Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanpassen competitiestructuur amateurvoetbal Topklasse

Dovnload 31.96 Kb.

Aanpassen competitiestructuur amateurvoetbal TopklasseDatum13.04.2019
Grootte31.96 Kb.

Dovnload 31.96 Kb.

Aanpassen competitiestructuur amateurvoetbal

Topklasse


Voorstel

Het advies van de Taskforce Aanpassen Competitiestructuur Amateurvoetbal overnemen en instemmen met:  • de vorming van twee topklassen; één zaterdagvoetbal en één zondagvoetbal;

  • het handhaven van zes hoofdklassen onder de twee nieuw te vormen topklassen.

Bovenstaande conform de beschrijving, zoals opgenomen in de toelichting.


Toelichting

Er zijn weinig onderwerpen in het amateurvoetbal die de gemoederen zo bezighouden dan de optimalisering van de voetbalpiramide. Begrijpelijk, want iedereen wil voor zijn club de meest ideale competitieopzet. Dat bleek wederom tijdens de algemene vergadering in het voorjaar van 2008, toen na de behandeling in de districtsvergaderingen de afgevaardigden unaniem een motie aannamen waardoor het voorstel met een gezamenlijke topklasse van het zondag- en zaterdagvoetbal niet in stemming is gebracht. Met daaraan gekoppeld de uitbreiding van twaalf naar veertien clubs in de lagere klassen. Voor het oorspronkelijke voorstel, waarin de verschillende onderwerpen aan elkaar waren gekoppeld, was onvoldoende draagvlak.


Tijdens deze algemene vergadering amateurvoetbal werd in een motie van de zestig afgevaardigden opgeroepen ‘met een breed samengestelde vertegenwoordiging vanuit het amateurvoetbal verder in overleg te treden over de haalbaarheid van een aanpassing van de structuur van het amateurvoetbal met inachtneming van de resultaten van de raadplegingen’. Tevens werd opgeroepen om 'meer onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het voorstel tot uitbreiding van het aantal elftallen in klassen. Waarbij ook aandacht is voor de argumenten die van bestuurszijde in de afgelopen tijd zijn gebruikt in de afwijzing van voorstellen om langer te kunnen doorvoetballen. Op voorhand mogen daarbij districtsspecifieke oplossingen niet worden uitgesloten'. In de motie is ook opgeroepen om naar de promotie- en degradatieregeling met het betaald voetbal te kijken. Met deze ‘opdracht’ is het bestuur amateurvoetbal aan de slag gegaan.
Bijeenkomsten

In juni 2008 is een speciale Taskforce in het leven geroepen onder de naam Optimaliseren Competitiestructuur Amateurvoetbal. In deze Taskforce hebben vertegenwoordigers uit amateur- en betaald voetbal zitting genomen; (districts)bestuurders en afgevaardigden. De Taskforce heeft twee rondes van consultaties gehouden. In de eerste ronde is in het begin van seizoen 2008/'09 per district met circa twintig verenigingen gesproken. Het ging om terugkijken op de weg naar de voorjaarsvergadering in 2008 en vooruit te kijken naar oplossingen. Dit bleek noodzakelijk. Zeker in het begin van deze gesprekken zijn alle emoties geuit over de gang van zaken richting de voorjaarsvergadering. Nadat de lucht was geklaard is in open en constructieve sfeer gesproken over het vervolg. Uit deze consultaties is naar voren gekomen dat er sportieve ambitie aanwezig is om een extra klasse boven de hoofdklasse in te voeren.


Dit heeft geleid tot een voorstel aan de najaarsvergadering in december 2008. Hier is besloten de drie onderwerpen, die aan elkaar waren gekoppeld, apart te bekijken. Het gaat om de schema 12 of 14 discussie, topklasse en de promotie-/degradatieregeling tussen betaald en amateurvoetbal.
In januari en februari is een tweede ronde van consultaties geweest. Eerst een sessie met een brede vertegenwoordiging van de hoofdklassers en vervolgens drie sessies met verenigingen uit de 1e tot en met de 6e klasse.
Naast deze consultaties is tweemaal met de adviesorganen BZV (Belangenorganisatie van Zaterdagvoetbal Verenigingen) en de LBA (Landelijke Bond van Amateurverenigingen) gesproken en hebben ook twee gesprekken met het COH (Centraal Overleg Hoofdklassers) plaatsgevonden.
In al de gesprekken zijn de Taskforce verschillende mogelijkheden voorgelegd. De gedachtewisseling in deze gesprekken heeft mede bijgedragen aan het door de Taskforce opgestelde advies. Vele opmerkingen ten aanzien van al dan niet gescheiden hoofdklassen, varianten binnen betaald voetbal, de mogelijke gevolgen voor zaterdag en zondag hoofdklassers, voorwaarden waaronder één en andere te realiseren is en de regionale spreiding, die uiteindelijk wordt gerealiseerd in de keuze voor zes hoofdklassen, zijn gewogen en herwogen. Het uiteindelijke voorstel is daarmee ook een afweging van voor- en nadelen van verschillende varianten.
Modelkeuze

Met ingang van het seizoen 2010/’11 worden de topklassen voor het amateurvoetbal ingevoerd. In het zaterdagvoetbal komt er één topklasse; het zondagvoetbal krijgt eveneens één topklasse. Hiervoor is gekozen, omdat duidelijk is gebleken dat vermenging tussen zaterdag en zondag in een topklasse niet haalbaar is, terwijl wel sprake is van de sportieve ambitie om tegen de sterkste ploegen uit te komen.


De invoering van deze aanpassing is ingegeven door de sportieve ambitie van clubs die op het hoogste niveau spelen. De verwachting is dat als de beste verenigingen uit het amateurvoetbal bij elkaar worden gebracht, de kwaliteit van het voetbal zal toenemen. Door de invoering van twee topklassen wordt ook de competitiepiramide verder geoptimaliseerd.
Daaronder blijven de zes hoofdklassen bestaan. De huidige ‘regionale’ indeling van de hoofdklassen blijft gehandhaafd. Als gevolg hiervan wordt de promotie-/degradatieregeling seizoen 2009/’10 aangepast. De beide topklassen bestaan ieder uit zestien clubs, de hoofdklassen blijven ieder uit veertien clubs bestaan.
Speeldagenkalender

De topklasse gaat in poules van 16 spelen. De hoofdklasse blijft in poules van 14 spelen. In de ontwikkelde speeldagenkalender begint voor de topklasse de competitie in het weekend van 21 en 22 augustus 2010 en eindigt de competitie op 14 of 15 mei 2011. De klassen die op schema 14 spelen eindigen op dezelfde datum, maar beginnen op 4 of 5 september 2010. Zie bijlage 1.


Promotie- en degradatieregeling 2009/’10

Er zijn voor het amateurvoetbal per topklasse vijftien plaatsen beschikbaar. Twee plaatsen worden in de regeling opengehouden voor degradatie van BVO’s uit de Jupiler League. De nummers een tot en met vier per hoofdklasse uit het seizoen 2009/'10 promoveren rechtstreeks naar de topklasse. De nummers vijf en zes spelen kruiselings een uit- en een thuiswedstrijd. De winnaars hiervan plaatsen zich ook voor de topklasse.


De promotie en degradatieregeling voor seizoen 2009/'10 is uitgewerkt met als leidend principe dat er altijd één rechtstreekse degradant en één herkanser is. De uitgewerkte regeling, waarbij rekening is gehouden met aparte uitwerking van de schema 12 of 14 discussie en de topklasse, is opgenomen in bijlage 2. De gevolgen van de topklasse voor de competitieopbouw in de lagere klasse is gering. Het overzicht hiervan is in bijlage 3 opgenomen.
Reguliere promotie en degradatieregeling

In de reguliere promotie en degradatieregeling degraderen drie verenigingen uit de topklasse rechtstreeks en is er sprake van één herkanser. Uit de drie hoofdklassen promoveren de kampioenen rechtstreeks. De periodekampioenen van de hoofdklassen spelen eerst om het klasse periodekampioenschap. De klasse periodekampioenen spelen vervolgens met de herkanser om de laatste plaats in de topklasse. Een periodekampioen speelt maximaal vijf wedstrijden in de nacompetitie.


Vanuit de hoofdklasse, en in beginsel de overige klassen in het amateurvoetbal, degraderen twee verenigingen rechtstreeks met ook één herkanser per poule.
Accommodatie

Er worden aan de clubs in de beide topklassen geen andere accommodatie-eisen gesteld dan nu het geval is voor clubs in de huidige hoofdklassen. Extra investeringen zijn dus niet verplicht. De KNVB onderzoekt de mogelijkheid hiervoor een fonds in het leven te roepen dat de clubs tegen gunstige voorwaarden financiële middelen verstrekt als ze hun accommodatie toch willen verbeteren.


Ordemaatregelen

Gedurende de eerste drie jaar, gerekend vanaf het seizoen 2010/’11, blijven de bestaande ordemaatregelen van kracht, tenzij de (lokale) overheid dit oplegt. Daarna worden ze alleen gewijzigd in overleg met de clubs die uitkomen in de topklassen.


Lichtinstallatie

De clubs in de beide topklassen hoeven geen lichtinstallatie te hebben. De geplande doordeweekse competitiewedstrijden worden afgewerkt bij daglicht, hetgeen betekent dat deze avondwedstrijden in maanden met zomertijd zullen worden gespeeld.


Vrijstelling deelname poulewedstrijden districtsbeker

Teneinde de competitie met schema 16 tijdig te kunnen afwerken, worden de clubs in de beide topklassen vrijgesteld van deelname aan de poulewedstrijden om de districtsbeker. Op deze dagen spelen ze dan competitiewedstrijden.


Marketing

De rechten voor promotie en marketing van de topklassen blijven eigendom van de clubs. Ín overleg met de clubs in de topklassen kan de KNVB de promotionele- en marketingwaarde verder helpen uit te werken.


Bekercompetitie

De huidige opzet van de districtsbekercompetitie blijft gehandhaafd. De verdeling van de 48 plaatsen voor deelname aan de KNVB beker is als volgt:


Kampioenen Periodekampioenen Halve finalisten Kampioenen Nummers 2 t/m 6 Totaal

Topklasse Topklasse districtsbeker Hoofdklasse Topklasse
2 6 24 6 10 48
Overschrijvingen

Een aantal hoofdklassers heeft de wens geuit de overschrijvingsdatum van amateurs (31 mei) op te schuiven, zodat deze meer in lijn is met die van het betaalde voetbal. Invoering hiervan zou echter grote gevolgen hebben voor de overige clubs in het amateurvoetbal. Het bestuur amateurvoetbal zal de mogelijkheden hiertoe nader onderzoeken. Eventuele voorstellen worden dan behandeld in de najaarsvergadering van 2009.


Amateurbepalingen

Een aantal hoofdklassers heeft eveneens aangegeven voorstander te zijn van flexibilisering van de amateurbepalingen. Het bestuur amateurvoetbal zal ook hier onderzoek naar laten verrichten en komt met voorstellen terug in de najaarsvergadering van 2009.


Arbitrage

Door de invoering van de topklassen blijft het aantal wedstrijden per speeldag gelijk, het aantal clubs neemt immers niet toe. Competities zullen langer duren in een schema 16, maar door de invoering van de topklasse neemt het aantal benodigde scheidsrechters per speeldag niet toe.


Hoe nu verder?

Het voorstel komt aan bod op de komende regio- en clustervergaderingen, de zes districtsvergaderingen en de algemene vergadering amateurvoetbal op 6 juni 2009.


Ook het bestuur heeft in de afgelopen maanden door middel van de Taskforce goed geluisterd naar de wensen die bij de verenigingen leven. Het blijft duidelijk dat er een sportieve ambitie is een topklasse in te voeren. Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn van een dergelijke verandering. Het bestuur is van mening dat hiermee een voorstel is gemaakt dat op een zo goed mogelijke manier invulling geeft aan de sportieve ambities.
Het woord is wederom aan u!

Keuze schema 12 of 14


Voorstel

Het advies van de Taskforce Aanpassen Competitiestructuur Amateurvoetbal overnemen en instemmen met:  • het landelijk samenstellen van poules van 14 in de eerste en tweede klassen standaardvoetbal;

  • wijziging van het verspelen van de nacompetitie in poules van 14 door het aanwijzen van twee herkansers - naast twee degradanten - die met de zes periodekampioenen direct in een uit- en thuiswedstrijd spelen.


Toelichting

In de motie van de algemene vergadering amateurvoetbal van 31 mei 2008 is het volgende bepaald:Het doen van nader onderzoek naar het in te voeren schema en hier districtsspecifieke voorstellen in mee te nemen.
De Taskforce heeft na consultaties voorgesteld de vorming van poules van 14 t/m de tweede klasse landelijk in te voeren. Vervolgens heeft ieder district zelf aangegeven hoe dit er vanaf de derde klasse en lager moet gaan uitzien. Het niveau tot en met de tweede klasse is gekozen omdat er tot en met de tweede klasse sprake is van in- en uitleen tussen districten. Per district is de volgende indeling gekozen.


District Noord

:

schema 14 in het totale standaardvoetbal

District West I

:

schema 14 t/m de 4e klassen standaardvoetbal

District West II

:

schema 14 in het totale standaardvoetbal alsmede hoofd- en 1e klassen reservevoetbal

District Oost

:

vanaf 3e klasse en lager blijven spelen op schema 12

District Zuid I

:

vanaf 3e klasse en lager blijven spelen op schema 12

District Zuid II

:

vanaf 3e klasse en lager blijven spelen op schema 12

Bij de concept promotie-/degradatieregeling 2009/'10, die is opgenomen in bijlage twee, is uitgegaan van de situatie per district zoals in het voorstel beschreven. Uit de concept speeldagenkalender 2010/'11 blijkt dat ook met poules van 14 een goed bespeelbare competitie mogelijk is. Zie bijlage één. Daarnaast zal in poules van 14 meer en langer kunnen worden gespeeld. Dit is aantrekkelijk voor spelers en publiek en genereert meer inkomsten voor de club, doordat het aantal speeldagen met vier toeneemt.


De gevolgen van schema 14 voor de competitieopbouw is voor de districten West II en Noord iets groter dan voor de overige districten, maar in algemene zin goed oplosbaar.
De wijziging van de nacompetitie in poules van 14 heeft twee voordelen:

- de periodekampioenen spelen direct mee voor de extra promotieplaats

- de nacompetitie duurt vier speeldagen, hetgeen één minder nu het geval is.
De wijzigingen in de nacompetitie houdt in dat de genoemde acht ploegen - twee herkansers en zes periodekampioenen - voor twee plaatsen spelen volgens het schema A-B / C-D / E-F / G-H. Vervolgens de winnaar A-B tegen de winnaar C-D en de winnaar E-F tegen winnaar G-H, waarbij de winnaars hiervan zich plaatsen.

Promotie- en degradatieregeling amateur- en betaald voetbal


Voorstel

Het advies van de Taskforce Aanpassen Competitiestructuur Amateurvoetbal over te nemen en om in te stemmen met promotie- en degradatieregeling amateur- en betaald voetbal.


Toelichting

Aanleiding

In de motie die in de voorjaarsvergadering amateurvoetbal van 2008 is aangenomen wordt het bestuur mede opgeroepen om met een dergelijke regeling te komen. Tevens is in deze motie opgenomen dat in het seizoen 2008/'09 een promotierecht naar de Jupiler League geldt. En is opgenomen dat er aan het einde van dat seizoen een club uit de Jupiler League op sportieve gronden kan degraderen. Indien een club om andere dan sportieve gronden uit de Jupiler League degradeert, zal deze club in de eerste klasse worden ingedeeld.


Taskforce

Deze vraag is opgepakt door de Taskforce aanpassen competitiestructuur amateurvoetbal. Voor de werking en samenstelling van de Taskforce wordt verwezen naar voorstel 7.1 over de Topklasse.


In dit voorstel wordt uitgegaan van de vorming van één topklasse voor het zaterdagvoetbal en één topklasse voor het zondagvoetbal met ingang van het seizoen 2010/'11. Beide topklassen zullen bestaan uit 16 verenigingen.
Promotie- en degradatieregeling 2009/’10

Er zijn voor het amateurvoetbal per topklasse vijftien plaatsen beschikbaar. Twee plaatsen worden in de regeling opengehouden voor degradatie van BVO’s uit de Jupiler League. Uiteindelijk is het aan het bestuur amateurvoetbal - na overleg met betreffende clubs - om aan te wijzen in welke topklasse deze clubs zullen uitkomen.


Tevens wordt voorgesteld om het promotierecht naar de Jupiler League voor het seizoen 2009/'10 op te schorten. Dit om extra onzekerheden en verschuivingen in het jaar waarin de samenstelling van de Topklasse wordt bepaald, te voorkomen.
Promotie naar de Jupiler League vanaf 2010/'11

Met ingang van het seizoen 2010/’11 is de algeheel landskampioen amateurvoetbal gerechtigd te promoveren naar het betaald voetbal. Deze vereniging wordt dan ingedeeld in de Jupiler League. Voor deze vereniging geldt dan een overgangsregeling voor wat betreft spelerscontracten, accommodatie-eisen, financiën, etc. Indien de algeheel landskampioen amateurvoetbal afziet van overgang naar het betaald voetbal is alleen de verliezend finalist daartoe gerechtigd.


Degradatie vanuit de Jupiler League vanaf 2010/'11

Uit de Jupiler League kan met ingang van het seizoen 2010/’11 één club degraderen naar het amateurvoetbal. De desbetreffende club kan aangeven, of het in het zaterdag-, dan wel zondagvoetbal wenst uit te komen. Het bestuur amateurvoetbal neemt hierin de uiteindelijke beslissing. Ook hiervoor zal een overgangsregeling worden ontwikkeld. Indien de kampioen van Nederland amateurvoetbal en de verliezend finalist afziet van promotie, vindt geen degradatie plaats.


Overig

De regeling dat clubs die om niet sportieve redenen uit de Jupiler League naar de eerste klasse zullen degraderen blijft gehandhaafd.
Voorstel voorjaarsreeks 2009 / 24.03.’09 / v3

  • Keuze schema 12 of 14
  • Promotie- en degradatieregeling amateur- en betaald voetbal

  • Dovnload 31.96 Kb.