Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanwezig: W. Wilhelm voorzitter

Dovnload 63.75 Kb.

Aanwezig: W. Wilhelm voorzitterDatum18.05.2017
Grootte63.75 Kb.

Dovnload 63.75 Kb.


Notulen Verenigingsraad 27-04-2013 Nieuwegein.

Locatie”de Heidehal”, Blokhoeve 2, Nieuwegein
Aanwezig:

W. Wilhelm voorzitter

R. Zuijdam secretaris

Eugène ter Beek penningmeester

H.Sieraad regiovert. Noord-West

Theo van Meegen lid/regiovert. Zuid-Oost


Afgevaardigden


Jan van der Tuin Ciliata, Ridderkerk

Matth.Heijen Ons Genoegen, Tilburg

Ad Karstel Ons Genoegen, Tilburg

Henk Evers Voorne, Brielle

Martin Swarttouw Voorne, Brielle

Joop Bootz Terra Collinaria, Gulpen

Huub Bos Terra Collinaria, Gulpen

X Aqua Verniam

Theo Verheij Natuurvrienden, Zwolle

Agnes Disco Natuurvrienden, Zwolle

Jan Disco Natuurvrienden, Zwolle Werner Frigge Vuurneon, Kerkrade

Nick Grosfeld avv Roermond,Roermond

Op uitnodiging van bestuur:
Rob van Uvenhoven,

X xxxxx


Arlette van der Kolk Aqua Terra Noord,

Rotterdam

David Verhage Vuurneon, Yierseke

André de Graaf Vrij en Blij, Landsmeer

Cor de Best Vrij en Blij, Landsmeer

Piet Ruben Albino zwaarddrager,

Theo Hesp Aquarius , Huizen

Jeu van der Lingen Aqua Tropica,

Han Witzel Pronkjuweel, Groningen

Dick Benkhard Aquarius, Huizen

Henk van Spelden Glasbaars, den Helder

Jaap Liefting Natuur in huis,

Alphen a/d Rijn

Aanwezig via machtiging:
Waterweelde, Heerlerheide

De Minor, Maastricht

H.A.T.V, Haarlem

De Paradijsvis, Alblasserdam

De Sumatraan, Gorinchem

De Siervis, Maassluis

A.V.Ticto, Hardinxveld-Giesendam

Av Groot Hoogvliet, Hoogvliet

De Discus, Leerdam

Barbus Conchonius, Middelburg

Daphnia, Boxtel

Vivarium, Eindhoven

De Kempvis, Valkenswaard

MRC, Breda

Najade, Gennep

’t Gupke, Belfeld

AVEO, Venray
Afwezig met afbericht:

Aponogeton, Zeist

De Rijswijkse, Rijswijk

Natuur in Huis, Rijssen

Hortus Aquatilis, Dieren

Aquaria H-S,

Keizer Lotus, Echt

Jan de WIT, Com. van geschillen Paluzee, Zoetermeer


1 Opening door de voorzitter.( om 11.00 uur)
De voorzitter( Pim Wilhelm) heet iedereen van harte welkom, en opent de vergadering.

Pim doet een mededeling over de gezondheid van Eugène ter Beek en zijn vrouw.Beiden zijn ernstig ziek.

Prioriteit ligt nu bij het aanvullen van het bestuur en de ontwikkeling van nieuw beleid, zoals besproken op de kaderoverleggen.

Pim vraagt om 1 minuut stilte om diegene die ons zijn ontvallen te gedenken.

Hierna installeert hij de stemcommissie, bestaande uit Theo van Meegen en Matth. Heijen.
2 Ingekomen stukken.
Er zijn geen andere ingekomen stukken dan die van verenigingen die zich hebben afgemeld voor deze A.L.V.

De heer Matth. Heijen spreekt zijn ongenoegen uit over de late verschijning van deze beschrijvingsbrief. Bovendien is er geen communicatie geweest met financiele commissie.

Vanuit de zaal komt het bericht dat Noord Nederland helemaal niets heeft ontvangen omtrend de Beschrijvingsbrief. De secretaris zal dit uitzoeken.

3 Notulen A.L.V. 2012 Behandeling notulen vorige A.L.Vergadering( 23-04-2011)
De notulen worden per pagina behandeld op inhoud.

N.a.v. pagina 3 stelt de heer Theo Verheij dat hij niet aanwezig was, terwijl hij wel als aanwezige staat genoteerd. Dit klopt: hij had zich wel aangemeld , maar op het laatste moment afgemeld. Dit is niet verwerkt.

N.a.v. pagina 5, het pand, laat de heer Theo Verheij weten dat hij een schoonmaakploeg achter de hand heeft.

De notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan de secretaris voor de verslaglegging

en de inbreng van de diverse mensen.
4 Jaarverslag 2012 secretaris NBAT.

Jaarverslag van de secretaris 2011 met Laureatenlijst.

N.a.v. pagina 23: De heer Huub Bos vraagt zich af of een landelijke bond wel kunt runnen

Met zoweinig vergaderingen.

De Vz. Legt uit dat de DagelijksBestuurvergaderingen gedurende het jaar geen doorgang konden vinden i.v.m. de ziekte van de penningmeester.

Bovendien is het de vraag of meer keer vergaderen ook meer oplossingen zal bieden.

De heer Martin Swarttopuw vraagt wie er gevraagd is om te helpen.

Niemand, mede omdat het er telkens op leek dat de inbreng van de penningmeester toch kon worden gegeven. Een vervanger voor hem was niet bekend.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd om voortaan meer toelichting in de notulen, omdat al pratende blijkt dat er wel degelijk meer contact is geweest tussen de bestuursleden onderling dan alleen maar op vergaderingen.

Het verslag wordt verder goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

5 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 Financieel jaarverslag 2011.
De Vz.,Pim, legt uit dat er geen verslag aanwezig is, door de ziekte van Eugène.

Daardoor kon ook de financiele commissie haar werk niet doen.

De agendapunten 5,6 en 7 zijn inhoudelijk nu niet te bespreken.

Dew Vz. Vraagt de vergadering of deze punten later in 2013 of 2014 goedgekeurd mogen worden.

De heer Matth. Heijen stelt voor om het bestuur toestemming te geven, zo snel mogelijk, de kascontrole te laten plaatsvinden, zodra de zaken geregeld zijn.

Dan kunnen daarna de plannen en de agendapunten 6 en 7 het land in, ter goedkeuring.

De heer Theo van Meegen stelt voor om een apart emailadres te maken , waar besturen hun reacties daaromtrend kwijt kunnen.

Al pratende over de begroting 2014 laat av Voorne weten dat zij ,op basis van de plannen van vorig jaar , van plan zijn te NBAT te verlaten. Zij accepteren geen verhogingen meer.

Hun mensen hebben de mening dat zij niet nogmeer geld willen geven aan de NBAT, omdat zij er niets voor terug krijgen.

Uiteindelijk komt het volgende voorstel op tafel:


Maak zosnel mogelijk het financieel jaarverslag en laat de kascontrolecommissie controleren.

Daarna kunnen de stukken, via de secretaris, het land in, ter beoordeling aan de verenigingsbesturen.

Indien de kascontrolecommissie negatief oordeelt, dan wordt er een bijzondere ledenvergadering uitgeschreven.

Anders wordt de vergadering in 2014 gebruikt als “toetsmoment”.

De vergadering gaat niet accoord met een “emailvergadering”.
Aldus wordt besloten.


6 Verslag Financiële commissie. Verslag financiële commissie.

Niet behandeld; het is er niet.
7 Jaarverslag Ledenadministratie. Jaarverslag ledenadministratie 2011
Niet behandeld; het is er niet.

8 Verslagen van de commissies en werkgroepen. Verslagen van de commissies en werkgroepen 2011).
Na de lunch wordt eerst agendapunt 8F behandeld, zodat de heren Rob van Uvenhoven en op tijd naar huis kunnen.
8F Presentatie voor nieuwe website.
De heer Rob van Uvenhoven geeft de presentatie en uitleg aan de vergadering.

Dit is tot stand gekomen door een werkgroepje bestaande uit:


De kern van het verhaal is dat we een moderne website nodig hebben.

Om zowel nieuwe leden aan te trekken als bestaande leden beter van dienst te kunnen zijn.

De website zou beheerd moeten gaan worden door vrijwilligers en zo moeten worden ingericht dat dit gemakkelijk kan , zonder de website geweld aan te doen.

Het webframe wordt gebouwd door de ontwerper, de NBAT gaat dan de data aanleveren en onderhouden.

E.e.a. gaat zo’n €10.000,= kosten in eerste instantie, maar dat bedrag kan lager worden naarmate de NBAT zelf meer invult/ uitvoert.
De zaal is erg te spreken over het idee, maar hikt enorm aan tegen de kosten.

Er wordt besloten om een plan van aanpak te gaan maken door de website-werkgroep, maar nog even af te wachten tot er meer kijk is op de financiele ruimte.

De presentatie gaat op intranet worden gezet( onder het hoofdstuk”downloads”) voor eind mei.

De reactie’s op het voorstel kunnen, via de email, naar Henk Sieraad. Deze zal ze bundelen, waarna het bestuur kan oordelen.


De heer Matth. Heijen stelt voor om in het bestuur een vacature “webmaster” op te nemen.

Momenteel vervult de Vz. eigenlijk al deze vacature.
8a Commissie van Geschillen.

Aangenomen. De commissie wordt bedankt Commissie van Geschillen: aangenomen met dank aan de samensteller.8b Financiele commissie.

Geen verslag. Financiële commissie: al eerder besproken en aangenomen.8c Commissie Bondskeurmeesters.Commissie

Het verslag wordt aangenomen met dank aan de samensteller.8d Verslag 2011 redactie “het Aquarium”.

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de commisie.

De Vz. Maakt van de gelenheid gebruik om een van de aanwezige commissieleden,

de heer Han Witzel, naar voren te halen en hem de in 2012 vergeven speld, behorende bij het Lidmaatschap van Verdienste, op te spelden. Commissie maandblad: aangenomen met dank aan de samenstellers.8e De NBAT aangaande Dierenwelzijn & EATA.

Het verslag wordt mondeling toegelicht door de Vz..

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de samersteller.

Verder komt uit de vergadering dat dit soort informatie , al dan niet onder de noemer:

”de officiele”, graag in “het Aquarium” wordt gezien. Daar heeft men wat aan. Commissie Dierenwelzijn en EATA.: aangenomen met dank aan de voorzitter.

8f Commissie hobbyzaken & Bestuur. Commissie Hobbyzaken en Bestuur:

De heer Theo Verheij wijst op het nut van deze commissie en vindt het jammer dat er geen communicatie vanuit het bestuur is geweest!

De vergadering laat haar waardering voor deze commissie blijken door voor hen te applaudisseren.

Het verslag wordt aangenomen met dank aan de samenstellers.8g Verslag van de commissie Natuurstudieweek. Verslag Commissie Natuurstudieweek: aangenomen met dank aan de samensteller.

Dit verslag wordt aangenomen, met dank aan de samenstellers.8h Verslagen van de regiovertegenwoordigers. Verslagen van de Regiovertegenwoordigers: aangenomen met dank aan de samenstellers.

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de samensteller.


9 Begroting 2013/2014. Begroting 2012
De begroting 2012/2013 wordt aangehouden.

Wanneer er meer duidelijkheid is zal het bestuur met eventuele aanpassingen komen.
10 Benoeming van leden voor de commissie van Geschillen. Benoeming van de leden van de commissie geschillen.
Samenstelling Commissie:

J. de Wit, Voorzitter

M. Heijen, Lid

Th van Meegen, reserve LidDe heer Huub Bos stelt zich beschikbaar voor reserve-lid.


De heer Theo van Meegen kan toetreden tot het bestuur, voor hem is een nieuw reserve-lid nodig.

De heer Huub Bos stelt zich beschikbaar. De vergadering gaat hiermee accoord.


11 Benoeming van leden van de financiële commissie.

De financiële commissie bestaat uit de heren:

Ard Karstel Benoemd in: 2010 Aftredend in: 2013

De heer Ad Kastel( is aftredend.)

De heer Matth. Heijen (aftredend in 2014)

De heer Frank Breedijk treed aan als lid.(aftredend in 2016) Matth. Heijen Benoemd in: 2011 Aftredend in: 2014

Gevraagd: een reserve-lid.

Mevrouw Agnes Disco stelt zich beschikbaar.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

12 Benoeming van bestuursleden van de N.B.A.T.

Het bestuur had in 2012 de onderstaande samenstelling.
Functie

naam

gekozen

aftredend

Voorzitter

W(Pim). Wilhelm

2010

2013

Secretaris

Robbert Zuijdam

2010

2013

Penningmeester

drs. Eugene Ter Beek

2013

2013

Regiovertegenwoordiger NW

Henk Sieraad

2011

2014

Regiovertegenwoordiger ZO A.I.

Theo van Meegen


Regiovertegenwoordiger ZW

VacantRegiovertegenwoordiger NO

VacantDe heer Pim Wilhelm is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

Hij wordt herkozen.

De heer Robbert Zuijdam is aftredend en niet herkiesbaar.

Wel blijft hij beschikbaar voor de verzorging en verzending van zaken rondom jubilea en onderscheidingen.

Hij krijgt uit handen van de Vz. een kado en de voorzitter vraagt de vergadering om accoord te gaan met de benoeming: ere-lid van de NBAT.

De vergadering gaat accoord.

De heer Eugène ter Beek treedt af om gezondheidsredenen.


De heer Theo van Meegen wordt ,bindend ,voorgedragen als Regiovertegenwoordiger ZuidOost

En neemt plaats in het bestuur. De heer Theo van Meegen heeft het afgelopen jaar al meegedraaid in het bestuur.


De Vz. Vraagt de vergadering of zij gegadigden weten voor de functies van secretaris en penningmeester.

Er komen geen concrete namen.

N.a.v. een vraag van de heer Matth. Heijen zegt de voorzitter dat hij , voorlopig, het penningmeesterschap erbij gaat nemen, geassisteerd door de heer Piet Muller en de heer Eugène ter Beek.

De heer Matth. Heijen geeft aan dat hij de crediteurenadministratie wel wil gaan doen.

Dit is genoteerd. Eerst moet deze administratie worden uitgezocht.
Aan de heer Robbert Zuijdam wordt gevraagd of hij het Regiovertegenwoordigerschap van NoordWest over wil nemen van de heer Sieraad, dan heeft hij tijd om het secretariaat over te nemen.

Dat wil de heer Robbert Zuijdam niet.

De heer Henk Sieraad neemt voorlopig wat secretariaatszaken waar.
Het bestuur gaat verder met 3 leden.

Er wordt gevraagd om naar nieuwe bestuursleden uit te kijken.
13 Voorstellen ter beoordeling aan de A.L.V.


   1. VVoorstel Bestuur 1.

Het bestuur stelt voor om de heer Eugène ter Beek voor te dragen voor de titel: ere-lid van de NBAT.

Gedurende 21 jaar heeft hij de NBAT trouw gediend als penningmeester, zijn verdiensten zijn niet in woorden uit te drukken.

De vergadering gaat hier unaniem mee accoord!

Bij afwezigheid van de heer ter Beek wordt deze onderscheiding hem later uitgereikt.
2) Voorstel bestuur 2.
Het bestuur stelt voor , op voordracht van vereniging: A.V..Xiphophorus te Oss,

De heer Jos Hoedeman te benoemen tot ere-lid NBAT.

De vergadering gaat hiermee accoord.

De onderscheiding wordt hem, door afwezigheid, later uitgereikt.


3) Voostel bestuur 3.
Het bestuur stelt voor, op voordracht van de vereniging: A.V. Viva Aquaria, te Rijsenhout

De heer Herman Stephan te benoemen tot lid van verdienste NBAT.

De vergadering gaat hiermee accoord.

De bijbehorende onderscheiding wordt hem later uitgereikt.


4) Voorstel bestuur 4.
Het bestuur stelt vcoor om een aantal wijzigingen in de jubilea door te voeren:

Voor verenigingen:

80 jaar bestaan: kadobon van € 140,=

90 jaar bestaan: kadobon van € 150,=

100 jaar bestaan: kadobon van € 175,=
Personen:

70 jaar lid: certificaat Brons


Bondsdiploma’s:

30 bondsdiploma’s in 36 jaar: certificaat + speld “lid van verdienste”.


De vergadering gaat hiermee accoord!
5) Voorstel bestuur 5.

De heer Huub Bos stelt voor om de eerste 2 formuleringen sterker neer te zetten: “tegen” in plaats van” afraden”.

De Vz. Antwoord dat “tegen’ vraagt om acties en dat kunnen we/willen we niet.

Het voorstel wordt, zoals is is geformuleerd , aangenomen.Agendapunt 14: Rondvraag/diversen.
De heer Math. Heijen heeft een opmerking over het pand in Hilversum.

Waarom gaan we het pand niet verhuren?!

Dat doen we niet omdat het pand , in deze staat, niet te verhuren is. Er zal eerst het een en ander moeten worden aangepast. Daar hebben we het geld niet voor en bovendien moeten er dan nog zaken worden uitgezocht omtrent de juridische gevolgen.

Wel zal de Vz. Contact opnemen met de makelaar over de stand van zaken.

De heer Huub Bos vraagt de Vz. om verlaging van de vraagprijs bespreekbaar te maken bij de makelaar.

Dit wordt toegezegd.

De heer Huub Bos vraagt hoe het staat met de organisatie van de Bondsdag 2013 in Terneuzen?

De Vz. Antwoord dat volgens het draaiboek de NBAT de zaalhuur voor de presentaties betaald, de NBAT de entreekosten voor de NBAT-leden betaald, de NBAT een aantal lunches voor een aantal genodigden afneemt en betaald.

De heer Piet Ruben ( de Zwaarddrager Terneuzen) antwoord dat de zaal is geregeld. Of er een beurs komt is nog niet zeker omdat Daphnia te Boxtel, op dezelfde dag een beurs heeft georganiseerd. Het is mogelijk dat er een tentoonstelling komt. Dit idee wordt nu bekeken.

Een en ander lijkt te gaan lukken.


De heer Huub Bos laat de vergaderting weten dat het nieuwe Huishoudelijk Reglement bijna klaar ter beoordeling aan de leden.Hij schat in dat het over 4-6 weken klaar is.

Het kan dan op de volgende A.L.V. besproken en ingevoerd worden.


De heer Jan Disco vraagt naar de nieuwe ledenpassen.

Deze zouden met het Aprilnummer van “het Aquarium”komen.

Dat is nog niet gelukt vanwege de gezondheid van de heer E.ter Beek.
De heer Martin Swarttouw vraagt het bestuur naar het gesprek met de heer Carel Souwer.

Dat is er nog niet van gekomen


Vanuit de zaal wordt er gevraagd naar het aantal deelnemers bij de Landelijke Keuringen 2013.

Dat zouden er 50 moeten worden:

14 bij de categorieen A1 en A2,3,4( zoetwater algemeen en zoetwater speciaal)

10 bij de categorie C (zeewater )

8 bij de categorie B (terraria)

8 bij de categorie D (vijvers)


De heer Han Witzel vraagt om extra ruimte in het novembernummer van “het Aquarium” voor de presentaties van de Landelijke keuringen.

Hij regelt de aanlevering van de copy met de keurmeesters.

Die ruimte krijgt hij: het novembernummer wordt weer een extra dik nummer.

De heer Michiel Hennink laat de vergadering weten dat de heer Aad Bouman voor de laatste keer de organisatie rondom de aanlevering van de kandidaten en het uitnodigen van de kandidaten op zich heeft genomen.

Volgens hem heeft Aad de ervaring dat het steeds lastiger wordt om iedereen zich aan de afspraken te laten houden.
De heer Michiel Hennink vraagt of de presentatie van de Landelijke Keuringen beschikbaar gesteld kunnen worden als sprekersmateriaal?

De Vz. antwoordt dat hij voorstander is dat districten hun presentatie (Districtskeuringen) onderling uitwisselen.

Aan de CBKM kan de vraag worden gesteld of de keurmeesters hun materiaal aan de verenigingen beschikbaar willen stellen.
De heer Werner Frigge laat weten dat hgij gevraagd is om foto’s/ videoopnamen te nemen bij de komende landelijke keuringen.

De te maken reiskosten wil hij wel kunnen declareren bij de NBAT.

De Vz. Antwoord dat hij dat, in geval van noodzaak, kan declareren bij de NBAT.

Vanuit de zaal komt de opmerking dat niet iedere aquariaan bij een keuring toestaat om fotomateriaal te gebruiken voor publicatie.

De Vz. Antwoord dat ook bij een districtskeuring niemand zou mogen weigeren om foto’s voor publicatie te gebruiken. Doewt iemand dat wel, dan zou het betreffende vivarium niet gekeurd moeten worden.
De heer Michiel Hennink heeft een vraag over de bankrekeningen van de NBAT.

De bankrekeningen zijn zakelijke rekeningen. Er loopt er 1 bij de ABN-AMRO en 1 bij de ING.

De computer die bij de heer Eugène ter Beek staat zou een NBAT-computer zijn.
Mevrouw Arletta van der Kolk wil de vergadering laten weten dat zij deze vergadering als bijzonder plezierig heeft ervaren en daarvoor de aanwezigen wil bedanken!

Dit wordt door de vergadering (h)erkend.


De Vz. Laat de vergadering weten dat het bestuur alvast een voorschotfactuur wil versturen naar de verenigingen, om zodoende al wat geld binnen te krijgen.

De vergadering gaat daarmee accoord!Agendapunt 15 Vaststellen datum A.L.V. 2013.
De heer Math. Heijen vraagt het bestuur om de locatie van de komende A.L.V. te heroverwegen. Volgens hem moet het minder luxe en dus goedkoper kunnen.

Als voorbeelden noemt hij de locaties in Bunnik of Maarn.

Het bestuur zal dit zeker overwegen.

De A.L.V. van 2014 wordt vastgesteld op zaterdag 17 mei 2014,

dit mede, vanwege de Koningsdag eind april 2014.
Agendapunt 16 Sluiting.
De Vz. sluit de vergadering om 17.15 uur bedankt iedereen voor de inbreng en wenst iedereen

Een goede thuisreis toe.
Beschrijvingsbrief NBAT 2014

Pagina van

 • Aanwezig via machtiging
 • Verslagen van de commissies en werkgroepen 2011).
 • 8a Commissie van Geschillen.
 • 8d Verslag 2011 redactie “het Aquarium”.
 • Commissie maandblad: aangenomen met dank aan de samenstellers. 8e De NBAT aangaande Dierenwelzijn EATA.
 • Commissie Dierenwelzijn en EATA.: aangenomen met dank aan de voorzitter. 8f Commissie hobbyzaken Bestuur. Commissie Hobbyzaken en Bestuur
 • 8g Verslag van de commissie Natuurstudieweek. Verslag Commissie Natuurstudieweek: aangenomen met dank aan de samensteller.
 • Functie naam gekozen aftredend
 • Agendapunt 14: Rondvraag/diversen.
 • Agendapunt 15 Vaststellen datum A.L.V. 2013.

 • Dovnload 63.75 Kb.