Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanvraag van een subsidie voor managementadvies

Dovnload 71.2 Kb.

Aanvraag van een subsidie voor managementadviesDatum31.10.2018
Grootte71.2 Kb.

Dovnload 71.2 Kb.


Aanvraag van een subsidie voor managementadviesVak voorbehouden voor de Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen

Inschrijvingsdatum:

Inschrijvingsnummer:


//

.
De aanvrager


Naam sociale-economieonderneming:

     

Ondernemingsnummer:

     

Adres:

     

Naam contactpersoon:

     

Telefoon:

     

E-mailadres1:

     

Ik ben erkend als:

Invoegbedrijf
Sociale werkplaats
Beschutte werkplaats
Lokale diensteneconomieonderneming


Naam adviesbureau:

     

Ondernemingsnummer adviesbureau:

     


Berekening van de subsidie voor managementadviesTotale kostprijs, exclusief btw:

EURO

Totale subsidiabele kosten, exclusief btw*:

EURO

Subsidie = 50 % van de totale subsidiabele kosten, exclusief btw**:

EURO

*Enkel personeels-, werkings- en verplaatsingskosten van het adviesbureau die rechtstreeks verband houden met de opmaak van het managementadvies, zijn subsidiabel.

**Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van 10.000 euro per bedrijfsadvies.
Volgende documenten worden bij deze aanvraag gevoegd:Een door het adviesbureau ondertekende en gedateerde offerte met een toelichting over:

 1. het inhoudelijke kader;

 2. het tijdsbestek waarbinnen het advies zal opgeleverd worden;

 3. de kostenraming, exclusief btw;

 4. zijn expertise rond managementadvisering;

en waarin het adviesbureau verklaart dat het verlenen van één of meerdere adviseringsdiensten zijn maatschappelijke hoofdactiviteit is2.


Enkel vereist als de aanvrager een grote onderneming3 is:

de verklaring op erewoord waaruit blijkt dat het maximumplafond van de de-minimissteun niet overschreden wordt.
Verklaring op erewoord

Ondergetekende verklaart dat de aanvrager op de indieningsdatum van de steunaanvraag
 • niet reeds gesubsidieerd wordt voor het advies waarvoor een subsidie wordt aangevraagd;

 • geen recht heeft op steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten (kmo-portefeuille) en kmo-groeitrajecten;

 • geen onderneming in moeilijkheden is zoals vermeld in artikel 2, 18° van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft;

 • geen voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot terugvordering van toegekende steun, die niet werd betwist of die heeft geleid tot een rechterlijke veroordeling tot terugbetaling;

 • geen subsidies ontvangen heeft voor managementadvies in het huidige en het vorige kalenderjaar;

 • in het huidige jaar geen ontvankelijk verklaard steunaanvraagdossier heeft ingediend voor specifieke managementondersteuning.Opgemaakt te opNaam, functie en handtekening van de gemachtigde van de sociale‑economieonderneming.


Naam:
Handtekening:
Functie:Aan wie bezorg je dit formulier?
Bezorg dit aanvraagformulier, ondertekend, samen met de bijlagen aan:
Departement Werk & Sociale Economie

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Managementadviezen

Koning Albert II-laan 35 bus 20

1030 Brussel


E-mail: managementadvies@wse.vlaanderen.be
Als je vragen hebt bij dit aanvraagformulier, kan je bellen of mailen:

Telefoon: 0499 94 89 14E-mail: sandra.vandebroek@wse.vlaanderen.be

1 Geef het e-mailadres op waarnaar het Departement Werk & Sociale Economie zijn beslissing over de goedkeuring van het steunaanvraagdossier kan sturen.

2 De hoofdactiviteit is de activiteit die is opgenomen als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen (NACE-code) en die het meeste omzet genereert.


3 Onder grote ondernemingen worden de ondernemingen gerekend die aan één van volgende criteria voldoen: het tewerkstellen van minstens 250 werknemers, een jaaromzet hebben van meer dan 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.


 • Vak voorbehouden voor de Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
 • 1030 Brussel

 • Dovnload 71.2 Kb.