Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Abn amro groenbank B. V. Enkelvoudige jaarrekening 2013 inhoudsopgave

Dovnload 26.63 Kb.

Abn amro groenbank B. V. Enkelvoudige jaarrekening 2013 inhoudsopgaveDatum04.04.2017
Grootte26.63 Kb.

Dovnload 26.63 Kb.

ABN AMRO Groenbank B.V.ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2013


inhoudsopgave
Directieverslag 2013 3
Beschrijving van de voornaamste risico’s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4
Enkelvoudige balans per 31 december 2013 5
Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013 6
Overige gegevens per 31 december 2013 7

Directieverslag 2013

Algemeen

ABN AMRO Groenbank B.V. (“de Groenbank”) is statutair gevestigd te Amsterdam. De Groenbank heeft hoofdzakelijk ten doel het verstrekken van kredieten en leningen in de ruimste zin des woords ten behoeve van (categorieën van) projecten die in het belang zijn of dienen ter bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos, of het direct of indirect beleggen van vermogen in dergelijke (categorieën van) projecten. De Groenbank maakt hierbij gebruik van de mogelijkheden, welke de Fiscale Groenregeling (“Groenregeling”) biedt voor het verstrekken van hiervoor genoemde kredieten en leningen (groenleningen). De Groenbank stimuleert particulieren te investeren in deze leningen door hen de mogelijkheid van extra fiscaal voordeel te bieden. Daarnaast heeft de Groenbank ten doel de uitoefening van het bankbedrijf , zomede het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen en het zijn van en handelen als een houdstermaatschappij.


403-verklaring en garantiestelling

ABN AMRO Group N.V. heeft zich met ingang van 1 april 2010 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schulden voortvloeiend uit rechtshandelingen van de Groenbank, overeenkomstig artikel 2:403 BW ("403-verklaring"). ABN AMRO Group N.V. is gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34370515.

De verplichtingen aangegaan door de Groenbank worden volledig gegarandeerd door ABN AMRO Bank N.V.
Administratieve organisatie en financiële verantwoording

De directie is verantwoordelijk voor het bijhouden van een adequate financiële administratie conform geldende verslaggevingsrichtlijnen, het beschermen van de activa en voor het ondernemen van maatregelen om fraude of andere onregelmatigheden te voorkomen of op te sporen. De directie is ook verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie ter kennis komt van de directie, zodat de tijdige, complete en correcte externe financiële verslaggeving is gewaarborgd. Zoals vereist door artikel 5:25c, lid 2(c) van de Wet op het financieel toezicht bevestigt elk van de ondergetekenden hierbij dat, voor zover hun bekend, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van de Groenbank en dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op balansdatum, de gang van zaken gedurende het boekjaar van de Groenbank en dat in het jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee de Groenbank wordt geconfronteerd, zijn beschreven. De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met artikel 403, Titel 9 Boek 2 BW.


Overige ontwikkelingen

Nadat het kabinet besloten had om de fiscale voordelen voor groen beleggen vanaf 1 januari 2011 te beperken door geleidelijke afbouw van de heffingskorting, heeft de Groenbank in december 2010 besloten het proactief verstrekken van nieuwe groenleningen en het aantrekken van gerelateerde funding tot een minimum te beperken, anders dan zij voor het voldoen aan regelgeving noodzakelijk vindt. Het beheer van de bestaande lening portefeuille wordt voortgezet en de lopende lening contracten worden uitgediend.


Amsterdam, 25 april 2014
Directie ABN AMRO Groenbank B.V.

Beschrijving van de voornaamste risico’s, het risicobeheer en de bestuursorganen

Risico’s en risicobeheer
Kredietrisico

De kredietverlening bestaat geheel uit kredieten in Nederland in het kader van de fiscale Groenregeling. Het kredietrisico is door de Groenbank volledig overgedragen aan ABN AMRO Bank N.V.

    Liquiditeitsrisico
    Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat niet kan worden voldaan aan verplichtingen met betrekking tot aangetrokken gelden dan wel dat de Groenbank niet in staat is om de benodigde gelden binnen afzienbare tijd tegen de juiste condities aan te trekken. Tevens heeft ABN AMRO Bank N.V. een liquiditeitsgarantie verstrekt tot maximaal EUR 700 mio.Renterisico

De Groenbank streeft ernaar de activa en passiva van de balans zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht te laten zijn wat betreft rentegevoeligheid, waarmee, eveneens zoveel als mogelijk, het renterisico wordt beperkt. De Groenbank heeft het renterisico overgedragen aan ABN AMRO Bank N.V.


Risicobeheer

Het afdekken van het renterisico behelst onder andere dat de Groenbank de (eerder) door haar ontvangen gelden op de bankbrieven en notes uitzet op deposito’s u/g bij ABN AMRO Bank N.V. tegen het standaard tarief voor interne verrekening. Dit tarief houdt rekening met zowel renterisico als liquiditeitskosten en geldt voor de looptijd die gelijk is aan de resterende looptijden van de bankbrieven. Ten behoeve van de (eerder) verstrekte kredieten trekt de Groenbank deposito’s o/g aan bij ABN AMRO Bank N.V. Deze deposito’s o/g worden tegen dezelfde tarief principes afgerekend als de u/g transacties.

BestuursorganenAudit comité

Met ingang van 2008 is het krachtens Algemene Maatregel van Bestuur verplicht dat een organisatie van openbaar belang een auditcomité inschakelt. De Groenbank heeft ervoor gekozen dat de aandeelhouder dit comité inschakelt.


Directie

Per 1 januari 2013 werd de directie gevormd door de heren R. Franke, E. Geerlings en A.R. de Jong.

Per 15 maart 2014 is de heer De Jong afgetreden en mevrouw L.C.M. Morssink is toegetreden
Directievergaderingen vinden tweemaandelijks plaats. Zo nodig wordt tussentijds vergaderd.
Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2013 werd de Raad van Commissarissen gevormd door de heren R.P. Harrijvan, B.G. Dinkla-Vente, H.P.F.E. Bos en J.M.A.J. Smeets.


De Raad vergadert tenminste tweemaal per jaar met de directie en wordt overigens zo vaak geraadpleegd als één der beide instanties wenselijk acht.

ABN AMRO Groenbank B.V.
Enkelvoudige balans per 31 december 2013

bedragen in miljoenen euro’s 2013 2012

Totaal activa 985 1.286

Eigen vermogen 25 22

Vreemd vermogen 960 1.264Totaal eigen en vreemd vermogen 985 1.286

ABN AMRO Groenbank B.V.
Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013

bedragen in miljoenen euro’s 2013 2012Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 3,4 2,0

Belastingen -0,9 -0,5Nettowinst 2,5 1,5

Overige gegevens per 31 december 2013

Op grond van artikel 403 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de vennootschap vrijgesteld van de verplichtingen, voortvloeiend uit de artikelen 391 tot en met 394 van dit boek. Daarom is een beperkt jaarverslag opgesteld en ontbreken de aan de jaarrekening en het jaarverslag toe te voegen gegevens alsmede de accountantsverklaring.


ABN AMRO Groenbank B.V.


Amsterdam, 25 april 2014


Directie Raad van Commissarissen

mr. drs. R.Franke drs. R.P. Harrijvan

E. Geerlings drs. B.G. Dinkla-Vente

Drs. L.C.M. Morssink RA mr. H.P.F.E. Bosmr.drs. J.M.A.J. Smeets

  • Directieverslag 2013
  • Beschrijving van de voornaamste risico’s, het risicobeheer en de bestuursorganen
  • ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige balans per 31 december 2013
  • ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013
  • Nettowinst 2,5 1,5 Overige gegevens per 31 december 2013

  • Dovnload 26.63 Kb.