Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aantekenen!

Dovnload 10.49 Kb.

Aantekenen!Datum01.08.2017
Grootte10.49 Kb.

Dovnload 10.49 Kb.


AANTEKENEN!


College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente (gemeente aan wie u de brief richt noemen)(Postbus/adres)

(postcode + Plaats)

Betreft: Melding oneerlijke concurrentie (eventueel dossiernummer melden)


Plaatsnaam + Datum

Geacht college,


Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op de locatie (adres van uw winkel) in (naam van uw gemeente) exploiteer ik met veel plezier de onderneming (naam van uw onderneming) met inachtneming van alle daarvoor geldende regels inclusief de planologische voorschriften. Mijn onderneming is dus aan te merken als belanghebbende als het gaat om handhaving van de regelgeving in uw gemeente op het gebied van detailhandel in (uw branche noemen). In mijn omgeving heb ik een aantal brancheconcurrenten waarmee ik de strijd om de consument aan ga. Gelukkig verloopt deze concurrentiestrijd op een eerlijke wijze. De door u gestelde regels en voorschriften zijn voor al mijn concurrenten en mij immers gelijk1.
Echter, in uw gemeente heb ik geconstateerd dat op de locatie (adres illegale winkel noemen) door onderneming genaamd (naam winkel overtreder noemen) detailhandel wordt bedreven in (soort detailhandel noemen) op een locatie waar dat conform het geldende bestemmingsplan niet is toegestaan. Onder de dekmantel van internethandel worden aan consumenten ter plaatse gekochte goederen na betaling direct geleverd. Tevens is er een winkel waar producten die gekocht kunnen worden staan uitgestald. De internetwinkel is dus ook een fysieke winkel geworden, iets dat volgens het geldende bestemmingsplan niet is toegestaan. Deze onderneming ontrekt zich dus aan de regels en is daardoor geen eerlijke, maar een oneerlijke concurrent.
Zoals iedere ondernemer ben ook ik bereid om eerlijke concurrentie met mijn branchegenoten aan te gaan. Eerlijke concurrentie houdt mij als ondernemer scherp en dwingt mij ertoe om alles te doen om de klant tevreden te houden. Oneerlijke concurrentie is echter funest voor mij, simpelweg omdat de regels ongelijk zijn. De detailhandel van (winkel overtreder noemen) op (locatie overtreder noemen) heeft schadelijke gevolgen voor mijn onderneming, onder meer omdat de kostprijs voor bedrijfsruimte waar detailhandel is toegestaan hoger is dan de kostprijs van een bedrijfsruimte waar dat niet is toegestaan. Bovendien is de regelgeving op detailhandelslocaties veelal strikter (en dus duurder) dan op locaties waar geen detailhandel is toegestaan. Tevens werkt de aanwezigheid van deze illegale detailhandel ontwrichtend voor de detailhandelsstructuur in de gemeente. Het leidt tot leegstand in de bestaande winkelgebieden omdat eerlijke winkeliers de slag met oneerlijke concurrenten niet kunnen volhouden en dus na verloop van tijd hun deuren gedwongen zullen moeten sluiten. Bovenal overtreedt de illegale winkel simpelweg de door de gemeente vastgestelde regels. Daarom verzoek ik u zo spoedig mogelijk handhavende maatregelen te nemen die ertoe leiden dat ter plaatse de illegale detailhandel wordt gestaakt zodat er een einde komt aan de overtreding van de bestemmingsplanvoorschriften.
In het geval u kiest voor handhaving middels oplegging van dwangsommen verzoek ik u de begunstigingstermijn zo kort mogelijk te houden en de dwangsom zodanig hoog vast te stellen, dat deze effectief is. Wilt u mij voorts op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen betreffende deze melding. Zodoende kan ik, zo nodig, gebruik maken van inspraakmogelijkheden of andere rechtswegen bewandelen om deze vorm van oneerlijke concurrentie een halt toe te roepen. Om te verzekeren dat deze brief u bereikt, zend ik u die zowel bij gewone als bij aangetekende post.
In de hoop op een positieve reactie, teken ik,
Met vriendelijke groeten

(Handtekening)
Uw naam

Uw winkelnaam

Uw adres

Uw postcode + plaats

Uw telefoonnummer

Uw mailadres

1 Een concurrent is naar vaste jurisprudentie aan te merken als derde-belanghebbende, zie onder meer AR 19 september 1989, AB 1990;415 (Bik Sloopwerken).Dovnload 10.49 Kb.