Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Absorberende middelen inhoud

Dovnload 0.61 Mb.

Absorberende middelen inhoud



Pagina8/10
Datum22.05.2018
Grootte0.61 Mb.

Dovnload 0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Bijlage 3: Gevarenaanduidingen (H-zinnen):


(Gevarenaanduidingen worden vermeld op de etiketten van de producten en in de veiligheidsbladen van de producten. Het zijn nuttige verificatie-instrumenten.)

De H- en P-zinnen vervangen de vroegere Europese R- en S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels



Opmerking: Het coderingssysteem is nog niet definitief vastgesteld

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

200

Instabiele ontplofbare stof.

201

Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.

202

Ontplofbare stof; ernstig gevaar voor scherfwerking.

203

Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.

204

Gevaar voor brand of scherfwerking.

205

Gevaar voor massa-explosie bij brand.

220

Zeer licht ontvlambaar gas.

221

Ontvlambaar gas.

222

Zeer licht ontvlambare aerosol.

223

Ontvlambare aerosol.

224

Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

226

Ontvlambare vloeistof en damp.

228

Ontvlambare vaste stof.

240

Ontploffingsgevaar bij verwarming.

241

Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.

242

Brandgevaar bij verwarming.

250

Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.

251

Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.

252

In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.

260

In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.

261

In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.

270

Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.

271

Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.

272

Kan brand bevorderen; oxiderend.

280

Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

281

Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.

290

Kan bijtend zijn voor metalen.

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

300

Dodelijk bij inslikken.

300+b310

Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

300+310+330

Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

300+330

Dodelijk bij inslikken en bij inademing.

301

Giftig bij inslikken.

301+311

Giftig bij inslikken en bij contact met de huid.

301+311+331

Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

301+331

Giftig bij inslikken en bij inademing.

302

Schadelijk bij inslikken.

302+312

Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

302+312+332

Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

302+332

Schadelijk bij inslikken en bij inademing.

304

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

310

Dodelijk bij contact met de huid.

310+330

Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing.

311

Giftig bij contact met de huid.

311+331

Giftig bij contact met de huid en bij inademing.

312

Schadelijk bij contact met de huid.

312+332

Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.

314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

315

Veroorzaakt huidirritatie.

317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

330

Dodelijk bij inademing.

331

Giftig bij inademing.

332

Schadelijk bij inademing.

334

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

340

Kan genetische schade veroorzaken .

341

Verdacht van het veroorzaken van genetische schade .

350

Kan kanker veroorzaken .

350i

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

351

Verdacht van het veroorzaken van kanker .

360

Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .

360D

Kan het ongeboren kind schaden.

360Df

Kan het ongeboren kind schaden. Kan mogelijks de vruchtbaarheid te schaden.

360F

Kan de vruchtbaarheid schaden.

360Fd

Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijks het ongeboren kind te schaden.

360FD

Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.

361

Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .

361d

Kan mogelijks het ongeboren kind te schaden.

361f

Kan mogelijks de vruchtbaarheid te schaden.

361fd

Kan mogelijks de vruchtbaarheid te schaden. Kan mogelijks het ongeboren kind te schaden.

362

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

370

Veroorzaakt schade aan organen .

371

Kan schade aan organen veroorzaken .

372

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .

373

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .

Gevarenaanduidingen voor milieugevaren

400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

410

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

413

Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

420

Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer.

Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)

EUH001

In droge toestand ontplofbaar.

EUH006

Ontplofbaar met en zonder lucht.

EUH014

Reageert heftig met water.

EUH018

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

EUH019

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

EUH029

Vormt giftig gas in contact met water.

EUH031

Vormt giftig gas in contact met zuren.

EUH032

Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

EUH044

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

EUH066

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH070

Giftig bij oogcontact.

EUH071

Bijtend voor de luchtwegen.

EUH201

Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

EUH201A

Let op! Bevat lood.

EUH202

Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH203

Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH204

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH205

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH206

Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

EUH207

Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

EUH208

Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH209

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

EUH209A

Kan bij gebruik ontvlambaar worden.

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren
  • Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren
  • Gevarenaanduidingen voor milieugevaren
  • Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)

  • Dovnload 0.61 Mb.