Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Accommodatiereglement (2016) Preambule versie dd 11-01-2016

Dovnload 38.89 Kb.

Accommodatiereglement (2016) Preambule versie dd 11-01-2016Datum05.12.2018
Grootte38.89 Kb.

Dovnload 38.89 Kb.


Accommodatiereglement (2016)
Preambule versie dd 11-01-2016
Dit Accommodatiereglement is door het bestuur van de KNCB op voorstel van de Accommodatiecommissie op 11-01-2016 vastgesteld.
Het Accommodatiereglement maakt ten aanzien van de eisen een onderscheid tussen:

 • Topklasse, Hoofdklasse, Eerste Klasse en Overgangsklasse (Heren), alsmede Hoofdklasse Dames (categorie A) en

 • de overige klassen bij Dames, Heren en Jeugd (categorie B).

Voor categorie A wordt het reglement strikt toegepast. Voor categorie B kan enige soepelheid worden betracht; echter, de KNCB dient hiertoe vooraf toestemming te verlenen. Er kan nooit dispensatie worden verleend om af te wijken van het gestelde in de Laws.


Aan accommodaties die (nog) niet aan de eisen van dit reglement voldoen, kan alleen dispensatie worden verleend indien de investering minimaal € 500 bedraagt.
In de ‘Jaaropgave Accommodatie’ die de verenigingen voorafgaande aan ieder seizoen invullen, dienen de juiste gegevens te worden aangegeven.
Het reglement gaat niet in op internationale wedstrijden, waarvoor talrijke afwijkende bepalingen zijn, die vaak per soort wedstrijd verschillen.


 1. Algemeen

Elke aan een competitie deelnemende vereniging dient in de periode vanaf het eerste weekend in mei tot en met het laatste weekend in augustus de beschikking te hebben over een of meer speelvelden, die aan de eisen van dit reglement voldoen. Zie onder 3. Veldvoorzieningen en 4. Veldafmeting.


Elke aan een competitie deelnemende vereniging dient per speelveld de beschikking te hebben over minimaal twee behoorlijke kleedruimtes met douchegelegenheid. Zie onder 5. Kleedkamers.
Elke aan een competitie deelnemende vereniging in categorie A dient daarnaast ook de beschikking te hebben over een behoorlijke aparte kleedruimte met douche-gelegenheid voor de umpires. Zie onder 5. Kleedkamers.
Elke aan een competitie deelnemende vereniging dient de beschikking te hebben over een behoorlijk clubhuis dat gedurende competitiewedstrijden, alsmede minimaal een uur voor aanvang en een uur na afloop van de wedstrijd, geopend is.
Ieder speelveld van een aan de competitie deelnemende vereniging dient te voldoen aan de eisen en richtlijnen, zoals vastgesteld in het laatst geldende Competitie- en/of Spelreglement. Dispensatie hiervan kan uitsluitend door de KNCB worden verleend.
Voor het in gebruik nemen van een nieuw speelveld ten behoeve van het spelen van competitiewedstrijden op alle niveaus behoeft een vereniging voorafgaande goedkeuring van dat veld door de bond.
Iedere thuisspelende vereniging dient er voor te zorgen dat minimaal een uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip het speelveld beschikbaar is, alsmede de kleedruimtes voor zowel de beide elftallen als de umpires.
Langs bossages, gebouwen, doelen, obstakels, borden en/of hekken aan de boundary is een uitloopstrook van tenminste 150 cm verplicht ter voorkoming van (ernstige) blessures. Het gebruik van hekken als boundary is derhalve niet toegestaan.
Elke vereniging die in het kader van de competitie wedstrijden op haar accommodatie organiseert, dient er voor te zorgen dat op of nabij in voldoende mate hulp kan worden geboden bij ongevallen. Op of in de directe omgeving van de accommodatie dient een voldoende uitgeruste verbandtrommel alsmede brancard gereed en beschikbaar te zijn. Bovendien dient het veld te allen tijde toegankelijk te zijn voor zieken-, politie- en/of brandweerauto’s.
Indien voor competitie- of vriendschappelijke wedstrijden gebruik wordt gemaakt van door derden beheerde accommodatie(s) dient de thuisspelende vereniging zich er van te voren zeker van te stellen dat de beheerder van deze accommodatie passende maatregelen voor hulp bij ongevallen heeft getroffen. 1. Voorbereiding op het seizoen

Verenigingen kunnen met hun elftallen slechts dan deelnemen aan competities in categorie A indien zij voorafgaande aan de start van het seizoen aan de KNCB, i.c. de Accommodatiecommissie, aantoonbaar hebben gemaakt dat de accommodatie in elk geval beschikt over:


Boundaries en/of voldoende deugdelijk materiaal om de boundaries te markeren, bijv. koord, touw of kalklijn. Het markeren van de boundary met uitsluitend vlaggetjes is al enige jaren niet toegestaan.
Graspitches of pitches met matten met de in het Accommodatiereglement en het Spelreglement beschreven juiste soorten afmetingen.
Op de plaats waar de stumps worden geplaatst, moet een uitsparing zijn met klei of aarde waardoor de stumps meer houvast krijgen en een wicket sneller hersteld kan worden (een spijker door de mat naast de stumps voorkomt slijtage!).
Screens met de juiste afmetingen en kleur.
Scorebord met cijfers etc. die vanaf het midden van de pitch ook voor de umpires en spelers goed leesbaar zijn.
Waterdichte afdekzeilen, belijningsmateriaal, krijt en van goeden groeven voorziene stumps met houten punten.
Voor spelers van beide partijen een adequate ruimte met omkleed-, toilet- en douchefaciliteiten; alsmede een separate ruimte voor de umpires. 1. Veldvoorzieningen

Elk cricketveld dient te zijn voorzien van een speciaal voor cricketdoeleinden geprepareerde cricketpitch. De pitch bevindt zich zo veel als mogelijk in het midden van het cricketveld. De pitch dient te voldoen aan de in de Laws aangegeven afmetingen en belijningen. De wide-hulplijnen mogen zwart of blauw geverfd zijn (in afwijking van de standaard witte lijnen) om bij fel zonlicht toch zichtbaar te zijn.


Standaard pitches zijn (i.v.m. de Notts pitches) 2,75 meter breed en 30,00 meter lang).
De ideale pitch is een goed geprepareerde graspitch. Eventueel kan er ook op een 2,75 meter brede pitch gespeeld worden die voorzien moet zijn van -bij voorkeur- een kunststofmat. De kokosmat is de laatste optie en kan uitsluitend gebruikt worden in de Overgangsklasse en lager.

Voor adviezen inzake de ondergrond (denk vooral aan de bounce van de bal) kan de Accommodatiecommissie geraadpleegd worden.
Het is verenigingen niet toegestaan competitiewedstrijden te spelen op graspitches zonder dat er ten behoeve van cricket een speciale graspitch (square) is aangelegd en alvorens deze graspitch door de KNCB is geïnspecteerd en goedgekeurd.
Voor het spelen van competitiewedstrijden op kunstgraspitches dient vooraf toestemming te worden verleend door de KNCB. Een dergelijke toestemming kan alleen worden verleend nadat de pitch aan een inspectie is onderworpen.

De Accommodatiecommissie kan desgevraagd advies geven over het type kunststof-of graspitch en kan bij de levering daarvan bemiddelen.
Uitsluitend door de KNCB goedgekeurde matten zijn in alle competities toegestaan. De kunststofmat van het type Powerplay Instant Cricket System is alleen toegestaan in de Tweede klasse en lager. Klapwickets, mits voorzien van houten stumps en bails, worden in die competities en alleen voor deze mat toegestaan.
Het is verenigingen in de Top- , Hoofd-, Eerste- en Overgangsklasse niet toegestaan af te wijken van de bovenvermelde standaardbreedte van de pitch.
Het is verenigingen niet toegestaan in competitiewedstrijden wickets te gebruiken waarvan de stumps van één wicket niet in een uniforme kleur zijn uitgevoerd. Het plaatsen van reclame op stumps is toegestaan, mits niet in strijd met de binnen de cricketsport geldende normen en waarden. 1. Veldafmetingen

Elk voor competitiedoeleinden te gebruiken cricketveld dient naar beide square-leg boundaries minimaal 41 meter breed te zijn en kent dus een minimale afmeting van 82 meter in de breedte.


In de lengterichting van de pitch wordt een minimale afmeting van 80 meter voorgeschreven. Om het spel echter goed tot zijn recht te laten komen verdient het de voorkeur de afstand van het wicket tot aan de boundary tenminste 60 meter te laten bedragen.
Om in aanmerking te komen voor het organiseren van internationale wedstrijden moet het veld over graspitches beschikken en een minimale breedte hebben van 128 meter.
Elk voor competitiewedstrijden ingezet cricketveld dient te beschikken over screens, geplaatst achter de boundary in het verlengde van de pitch. De screen dient er toe het contrast van de rode cricketbal te accentueren en dient dus in wit of crèmekleur te worden uitgevoerd. Anders dan de normale volgens NOC*NSF normen te plaatsen reclameborden aan de onderzijde van de screen mag geen reclame-uiting op de screen worden geplaatst. Voor wedstrijden waarin een witte cricketbal wordt gebruikt, dient de screen van een zwarte laag te worden voorzien.
Uitgaande van de afmetingen van een cricketveld als boven omschreven dient een vaste screen minimaal 9 meter breed te zijn en 4,50 meter hoog. Een verrijdbare screen behoort minimaal 4,50 meter breed te zijn en ook 4,50 meter hoog. Screens dienen aan weerszijden in de lengterichting van de pitch te worden geplaatst. Zijn de veldafmetingen groter dan boven aangegeven dan dient met name de hoogte van de screen dienovereenkomstig te worden aangepast.
Elke vereniging dient voor ieder veld dat voor competitiewedstrijden kan worden ingezet over goed functionerende pitchcovers te beschikken. Dit kunnen verrijdbare covers zijn maar ook grote zeilen die ingeval van (dreigende) regen over de pitch kunnen worden geplaatst. Aan weerszijden in de lengterichting van de pitch dient tevens minimaal 10 meter van het veld te worden afgedekt (de bowlers-aanloop), gemeten vanaf het wicket en in de afmeting 10 x 10 meter. Totaal dus 40 x 10 meter.
De pitch, ook die van kunststof/gras, dient de avond vóór de wedstrijd goed te zijn afgedekt.
Verenigingen zijn verplicht te beschikken over voldoende materiaal om eventuele vochtige plekken op de pitch te kunnen bestrijden. Houtzaagsel voldoet wat dat betreft uitstekend op kokos maar mag op Notts beslist niet worden gebruikt! Ook dienen die delen van het veld waarvan bekend is dat ze snel met water vol lopen goed te worden afgedekt.

Verenigingen zijn verplicht langs ieder veld dat voor competitiewedstrijden wordt gebruikt een voldoende toegerust scorebord beschikbaar te hebben. Op dit scorebord dienen minimaal de volgende gegevens te worden vermeld: 1) totaal score 2) aantal gespeelde overs 3) aantal gevallen wickets 4) totaal eerst battende partij 5) de target-score per over indien D/L wordt toegepast 6) situatie van Powerplay.


Verenigingen in de Top-, Hoofd-, Eerste en Overgangsklasse dienen een PC met daarop het meeste actuele Duckworth/Lewis programma beschikbaar te hebben alsmede een werkende printer met voldoende papier en toner.
De boundary dient duidelijk te worden aangegeven middels een doorgetrokken dikke kalklijn, boundary-touw of -koord, eventueel ter verduidelijking in combinatie met boundary-vlaggetjes. Het gebruik van uitsluitend boundary-vlaggetjes is niet toegestaan.
Het strekt tot aanbeveling het outfield te maaien op een lengte van 1 cm. Om

praktische redenen kan een maaihoogte van minder dan 1 cm aangehouden worden

als niet op de vrijdag gemaaid kan worden. Ideaal is om gedurende het seizoen de

avond voor of de ochtend van de wedstrijd te maaien.


Alle verenigingen zijn verplicht hun accommodatie zodanig in te richten dat er

voldoende ruimte bestaat voor de aanleg van oefenkooien, en wel zodanig dat

spelers tijdens wedstrijden niet het gevaar lopen om door vanuit de oefenkooien

weggeslagen ballen te worden geraakt en wedstrijden niet door oefenactiviteiten

worden beïnvloed.
Indien een voor competitiewedstrijden te gebruiken veld in de directe nabijheid ligt

van een sloot of ander water, is de vereniging verplicht voorzieningen te treffen

waardoor de kans dat de bal in het water geraakt tot een minimum wordt beperkt.

Mocht een bal te water kunnen raken, dan dient er een voorziening te zijn waarmee

de bal snel kan worden ‘opgevist’. 1. Kleedkamers

Op een accommodatie dient per team tenminste één kleedkamer beschikbaar te zijn. Deze kleedkamer dient minimaal een oppervlakte van 30 vierkante meter te beslaan en te zijn voorzien van voldoende kledinghaken en zitgelegenheid. De doucheruimte dient dusdanig te zijn afgeschermd dat de materialen in de kleedkamer niet nat kunnen worden. In iedere kleedkamer zal tenminste één (werkend) toilet aanwezig moeten zijn.


De kleedruimte voor bondsumpires dient minimaal vier vierkante meter te

beslaan en voorzien te zijn van een toilet en een doucheruimte.


Verenigingen worden geacht de kleedkamers op wedstrijddagen tijdig en schoon ter

beschikking te stellen aan de spelende elftallen en umpires.

 1. Handhaving en sancties

De vereniging die op één van de onderdelen in overtreding is van de regels omtrent accommodatie en/of veld krijgt een waarschuwing.


De vereniging krijgt 14 dagen de tijd om het euvel te herstellen Bij een tweede overtreding krijgt de club een boete van € 250,--.
Bij een derde overtreding krijgt de betrokken club twee competitiepunten in mindering. Bij hardnekkige weigering om de zaak te herstellen, kan het bestuur besluiten de club uit de competitie te nemen.
Mocht een club door omstandigheden, verbouwing, renovatie etc. niet aan gestelde voorwaarden kunnen voldoen, dan kan het bestuur voor een bepaalde periode de vereniging -na het horen van de vereniging en na advies ingewonnen te hebben bij de Accommodatiecommissie- tijdelijk dispensatie verlenen.
N.B.: Het gebruikelijke verweer: “wij kunnen er niets aan doen, want het veld is van de gemeente” is voor de KNCB en de Accommodatiecommissie onvoldoende. Iedere vereniging is zelf verantwoordelijk voor haar terrein.

 • Voorbereiding op het seizoen
 • Veldvoorzieningen
 • Veldafmetingen Elk voor competitiedoeleinden te gebruiken cricketveld dient naar beide square-leg boundaries minimaal 41 meter breed te zijn en kent dus een minimale
 • Handhaving en sancties

 • Dovnload 38.89 Kb.