Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Dovnload 147.25 Kb.

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte147.25 Kb.

Dovnload 147.25 Kb.
1   2   3

Antwoord

De g.a. de heer Van Geel heeft correct in de miljoenennota geconstateerd dat de taakstelling voor administratieve lasten nog moet worden verdeeld onder de ministeries. De Tweede Kamer is daarover ook geïnformeerd in de voorjaarsrapportage van de staatssecretarissen van Financiën en EZ.

De reden dat die taakstellingen nog niet zijn vastgesteld, is dat dit kabinet zichzelf een ambitieuze doelstelling heeft opgelegd om bovenop de vermindering administratieve lastendruk die vorige kabinetten al wisten te realiseren, opnieuw de administratieve lasten met 25% te verminderen.

Bovendien heeft het kabinet de kritiek ter harte genomen dat de gerealiseerde lastenvermindering, niet altijd als zodanig werd ervaren. Derhalve heeft het kabinet gezocht naar een verbeterde methodiek die beter aansluit bij de gevoelswaarde. Op basis daarvan zijn nieuwe nulmetingen uitgevoerd.

Die nulmetingen zijn - zoals eerder ook gemeld - na een Europese aanbesteding dit voorjaar uitgevoerd, en het kabinet bereidt nu op basis van deze uitkomsten een uitwerking van de departementale plannen van aanpak voor. Dat gebeurde ook in het vorig kabinet op deze wijze. De weerslag hiervan zal terechtkomen in de najaarsrapportage, die in november naar uw Kamer zal worden gestuurd.

Intussen werkt het kabinet aan het bereiken van de vastgestelde doelstellingen. Met Prinsjesdag heeft het kabinet ook een aantal maatregelen gepresenteerd die echt verschil maken. De heer Van Geel noemde zelf de eerstedagmelding. Het kabinet zal de verplichte eerstedagmelding afschaffen. Het kabinet zorgt ervoor dat een groot aantal kleine bedrijven minder vaak BTW-aangifte hoeven te doen. De Verklaring Arbeidsrelatie zal na drie jaar, zonder wijziging in de situatie, automatisch worden verlengd en zal digitaal kunnen worden aangevraagd. Bovendien streeft het kabinet naar een aanzienlijke vereenvoudiging van de loonaangifte (loonsomheffing). Dit alles zijn zeer merkbare vereenvoudigingen.

In november ontvangt de Tweede Kamer de volledige plannen van aanpak van het kabinet, inclusief de verdere toedeling van de departementale taakstellingen.

Vraag van de g.a. Rutte (VVD)

Wat is de reactie van het kabinet op het voorstel van de VVD om voor grote sportevenementen die bijdragen aan het aanzien van Nederland in de wereld een garantiefonds in te stellen?


Antwoord

Op dit moment bestaat er een regeling die voorziet in een financiële bijdrage in de feitelijke organisatiekosten van een groot sportevenement. Dit sluit aan bij het beleid om meer topsportevenementen in ons land te kunnen organiseren. Door NOC*NSF is de wens geuit om een garantiefonds in het leven te roepen voor grote sportevenementen. Ten aanzien van garanties geldt evenwel een “nee, tenzij”-beleid. Garanties mogen alleen worden verstrekt als er (zware) maatschappelijke risico’s zijn die een private partij niet wil of kan dragen en de overheid er vanuit algemeen belang waarde aan hecht dat deze risico’s worden afgedekt. Aangezien de organisatie van meer topsportevenementen wel van belang is om van Nederland een beter sportland te maken, is het kabinet bereid om met de sportsector van gedachten te wisselen over de vraag op welke wijze daaraan een bijdrage geleverd zou kunnen worden.Vraag van de g.a. Rutte (VVD)

Kan het kabinet ervoor zorgen dat fraude-aangiftes elektronisch kunnen worden gekoppeld en landelijk informatie kan worden uitgewisseld?


Antwoord

Het kabinet is bekend met het probleem. Het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen opsporings- en rechtshandhavingsdiensten is om deze reden één van de prioriteiten in het onlangs gestarte Versterkingsprogramma financieel-economische criminaliteit, waarover de Kamer bij brief van 13 december 2007 (TK 2007–2008, 29 911, nr. 10) is geïnformeerd. Dit programma moet er de komende jaren voor zorgen dat er niet alleen meer fraudezaken worden opgepakt, maar dat politie en Openbaar Ministerie ook meer gebruik maken van financiële sporen in opsporingsonderzoeken.


Wat inmiddels in toenemende mate vrucht gaat afwerpen is de in 2006 ingevoerde zoekmachine Blue View. Dit zoeksysteem ontsluit een veelheid van politiesystemen en kan met behulp van een slimme zoekfaciliteit zaken van uiteenlopende aard bij elkaar brengen. Eind 2007 werd BlueView verder uitgebreid. Sinds die tijd zijn ook alle landelijke opsporingssystemen met BlueView te bevragen.

Vraag van de g.a. Rutte (VVD)

De heer Rutte roept op haast te maken met het snelrecht en het lik-op-stuk beleid.


Antwoord

De minister van Justitie zal u vóór de behandeling van de Justitiebegroting per brief over de voornemens omtrent het snelrecht informeren. 

De afgelopen tijd is overleg gevoerd met de Raad voor de rechtspraak, het College van procureurs-generaal en de Nederlandse Orde van Advocaten over de mogelijkheid en wenselijkheid van (super)snelrechtzittingen. 

In de brief van de minister van Justitie zullen ook de ervaringen met de huidige pilots, de zorgvuldigheid van de procedure, en de categorie delicten waarvoor het invoeren van snelrecht mogelijk en wenselijk is, uitdrukkelijk aan de orde komen.

Het Kabinet acht een snelle reactie op strafbaar gedrag van groot belang.

Vraag van de g.a. Rutte (VVD)

Is het kabinet bereid met een wet te komen die taakstraffen bij harde en hardnekkige criminelen uitsluit?


Antwoord

Het kabinet is van mening dat in geval van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven de taakstraf in beginsel uitgesloten moet worden. Ook kinderpornografiezaken worden hiertoe gerekend. De Minister van Justitie heeft hiertoe een aantal maatregelen genomen:


Het College van Procureurs-Generaal zal de Aanwijzing taakstraffen aanscherpen, zodat er geen misvattingen kunnen zijn in welke gevallen taakstraffen wel en in welke gevallen taakstraffen niet mogen worden gevorderd.
Het College van Procureurs-Generaal heeft de Officieren van Justitie er bovendien op gewezen dat strikt de hand dient te worden gehouden aan de regelgeving voor taakstraffen.
De Minister van Justitie onderzoekt hoe het de uitvoering van de taakstraf verbeterd kan worden. Aan de ene kant is er oog voor de vergelding; aan de andere kant zal de taakstraf nadrukkelijk ingezet worden om te voorkomen dat de dader recidiveert. Ook de taakstraf moet bijdragen aan de persoonsgerichte aanpak om recidive te voorkomen.
De Minister van Justitie zal tijdens het AO taakstraffen op 8 oktober nader op dit onderwerp ingaan.

Vraag van de g.a. Rutte (VVD)

Kan het kabinet ervoor zorgen dat burgemeesters altijd op de hoogte worden gesteld bij de vrijlating van zedendelinquenten die zich in hun gemeente vestigen ?
Antwoord

In de Aanwijzing formulier risicoprofiel en executie-indicator van het College van procureurs-generaal zijn regels gegeven over het informeren van slachtoffers over de executiefase. De Aanwijzing wijst daarnáást op de mogelijkheid om aan ánderen informatie te verstrekken, bijvoorbeeld aan de burgemeester, indien problemen met betrekking tot de openbare orde worden verwacht bij terugkeer van een delinquent in diens woonplaats. Het openbaar ministerie is dan bevoegd tot informeren, doch heeft nu niet de plicht hiertoe.
Tijdens de behandeling van de begroting van Justitie over het jaar 2008 hebben de leden Arib en Teeven een motie ingediend, waarin onder meer wordt verzocht om maatregelen te nemen waardoor de burgemeester op de hoogte wordt gebracht van de vestiging van voormalige zedendelinquenten binnen een gemeente.
Eerder al is in de motie Joldersma c.s. de regering verzocht om te bevorderen dat de tbs-klinieken altijd de burgemeester informeren over tbs’ers in de gemeente.
Aan de uitvoering van beide moties wordt gewerkt.
De stand van zaken bij de uitvoering van de motie Joldersma c.s. is als volgt. Sinds 1 januari 2008 vindt in de gemeente Enschede een experiment plaats waarin de reclassering, het forensisch psychiatrisch centrum, het openbaar ministerie en het openbaar bestuur samenwerken aan een betere informatieuitwisseling. Na de evaluatie van experiment zal een richtlijn voor het informeren van gemeenten wordt opgesteld.
Over de motie van de leden Arib en Teeven vindt overleg plaats tussen het College van procureurs-generaal en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te komen tot een praktische oplossing voor het informeren van het openbaar bestuur over de vestiging van voormalige zedendelinquenten binnen een gemeente. Voor een goede uitvoering zijn gedetailleerde afspraken nodig over de delicten waar het om gaat en de wijze waarop de informatie verstrekt wordt.
Vóór de behandeling van de Justitiebegroting 2009 moet daarover duidelijkheid zijn.

Vraag van de g.a. Rutte (VVD)

We moeten wereldleider willen zijn op innovatief gebied. Komt tot wasdom als ondernemerschap de ruimte krijgt. Ondernemers worden belemmerd door regels overheid.


Antwoord

Het kabinet heeft de ambitie het aantal zelfstandig ondernemers met personeel en het aantal snel groeiende bedrijven te laten stijgen.


Concrete maatregelen ten behoeve van ondernemerschap, in 2009 te realiseren:

  • Verruiming borgstellingsregeling MKB tot €715 mln. om ondernemers in staat te stellen te starten, groeien en innoveren

  • Vrijstelling MKB-winstvrijstelling van 10% naar 10,7% om groeiende ondernemers te belonen

  • Groeiversneller (kabinet ism IP): ondersteuning van 80-100 bedrijven om hun omzet naar €20+ mln te tillen. Dit gebeurt door het aanbieden van kennis en expertise. Het High Growth Stars Consortium is daarmee recent gestart, na de lancering door de Minister van Economische Zaken.

  • Iedere starter met een financieringsbehoefte tot €25.000 krijgt toegang tot (micro-)financiering

  • Programma ‘Ondernemerschap en Onderwijs’: bevordering ondernemerschap op scholen en universiteiten

Daarnaast werkt het kabinet aan vermindering van de regeldruk voor onder meer bedrijven. In 2009 zijn de volgende maatregelen voorzien:  • Afschaffing eerstedagmelding

  • Bundeling 6 vergunningen in één watervergunning

  • uniformering brandveiligheidsvoorschriften

  • conjunctuurenquête teruggebracht tot 1x per jaar

  • verhoging grens BTW-aangifte per kwartaal: ca 45.000 ondernemers gaan van aangifte per maand naar aangifte per kwartaal.

Daarnaast streeft het kabinet naar een aanzienlijke vereenvoudiging van de loon- en premieaangifte. Er zullen maatregelen worden voorbereid die de stap naar een loonsomheffing mogelijk maken.Vraag van de g.a. Rutte (VVD)

Een aantal uitspraken van het Hof van Justitie, waaronder het Metock-arrest, lijkt ervoor te zorgen dat EU-beleid het eigen immigratiebeleid in de weg staat. Is het kabinet bereid om door het vormen van coalities op Europees niveau met kracht ervoor te zorgen dat het mogelijk blijft om eigen nationaal beleid te voeren?


Antwoord

Uit het Metock-arrest volgt dat familieleden van EU-burgers met de nationaliteit van een derde land, ook als zij niet eerder legaal in de EU verblijf hebben gehad, op grond van richtlijn 2004/38 (vrij verkeer van personen) een recht hebben op verblijf bij de EU-burger wanneer deze verblijft in een lidstaat waarvan hij niet de nationaliteit bezit.

Deze uitspraak heeft voor Denemarken gevolgen voor hun immigratiewetgeving. Dat is voor Nederland niet het geval. De Nederlandse wetgeving en praktijk behoeven na 'Metock' niet te worden gewijzigd.

Indien andere lidstaten naar aanleiding van dit arrest wijzigingsvoorstellen voor richtlijn 2004/38 doen, zal Nederland deze voorstellen op hun merites beoordelen. Hierbij zal vooral belang worden gehecht aan mogelijkheden om misbruik van gemeenschapsrecht tegen te gaan.

Denemarken zal later deze maand op de JBZ-Raad de kwestie nader aan de orde stellen. In het voorafgaande Algemeen Overleg dat volgende week plaatsvindt, zal de Minister van Justitie hierop meer uitgebreid kunnen ingaan.

Vragen van de g.a. Hamer (PvdA) en Kant (SP)

Mevrouw Hamer verzoekt de mogelijkheid te bezien de renteaftrek bij de winstbelasting te beperken. Mevrouw Kant vraagt naar de verdeling van de vennootschapsbelastingdruk over grote en kleine bedrijven.


Antwoord

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven een onderzoek te verrichten naar de verdeling van de vennootschapsbelastingdruk, waarbij een deel van het onderzoek door het CBS wordt verricht. In dat kader wordt ook ingegaan op renteproblematiek en vestigingsklimaat.

De uitkomsten van het onderzoek zullen dit najaar aan de Tweede Kamer worden gezonden. Een zorgvuldige analyse is van groot belang en om die reden kan niet op de uitkomsten van dit onderzoek worden vooruitgelopen.

Vraag van de g.a. Hamer (PvdA)

Mevrouw Hamer verzoekt om een actueel overzicht van hoe het er voor staat met hypotheekproblemen in Nederland.


Antwoord

Het kabinet heeft kennis genomen van de uitkomst van het onderzoek van NHP, dat stelt dat in 2004 en 2005 vanwege de lage rentestand ruime hypotheken zijn verstrekt met rentevastperiode van 6 jaar. Hierdoor zouden in 2010 en 2011 naar schatting minimaal 60.000 gezinnen per jaar in de problemen kunnen komen.


De omvang van de mogelijke problematiek is moeilijk in te schatten vanwege aantal onzekerheden, oa rentestand, persoonlijke financiële situatie (starters van destijds zullen nu gemiddeld meer verdienen), type hypotheek (bij spaarhypotheek wordt hogere rente deels gecompenseerd door hoger spaartegoed), waarde-ontwikkeling van het onderpand (waardestijging huis heeft mogelijk drukkend effect op nieuwe rente).
Ten aanzien van de rol van de banken geldt dat zij tot 2007 hebben gewerkt volgens de toen geldende gedragscode (bij kredieten tot 6 jaar werken met 6% rente, daarboven daadwerkelijke rente). Per januari 2007 is de gedragscode hypothecaire financieringen aangescherpt en wordt oa gewerkt met een minimum termijn van 10 ipv 6 jaar waarbij vaste rekenrente geldt. De banken hebben hiermee hun verantwoordelijkheid genomen.
Ook aan de eigen verantwoordelijkheid van de consument kan niet voorbij worden gegaan. Zij kunnen weten dat er na 6 jaar een andere rente kan gaan gelden. Thans is gelukkig ook geen sprake van de situatie begin jaren tachtig van de vorige eeuw toen tegen de 13% moest worden verlengd.
De minister voor WWI zal binnenkort een notitie over de positie van starters aan de Tweede Kamer versturen. Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

Vraag van de g.a. Hamer (PvdA)

Mevrouw Hamer verzoekt het kabinet dit najaar met werkgevers concrete en controleerbare afspraken te maken over meer werkgelegenheid voor gehandicapten en andere kwetsbare groepen.


Antwoord

In het komende Najaarsoverleg staat een duurzame verhoging van de arbeidsparticipatie op de agenda. Er dreigen immers structurele tekorten op de arbeidsmarkt en deze vormen een bedreiging voor de economische groei, de concurrentiepositie en de kwaliteit van de publieke voorzieningen. Het kabinet acht het om economische én om sociale redenen van belang dat iedereen meedoet. Dit zal ook de inzet zijn van het kabinet bij het komende najaarsoverleg. Het gaat daarbij echter niet alleen om afspraken met werkgevers, maar om een inzet over en weer van werknemers en werkgevers om bestaande belemmeringen bij het vinden van werk weg te nemen.


Vraag van de g.a. Wilders (PVV)

Hoe is het mogelijk dat de ontslagen Rotterdamse politieman die betrokken was bij spionage, alsnog wordt aangenomen bij Rotterdam Airport?


Antwoord

Het betreft hier geen vertrouwensfunctie en dus heeft het kabinet geen bemoeienis bij het aannamebeleid van Rotterdam Airport.

Overigens kan ik u zeggen dat het OM alsnog besloten heeft tot een strafrechtelijk onderzoek ten aanzien van de ontslagen Rotterdamse politieman. De rijksrecherche zal daarbij worden ingeschakeld. Zodra het OM dit onderzoek heeft afgerond, zal de Minister van Justitie u informeren.

Daaruit zal ook blijken of zich een situatie voordoet waarin op grond van het betreffende wetsvoorstel intrekking van het staatsburgerschap wegens delicten tegen de staatsveiligheid mogelijk is.Vraag van de g.a. Slob (CU)

Kan ik ervan uit gaan dat het kabinet uiterlijk bij de voorjaarsnota voorstellen zal doen om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar embryobesparende alternatieven, waarover coalitieafspraken zijn gemaakt?


Antwoord

De heer Slob refereerde aan de afspraken uit het coalitieakkoord over de Wet afbreking zwangerschap en over het stimuleren van stamcelonderzoek. Uiteraard neemt het kabinet ook deze onderdelen van de gemaakte afspraken serieus.


Ik kan u het volgende melden. Momenteel worden de juridische en inhoudelijke mogelijkheden de afspraken over de Wet afbreking zwangerschap uitgewerkt. Over de uitkomst hiervan zal uw Kamer zo spoedig mogelijk worden bericht.
Voorts heeft ZonMW op verzoek van het kabinet een verkenning naar adult stamcelonderzoek uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschrijving van het programma ‘Translationeel adult stamcelonderzoek’.
Het kabinet heeft onlangs ZonMW de opdracht verstrekt om dit programma uit te voeren. Daarbij is verzocht de voorbereidende fase te versnellen en die al zoveel mogelijk in 2008 uit te voeren.
Deze opdracht is uitgebreider en wijkt af van het programma dat al onderdeel uitmaakt van de FES-ronde.

Vraag van de g.a. Slob (CU) en Van der Vlies (SGP)

Reactie van kabinet op vrijwilligerswerk notitie van CU.


Antwoord

De heer Slob van de ChristenUnie heeft een pleidooi gehouden om een impuls te geven aan het vrijwilligerswerk, met name rondom gezin en jongeren. Ook de heer Van der Vlies heeft gewezen op het belang van vrijwilligerswerk en mantelzorg.


Ook het kabinet is van mening dat vrijwilligers onze steun verdienen. Zonder vrijwilligers zou het sociale leven in Nederland tot stilstand komen. In het coalitieakkoord en het beleidsprogramma hebben vrijwilligers en mantelzorgers daarom een belangrijke plek gekregen. Doel van het kabinet is uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Hierbij is toename van het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet belangrijker dan het aantal uren vrijwilligerswerk. Het gaat er tenslotte om dat zoveel mogelijk mensen meedoen.
Ik wijs er op dat uitbreiding van het aantal vrijwilligers een opgave van formaat is, mede gelet op de overige doelstellingen van het kabinet. Het kabinet neemt voorstellen voor bevordering van vrijwilligerswerk dus graag in ontvangst, maar heeft wel voortdurend een afweging te maken.
Uitgangspunt van het kabinet is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor vrijwilligersondersteuning. Goede lokale ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) staat hierbij centraal. Het Rijk geeft hieraan een stevige impuls, onder meer door een intensief ondersteuningstraject voor gemeenten.
De insteek van de notitie van de ChristenUnie is primair gericht op verschillende doelgroepen. Het kabinet zal de voorstellen nog nader bezien, maar de insteek sluit op onderdelen zeker aan bij het kabinetsbeleid. Bijvoorbeeld de voorstellen op het terrein van jeugd. Het kabinet zal in overleg treden met de gemeenten over hoe zij vrijwillige ondersteuning bij opvoeding en zorg kunnen stimuleren. Ook gaat het kabinet met wethouders jeugd na hoe de mogelijkheden van de WMO beter kunnen worden benut.
De voorstellen in de notitie zijn zeker innovatief te noemen. Maar het gaat om veel initiatieven waarvoor de middelen ontbreken. Daarnaast zal een aantal inhoudelijke aspecten moeten worden beoordeeld, zoals de vraag hoe de voorstellen tot indexering van de bijverdienregeling, en het sociaal halfjaar zich verhouden tot het kabinetsbeleid.

Vraag van de g.a. Slob (ChristenUnie)

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het Handvest Verantwoordelijk Burgerschap?


Antwoord

De Tweede Kamer kan dit najaar een plan van aanpak tegemoet zien.Vraag van de g.a. Slob (CU)

Reactie van het kabinet op de intentie van CU om in het belang van vrijheid van schoolkeuze en als ondersteuning van gezinnen geld beschikbaar stellen om de reiskosten van MBO-leerlingen onder de 18 jaar fors omlaag te brengen.


Antwoord

De heer Slob stelt voor extra geld beschikbaar te stellen voor reiskosten van minderjarige mbo-leerlingen. Een sympathieke gedachte, maar we willen een paar kanttekeningen plaatsen.


De heer Slob vergelijkt het mbo met hbo, daarna mbo met vo. Het is echter van belang precies te zijn in de aanduiding van de doelgroep:

 • Het gaat niet om alle mbo-leerlingen, maar om 16- en 17-jarigen, die maximaal 2 jaar extra kosten maken.

 • Bovendien hoeven niet alle mbo-leerlingen ver te reizen.

 • Verder zijn er verschillende regelingen voor hen: kinderbijslag, het kindgebondenbudget en de WTOS.

We houden dan een beperkte groep over, voor wie dit niet voldoende is. Dat is waar, maar een deel van deze groep kan ook beroep doen op bijzondere bijstand en daarnaast is er al een korting op het stads- en streekvervoer van 34%.


Gelet op de prioriteiten binnen de onderwijsbegroting, zien wij geen mogelijkheden voor de inzet van extra middelen.
Mocht u die mogelijkheden wel zien dan zien wij die uiteraard met belangstelling tegemoet. Het kabinet verzoekt u daarbij heel precies te zijn, want nieuwe regelingen vergen wetswijziging, systeemaanpassingen, en onderhandelingen met vervoerders. We willen mensen niet blij maken met vooruitzichten die de overheid niet waar kan maken.

Vraag van de g.a. Slob (ChristenUnie)

Waarom blijft de extra compensatie voor gezinnen met één kostwinner die zorg dragen voor een chronisch ziek of gehandicapt kind volgend jaar uit?


Antwoord:

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de compensatie voor gezinnen met één kostwinner met zorg voor een chronisch ziek of gehandicapt kind.

Om dit mogelijk te maken moet eerst de vraag beantwoord worden langs welke weg deze groepen het beste gevonden kunnen worden.

Daar wordt op dit moment naar gekeken en de Kamer zal snel geïnformeerd worden over de wijze van compensatie voor ouders met een chronisch ziek of gehandicapt kind. Het kabinet streeft naar een antwoord vóór de begrotingsbehandeling van Jeugd en Gezin.Vraag van de g.a. Slob (ChristenUnie)

Wat zijn de voornemens van het kabinet ten aanzien van de levensloopregeling?


Antwoord

Om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken komt het kabinet dit najaar met voorstellen over harmonisatie en flexibilisering van bestaande verlofregelingen (en arbeidstijden). Daarbij zal het kabinet ook ingaan op de toekomstige vormgeving van de levensloopregeling.


Vraag van de g.a. Slob (ChristenUnie)

De heer Slob vraagt het kabinet het onderwerp "schooltijdbanen" te agenderen voor het Najaarsoverleg en de Kamer te informeren over de uitkomst daarvan.


Antwoord

Zoals door de minister van SZW aangekondigd bij de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Vaderverlof zal het kabinet dit najaar de Kamer een verkenning aanbieden van het huidige verlofstelsel. Daarin zal het kabinet ook ingaan op de betekenis van flexibilisering van de arbeidstijden, onder andere met het oog op de schooltijden.

Intentie van het kabinet is dit onderwerp ook te bespreken in het kader van het Najaarsoverleg en met de sociale partners afspraken te maken over de concrete uitwerking van mogelijke nieuwe beleidsinitiatieven op dit terrein.

1   2   3

 • Vraag van de g.a. Rutte (VVD)
 • Vragen van de g.a. Hamer (PvdA) en Kant (SP)
 • Vraag van de g.a. Hamer (PvdA)
 • Vraag van de g.a. Wilders (PVV)
 • Vraag van de g.a. Slob (CU)
 • Vraag van de g.a. Slob (CU) en Van der Vlies (SGP)
 • Vraag van de g.a. Slob (ChristenUnie)

 • Dovnload 147.25 Kb.