Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanleiding voor de herziening

Dovnload 84.84 Kb.

Aanleiding voor de herzieningDatum05.12.2018
Grootte84.84 Kb.

Dovnload 84.84 Kb.

Herziening Leerwerkplekopdrachten Manschap a


Aanleiding voor de herziening


In de pilot die in vier regio’s (Den Haag, Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Oost Noord-Brabant en Twente) is uitgevoerd naar het werkend leren in de leergang Manschap a, is gebleken dat de huidige leerwerkplekopdrachten niet altijd voldoende duidelijk waren en soms onvoldoende aansloten op de praktijk. Daarnaast bleek het lastig om de opdrachten steeds uit te voeren op het moment dat het in het rooster was aangegeven en werd de hoeveelheid opdrachten als te omvangrijk ervaren. De deelnemende regio’s gingen op diverse manieren om met de leerwerkplekopdrachten, wat tot diverse resultaten heeft geleid.
De huidige leerwerkplekopdrachten zijn daarom grondig gescreend op meerwaarde voor de praktijk en aansluiting bij de praktijksituatie van de onderwijsdeelnemer, leerwerkplekbegeleider en korpsen. Dit heeft geresulteerd in het in deze notitie opgenomen herzieningsvoorstel.
NB: Dit voorstel is op 28 augustus 2008 besproken in het overleg van de pilotregio’s. De uitkomsten van dit overleg zijn in de notitie verwerkt.

Algemene uitgangspunten


1. De taken die in het Kwalificatieprofiel Manschap a genoemd zijn, komen terug in de leerwerkplekopdrachten in het korps.
Een uitzondering hierop vormen de taken die niet in het korps beoefend kunnen worden: bijvoorbeeld levensreddende handelingen (daarvoor is aparte deskundige begeleiding nodig en kan dus beter op het opleidingsinstituut plaatsvinden) en de taken die doeltreffender kunnen worden beoefend in een gesimuleerde omgeving.

2. De leerwerkplekopdrachten voor werken in het korps zijn niet gekoppeld aan een individuele les, maar aan een kerntaak.


De onderwijsdeelnemer bepaalt in overleg met de leerwerkplekbegeleider (en de trajectbegeleider) en de instructeur wanneer een leerwerkplekopdracht gereed moet zijn. De afronding dient wel binnen het tijdsbestek van de kerntaak plaats te vinden.

3. Voor de leerwerkplekopdracht in het korps wordt in het lesmateriaal een vast format gebruikt (dit format komt overeen met het format van Bevelvoerder).


Hierbij wordt in een viertal stappen vastgelegd wat de benodigde voorbereiding van de opdracht is, hoe de uitvoering moet zijn (en wat niet), op welke manier de rapportage plaats dient te vinden en hoe de evaluatie van de opdracht plaatsvindt.

4. In de Handleiding Leerwerkplekbegeleider wordt per leerwerkplekopdracht duidelijk het doel van de korpsopdracht aangegeven.

5. Beoordeling van de leerwerkplekopdracht voor leren in het korps vindt plaats door de leerwerkplekbegeleider. Deze tekent het logboek (onderdeel van het Werkboek) van de onderwijsdeelnemer af, zodra de opdracht naar het deskundige oordeel van de leerwerkplekbegeleider voldoende afgerond is.

6. Ook reeds aanwezig kennis en ervaring kan worden meegenomen bij de beoordeling van de leerwerkplekopdracht. Een onderwijsdeelnemer die al geruime tijd deelneemt aan oefeningen in het korps, zal voor een aantal korpsopdrachten direct een voldoende beoordeling kunnen krijgen.

7. Het verslag dat wordt gemaakt bij de eerste leerwerkplekopdrachten van de kerntaken Brandbestrijding en Technische hulpverlening wordt ter informatie aan de instructeur ter beschikking gesteld. Vanuit de pilotregio’s is aangegeven dat een dergelijk verslag een goed beeld geeft van het niveau van de onderwijsdeelnemer en daarom om belangrijke informatiebron voor de instructeur is.

8. Bij de leerwerkplekopdrachten in het korps wordt, indien van toepassing, duidelijk aangegeven of er een link kan worden gelegd met een oefenkaart. Hiervoor wordt een schematisch overzicht in de Handleiding Leerwerkplekbegeleider opgenomen. Het korps/de trajectbegeleider/de leerwerkplekbegeleider kan aan de hand daarvan bepalen of en wanneer aansluiting kan plaatsvinden bij de oefencyclus van het korps, om zo de belasting op het korps voor extra oefenmomenten te verminderen.

9. Niet alle leerwerkplekopdrachten in het korps zullen leiden tot eenzelfde tijdsbesteding. In dit voorstel wordt een inschatting gegeven. De daadwerkelijke tijdsbesteding is afhankelijk van kennis en ervaring van de onderwijsdeelnemer, de programmering/clustering van opdrachten, etc.

10. De opdrachten waarbij wordt geleerd in een gesimuleerde omgeving, maken onderdeel uit van het rooster van de leergang.

11. De beoordeling van het leren in een gesimuleerde omgeving valt onder de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut.

12. Op de summatieve toetskaart wordt een toetsmoment opgenomen ter borging van de leerwerkplekopdrachten. Dit toetsmoment kan bestaan uit een gesprek tussen de leerwerkplekbegeleider, de instructeur en de cursist waarin de leerwerkplekopdrachten worden geëvalueerd.Werkend leren in Kerntaak 1 – Brandbestrijding


Leerwerkplek-opdracht

Inhoud

Doel

Beoordelaar

Inschatting tijd

Relatie met oefenkaart

A Brandweer-organisatie

Nadere kennismaking met korps, personen, taken, regionale samenwerking, etc. + verslag

Bekend raken met eigen organisatie; achtergronden van het brandweerwerk en de brandweerorganisatie

Leerwerkplek-begeleider + ter informatie aan instructeur

3 uur

nvt

B Verzorgingsgebied1

Inclusief brandkranenboek, bereikbaarheid, waterwinning

Kennismaking met/ voorbereiding op de toekomstige werkomgeving

Leerwerkplek-begeleider

3 tot 6 uur

103A, 103B (water-winning)

C Verbindingen


Oefenen met apparatuur in het korps.

Oefenen met lokale verbindingsmiddelen en –procedures

Leerwerkplek-begeleider

1 uur

geen specifieke oefenkaart

D TS


Toelichting op bepakking, vnl. gericht op brand.

Oefenen met lokaal materieel en materiaal, als voorbereiding op de inzet

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

nvt

E Aflegsysteem
LD, HD, schuim, straatwaterkanon, droge stijgleiding (afhankelijk van wat in korps van belang is).

Oefenen met lokaal materiaal en lokale procedures, als voorbereiding op de inzet

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

103A, 103B

F Kennismaking persoonlijke beschermingsmiddelen bij brand

Invulling afhankelijk van wensen korps; evt. bezoek ademluchtwerkplaats.


Oefenen met lokaal materiaal en lokale procedures, als voorbereiding op de inzet

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

nvt

G Praktijk ademscherming/

ademlucht lopen2

Oefeningen gebruik adembescherming.


Oefenen met apparatuur/situaties/procedures die voor korps van belang zijn; als voorbereiding op inzet

Leerwerkplek-begeleider

3 tot 6 uur, naar beoordeling leerwerkplekbegeleider

102B

H Veilig werken op hoogte bij brandPraktische oefeningen, inclusief schoorsteengereedschap.


Oefenen met apparatuur/situaties/procedures die voor korps van belang zijn; als voorbereiding op inzet

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

103D

21 tot 283 uur4


Realistisch oefenen / inzetten

Onderwerpen

Contacturen

Opmerking

Relatie met oefenkaart

- flashover

- straalpijpvoering

- kleine blusmiddelen

- hittegewenning

- kelderbrand

- met inzetten HD, LD, schuim

- levensreddende handelingen

- examentraining8 dagdelen
(waarvan 4 dagdelen inzetten)

Dit betekent een uitbreiding van 2 naar 4 dagen.


100-serie

Afhankelijk van scenario kaarten uit 500-serie en 601 en 602Werkend leren in Kerntaak 2 – Technische hulpverlening


Leerwerkplek-opdracht

Inhoud

Doel

Beoordelaar

Inschatting tijd

Relatie met oefenkaart

A Hulpverlenings-incidenten in de eigen werkomgeving

Onderzoek naar div. soorten hulpverleningsincidenten waarmee het korps te maken heeft, welke diensten betrokken, evt. interview ervaring hiermee + verslag.

In kaart brengen van de incidenten waarmee de manschap te maken kan krijgen; oriëntatie op het vakgebied en de ervaring daarmee binnen zijn eigen werkomgeving.

Leerwerkplek-begeleider + ter informatie aan instructeur

3 uur

nvt

B HV + TS

Toelichting op bepakking HV + RV, voor zover manschap deze gebruikt; + bepakking TS gericht op hulpverlening, inclusief PB’s, korpsspecifiek materiaal. (Invulling afhankelijk van wensen en middelen korps.)

Kennismaken met lokaal materieel en materiaal, als voorbereiding op de inzet.

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

nvt

C Stroom-aggregaten en diverse redgereedschappenMaterialen en gevaren inventariseren, oefenen adhv handleiding, etc.

Afhankelijk van in korps gangbare materialen, keuze uit de redgereedschappen: motorkettingzaag, dommekrachten, doorslijpmachine, overige korpsspecifieke middelen.Oefenen met lokaal materiaal, als voorbereiding op de inzet.

Leerwerkplek-begeleider

3 tot 6 uur

112B (gebruik hydraulisch redgereed-schap), 113A

D Hydraulisch redgereedschap

Werken met standaarbepakking TS en evt. in het korps aanwezige overige materialen.

Oefenen met lokaal materiaal, als voorbereiding op de inzet.

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

112B (gebruik hydraulisch redgereedschap)

E Werken op hoogte

Oefenen met aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen in korps. Daarnaast oefenen met overige middelen beschikbaar in korps: bijvoorbeeld trek- en hijsgereedschappen, daklijnsystemen, hoogwerker.

Oefenen met lokaal materiaal, als voorbereiding op de inzet

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

113C

ongeveer 15 tot 185 uur6


Realistisch oefenen / inzetten

Onderwerpen

Contacturen

Opmerking

Relatie met oefenkaart

- scenario's verkeersongevallen (personenauto's + vrachtwagens)

- scenario's instortingen en natuurgeweld


Aandachtspunten:

 • samenwerking met ambulancedienst

 • levensreddende handelingen

 • gebruik gereedschappen (bijvoorbeeld zagen onder spanning, etc.)

 • stabiliseren (inclusief stutten en schoren)

 • bij scenario's instortingen: werken op hoogte.

4 dagdelen

Dit betekent een uitbreiding van 1 naar 2 dagen.


111A

111B


112A

112B


113A

113C


Afhankelijk van scenario kaarten uit 510-serie en 611, 612, 614, 615 en 616

Excursie

Excursie naar liften in verzorgingsgebied, met deskundige begeleiding (kennismaking met diverse liften in verzorgingsgebied, bevrijdingstechnieken).

3 uur

Was leerwerkplekopdracht.

113B

Werkend leren in Kerntaak 3 – Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen


Leerwerkplek-opdracht

Inhoud

Doel

Beoordelaar

Inschatting tijd

Relatie met oefenkaart

A Kennismaking persoonlijke beschermingsmiddelen bij OGS


Meetapparatuur, chemicaliënpak, aan-/uitkleedprocedures.

Oefenen met lokaal materiaal en lokale procedures, als voorbereiding op de inzet.

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

nvt

B Werken in chemicaliënpak


Oefenen aan- en uitkleedprocedure, voortbewegen, communicatie.

Oefenen met lokaal materiaal en lokale procedures, als voorbereiding op de inzet.

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

122A

C Bronbestrijding en ontsmetting

Werken met middelen tbv bronbestrijding/afdichtings- en opvangmiddelen (afhankelijk van wat er in het korps beschikbaar is).

Ontsmettingsprocedure, middelen tbv ontsmetting, afhankelijk van middelen en mogelijkheden in korps.
Oefenen met lokaal materiaal en lokale procedures, als voorbereiding op de inzet.

Leerwerkplek-begeleider

3 uur

122A, 123A (bronbestrijding)

97 uur8

Realistisch oefenen / inzetten

Onderwerpen

Contacturen

Opmerking

Relatie met oefenkaart

OGS-inzet

3 uur

Nieuw; in pilotversie van de opleiding was geen volledige inzet opgenomen.121A

121B


122A

123A


Afhankelijk van scenario kaarten uit 520-serie


1 Opdracht is te combineren met opdracht TS.

2 Eventueel te combineren met opdracht Kennismaking PB’s bij brand.

3 Was in pilotversie 30 uur.

4 Urenbesteding is afhankelijk van programmering opdrachten in het korps, reeds aanwezige kennis en ervaring bij onderwijsdeelnemers.

5 Was in pilotversie 30 uur.

6 Urenbesteding is afhankelijk van programmering opdrachten in het korps, reeds aanwezige kennis en ervaring bij onderwijsdeelnemers.


7 Was in pilotversie 30 uur.

8 Urenbesteding is afhankelijk van programmering opdrachten in het korps, reeds aanwezige kennis en ervaring bij onderwijsdeelnemers.

Annemieke Hendriks, NIFV

 • Algemene uitgangspunten
 • C Verbindingen
 • E Aflegsysteem
 • B HV + TS
 • C Stroom-aggregaten en diverse redgereedschappen

 • Dovnload 84.84 Kb.