel: 0528-262616

- Een briefje mee te geven aan een ander kind.
Bij bezoek aan arts of tandarts altijd de leerkracht inlichten !
Bij afwezigheid van een leerling, zonder ziekmelding wordt contact opgenomen met de ouders of verzorgers.
Verlof voor huwelijken, jubilea, overlijden e.d. dient u altijd schriftelijk aan te vragen bij de locatie-directeur. Er wordt geen toestemming gegeven voor het verlengen van een vakantie of weekend. Vanaf 5 jaar zijn de leerlingen leerplichtig. Dit betekent dat u de plicht heeft uw kind naar school te sturen. Ook ouders of verzorgers van 4-jarigen willen we verzoeken zoveel mogelijk rekening te houden met het vakantierooster. Voor meer informatie is er een folder op school aanwezig. In geval van schorsing of verwijdering van leerlingen wordt de daarvoor geldende wettelijke regeling toegepast.
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de locatie-directeur, kunt u contact op nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen te bereiken op nummer. Tel: 0528-291416

Bereikbaarheid van ouders of verzorgers
Uw kind kan onder schooltijd ziek worden of een ongelukje krijgen. Wanneer u regelmatig afwezig bent, is een opvangadres belangrijk. Geeft u het telefoonnummer daarvan even door aan de groepsleerkracht. Wanneer u een nieuw telefoonnummer heeft, graag even doorgeven aan de leerkracht.

Wij werken ook veel met email, wanneer de leerkracht iets wil doorgeven gebeurt dat ook veel per mail! Dus wanneer u uw emailadres verandert, graag even doorgeven. Wij kunnen ons voorstellen dat u het niet op prijs stelt en dat u informatie handmatig wilt ontvangen. Dit is mogelijk, wanneer u het even aangeeft bij de leerkracht van uw kind.Ouderbijdrage
Ieder najaar wordt de ouderbijdrage vastgesteld op de jaarvergadering. U wordt voor deze vergadering uitgenodigd. De bijdrage is € 15,00 per kind. Na deze vergadering krijgt u een acceptgiro toegestuurd. Het is ook mogelijk de OR te machtigen de bijdrage jaarlijks van uw rekening af te laten schrijven. In overleg is het mogelijk dat u in termijnen betaalt. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigd:
- Feesten (Sinterklaas, Kerst en Pasen) - Afscheid groep 8

- Schoolverzekering - Sportactiviteiten

- Verzekeringen - Diverse andere kosten
Voor zover de ouderbijdrage niet toereikend is, worden de kosten voor bovenstaande activiteiten gedekt met speciale acties, zoals een plantenactie en het inzamelen van oud papier.
Voor schoolreis of schoolkamp wordt een extra bijdrage gevraagd.

Hiervoor zijn de bedragen:

15 euro Groep 1/2

22,50 euro Groep 3-7

45 euro Groep 8

Wanneer u vragen heeft over de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage, kunt u terecht bij de directie.De pauzehap
Onder fruithap verstaan we fruit, brood en drinken, dat in de pauze kan worden genuttigd. Het moet voor de les in een daarvoor bestemd krat worden gelegd.

Adressenlijst


 • Obs Apollo

Grote Beer 36

7904 LW Hoogeveen

0528-262616

obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl

www.apollo.interacts.nl

 • Algemeen directeur Stichting BIJEEN, bezoekadres en post adres:

Zweers Wijnholds Stichting Bijeen

Postadres: Postbus 2113 7900 BC Hoogeveen

Bezoekadres: De Elbe 2-b 7908 HB Hoogeveen

Telefoon: 0528-234599

Email: info@bijeen-hoogeveen.nl

 • CJG Hoogeveen

info@cjghoogeveen.nl

www.cjghoogeveen.nl

Tel: 0528-233049

 • Stichting welzijnswerk

SMW: Ines Bouwhuis
’t Haagje 119

7902 LE  HoogeveenTel: 0528-278855


 • Onderwijs inspectie, vragen over het onderwijs

Tel: 0800-8051


 • Medezeggenschapsraad (MR)
 • Begin- en eindtijden van school
 • Vakanties 2016-2017
 • Schoolverzuim Bij ziekte graag afmelden voor 08.30 uur en s middags voor 13.00 uur, door
 • Bereikbaarheid van ouders of verzorgers
 • A dressenlijst Obs Apollo
 • Algemeen directeur Stichting BIJEEN, bezoekadres en post adres
 • Onderwijs inspectie, vragen over het onderwijs

 • Dovnload 45.27 Kb.