Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aan het college van burgemeester en schepenen Centrumlaan 100

Dovnload 6.31 Kb.

Aan het college van burgemeester en schepenen Centrumlaan 100Datum25.04.2017
Grootte6.31 Kb.

Dovnload 6.31 Kb.

Aan het college van burgemeester en schepenen

Centrumlaan 100

9400 Ninove

Bezwaarschrift met betrekking tot stedenbouwkundige aanvraag B/2016/404

Geachte,

Met dit schrijven wens ik bezwaar aan te tekenen tegen de voorliggende aanvraag op basis van volgende elementen:  1. De Brakelsesteenweg is een uitermate belangrijke verkeersader voor Ninove maar ook voor de achterliggende steden en gemeenten als regionale verbindingsweg naar het hoger wegennet. Op dit moment is de situatie op de Brakelsesteenweg al bijzonder problematisch en wordt de capaciteit van de weg dagelijks reeds bereikt tijdens de avondspits. Het vele sluipverkeer op de gemeentewegen (o.a. via de zuidelijke route langs Meerbeke-Denderwindeke) toont aan dat de praktische capaciteit van de weg in werkelijkheid al overschreden wordt, dat het verkeer alternatieve wegen zoekt en dat de N8 zijn functie van regionale verbindingsweg nu al niet meer naar behoren vervult. Elke extra belasting van deze weg moet dus nauwkeurig onderzocht worden, wat bij huidige aanvraag niet het geval is zoals uit wat volgt ten overvloede blijkt.

  2. Dat de huidige situatie op de N8 Brakelsesteenweg reeds problematisch is erkennen ook de studies die aan deze aanvraag voorafgingen. Het Plan-MER dat voorafging aan het PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied – deelplan kleinhandel stelt heel duidelijk dat de ontsluiting van een retailcentrum van 10.000m² groot en met een verwacht bezoekersaantal van meer dan een half miljoen bezoekers per jaar enkel kan gebeuren door de aanleg van minimaal twee dubbelstrooksrotondes. Ook de meer gedetailleerde MOBER-studie van Grontmij uit 2011 bevestigt in de analyse van de ontsluitingsconcepten (p. 38 en volgende) dat enkel een dubbelstrooksrotonde volstaat om de verkeersgeneratie van het winkelcentrum op te vangen. Zonder enige motivering wordt de noodzaak aan dubbelstrookrotondes met de huidige aanvraag ter zijde geschoven en de wetenschappelijke onderbouwing van het nieuwe ontsluitingsconcept roept zoals onder punt 2 aangetoond ernstige vragen op.

  3. Het voorliggend ontwerp vertrekt van een ontsluiting door middel van twee keerpunten. Dit ontsluitingsconcept wordt echter onderbouwd met uiterst twijfelachtige cijfermateriaal. De MOBER-studie van Arcadis uit 2013 vertrekt zonder enige motivering van een lager bezoekersaantal en een andere verblijfsduur van de bezoekers. Bij Grontmij 2011 trekt het retailcentrum op een weekdag 1847, op vrijdag 2132 en op zaterdag 2842 bezoekers (p. 28). Bij Arcadis 2013 worden dit zonder motivering respectievelijk 1593, 1838 en 2450 bezoekers (p. 56). Zelfs rekening houdend met de vermindering van de bruto verkoopoppervlakte met 600m² tussen Grontmij 2011 en Arcadis 2013 kan enkel vastgesteld worden dat de absolute bezoekersaantallen actief naar beneden worden gehaald zonder enige motivering. Deze wijziging is des te eigenaardiger wanneer men ziet dat Arcadis 2013 de cijfers verantwoordt met verwijzing naar Grontmij 2011… (voetnoot 10 p. 56).

Bovenop deze regelrechte manipulatie van de cijfers tussen Grontmij 2011 en Arcadis 2013 worden de cijfers nog eens aangepast tussen Arcadis 2013 en Arcadis 2014. Zoals uit de tabellen op p. 58 (Arcadis 2013) en p. 66 (Arcadis 2014) blijkt worden de bezoekers actief ‘gespreid’ over de dag. Op die manier worden de intensiteitspieken, wanneer het ontsluitingsconcept het meest onder druk staat, opnieuw actief en ongemotiveerd naar beneden bijgesteld om tot de conclusie te komen dat het ontsluitingsconcept aanvaardbaar is. Ook de simulatie die onderdeel uitmaakt van het dossier maar vertrekt van foutief cijfermateriaal dient dus verworpen te worden.
Op basis van bovenstaande
feitelijke vaststelling dat de cijfers gemanipuleerd werden is het overduidelijk dat de vergunningverlenende overheid de conclusies van de betrokken studies naast zich neer moet leggen en een vergunning moet weigeren.

De Brakelsesteenweg is als ontsluitingsweg van Zuid-Oost-Vlaanderen een cruciale verbindingsweg waar omzichtig – en dus niet op basis van gemanipuleerde studies – mee omgesprongen moet worden. De vergunningverlenende overheid heeft derhalve de bijzondere verantwoordelijkheid er nauw op toe te zien dat de doorstroming op deze belangrijke regionale verkeersader niet in het gedrang komt en kan slechts op basis van correct cijfermateriaal een vergunning verlenen. De voorliggende aanvraag moet met andere woorden verworpen worden.Met vriendelijke groeten,

VUL HIER UW NAAM EN ADRES IN!

  • Dit ontsluitingsconcept wordt echter onderbouwd met uiterst twijfelachtige cijfermateriaal.
  • Ook de simulatie die onderdeel uitmaakt van het dossier maar vertrekt van foutief cijfermateriaal dient dus verworpen te worden. Op basis van bovenstaande feitelijke vaststelling

  • Dovnload 6.31 Kb.