Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aantekeningen bij Aert van Mierlo

Dovnload 66.06 Kb.

Aantekeningen bij Aert van MierloDatum30.10.2018
Grootte66.06 Kb.

Dovnload 66.06 Kb.

000067 aantekeningen bij Aert van Mierlo

Molenaar te Alphen aan de Maas, te Maren en Loon op Zand. Wordt begraven in de kerk van Loon op Zand. OA Loon op Zand Inv.nr. 379 Aert van Mirlo onder hoofdgeld 6 2/3 wonende onder Heykant-Hil en Moer. Molenaar te Alphen aan de Maas en Loon op Zand. In een akte in Oisterwijk wordt hij Sieur Aert van Mierlo genoemd

Loon op Zand Hoofdgeld- of gemaallijst, 1754-1755; Ingegaan op 1 oktober 1754, personele taxatie door de schepen op 21 mei 1755, ook gebruikt voor de personele taxatie van 28 juli 1756 ;

------------------------------

Bron: Archief van het dorpsbestuur van Loon op Zand, inv.nr. 372; Bijlage: N.B. Het is onduidelijk of dit stuk bij de gemaallijst van 1754 hoort! (niet dus want dan is Aert al overleden)

- een huis van de heerlijkheid, bewoond door Aart van Mierloo

----------------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 95 ; Folio 91 ; d.d.13-8-1740

Vorster Aart van Rijswijk legt op verzoek van Aart van Mirloo beslag op goederen van Anthonij Mouthaan.

--------------------------

Loon op Zand R 97 folio 100v; d.d. 7-6-1748

Inventaris van goederen van Maria Jansse van Meerendonk, weduwe van Aert van Mierlo. De inventaris bevat een perceel wei- en zaailand onder Maren en verder meubilaire goederen. Aanwezig zijn Jan en Gijsbert van Mierlo.

--------------------------------------

Maren RA13 12-6-1728 vermeldt Aart van Mierlo als molenaar te Maren (zie bijlage)

----------------------

Maren RA 29 blz 236 d.d. 29-6-1757 wordt de hof van Aart van Mierlo vermeld. Aart is dan al ca 10 jaar overleden, maar zijn vrouw nog niet. Zie bijlage)

Oud Rechterlijk archief Loon op Zand R781 deel 97 pag. 100-104.

Staat en inventaris van alle sodanige goederen als Aart van Mierloo ende Maria Janse van Meerendock tesamen in gemeenschap hebben beseten en vermits het overlijden van voorn. Aart van Mierloo de togt aan haar is Competerende en naar derselver overlijden den eijgendom moet overgaan ende volveren op hare kinderen.

Vaste goederen:te weten ontrent negen en twintig honten weij en zaeijland gelegen tot Maaren in drie parceelen.

Meubilaire goederen:

Eerstelijk vier kasten

Twee kisten

Een trog

Vier tafels

Een werkbank en broodtbank

Een schaal boom en schalen

Een ijsere schaalboom en schaaldelen

Een meelbak

Een karn en staf

Een melkton

Een ijsere karngemak

Vier schotelrekken

Een teerek

Veertien stoelen

Een schabel

Drie lepelrekken

Twee koornvaten

Een koornschep

Een koornwan

Een meelton

Een olivat

Een koornbak

Een koornton

Vier vere bedden

Vier dito hooftpeuluwen

Ses dito kussens

Vijf wollw deckens

Elf paar slaaplaakens

Acht paar kussensloopen

Tien servetten

Twee groote pelle tafellaakens

Vier slesckere tafellakens

Ses handdoekken

Drie paar beddegordijnen en rabatten

Twee schoorsteenkleeden

Drie koopere melkkannen

Twee dito bedpannen

Drie dito ketels

Een dito deksel

Een klein dito keteltje

Twee dito koeijketels

Twee dito koffieketels

Een dito seijschotel

Een dito confoor

Vier dito lampen

Een dito oliekenneke

Een dito schuijmspaan

Vijftien groote tinne schotels

Vierentwintig dito borden

Een dito waterpot

Twee dito kannen

Veertigh dito lepels

Twee dito trekpotten

Twee dito mosterpotten

Twee dito soutvaten

Twee dito peperdosen

Een eijsere streijkeijser

Twee spiegels

Twee ijsere potten

Een dito staal

Een dito kettingh

Een dito haakboom

Twee dito lenkhalen

Tweedito vleesch sstikken

Een dito roostel

Een dito koeijbeugel

Een dito vuurijser

Twaalf dito forchetten

Twaalf dito tinne

Een eijsere moesmes

Een dito hangboom

Twee dito breekeijsers

Agtien dito bitten

Een hangorlogie

Een lanteern

Hondertenses pondt eijser gewigt

Een eijsere schaalboom

Een kopere overscheel met een eijsere som

Een tang en schop

Een eijsere oveneijser

Een koekepan en hangeijser

Twee rieken

Een hooijvork

Een stikgraaf

Een schop

Een spaaij

Een mishaak

Een hooijseisie en vlagseisie

Een ploeg en eegt

Een hoogkar en artkar

Een saaal, ligt en greet

Hagten, strengen en haanknippel

Een kruijwagen

Een karkistje

Twee kapstokken

Drie seven

Een hackbordt

Twee tinne kommen

Een dito souspanneke

Twee wateremmers

Twee koijbakken

Eenhandsaagh

Vier eijsere beitels

Een aaks


Een dissel

Een boterschotel en lepel

Een bierstellingh

Een sneijmes

Een bak en sneijseisie

Een blekke teebus

Eenige koornsakken

Aldus den voors. Staat en inventaris geformeert uijt den mondt en ophet aangeven van voors. Maria Jansen van den Meerendok ten bijwesen van Jan en Gijsbert van Mierloo, ende verklarde deslve daar is opregt en ter goeder trouwe gehandelt te hebben met belofte dat indien hier namaals iets meer der nog te bevonden worden, dat tot desen inventaris behoordt hetselve te sullen opgeven en daar meede desen inventaris te sullen vermeerderen en amplieeren.

Aldus gedaan en gepasseert binnen Venloon den sevende junij seventien hondert agt en veertigh.

Dit is t handmerk + van Maria Jansen van Meerendonk, verklaart niet te kunnen schrijven

Antoni Glavimans

Dit is het handmerk  van Wouter de Bie en kan niet schrijven

Mij present C de Sille secrett:

Inv. 781 R97 pag 107.

Voor de schepenen Antony Glavermans en Wouter de Bie komen Hendrik van Lith en Maria Janse van Meerendonk, echtelieden en Jan van Mirlo en Willem van Meerendonk als voogden over twee minderjarige kinderen van haar Maria Janse van Meerendonk en wijlen haar eerste echtgenoot Aart van Mierlo.

Zij komen overeen dat de twee minderjarige kinderen en eventuele kinderen uit haar nieuwe huwelijk met Hendrik van Lith hetzelfde zullen erven en delen en mocht zij, Maria Janse van Meerendonk komen te overlijden dan krijgt Hendrik van Lith slechts een kindsdeel. Als hij echter eerst overlijdt zal zij de boedel blijven bezitten.

Verder bepalen zij dat de twee voorkinderen uit het huwelijk met Aart van Mierlo bij hun meerderjarigheid of huwelijk de somma van fl. 125 zullen ontvangen of indien een van de twee eerder overlijdt het overblijvende kind fl. 250. Dit is als deel van de meubilaire goederen die er bij het overlijden van hun vader was en die is opgemaakt op 7 dezer.

Aldus gedaan te Venloon op 25 juni XVIJ acht en veertig.

+ teken van Hendrik van Lith

x teken van Maria Janse van Meerendonk

X teken van Willem van Meerendonk

Jan van Mirloo (kon zelf schrijven)

 teken van Wouter de Bie

Antony Glavermans (kon zelf schrijven)

Mij present A Stille secr.

781 nr 107 blz. 13v.

Borgbrief

Alsoo Petrus Trommels met sijne vier kinderen met name Dingeman en Petrus Trommels waarvan moeder was Maria Beunis, ende Petrus en Johanna Trommels waar moeder van was Geertruij Verheijden gebooren en gedoopt alhier en zij meterwoon willende nederzetten tot de heerlijkheijt Besoijen (of elders) en nadien Heeren Regenten van Besoijen voort dugtende mogte zijn dat de voors: personen door siekte of ander qwade toevallen tot decadentie ofte armoede mogte komen te geraken en den arme van Besoijen of andere daar door zouden benadeelt worden zoo verklaren wij ondergetekenden Regenten van Venloon dat wanneer de voorn: personen door ziekte of ander qwade toevallen tot decadentie ofte armoede mogte komen te vervallen dezelven naar vermogen onser armen cassen te sullen alimenteeren en onderhouden en de armen van Besoijen ende anderen daarvan te sullen ontheffen ende ontlasten mitsgaders koste en schadeloos houden onder verband als naar regjhten

Aldus gedaan en gegeven binnen de heerlijkheijt Venloon den 6 mei 1776 bij ons ondergetekende regenten.

J.L. Hulsen

F.J. Hannen

Mij present B. Hilsdorp.Loon op Zand Civ; index op trouwen 1760-1811 folio 67 1801

24/05/1801

Johannes van der Velden, meerderjarige jongeman

met Maria Pijnenburg, miderjarige jonge dochter Beide geboren en wonende te L.o.Z.

 

kerkelijk trouwboek: L.o.Z.

24/05/1801

Joannes Corneli van der Velden met Maria Wilhelmi Pijnenburg

Getuigen:Peter van der Velden en Maria Oerlemans

 

17/03/1782

Gehuwd: Francisus Ligtenberg en Maria van der Velden

getuigen: Cornelis van der Velden en Johanna Ligtenberg

met dispensatie in de vierde graad en voor de tijd van het jaar.

 

21/10/1770

Gehuwd: Cornelis van der Velden en Cornelia Lightenbergh

getuigen:Godefridus Stokkermans en Angelina Lightenbergh

Met dispensatie in de vierde en derde graad.

 

Nederlands Hervormd trouwboek:L.o.Z.

Ondertrouwd 06/10/1770 en getrouwd 21/10/1770

Gehuwd: Cornelis van der Velden met Cornelia Ligtenberg

Geboren en wonende alhier.

 

Ondertrouwd 02/03/1782 en getrouwd 17/03/1782Gehuwd: Francisus Ligtenberg en Maria van der Velden

 

 NB. volgens de computer is te L.o.Z de oudste Ligtenberg Adriaan in 1665

 

  

Loon op Zand R99 pag.132

dd. 09/05/1756

Voor de Schepenen veschijnen Hendrik van Lith en Maria van den Meerendoncq.

Hij ziek en zij gezond. Ze maken een testament, waarbij alle andere voorafgaande afspaken vervallen.

Hendrik van Lith geeft aan zijn vader 25 Caroli guldens en ook zijn zuster Adriaentje krijgt 25 Caroli Guldens.

Universel erfgenaam wordt zijn huysvrouw Maria van den Meerendoncq, zij wordt vrije meesteres.

Maria op haar beurt verklaart tot universeel erfgenamen haar man Hendrik van Lith en hare twee doghters Maria en Hendrina van Mirloo

elk voor een derde deel.

 

Loon op Zand R99 pag.167

dd. 19/03/1757

Borg of ontlastbrief voor Jan van Mierlo met zijne huysvrouw en drie kinderen, geboortig alhier.

Zich met der woon begevende tot Oisterwijk.

 

Loon op Zand R100 p.84

dd. 27/02/1758Maria van den Meerendonck, weduwe en testamentair boedelhoudster van wijlen Hendrik van Lith, geeft alle volmachten tot handelen ivm. al haar bezittingen aal Arnoldus van den Hoven.

 

Er blijkt nog een van der Meerendonck in LoZ te wonen. Hij is getrouwd met ene Dominicus en deelt in een erfenis Dominicus.(LoZ R100 p.33)

 

 Loon op Zand R101 pag. 6

dd. 12/03/1760

Voor de schepenen verschijnen:

Bernardus Oerlemans, als deylvoogt over de kinderen van Jan van Mierlo in echt verwekt bij Cornelia Bouwens en met hem

Jan de Weert als toeziend voogd over de minderjarige kinderen ter ener zijde

en ter andere zijde

Dirk van Lieshout als in huwelijk hebbende Petronella Bouwens.

Zij geven te kennen;

-dat de inboedel en nalatenschap van Peter Bouwens en Maria van Duppe is bezwaard met ene kapitale somme van 450 guldens tegen 4 % per jaar ten behoeve van Gijsmaris van Heyst woonachtig te Waalwijk.

-dat de goederen van de inboedel niet goed deelbaar zijn

-" en dat ten behoeve van Jan van Mierlo, vader van geseyde minderjarigen, aan sHeeren Johan en Antony van Hanswijk als eygenaren van den Kerkhovense Molentot Oisterwijck wegend pagt van geseyde molen door hier voorgemelde respectieve erfgenamen is betaalt eene somma van vier hondert guldens"

Omdat de nalatenschap 500 waard is en de goederen nog 300 kan dit mooi door twee gedeeld worden.

De kinderen van Jan van Mierlo krijgen kwijting van de schuld en tenslotte ook nog 40 caroli guldens als de boedel is overgedragen.

 

Loon op Zand R101 p.132

dd. 17/10/1761

Maria van den Meerendoncq, weduwe van Hendrik van Lith. Ze is tot scheiding en deling gekomen met minderjarig kind van wijlen Jan de Rooy met wijle Maria Vermeer. Zij doen het op basis van loting.

Maria loot de zuiderhelft van een perceel zayland, schaarbosch en heyde gelegen onder Dongen over de Vaart groot in het geheel 40 honten, zijnde dus voor deeze helft groot omtrent twintigh honten, belent, oost de Loonse Dreef, west de dongenze vaart zuiden de heere van Loon en noorden de tweede bedeelde.

 

 

Loon op Zand R 113 p. 31dd. 01/05/1792

Melden zich bij de schepenen Arnoldus van den Hove en Cornelia van Mierlo "ziek doch bij verstand en memorien wel maghtig".

De langstlevende wordt universeel erfgenaam.

Cornelia kan niet schrijven, Arnoldus schrijft prachtig.

 

Loon op Zand R113 p.66

dd.20/10/1792

Borgbrief voor Cornelis van Mierlo zoon van Johannes van Mierlo en Johanna Maria van Lieshout.

Naar Breda, of elders.

Mij is niet duidelijk welke van Mierlo dit is? Johannes van Mierlo zal toch niet  twee keer getrouwd zijn?

 

Uit de computer in Streekarchief Tilburg bij Zoeken Borgbrieven:Borgbrief:

Van Mierloo Pieter 12/06/1783, afschrift

OPM: Drunen (kinderen):gelicht10/10/1802

 

Loon op Zand R120 p.7

dd. 12/03/1717

Copie van een opdraght van seeckere hoeve lants als volgt:

Vrouwe Johanna van Grave, vrouwe van Bruell en de weduwe des heere Cornelis van den Meerendonck in zijn leven raad deser Stadt (let wel 's-hertogenbosch).

Ze erft een hoeve met 7 loopense lant of daar omtrent, gelegen binnen Venloon op het Craenven aan den heykant nevens erve der hoeve genaemt de Duynse hoeve.

Deze acte is vastgelegd in venloon op 12 maart 1717. Maar het eigendom is al verworven in 1687.

De cijnzen en dergelijke zijn voldaan voor de schepen van den bosch op 4 jan. 1690

 

Zouden dit de ouders van Maria van den Meerendonck kunnen zijn? 

 

Loon op Zand R128 p. 108

dd. 29/10/1755

Voor de schepen van Loon op Zand verschijnt Jan van Mierlo, gewesene molenaar te Elshout, althans woonaghtig alhier.

Hij verkopt aan Aart van Rijswijk, mede alwonende tot hier, alle credieten uit hoofden van maalloon en geleverde granen.

Er volgt dan een hele rij namen met bedragen van steeds kleine bedragen enkele guldens groot.

De schuldenaren komen uit Hedinkhuizen, Herp, Haarsteegt (8mensen), Outheusden (5mensen), den Elshout.

Genoemd wordt ook ene Dirk van Mirloo woonende op de Haarsteegt.

Jan van Mierlo kan schrijven maar het ziet er wel moeizaam uit.

 

 Loon op Zand R128 p. 67

dd. 15/09/1759

Lambertus Moonen koopt van Maria van den Meerendoncq een huis, hof en erve met 12 hont wey en zaaylant gestaan en gelegen alhier op den Hil.

De koopsom is 1400 gulden.

De goederen mogen eerst aanvaard worden in 1768 volgens de huurcedulle die Maria van Mierlo daarvan is hebbende.

 

 Deze laatste verkoop is interessant omdat er twee rechtzaken uit volgen:

archiefnr 781 oudarchief loon op Zand 3.08 Rechtspraak in Criminele zaken +Civiel

nr 2475 Maria zou slechts voor 2/3 deel eigenaar zijn van het huis op de Hil

2476 Arnoldus van den Hoven die overigens bierbrouwer is, contra Maria van den Meerendoncq over erfrecht

Maria procedeert nog meer nl

2501 Erfgenamen verhagen contra Daniel van Boxtel en Maria van den Meerendoncq, weduwe wijle hendrik van Lith.

Wegens tijd gebrek deze gegevens niet meer opgezocht.

 

  

Verder heb ik nog wat akten genoteerd van Jan van den Meerendonck maar die zijn niet van belang. Hij kan niet schrijven in 1756

 ----------------------------------- -------------------------------------------------

http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/inventarissen/toeg0982.htm

450. Akte van arrest door vorster Arnoldus van Rijswijk van de bezittingen van molenaar Aert van Mierlo wegens achterstalligheid in het betalen van de pacht van de Vaartse molen. Met bijlage, 1737. 1 omslag

451. Procesverbaal van vorster A. van Rijswijk waarbij hij op verzoek van molenaar Aert van Mierlo rentmeester Bruno Gijsels de huur van de Hilse Molen opzegt, 1738. 1 stuk

452. Notariële akte van borgstelling door Johannes van Lit en Gerardus van Lith voor Aert van Mierlo, als pachter van de molen op de Loonse Vaart. Afschrift, 1739. 1 stuk

453. Notariële akte van borgstelling door Johannes van Lith en Anthonij van de Meren voor Aert van Mierlo als pachter van de molen op de Loonse Vaart. Afschrift, 1744. 1 stuk

982. Inventaris van het heerlijkheidsarchief van Loon op Zand

1269-1953 (1990)

---------------------------------------- ------------------------------------------------

Oud Rechterlijk archief Loon op Zand R781 deel 97 pag. 100-104.

Staat en inventaris van alle sodanige goederen als Aart van Mierloo ende Maria Janse van Meerendock tesamen in gemeenschap hebben beseten en vermits het overlijden van voorn. Aart van Mierloo de togt aan haar is Competerende en naar derselver overlijden den eijgendom moet overgaan ende volveren op hare kinderen.

Vaste goederen:te weten ontrent negen en twintig honten weij en zaeijland gelegen tot Maaren in drie parceelen.

Meubilaire goederen:

Eerstelijk vier kasten

Twee kisten

Een trog


Vier tafels

Een werkbank en broodtbank

Een schaal boom en schalen

Een ijsere schaalboom en schaaldelen

Een meelbak

Een karn en staf

Een melkton

Een ijsere karngemak

Vier schotelrekken

Een teerek

Veertien stoelen

Een schabel

Drie lepelrekken

Twee koornvaten

Een koornschep

Een koornwan

Een meelton

Een olivat

Een koornbak

Een koornton

Vier vere bedden

Vier dito hooftpeuluwen

Ses dito kussens

Vijf wollw deckens

Elf paar slaaplaakens

Acht paar kussensloopen

Tien servetten

Twee groote pelle tafellaakens

Vier slesckere tafellakens

Ses handdoekken

Drie paar beddegordijnen en rabatten

Twee schoorsteenkleeden

Drie koopere melkkannen

Twee dito bedpannen

Drie dito ketels

Een dito deksel

Een klein dito keteltje

Twee dito koeijketels

Twee dito koffieketels

Een dito seijschotel

Een dito confoor

Vier dito lampen

Een dito oliekenneke

Een dito schuijmspaan

Vijftien groote tinne schotels

Vierentwintig dito borden

Een dito waterpot

Twee dito kannen

Veertigh dito lepels

Twee dito trekpotten

Twee dito mosterpotten

Twee dito soutvaten

Twee dito peperdosen

Een eijsere streijkeijser

Twee spiegels

Twee ijsere potten

Een dito staal

Een dito kettingh

Een dito haakboom

Twee dito lenkhalen

Tweedito vleesch sstikken

Een dito roostel

Een dito koeijbeugel

Een dito vuurijser

Twaalf dito forchetten

Twaalf dito tinne

Een eijsere moesmes

Een dito hangboom

Twee dito breekeijsers

Agtien dito bitten

Een hangorlogie

Een lanteern

Hondertenses pondt eijser gewigt

Een eijsere schaalboom

Een kopere overscheel met een eijsere som

Een tang en schop

Een eijsere oveneijser

Een koekepan en hangeijser

Twee rieken

Een hooijvork

Een stikgraaf

Een schop

Een spaaij

Een mishaak

Een hooijseisie en vlagseisie

Een ploeg en eegt

Een hoogkar en artkar

Een saaal, ligt en greet

Hagten, strengen en haanknippel

Een kruijwagen

Een karkistje

Twee kapstokken

Drie seven

Een hackbordt

Twee tinne kommen

Een dito souspanneke

Twee wateremmers

Twee koijbakken

Eenhandsaagh

Vier eijsere beitels

Een aaks

Een dissel

Een boterschotel en lepel

Een bierstellingh

Een sneijmes

Een bak en sneijseisie

Een blekke teebus

Eenige koornsakken

Aldus den voors. Staat en inventaris geformeert uijt den mondt en ophet aangeven van voors. Maria Jansen van den Meerendok ten bijwesen van Jan en Gijsbert van Mierloo, ende verklarde deslve daar is opregt en ter goeder trouwe gehandelt te hebben met belofte dat indien hier namaals iets meer der nog te bevonden worden, dat tot desen inventaris behoordt hetselve te sullen opgeven en daar meede desen inventaris te sullen vermeerderen en amplieeren.

Aldus gedaan en gepasseert binnen Venloon den sevende junij seventien hondert agt en veertigh.

Dit is t handmerk + van Maria Jansen van Meerendonk, verklaart niet te kunnen schrijven

Antoni Glavimans

Dit is het handmerk  van Wouter de Bie en kan niet schrijven

Mij present C de Sille secrett:

------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/inventarissen/toeg0982.htm

450. Akte van arrest door vorster Arnoldus van Rijswijk van de bezittingen van molenaar Aert van Mierlo wegens achterstalligheid in het betalen van de pacht van de Vaartse molen. Met bijlage, 1737. 1 omslag

451. Procesverbaal van vorster A. van Rijswijk waarbij hij op verzoek van molenaar Aert van Mierlo rentmeester Bruno Gijsels de huur van de Hilse Molen opzegt, 1738. 1 stuk

452. Notariële akte van borgstelling door Johannes van Lit en Gerardus van Lith voor Aert van Mierlo, als pachter van de molen op de Loonse Vaart. Afschrift, 1739. 1 stuk

453. Notariële akte van borgstelling door Johannes van Lith en Anthonij van de Meren voor Aert van Mierlo als pachter van de molen op de Loonse Vaart. Afschrift, 1744. 1 stuk

-------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------

http://inventarissen.salha.nl/xml_inv/ead/toegang0313/toegang0313.pdf

Nummer Toegang: 0313

Inventaris van Oud-archief van Oudheusden, Elshout en Hulten, 1606 - 18140116 van Aart van Mierlo op verzoek van Cornelis Roomer, dat N. Jongejan, commies ter recherche binnen Heusden, suppliant zonder aanleiding met een stok heeft geslagen, 1732-1732

  • Johannes van der Velden
  • Francisus Ligtenberg en Maria van der Velden
  • Cornelis van der Velden met Cornelia Ligtenberg
  • Maria van den Meerendoncq
  • Maria en Hendrina van Mirloo
  • Maria van den Meerendonck
  • Jan van Mierlo
  • Peter Bouwens en Maria van Duppe

  • Dovnload 66.06 Kb.