Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanvraagformulier voor het gebruik van de economische douaneregeling actieve veredeling in de sector Akkerbouw

Dovnload 41.96 Kb.

Aanvraagformulier voor het gebruik van de economische douaneregeling actieve veredeling in de sector AkkerbouwDatum02.09.2018
Grootte41.96 Kb.

Dovnload 41.96 Kb.Aanvraagformulier voor het gebruik van de economische douaneregeling actieve veredeling in de sector Akkerbouw


1

Vergunninghouder
Naam:

Adres:

Postcode en plaats:
EORI nummer: NL………


1a

Datum vergunningaanvraag:


2

Douaneregeling: actieve veredeling met systeem van schorsing


3

Soort vergunning (code):


4

Aanvullende formulieren: n.v.t.


5

Plaats van de boekhouding:
Soort administratie:


6

Geldigheidsduur van de vergunning: . maanden


6a

Ingangsdatum:


6b

Vervaldatum:


7

Goederen die onder de douaneregeling mogen worden geplaatst:
Technische en/of handelsbenaming:


7a

GN-code (8 cijfers): …. ….7b

Omschrijving product:


7c

Hoeveelheid in kg: ….. kg


7d

Waarde: € .. ,- / ton x .. ton = € .. ,-


7e

Land van oorsprong: Derde landen


8

GN-code(s) veredelingsproduct(en): …. ….


8a

Omschrijving veredelingsproduct(en):8b

Opbrengstpercentage:

. …. (GN-code 8): … (omschrijving 7b) tussen de .% en .%. …. (GN-code 8): … (omschrijving 7b) tussen de .% en .%

Opbrengstpercentage te bepalen aan de hand van de administratie van de vergunninghouder.


9

Omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden:


9a

Locatie(s) van de veredeling:

-

-


10

Economische voorwaarde(n): code ..


11

Douanekantoor van plaatsing:


11a

Douanekantoor van aanzuivering:


11b

Controlekantoor:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Den Haag


12

Identificatie: code ..


13

Aanzuiveringstermijn: .. maanden EX-IM / .. maanden IM-EX


14

Vereenvoudigde procedure: n.v.t.


15

Overbrenging:


16

Aanvullende inlichtingen/voorwaarden: zie punt 21


17

Niet van toepassing


18

Equivalente goederen (ja/nee):


18a

GN-code equivalente goederen:


18b

Omschrijving equivalente goederen:


19

Voorafgaande uitvoer (ja/nee):


19a

Driehoeksverkeer:


19b

Importeur(s) die gemachtigd is (/zijn) om de goederen onder de regeling te plaatsen:


20

Kunnen de goederen zonder douaneaangifte in het vrije verkeer worden gebracht ?: Nee


21

Aanvullende inlichtingen/voorwaarden: De vergunninghouder verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden Zie bijlage22

Ondertekening (naam en handtekening):Bijlage: Algemene voorwaarden behorende bij de aanvraag vergunning Actieve Veredeling in de sector Akkerbouw


1.

U neemt de ter zake geldende communautaire voorschriften in acht. In onze basisregeling actieve veredeling worden de relevante verordeningen nader toegelicht.

2.

U neemt de nadere aanwijzingen in acht die ter zake door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de douane of de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten (NVWA) in het belang van een goede uitvoering van de regeling actieve veredeling worden gegeven.

3.

U staat toe dat door de onder punt 2. genoemde instanties wordt overgegaan tot controle op de naleving van de voorwaarden van deze vergunning. U geeft de door deze instanties aangewezen personen inzage in alle bescheiden die betrekking hebben op deze vergunning. U stelt hen in staat om van de zich onder het regime van deze vergunning bevindende goederen, al dan niet in ongewijzigde staat, monsters te nemen.

4.

Om de NVWA in de gelegenheid te stellen om de benodigde monsters te kunnen nemen meldt u ten minste twee werkdagen van tevoren aan;

  1. wanneer de ingevoerde goederen in be- of verwerking worden genomen, alsmede

  2. in geval van actieve veredeling met equivalentie, wanneer de aanvoer van de ingevoerde goederen zal plaatsvinden.

5.

Er ontstaat bij de uitvoer van de veredelde goederen, met terugwerkende kracht, een douaneschuld indien:

  1. voor de onder de regeling actieve veredeling uitgevoerde veredelde goederen gebruik wordt gemaakt van een preferentieel invoertarief in een derde land (voortvloeiend uit een tussen de Europese Unie en een derde land gesloten overeenkomst) en/of

  2. er gebruik is gemaakt van vrijstelling of teruggaaf van rechten bij invoer terwijl in de betreffende overeenkomst is aangegeven dat deze rechten afgedragen moeten zijn.

  1. Binnen een maand na afloop van de zuiveringstermijn (en binnen een termijn van 14 dagen bij veredelingsproducten, waarvoor forfaitaire opbrengst-percentages zijn vastgesteld), dient u een schriftelijke opgave (aanzuivering-afrekening) te verstrekken, waarin tenminste de volgende gegevens zijn opgenomen;

  • de hoeveelheden onder de regeling geplaatste goederen en de hoeveelheden ingevoerde en be- of verwerkte goederen;

  • de verkregen veredelingsproducten, resten en afvallen;

  • de hoeveelheden veredelingsproducten, resten en afvallen met hun onderscheidenlijke bestemmingen.A 515 12-2014

Pagina van

Dovnload 41.96 Kb.