Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanmaning tot betaling (aangetekend)

Dovnload 5.07 Kb.

Aanmaning tot betaling (aangetekend)Datum01.08.2017
Grootte5.07 Kb.

Dovnload 5.07 Kb.

Aanmaning tot betaling (aangetekend)

AANGETEKEND

(datum)

Geachte heer, mevrouw,Op ........................... (datum) hebben wij u geschreven om betaling te verzoeken van onze factuur nr............................... ten belope van EUR ................ (bedrag) met vervaldatum .............. (datum), dit echter zonder resultaat.

Vermits u niet antwoordde op ons vorig schrijven, noch de ontvangst ervan bevestigde, zijn wij genoodzaakt u dit aangetekend schrijven te sturen.

Wij herinneren eraan dat de aanvaarding zonder voorbehoud van onze factuur gelijkstaat met een schuldbekentenis.

Het spijt ons dan ook u te moeten melden dat wij het dossier aan onze advocaat zullen overmaken indien u in gebreke blijft de schuld te vereffenen binnen de acht werkdagen te rekenen vanaf heden. Huidig schrijven geldt als ultieme ingebrekestelling en als laatste gelegenheid om voormeld bedrag te voldoen door storting op ons rekeningnummer .................... onder vermelding van referte ....................

(eventueel : Vanaf heden beginnen ook de verwijlinteresten van ............ % overeenkomstig onze factuurvoorwaarden te lopen).

Wij wensen u er nog op te wijzen dat invordering langs gerechtelijke weg onvermijdelijk belangrijke kosten te uwen laste zou meebrengen.

Huidig schrijven gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Hoogachtend,

Handtekening

(Uw naam en adres, ondernemingsnummer en eventueel RPR)Aanmaning tot betaling (aangetekend) van


Dovnload 5.07 Kb.