Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Aanwinsten tijdschriften maand mei

Dovnload 132.47 Kb.

Aanwinsten tijdschriften maand meiDatum01.08.2017
Grootte132.47 Kb.

Dovnload 132.47 Kb.

AANWINSTEN TIJDSCHRIFTEN MAAND MEI

WEEK 22(26/05/2014 - 30/05/2014)

(Ook terug te vinden op www.balie-gent.be/bibliotheek


Adv. Bl., Advocatenblad, nr. 6, juni 2014


 • Vernieuwd toezicht: wat het voor u gaat betekenen;

 • Ontketenen budgetsites een prijzenoorlog?;

 • Advocaten zijn enthousiast over procesfinanciering;

 • ‘Hele jeugdzorgketen moet op de schop’: Hulpverleners, advocaten, rechters; volgens de inderombudsman moeten ze anders gaan werken om ‘geestelijke kindermishandeling’ te stoppen;

Verschijnt maandelijks

D., Recueil Dalloz, 190e année, 22 mai 2014, n° 19/7600e, pages 1089 à 1144

Verschijnt wekelijksC.A.B.G., Cahiers Antwerpen Brussel Gent, 2014/1

Inrichting van het directiecomité. Benoeming en ontslag van directieleden. Bezoldiging van directieleden en hun sociaalrechtelijk statuut (Jan Delanote)

Inhoudstafel • Hoofdstuk I. Inleiding en wettelijk kader;

 • Hoofdstuk II. Inrichting van het directiecomité ‘nieuwe stijl’;

 • Hoofdstuk III. ‘Back in business’: het directiecomité ‘oude stijl’;

 • Hoofdstuk IV. Statuut van directieleden;

 • Hoofdstuk V. Bezoldiging van directieleden;

 • Hoofdstuk VI. Variabele verloningen;

 • Hoofstuk VII. Effecten-gerelateerde verloning ;

 • Hoofdstuk VIII. VertrekvergoedingenF.J.F., Fiscale Jurisprudentie – Jurisprudence Fiscale, 33ste jaargang, mei 2014/4

 • Diversen

Verschijnt maandelijks

Fiscoloog, Nieuwsbrief over fiscaliteit, jaargang 35, nr. 1387, 28 mei 2014

- Beroepskosten • Bedrijfswagens en kostenaftrek: ‘tolerantie’ blijft wel gelden

- BTW

 • Kostendelende vereniging : ook ‘volledige’ BTW-plichtige mag lid zijn (Ivan Massin)

- Vastgoed

 • Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut (Marc De Munter)

- Vennootschapsbelasting

 • Geen overdracht van verliezen bij ‘filialisering’ volgens minister (Michael Van Gils, Hendrik Putman)

- Kort

Rechtspraak

Inkomstenbelastingen


   • Diversen

Lokale belastingen

   • Diversen

Administratieve beslissingen

  • Diversen

Varia

  • Onroerend inkomen – Revalorisatie – coëfficiënt aanslagjaar 2015 : 4,23

Staatsblad

  • 13 tot en met 26 mei 2014

Verschijnt wekelijks

I.R.D.I., Intellectuele rechten, droits intellectuels, 19de jaargang, nr. 2014-1

- Kanttekeningen – Observations (Geert Glas)- Actualiteit – Actualité (Hendrik Vanhees)

- Rechtsleer - Doctrine

 • Marks that are descriptive in languages other than Englisch or in minority languages – Lost in translation? (Katrien Wouters);

 • Beslag inzake namaak en maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke informatie : een analyse van recente rechtspraak (Eline Vereecke);

 • Des marques et des lettres dans les nouvelles extensions internet (Filip Petillion)

- Rechtspraak - Jurisprudence

Auteursrecht  • Cass. 22 oktober 2013 (The Pirate Bay);

  • Vz. Kh. Antwerpen, 26 november 2013 (Timmerman-Porters) met NOOT van Eric Laevens

Domeinnaam – Nom de domaine

  • Cepani , 22 november 2013 (Muckboots)

Octrooirecht – Droit des brevets

 • Vz. Kh. Antwerpen, 18 oktober 2013 (Dafra-Celgene) ;

 • Kh. Antwerpen, 20 december 2013 (Sandoz-Astrazeneca) ;

 • Kh. Brussel, 18 februari 2014 (Sandoz-Bayer(Drospirenone))

Merkenrecht – Droit des marques

  • Brussel, 21 oktober 2013 (InBev Maes) met NOOT van Thierry van Innis;

  • Brussel, 4 februari 2014 (kleurmerk Telenet);

  • Brussel, 17 maart 2014 (El Bena-El Baina)

- Recent verschenen boeken – Livres récemment parus (Marie-Christine Janssens)

Verschijnt 4x/jaarJ.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 126e année, 2014/21

 • Droit pénal et procédure pénale

Verschijnt wekelijks

J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et bruxelles, 126e année, 2014/22

 • Droit public

Verschijnt wekelijks


J.T., Journal des tribunaux, 133e année, (N° 6565), N° 21, 31 mai 2014

- Doctrine • La motivation du licenciement des travailleurs : nouvelles règles pour tous les travailleurs depuis le 1er avril 2014 (L. Peltzer et E. Plasschaert)

- Jurisprudence

 • Diversen

- Chronique

 • Barreau de Bruxelles : regards croisés des deux candidats au dauphinat – Il y a .0.. ans

Verschijnt wekelijks

NJB., Nederlands Juristenblad, 89ste jaargang, nr. 20, P. 1361-1416, 23 mei 2014

- Vooraf • Gross Domestic Happiness (Prof. mr. P.J. Wattel)

- Wetenschap

 • Drie dimensies van de rechtsstaat (Prof. mr. Dr. L.H.J. Adams, Mr. dr. W.J. Witteveen)

- Praktijk

 • Maatwerk in het Wetsvoorstel maatschappelijke ondersteuning (Mr. Dr. M. Vermaat)

- O&M

 • Naschrift bij ‘Wast ook de Hoge Raad (ambtshalve) wit? (Mr. J.D.L. Nuis)

- Rubrieken

 • Diversen

Verschijnt wekelijks

NJW., Nieuw Juridisch Weekblad, dertiende jaargang, nr. 303, 28 mei 2014

Hervorming Raad van State (deel 1)

De wet van 20 januari 2014 heeft de Raad van State grondig hervormd. Eric Brewaeys bespreekt in detail de procesrechtelijke vernieuwingen.
Ook in deze aflevering

Gerechtskosten

Burgerlijke partijen die in het ongelijk worden gesteld, zullen niet meer automatisch opdraaien er een onderzoek is geopend ingevolge hun optreden als burgerlijke partij. Voortaan beslist de rechter of de burgerlijke partij in die gevallen wordt veroordeeld in (alle of een deel van) de kosten die de staat of de beklaagde heeft gemaakt.
Schadevergoeding bij verkeersongeval met een spoorvoertuig

Dit arrest van het Grondwettelijk Hof vormt het sluitstuk van een reeks prejudiciële arresten waarin het Hof zich moest uitspreken over de verenigbaarheid van artikel 29bis WAM met de artikelen 10 en 11 Gw.

Verschijnt tweewekelijks

Ontslag (nieuwsbrief), jaargang 21, 4/2014

- Wetgeving • “Motivering van het ontslag” – Principes van en opmerkingen over de CAO nr. 109 (Oriane Beauchau)

Verschijnt maandelijks

R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2014/10

Fiscale cassatierechtspraak 2013

- Rechtspraak

Fiscaal strafrecht  • Cass. 26 februari 2013 met NOOT: Het gebruik van valse stukken, een onverjaarbaar misdrijf? (Elke Malfait)

Aanslag van ambtswege

  • Cass. 19 september 2013 met NOOT: Aanslag van ambtswege op basis van voorgaande aanslagjaren (Aagje Bellens)

Rechtsvordering

  • Cass. 17 oktober 2013 met NOOT: Jackpot voor de fiscus: cassatie bevestigt de ruime interpretatie van de bijzondere aanslagtermijn “rechtsvorderingen” (Toon Sas)

Diversen inkomsten

  • Cass. 21 november 2013 met NOOT: Meerwaarde integraal belastbaar als divers inkomen wanneer zowel aan- als verkoop abnormale verrichtingen uitmaken (Evi Vrijders)

Inkomstenbelasting

  • Cass. 15 maart 2013 met NOOT: Hof van Cassatie: bevestiging in concreto-benadering van fiscale behandeling AOW-uitkering (Chantal Hendrickx);

  • Cass. 19 september 2013 met NOOT: Artikel 207 WIB 1992: geen aftrek van enig verlies bij louter fiscaal geïnspireerde wijziging van controle (Philippe Renier & Leen Ketels);

  • Cass. 19 september 2013 met NOOT: Cliënteel wel verkoopbaar, niet verhuurbaar (Charlotte Lardenoit)

Motivering kennisgeving beslissing tot taxatie

  • Cass. 21 november 2013

Nieuwe aanslag voor ander aanslagjaar

  • Cass. 17 oktober 2013

Kwijtschelding geldboete BTW

  • Cass. 17 mei 2013

Uitstel van geldboete BTW

  • Cass. 20 juni 2013

- Actualia

Bewegingen  • Diversen

Verschijnt tweewekelijks

R.J.I., Res et jura immobilia, 80e année / jaargang, n° 367, 2014-2, juin 2014

V. Woninghuur  • Nijvel, 19 november 2013

VIII. Milieu

  • Hof van beroep te Brussel, 26 juli 2013

X. Expertises

  • Nijvel, 15 december 2013

XIV. Gemene muur

  • Hof van cassatie, 4 maart 2005 met NOOT : Rechtspraak Hof van Cassatie inzake gemene muur vereist aanpassing aan energieprestatieregelgeving (Marc Van Raemdonck et Willem Hermans)

XV. Vastgoed

  • Rechtbank van eerste aanleg te Brussel , 20 augustus 2013

XVI. Eigendom

  • Nijvel, 31 mei 2013

XVIII. Erfdienstbaarheid

  • Hof van beroep te Brussel, 5 maart 2013

XX. Wegenis

  • Hof van beroep te Brussel, 26 juli 2013

Verschijnt driemaandelijks

R.W., Rechtskundig Weekblad (77ste jaargang), nr. 39, 31 mei 2014

- Actualiteit • De alleenrechtsprekende raadsheer in strafzaken: een terecht afgevoerd klutsei van Columbus (S. Van Overbeke)

- Doctrine

 • Bijzondere wetgever verduidelijkt de regeling van artikel 26,§4 van de bijzondere wet op het Grondwettelijke Hof inzake samenloop van grondrechten (T. Souverijns)

- Rechtspraak: Buitencontractueel aansprakelijkheid

 • Diversen met volgende NOOT:

  • De beperking van het keuzerecht van kandidaat sociale huurders: beperking van het grondrecht op wonen of net toepassing van het grondrecht op wonen? (Bernard Hubeau en Tom Vandromme)

- Kanttekening

 • Het neerleggen van vennootschapsakten na de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (S. Deschepper)

- Beneluxrecht

 • Diversen

- Snelberichten

 • Diversen

- Boeken

 • Proportionaliteit van stemrecht en risico i kapitaalvennootschappen / C. Clottens (W. Van Rie)

- Mededelingen

 • Diversen

Verschijnt wekelijks

RTD Civ., Revue trimestrielle de droit civil, 2014/n° 1, janvier – mars 2014

- Articles • L’exception d’inexécution : essai de généralisation (William Dross) ;

 • Droit réel, propriété et créance dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Vincent Mazeaud) ;

 • L’évolution des droits de retour dans le code civil depuis les lois de 2001 et 2006 (Olivier Penin)

- Variétés

 • Une révolution inaperçue – À propos de l’acte juridique (Philippe Jestaz)

- Chroniques

 • Diversen

- Bibliographie

 • Diversen

- Tables

 • 1er trimestre 2014

Verschijnt driemaandelijks


RTDE, Revue trimestrielle de droit européen, n° 1, janvier – mars 2014

- Éditorial • Union bancaire, ou l’art de se payer de mots (Catherine Prieto)

- Articles

 • Libre circulation des sociétés en Europe : concurrence ou convergence des modèles juridiques (Gustavo Vieira de Costa cerqueira) ;

 • Émergence d’une stratégie européenne en matière de formation judiciaire (Guillaume Payan) ;

 • La responsabilité élargie du producteur et la concurrence (Patrick Thieffry)

- Commentaires

 • Diversen

- Chroniques

 • Diversen

- Bibliographie

 • Ouvrages reçus et ouvrages commentés

Verschijnt driemaandelijks

Sem. Jud., La Semaine Juridique (Juris Classeur –Lexis France), n° 18, 5 mai 2014

 • La formation universitaire des avocats : réforme ou révolution ? . Réponse à Thierry Wickers par Bertrand Mathieu, professeur

- Tribunal de commerce

 • Paradoxale réforme. À propos de la saisine d’office du Tribunal de commerce, Libres propos par Kevin Purut, juriste en droit des affaires et Jean-Paul Teboul , chargé d’enseignement

- Informatique et libertés

 • La réforme de l’open data suppose une approche globale !, Libres propos par Peirre Desmarais, avocat à la Cour

- Droit administratif

 • Chronique par Gweltaz Eveillard, professeur

- Ministère public

 • Lutte contre la corruption: vers une privatisation de l’action publique ?, Mot de la Semaine par Bruno Quentin, avocat à la cour (Vidéo avec Legal Tag)

Verschijnt wekelijks

Sem. Jud., La Semaine Juridique (Juris Classeur –Lexis France), n° 18, 5 mai 2014

 • Regards sur les nouvelles directives marchés publics et concessions . 1re partie : un cadre général renouvelé (par Stéphane Braconnier, professeur)

- Santé publique

 • L’aide à la mort. À qui, de dire le droit?, Libres propos par Denis Broussolle, professeur émérité

- Cour d’assises

 • « L’affaire Agnelet (…) évolution majeure de la justice criminelle », Entretien avec François Saint-Pierre, avocat à la cour

- Responsabilité civile

 • L’indemnisation due en cas de manquement par le médecin à son devoir d’information, Libres propos par Geneviève Viney, professeur émérite

- Entreprises

 • Loi Florange : l’obligation de récherche d’un repreneur en cas de fermeture de site rentable, En questions par David Jonin, avocat associé

Verschijnt wekelijks
Sem. Jud., La Semaine Juridique (Juris Classeur –Lexis France), n° 20, 19 mai 2014

 • Regards sur les nouvelles directives marchés publics et concessions. 2e partie : passation et exécution des marchés et concession par Stéphane Braconnier, professeur

- Fraude fiscale

 • Vers la fin de l’indépendance des procédures fiscales et judiciaires ?, Libres propos par Caroline Wassermann, avocat à la Cour et Charles Prats, magistrat

- Avocats

 • Chronique sous la direction de C. Jamin, professeur avec A. Bolze, maître de conférences, avocat, S. Bortoluzzi, délégué général du CNB, C. Caseau-Roche, maître de conférances, F. G’Sell, professeur, g. Pillet, maître de conférances

- Salaires

- Juge constitutionnel

 • Séisme sur la procédure pénale, Mot de la Semaine par Didier Rebut, professeur (Vidéo avec Legal Tag)

Verschijnt wekelijks

Soc. Weg., Sociale wegwijzer, 10de jaargang, nr. 10, 16-31 mei 2014

 • Studentenarbeid: de belangrijkste principes toegelicht;

 • Preventie van psychosociale risico’s op het werk wint aan belang;

 • Hulp in het huishouden: de regeling voor dienstboden en ander huispersoneel onder de loep genomen;

 • De meewerkend(e) echtgeno(o)t(e) met een beperkte eigen zelfstandige activiteit;

 • Overzicht van het Belgisch Staatsblad van 22 april t.e.m. 5 mei 2014;

 • Indexnieuws: indexcijfers van april 2014 en loonaanpassingen op 1 mei 2014

Verschijnt tweewekelijks

T.B.B.R., Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 28ste jaargang, nr. 2014/5

- Rechtsleer - Doctrine • La loi du 30 juillet 2013, portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, et son régime transitoire (G. Closset-Marchal)

- Rechtspraak met annotaties – Jurisprudence commentée

Familiaal vermogensrecht – Droit patrimonial de la famille  • Hof van Cassatie, 5 september 2013 met NOOT: Zijn werken uitgevoerd door een van de echtgenoten aan een eigen onroerend goed te beschouwen als zijn “bijdrage in de lasten van het huwelijk”? (Nan Torfs)

Gerechtelijk privaatrecht – Droit judiciaire privé

  • Gent, 21 november 2012 met NOOT: Het boomerangeffect van artikel 1070 Ger.W. (Bart Van Den Bergh)

Verbintenissen – Bijzondere overeenkomsten – Obligations – Contrats spéciaux

  • Antwerpen, 29 oktober 2012 met NOOT: Leveringsplicht vs. Stedenbouwkundige inbreuken: juridische conformiteit als te leveren hoedanigheid (Jennifer Callebaut)

- Rechtspraak - Jurisprudence

Goederen - Biens  • Hof van Cassatie, 26 april 2013

Verbintenissen - Obligations

  • Gent, 12 september 2011;

  • Antwerpen, 17 oktober 2011;

  • Gent, 22 juni 2011;

  • Tribunal civil de Verviers, 16 juillet 2010

Verbintenissen – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Obligations – Responsabilité extracontractuelle

  • Cour d’appel de Bruxlles, 24 août 2010

Zekerheden - Sûretés

  • Hof van Cassatie, 10 mei 2013

Verschijnt maandelijks

T.B.M., tijdschrift voor belgisch Mededinging / Revue de la Concurrence Belge,9de jaargang, 2014, nr. 1

- Editoriaal - Editorial • Mededingingsbeleid, industriebeleid, … of beide? (Patrick Van Cayseele)

- Artikelen - Articles

 • De ambitie is: beslissingen, beslissingen, beslissingen Interview met Jacques Steenbergen (Karel Marchand, Bernard van de Walle de Ghelcke & Peter Wytinck);

 • L’application de la doctrine de la contrainte étatique dans la décision BSE testen (Grégoire Ryelandt) ;

 • Le rôle du Chief Economist (Alexis Walckiers & Griet Jans)

- Rechtspraak - Jurisprudence

 • Grondwettelijk Hof, 7 november 2013 (Grond en pandendecreet van 27 maart 2009);

 • Hof van Beroep Brussel, 27 november 2013 (De Beers) met NOOT van de redactie;

 • Hof van Beroep Brussel, 17 december 2013 (Colruyt, Makro e.a. / Belgische mededingingsautoriteit);

 • Cour de Cassation, 20 december 2013 (Belgacom/Base/Mobistar) avec NOTE de la redaction

- Rechtspraak in kort bestek – Jurisprudence (extraits)

 • Raad voor de mededinging / Conseil de la concurrence (Julie Leonard & Katrijn De Vliegher)

- Buurlanden / États limitrophes

 • Diversen

- Europese Unie – Union européenne

 • Chronicle of European Competition Law (4th trimester 2013) (Hendrik Viaene & Laurance Temmerman)

- Actualia - Actualités

 • Diversen (Peter Wytinck & Bram Hoorelbeke)

Verschijnt driemaandelijks

T.O.R.B., Tijdschrift voor onderwijsrecht & onderwijsbeleid, 2013-2014, november – december 2013

BIJZONDER NUMMER : Verantwoordelijk bestuur in het hoger onderwijs- Algemeen

 • Europese Onderzoeksruimte en Europese Hoger Onderwijsruimte vergeleken (Peter Van Der Hijden);

 • Visitatie en accreditatie anno 2014: een kritische analyse en toekomstvisie (Joke Denekens en Ilse Verachtert);

 • Externe kwaliteitsbewaking van het hoger onderwijs (Adri De Brabandere);

 • Goed bestuur en kwaliteitsborging in het hoger onderwijs: nieuwe uitdagingen voor het toezicht (Sigrid Aelterman);

 • Een broze balans (Wim Leybaert);

 • Rekenschap over de kwaliteit van de instellingen in Vlaanderen en Nederland (Peter Kwikkers)

- Instellingsreview

 • De Vlaamse NAS-kaders: naar inhoud en cultuur (Lucien Bollaert);

 • Vervreemding of vertrouwen – De instellingsreview en haar uitdagingen (Ann Demeulemeester);

 • De instellingsreview in het Vlaamse hoger onderwijs: basis voor vertrouwen? (Anne Flierman)

- Single audit

 • Hoe ver reikt het principe van single audit in het hoger onderwijs? (Adri De Brabandere);

 • Concept en mogelijkheden van single audit: het Rekenhof als groepsauditor (Marc De Wolf);

 • Concept en mogelijkheden van single audit bij de UAntwerpen (Hilde Francois);

 • Single audit: de visie van een geauditeerde (Martin Decancq)

- Interne audit

 • Interne audit in Vlaamse universiteiten en hogescholen: streven naar een maximale meerwaarde vanuit onafhandelijkheid en complementariteit (Seppe Deryckere en Charite Durnez);

 • Omtrent de rol van Interne Audit t.a.v. het bestuursorgaan van de hogeronderwijsinstelling. Casus: de rapportering van auditresultaten (Jan De Groof)

- Kanttekening

- Abstracts

 • DiversenT.O.R.B., Tijdschrift voor onderwijsrecht & onderwijsbeleid, 2013-2014, januari – februari – maart – april 2014

Kinderrechten en onderwijs: Ook voor kinderen in kwetsbare situaties- Artikelen

 • Kinderrechten in migratie: ideaal of ondergrens? (Wouter Vandenhole);

 • Onderwijs en minderjarige vreemdelingen zonder wettig verblijf (Dirk Vanheule);

 • Onderwijs aan kinderen op de vlucht: knelpunten en aanbevelingen vanuit een kinderrechtenperspectief (Jean Pierre Verhaeghe en Bruno Vanobbergen);

 • Onderwijs voor kinderen op de vlucht: een analyse van de huidige beleidsvoering vanuit een psychosociaal perspectief (Ruth Kevers en Lucia Dehaene);

 • De onderwijstrajecten van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen: implicaties voor beleid en praktijk (Marianne Vervliet, Floor Verhaeghe en Ilse Derluyn);

 • Kinderarmoedebestrijding: laat ons ook inzetten op financiële vorming (Geert Van Campenhout en Britt Weyts);

 • Kinderrechtenscholen als concrete toepassing van de rechten van het kind in het Vlaams basisonderwijs (Hilde De Vleeschouwer);

 • Onderwijsrechten in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Gracienne Lauwers);

 • Redelijke aanpassingen en religieuze diversiteit: een schoolvoorbeeld? (Benfquih Yousra)

- Kanttekening

 • Hoeveel kost aanval op de schooluitval? Voorspellingen over de kosten van het vsv-beleid (Sofie Cabus en Kristof De Witte)

- Mededeling

 • Onderwijs binnen de muren van detentie. Een onderzoek naar het profiel en de motieven van gedetineerden die onderwijs volgen in de gevangenissen van Turnhout, Wortel en Hoogstraten

- Rechtspraak

 • Arbeidsrechtbank te Leuven – nr. 12/1064/A – 10 december 2013 – Man ontslagen wegens handicap van zijn dochtertje;

 • Arbitragehof – nr. 106/2003 – 22 juli 2003;

 • Grondwettelijk Hof – nr. 106/2013 – 18 juli 2013;

 • European Committee of Social Rights, Decision on the Merits – no. 14/2003 – By the International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) v. France;

 • European Committee of Social Rights, Decision on the Merits – no. 47/2008 – 20 oktober 2009 – Defence for Children international (DCI) v. the Netherlands;

 • European Committee of Social Rights, Decision on the Merits – no. 69/2011 – 23 oktober 2012 – Defence for Children International (DCI) v. Belgium;

 • European Court of Human Rights – no. 13178/03 – 12 oktober 2006 – Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium;

 • Cour Europeenne des Droits de l’Homme – no. 41442/07 – 19 januari 2010 – Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique ;

 • European Court of Human Rights – no. 5335/05 – 21 juni 2011 – Anatoly Ponomaryov and Vitaliy Ponomaryov v. Bulgaria;

 • Cour Europeenne des droits de l’Homme – N° 15297/09 – 13 december 2011 – Affaire Kanagarathnam et Autres c. Belgique

- Abstracts

 • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks

T.P.R., Tijdschrift voor privaatrecht, 50ste jaargang

REGISTERS 2013


T.P.R., Tijdschrift voor privaatrecht, 51ste jaargang, 2014-1

- De Redactie Privaat • Vale. Afscheid van een tijdschrift dat een instelling werd (Storme, M.)

- Bijdragen

 • Vijftig jaar privaatrecht in het TPR: ER is in die tijd veel veranderd (Heribaut, D.);

 • Vijftig jaar grensoverschrijdende rechtswetenschap: Het Tijdschrift voor Privaatrecht (1964-2014)

- Overzicht van Rechtspraak

 • Arbeidsovereenkomsten (Vanden Poel, I.; Van Eeckhoutte, A.; Heyndrickx, S. ; De Maeseneire, G. en De Kezel, E.)

- Boekbesprekingen

 • Diversen

- Aangekondigd

 • Diversen

Verschijnt driemaandelijks

T.V.R., Tijdschrift Vervoer & Recht, nr. 1, februari 2014

- Wetenschappelijke artikelen • Het recht op hulploon voor het voorkomen of beperken van aansprakelijkheid voor milieuschade (Mw. mr. M.W. McLaggan-van Roon);

 • Internationaal spoorvervoer via Nederland: verkrijgbaar via elke reizigers-vervoerder, mits hij NS heet? (Mw.mr. dr. V.J.A. Sütö);

 • Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging door binnenvaartschepen (Mr. Dr. E.H.P. Brans en mr. Drs. H.J.S.M. Langbroek)

- Actualiteiten

Wet- en regelgeving

  • Diversen

Officiële publicaties

  • Diversen

Literatuur

  • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks

T.V.R., Tijdschrift Vervoer & Recht, nr. 2, april 2014

- Wetenschappelijke artikelen- Aansprakelijkheidslimitering ingevolge de Busverordening: op weg naar een gelijkwaardige bescherming voor passagiers? (Mw. I.L.N Timp)

 • CMR+: toelichting bij enige verordeningen – Deel 1 (Mr. P. Verguts)

- Actualiteiten

Wet- en regelgeving

  • Diversen

Officiële publicaties

  • Diversen

Rechtspraak

  • Diversen

Literatuur

  • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks


Dovnload 132.47 Kb.