Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Acceptatie Plan Versie 1

Dovnload 89.87 Kb.

Acceptatie Plan Versie 1Datum22.05.2018
Grootte89.87 Kb.

Dovnload 89.87 Kb.


Acceptatie Plan
Versie 0.1
[Om de automatische velden in Word bij te werken (die welke een grijze achtergrond tonen bij selecteren), moet u Bestand > Eigenschappen > Samenvatting selecteren en Titel, Onderwerp en Bedrijf vervangen door de juiste informatie. Doe hetzelfde met Eigenschappen > Aangepast; vervang versie en datum waarde door de juiste informatie. Sluit het dialoogvenster en update de automatische velden in het gehele document door Bewerken > Alles selecteren te kiezen (of Ctrl-A) en op F9 te drukken, of klik het veld aan en druk op F9. Dit moet nog een keer apart gebeuren voor de koptekst en de voettekst. Met Alt-F9 wisselt u tussen de weergave van de veldnamen en hun inhoud. Kies Help > Microsoft Word help voor meer informatie over het werken met velden.]
Documenthistorie


Datum

Versie

Beschrijving

Auteur
0.1

Initiële versie


Distributie

Naam

0.1

Accordering document


Namens
[Vul hier de naam van de ondertekenaar in]

…………………Namens [Vul hier naam bedrijf opdrachtnemer in]
[Vul hier de naam van de ondertekenaar in]

………………….
Inhoudsopgave

3

1. Inleiding 4

1.1 Doel van dit document 4

1.2 Referenties 4

2. Verantwoordelijkheden 4

3. Acceptatiecriteria 4

3.1 Performance 4

3.1.1 4

3.2 Beheerbaarheid 5

3.3 Betrouwbaarheid 5

3.4 Beveiliging 5

3.5 Functionaliteit 5

3.6 Gebruiksvriendelijkheid 5

3.7 Standaards 5

3.8 Documentatie 5

3.9 6

 1. Inleiding

  1. Doel van dit document


[Geef hier het doel van dit document aan. Meestal formuleer je zoiets als de onderstaande tekst:]

Dit Acceptatie Plan verschaft een meetbare basis voor de te accepteren werkproducten. Het bevat een lijst met meetbare acceptatiecriteria die invulling geven aan niet-functionele en Use Case overstijgende eisen.  1. Referenties


[Geef hier een volledige lijst van alle documenten waarnaar in dit Acceptatie Plan wordt verwezen of op basis waarvan het Acceptatie Plan tot stand is gekomen. Vermeld eventueel waar het document te vinden is.]

Titel

Versie

Auteur

Vindplaats

[Geef hier de titel of documentnaam van de referentie][Geef de vindplaats, indien mogelijk ook als hyperlink]


 1. Verantwoordelijkheden


[Vermeld de verantwoordelijkheden van diverse accepterende partijen bij het voorbereiden en uitvoeren van de acceptatieactiviteiten:]

Rol

Verantwoordelijkheden

[Geef hier de accepterende partij aan, bijv. stuurgroep, ICT Architect, Acceptatietest­rollen, Beheer­rollen]

[Noem de verantwoordelijkheid van deze belanghebbende. Bijvoorbeeld voor een Beheerrol: Aanleveren en meetbaar maken van van toepassing zijnde exploitatievoorwaarden.]


 1. Acceptatiecriteria


[Groepeer acceptatiecriteria naar aandachtsgebied. Dit vergroot de leesbaarheid en maakt het makkelijker om te beoordelen of de voor dit aandachtsgebied gegeven set acceptatiecriteria compleet is. Breid de in dit hoofdstuk gegeven voorbeeldgroepering waar nodig uit.

Acceptatiecriteria hebben als doel ondubbelzinnig duidelijk te maken wat er van het product wordt verwacht. Hiertoe moeten de criteria SMART zijn. SMART staat voor:

 • Specifiek: gekwantificeerd (getal, bedrag, percentage).

 • Meetbaar: er moet een methode of procedure beschreven zijn om te bepalen of aan het criterium is voldaan.

 • Acceptabel: de betrokkenen zijn bereid zich te verbinden aan het betreffende criterium.

 • Realistisch: het doel is haalbaar met aanvaardbare inspanningen.

 • Tijdgebonden: het is helder wanneer de bijbehorende acceptatieactiviteit wordt uitgevoerd.]
  1. Performance


[Beschrijf hier acceptatiecriteria m.b.t. performance en resourcegebruik van de applicatie.]

[Kies een herkenbare naam voor het acceptatiecriterium.

Gebruik onderstaande tabel, waar zinvol, voor het meetbaar maken van acceptatiecriteria.]

Omschrijving

[Besteed in de omschrijving aandacht aan de volgende onderwerpen: omschrijving van het te accepteren item, eisen aan dit item en verwacht resultaat van dit acceptatiecriterium.]

Eigenaar

[Welke concrete persoon is verantwoordelijk voor de invulling en toepassing van dit acceptatiecriterium? Kies hier iemand die baat heeft bij het verwachte resultaat.]

Doel, streefwaarde en toleranties

[Optioneel. Welk doel of welke waarde wordt nagestreefd in dit acceptatiecriterium? Wat zijn eventuele nog tolerabele afwijkingen?
Bijv.: schermen moeten getoond worden binnen 5 seconden bij 40 simultane gebruikers die elke 10 seconden een pagina opvragen. Dit mag bij maximaal 5% van de schermen tussen de 5 en 8 seconden zijn.]


Meetmethode

[Op welke wijze zal worden vastgesteld of aan dit acceptatiecriterium is voldaan. Denk hierbij aan handmatige en/of geautomatiseerde tests, product demo’s en documentatie reviews.]

Planning

[Geef het tijdstip en /of de frequentie van uitvoering aan. Bijv. wordt elke iteratie uitgevoerd]

Corrigerende acties

[Geef aan welke acties zullen worden ondernomen en in welke volgorde indien blijkt dat niet aan het acceptatiecriterium is voldaan.]


  1. Beheerbaarheid


[Beschrijf hier acceptatiecriteria voor

 • Onderhoudbaarheid van code: mate van aansluiting bij referentiearchitectuur, dekking van unittests, kwaliteit van (code)documentatie.

 • Logging: functionele-, fout- en transactielogging.

 • Instelmogelijkheden: properties en andere applicatie-instellingen en documentatie hiervan.

 • Oppakken van parameters en contentwijzigingen (on the fly of na herstart)

]
  1. Betrouwbaarheid


[Beschrijf hier acceptatiecriteria voor transactie- en rollbackmechanismen, herstartbaarheid, herstelmogelijkheden, het omgaan met database locking, validatiemechanismen.]
  1. Beveiliging


[Beschrijf hier acceptatiecriteria m.b.t. toegang tot het raadplegingen en muteren van gegevens, bijvoorbeeld aantal toegestane foutieve inlogpogingen, sterkte en geldigheidsduur van wachtwoorden, authenticatie- en autorisatiemechanismen, encryptie van gegevens en berichten, omgang met privacygevoelige informatie.]
  1. Functionaliteit


[Beschrijf hier acceptatiecriteria voor functionaliteit. Meestal formuleer je zoiets als de onderstaande tekst:]

De functionaliteit zal worden beoordeeld op basis van goedgekeurde Use Case Specifications en een goedgekeurde Navigation Map.


  1. Gebruiksvriendelijkheid


[Beschrijf hier acceptatiecriteria m.b.t. usability en andere gebruiks- en GUI-aspecten, bijvoorbeeld schermresolutie, navigatiediepte, lettergrootte, kleurgebruik, mate van standaardisatie van schermen, printfaciliteiten.]
  1. Standaards


[Beschrijf hier acceptatiecriteria voor het voldoen aan standaards en wet- en regelgeving.]
  1. Documentatie


[Beschrijf hier welke documentatie wordt verwacht en in welke vorm (bijvoorbeeld online helpfuncties).]

[Kies een herkenbare naam voor het aanvullende aandachtsgebied.]


 • Inleiding Doel van dit document
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Standaards [Beschrijf hier acceptatiecriteria voor het voldoen aan standaards en wet- en regelgeving.] Documentatie

 • Dovnload 89.87 Kb.