Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Achtergrondinformatie bij bpv-wijzer deel 2, Begeleiding Je bpv-begeleiding: wie, waar, wat, wanneer?

Dovnload 63.9 Kb.

Achtergrondinformatie bij bpv-wijzer deel 2, Begeleiding Je bpv-begeleiding: wie, waar, wat, wanneer?Datum13.09.2017
Grootte63.9 Kb.

Dovnload 63.9 Kb.

Achtergrondinformatie bij BPV-wijzer deel 2, Begeleiding


Je BPV-begeleiding: wie, waar, wat, wanneer?

De BPV-begeleiding is gericht op: 1. het goed leren uitvoeren van de werkprocessen d.m.v. stage-activiteiten en/of –opdrachten

 2. het ontwikkelen van de beroepshouding .

Je werkplan is de basis voor de BPV-begeleiding. Je logboek kan een belangrijke steun zijn tijdens de BPV-begeleiding.


Hoe je begeleid wordt in de BPV staat in deel 2 van de BPV-wijzer. Belangrijke gespreksvormen hierbij zijn:

 • de voortgangsgesprekken met je BPV-begeleider van de zorginstelling

 • het tussen- en eindevaluatiegesprek met je BPV-docent van school en de BPV-begeleider van de zorginstelling.

In het begin van BPV-1 wordt er een introductiegesprek gepland tussen jou, je BPV-begeleider en je BPV-docent. Dit kan een 1-op-1 gesprek zijn of een groepsgesprek met meerdere stagiaires en/of BPV-begeleiders van dezelfde instelling. Het gesprek kan plaatsvinden in de zorginstelling, maar ook op school. Soms gebeurt dit telefonisch of via skype.


Daarnaast krijg je BPV-begeleiding op school, tijdens het terugkomonderwijs met een groepje andere stagiaires en je BPV-docent, dat je om de paar weken hebt (in het begin van de BPV wat vaker dan op het eind). Wat doen we op het terugkommoment?

 • Een rondje wat goed en minder goed gaat en uitwisselen van tips.

 • Reflectie op werkervaringen.

 • Oriëntatie op de opdrachten en examens en hoe je deze het beste kunt plannen.

 • Oefenen van het schrijven van verslagen en voeren van gesprekken.

 • Informatie over praktische zaken die samenhangen met school of BPV.

De terugkommomenten zijn verplichte lesuren waarvan de AAR wordt geregistreerd. . Tijdens parttime BPV op een leerafdeling doe je dit op de lesdag.
Het kan zijn dat je een ‘’stagestuddy’’ krijgt: een ouderejaars student van jouw opleiding, die jouw helpt bij het wegwijs worden in de BPV en bij wie je terecht kunt als je vragen of problemen m.b.t. de BPV hebt.
Fasen van beroepsontwikkeling en sturing

De BPV-begeleiding is gericht op het bereiken van een steeds hoger niveau van beroepsontwikkeling. Hierbij gebruiken we de hulpschema’s achter in dit deel.


Hulpschema’s voor de begeleiding

fasen van BEROEPSontwikkelingMoeilijkheids-graad
BPV-periode/

Fase


De mate van complexiteit van de beroepssituatie


De mate van

begeleiding / zelfsturing

BPV-1__Eerste_helft_Beginnend__student'>De mate van verantwoordelijkheid voor

BPV-1

Eerste helft
Beginnend

student


 • Is gericht op eigen functioneren op microniveau, minder op zorgvrager en context.

 • Ervaart elke situatie als nieuw, spannend en oncontroleerbaar, waardoor taken zelf niet of onvoldoende herkend worden.
 • Heeft zich basiskennis en basisvaardigheden eigen gemaakt in oefensituatie op school.

 • Kan deze volgens de regels toepassen.

 • Heeft veel instructie en begeleiding nodig, zowel gevraagd als ongevraagd, zowel voor als tijdens en na uitvoering.

 • Voert activiteiten volgens vooraf vastgestelde planning en met duidelijke instructies onder directe begeleiding uit.

BPV-1

Tweede helft
Gevorderde

student


 • Herkent taken die samenhangen met het verlenen van laagcomplexe zorg op microniveau. Kan deze volgens de regels toepassen.

 • Is bij uitvoering van taken sterk gericht op zichzelf en in beperkte mate op de zorgvrager en de context.

 • Is bezig zich basiskennis en basisvaardigheden eigen te maken m.b.t. de zorgcategorieën in de branches.

 • Kan dit deels zelfstandig, deels onder begeleiding toepassen bij het verzorgen/verplegen van een zorgcategorie.

 • Maakt onder begeleiding een planning van de werkzaamheden.

 • Voert basisberoeps- vaardigheden volgens vooraf vastgestelde planning en met duidelijke instructies in toenemende mate onder begeleiding op afstand, uit.

BPV-2 VZ

Eerste helft
BPV-2 VP
Ervaren

student • Herkent taken die samenhangen met verlenen van laag- en midden-complexe zorg op microniveau.

 • Stemt zorg af op de individuele zorgvrager, rekening houdend met de specifieke zorgcategorie, zonder aandacht voor de context.

 • Heeft zich kennis en vaardigheden eigen gemaakte m.b.t. de zorgcategorieën in de branches.

 • Kan dit met redelijke mate van zelfstandigheid toepassen bij het verzorgen/verplegen van een zorgcategorie.

 • Maakt zelfstandig een planning van de werkzaamheden voor taken op microniveau in laag-complexe situaties en voert de planning zelfstandig uit.

 • Kan taken op microniveau in midden-complexe zorg-situaties en op mesoniveau onder begeleiding plannen, uitvoeren en evalueren

BPV-2 VZ

Tweede helft
BPV-3 VP
Beginnend

beroeps-beoefenaar


 • Herkent taken in laag,- midden- en hoger complexe zorgsituaties.

 • Stemt zorg af op de individuele zorgvrager, rekening houdend met de specifieke zorgcategorie en de context.

 • Herkent taken op het mesoniveau van de zorg.
 • Beheerst kennis en vaardigheden m.b.t. de zorgcategorieën in de branches.

 • Kan deze toepassen bij een specifieke zorgcategorie / in een specifieke zorgsetting.

 • Kan transfers toepassen naar andere zorgcategorieën / zorgsettings

 • Kan taken op microniveau in laagcomplexe zorgsituaties zelfstandig plannen, uitvoeren en evalueren.fasen van het leren EN begeleiden


Stap in het leerproces
BPV-periode/Fase


Oriënteren & Plannen

Uitvoeren

Controleren, evalueren & reflecteren

BPV-1

Eerste helft
Beginnend

student
Geleid leren


De student:

Wacht af,

Ontvangt informatie,

Neemt nauwelijks initiatief.De student:

Voert voorgestructureerde

afgeronde taken uit,

Wordt tussentijds

beoordeeld.


De student:

Laat zijn werk beoordelen,

Krijgt verbeterpunten voor de

volgende keer.De begeleider:

Bereidt voor,

Legt het wat en hoe uit,

Doet het voor,

Geeft het doel en nut aan,

Motiveert de deelnemer

Spoort initiatieven aan.


De begeleider:

Beoordeelt tussentijds de

werkzaamheden van de

student,


Stuurt de student bij,

Geeft feedback.De begeleider:

Beoordeelt de

werkzaamheden,

Houdt de evaluatie in eigen

hand,

Formuleert verbeterpuntenvoor de student.

BPV-1

Tweede helft
Gevorderde

student
Begeleid leren


De student:

Maakt samen met de

begeleider een plan,

Zoekt zoveel mogelijk zelf

informatie op,

Vraagt hulp als dat nodig is.De student:

Vraagt feedback als dat nodig

is.


De student:

Kijkt terug op eigen

werkzaamheden,

Formuleert leerpunten.De begeleider:

Bespreekt de aanpak van de

student,

Legt uit als dat nodig is.De begeleider:

Geeft feedback als de student

hierom vraagt,

Motiveert de student.De begeleider:

Bespreekt hoe het leren

heeft plaatsgevonden,

Motiveert tot het

formuleren van leerpunten.


BPV-2 VZ
BPV-2 en BPV-3 VP
Ervaren

student/

Beginnend

beroeps-beoefenaar

Van begeleid naar zelfsturend lerenDe student:

Neemt initiatief,

Beoordeelt zijn eigen

plan,


Bepaalt zelf of hij hulp nodig

heeft.


De student:

Controleert zijn eigen

handelen aan de hand van

zijn eigen plan,

Motiveert zichzelf.


De student:

Controleert zijn eigen

werkzaamheden,

Reflecteert op eigen gedrag

en handelen.


De begeleider:

Schept voorwaarden zodat de

student de taak

zelfstandig kan uitvoeren.De begeleider:

Geeft feedback op de eigen

controle en reflectie van de

student.


De begeleider:

Geeft feedback op de eigen

controle en reflectie van de

student


Bron: Calibristraining, Basisvaardigheden opleiden, begeleiden en beoordelen van de BPV-studenten

Niveaus van reflecteren
Niveau

Gedrag

1

Doe ik het goede?

De leerling kijkt terug en is in staat de relevante beroepsactiviteit (gedrag) en de situatie te beschrijvenTerugblikken

Analyseren

 • stelt zich vragend op

 • relateert minder goed verlopen gebeurtenissen veelal aan kennis- en ervaringslacunes

 • stelt zich kwetsbaar op

Formuleren alternatieven

Kiezen

 • geeft aan van plan te zijn het de volgende keer mogelijk anders te gaan proberen

2

Doe ik het goede goed?

De leerling kijkt terug en is in staat binnen de relevante beroepsactiviteit de diverse handelingen te beschrijven. Trekt conclusies in algemene termen, formuleert mogelijke bijstellingen zonder eigen functioneren hier expliciet bij te betrekken.Terugblikken

 • herkent zaken die goed lopen

 • herkent zaken die niet goed lopen

 • benoemt het verband tussen gebeurtenissen en eigen rol/inbreng

 • formuleert belangrijke aspecten van de situatie/context

 • benoemt eigen gedrag in de situatie

 • kan eigen gedachten bij een belangrijk moment benoemen

 • kan eigen gevoelens bij een belangrijk moment benoemen

Analyseren

 • zet de gebeurtenissen binnen een ervaring in de juiste volgorde

Formuleren alternatieven

 • formuleert alternatieven

 • legt verbanden tussen alternatieven en analyse

Kiezen

3

Doe ik het goede goed om de juiste reden?

De leerling kijkt terug en is in staat binnen de relevante beroepsactiviteit eigen handelen te beschrijven. Benoemt inzichten en trekt conclusies waarbij diverse aspecten worden verbonden. Betrekt bij vervolgaanpak ook de ontwikkeling van eigen vakdeskundigheid.Terugblikken

 • verbindt gedrag en de factoren van de situatie/context

 • kan aangeven wat anderen dachten, wilden en voelden

 • maakt een verbinding met eerdere ervaringen

 • legt relatie met vooraf geformuleerde doelstellingen en leervragen

Analyseren

 • verbindt kennisinhouden (denkmodellen) vaardigheden, werkmodellen en eigen kwaliteiten

 • is zich bewust van eigen denken, handelen, voelen, willen in deze

Formuleren alternatieven

 • noemt meerdere alternatieve aanpakken vanuit de analyse redenerend

 • betrekt de ontwikkeling van eigen (beroeps)vaardigheden in de alternatieven

 • benoemt de verschillende aspecten rond de situatie

 • geeft aan waar kennis- en/of ervaringslacunes zijn

Kiezen

 • maakt keuzes uit meerdere alternatieven

 • maakt keuzes voor plan van aanpak, eigen leeractiviteiten

 • geeft acties aan voor te ondernemen scholing

Bron: www.hanze.nl Niveaus in reflecteren t.b.v. PA Groningen


 • Fasen van beroepsontwikkeling en sturing
 • De mate van verantwoordelijkheid voor BPV-1 Eerste helft Beginnend student
 • BPV-1 Tweede helft Gevorderde student
 • BPV-2 VZ Eerste helft BPV-2 VP Ervaren student
 • BPV-2 VZ Tweede helft BPV-3 VP Beginnend beroeps-beoefenaar
 • BPV-1 Eerste helft Beginnend student Geleid leren
 • BPV-1 Tweede helft Gevorderde student Begeleid leren
 • BPV-2 VZ BPV-2 en BPV-3 VP Ervaren student/ Beginnend beroeps-beoefenaar
 • Niveau Gedrag 1 Doe ik het goede

 • Dovnload 63.9 Kb.