Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abhidhammapitake Dhatukathapali

Dovnload 0.74 Mb.

Abhidhammapitake DhatukathapaliPagina4/9
Datum14.03.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. Chatthanayo6.Sampayogavippayogapadaniddeso6-1.Khandho

228. Rupakkhandho (CS:pg.43) katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayuttoti? Natthi. Katihi vippayutto? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

229. Vedanakkhandho… sabbakkhandho… savkharakkhandho tihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi sampayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

230. Vibbanakkhandho tihi khandhehi sampayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.
6-2.Ayatanam

231. Cakkhayatanam …pe… photthabbayatanam …pe… sampayuttanti? Natthi. Katihi vippayuttam Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

232. Manayatanam tihi khandhehi sampayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.


6-3.Dhatu

233. Cakkhudhatu (CS:pg.44) …pe… photthabbadhatu …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

234. Cakkhuvibbanadhatu …pe… manodhatu… manovibbanadhatu tihi khandhehi sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.


6-4.Saccadi

235. Samudayasaccam… maggasaccam tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayuttam; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

236. Nirodhasaccam… cakkhundriyam …pe… kayindriyam… itthindriyam… purisindriyam …pe… sampayuttanti? Natthi. Katihi vippayuttam? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

237. Manindriyam tihi khandhehi sampayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

238. Sukhindriyam… dukkhindriyam… somanassindriyam… domanassindriyam tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

239. Upekkhindriyam (CS:pg.45) tihi khandhehi ekenayatanena chahi dhatuhi sampayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi ekadasahi dhatuhi vippayuttam ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

240. Saddhindriyam… viriyindriyam… satindriyam… samadhindriyam… pabbindriyam… anabbatabbassamitindriyam… abbindriyam… abbatavindriyam… avijja… avijjapaccaya savkhara tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayutta; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

241. Savkharapaccaya vibbanam tihi khandhehi sampayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

242. Salayatanapaccaya phasso tihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi sampayutto; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

243. Phassapaccaya vedana tihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

244. Vedanapaccaya tanha… tanhapaccaya upadanam… kammabhavo tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayutto; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutto. Katihi vippayutto (CS:pg.46) Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

245. Rupabhavo …pe… sampayuttoti? Natthi. Katihi vippayutto? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi tihi dhatuhi vippayutto.

246. Arupabhavo… nevasabbanasabbabhavo… catuvokarabhavo …pe… sampayuttoti? Natthi. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

247. Asabbabhavo… ekavokarabhavo… paridevo …pe… sampayuttoti? Natthi. Katihi vippayutto? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

248. Soko… dukkham… domanassam tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

249. Upayaso… satipatthanam… sammappadhanam tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayuttam; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

250. Iddhipado dvihi khandhehi sampayutto; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

251. Jhanam (CS:pg.47) dvihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayuttam; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

252. Appamabba… pabcindriyani… pabca balani… satta bojjhavga… ariyo atthavgiko maggo tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayutto; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

253. Phasso cetana… manasikaro tihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi sampayutto; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.

254. Vedana… sabba tihi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

255. Cittam tihi khandhehi sampayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayuttam. Katihi vippayuttam? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayuttam; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayuttam.

256. Adhimokkho tihi khandhehi ekenayatanena dvihi dhatuhi sampayutto; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutto. Katihi vippayutto? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi vippayutto; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutto.


6-5.Tikam

257. Kusala (CS:pg.48) dhamma… akusala dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

258. Sukhaya vedanaya sampayutta dhamma… dukkhaya vedanaya sampayutta dhamma ekena khandhena sampayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

259. Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta dhamma ekena khandhena sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi ekadasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

260. Vipaka dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

261. Vipakadhammadhamma… samkilitthasamkilesika dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

262. Nevavipakanavipakadhammadhamma… anupadinnupadaniya dhamma …pe… sampayuttati Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi pabcahi dhatuhi vippayutta.

263. Anupadinna-anupadaniya dhamma… asamkilittha-asamkilesika dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.

264. Savitakkasavicara (CS:pg.49) dhamma ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

265. Avitakkavicaramatta dhamma… pitisahagata dhamma ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

266. Avitakka-avicara dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi ekaya dhatuya vippayutta.

267. Sukhasahagata dhamma ekena khandhena sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

268. Upekkhasahagata dhamma ekena khandhena sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi ekadasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

269. Dassanena pahatabba dhamma bhavanaya pahatabba dhamma… dassanena pahatabbahetuka dhamma… bhavanaya pahatabbahetuka dhamma… acayagamino dhamma… apacayagamino dhamma… sekkha dhamma… asekkha dhamma… mahaggata dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

270. Appamana dhamma… panita dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.

271. Parittarammana (CS:pg.50) dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

272. Mahaggatarammana dhamma… appamanarammana dhamma… hina dhamma… micchattaniyata dhamma… sammattaniyata dhamma… maggarammana dhamma… maggahetuka dhamma… maggadhipatino dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

273. Anuppanna dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi pabcahi dhatuhi vippayutta.

274. Atitarammana dhamma …pe… anagatarammana dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

275. Paccuppannarammana dhamma… ajjhattarammana dhamma… bahiddharammana dhamma… ajjhattabahiddharammana dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

276. Sanidassanasappatigha dhamma… anidassanasappatigha dhamma …pe… sampayuttati Natthi. Katihi vippayutta? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.


6-6.Dukam

277. Hetu dhamma… hetu ceva sahetuka ca dhamma… hetu ceva hetusampayutta ca dhamma tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayutta; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi (CS:pg.51) dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

278. Sahetuka dhamma… hetusampayutta dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

279. Sahetuka ceva na ca hetu dhamma… hetusampayutta ceva na ca hetu dhamma… na hetusahetuka dhamma ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

280. Appaccaya dhamma… asavkhata dhamma… sanidassana dhamma… sappatigha dhamma… rupino dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

281. Lokuttara dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.

282. Asava dhamma… asava ceva sasava ca dhamma… asava ceva asavasampayutta ca dhamma tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayutta; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

283. Anasava dhamma… asavavippayutta anasava dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.

284. Asavasampayutta (CS:pg.52) dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

285. Asavasampayutta ceva no ca asava dhamma ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

286. Samyojana dhamma… gantha dhamma… ogha dhamma… yoga dhamma… nivarana dhamma… paramasa dhamma… paramasa ceva paramattha ca dhamma tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayutta; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

287. Aparamattha dhamma… paramasavippayutta aparamattha dhamma sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.

288. Paramasasampayutta dhamma ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

289. Sarammana dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

290. Anarammana dhamma… cittavippayutta dhamma… cittavisamsattha dhamma… upada dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

291. Citta (CS:pg.53) dhamma tihi khandhehi sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

292. Cetasika dhamma… cittasampayutta dhamma… cittasamsattha dhamma… cittasamsatthasamutthana dhamma… cittasamsatthasamutthanasahabhuno dhamma… cittasamsatthasamutthananuparivattino dhamma ekena khandhena ekenayatanena sattahi dhatuhi sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi dasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

293. Anupadinna dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi pabcahi dhatuhi vippayutta.

294. Upadana dhamma… kilesa dhamma… kilesa ceva samkilesika ca dhamma… kilesa ceva samkilittha ca dhamma… kilesa ceva kilesasampayutta ca dhamma tihi khandhehi ekenayatanena ekaya dhatuya sampayutta; ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

295. Asamkilesika dhamma… kilesavippayutta asamkilesika dhamma …pe… sampayuttati Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.

296. Samkilittha dhamma… kilesasampayutta dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

297. Samkilittha ceva no ca kilesa dhamma… kilesasampayutta ceva no ca kilesa dhamma ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya (CS:pg.54) kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

298. Dassanena pahatabba dhamma… bhavanaya pahatabba dhamma… dassanena pahatabbahetuka dhamma… bhavanaya pahatabbahetuka dhamma… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

299. Savitakka dhamma… savicara dhamma ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

300. Avitakka dhamma… avicara dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi ekaya dhatuya vippayutta.

301. Sappitika dhamma… pitisahagata dhamma ekena khandhena ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

302. Sukhasahagata dhamma ekena khandhena sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi pannarasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

303. Upekkhasahagata dhamma ekena khandhena sampayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici sampayutta. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi ekadasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

304. Na (CS:pg.55) kamavacara dhamma… apariyapanna dhamma… anuttara dhamma …pe… sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Na kehici khandhehi na kehici ayatanehi chahi dhatuhi vippayutta.

305. Rupavacara dhamma… arupavacara dhamma… niyyanika dhamma… niyata dhamma… sarana dhamma katihi khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi sampayuttati? Natthi. Katihi vippayutta? Ekena khandhena dasahayatanehi solasahi dhatuhi vippayutta; ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.

Dhammayatanam dhammadhatu, dukkhasaccabca jivitam;

Salayatanam namarupam, cattaro ca mahabhava.

Jati jara ca maranam, tikesvekunavisati;

Gocchakesu ca pabbasa, attha culantare pada.

Mahantare pannarasa, attharasa tato pare;

Tevisa padasatam etam, sampayoge na labbhatiti.

Sampayogavippayogapadaniddeso chattho.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • 6-2.Ayatanam
  • 6-3.Dhatu
  • 6-4.Saccadi
  • 6-5.Tikam
  • 6-6.Dukam

  • Dovnload 0.74 Mb.