Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Acties Hieronder kan u alle acties vinden zoals die ook op onze website zijn geformuleerd. Inhoud

Dovnload 7.37 Mb.

Acties Hieronder kan u alle acties vinden zoals die ook op onze website zijn geformuleerd. InhoudPagina1/17
Datum09.09.2018
Grootte7.37 Mb.

Dovnload 7.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Acties


Hieronder kan u alle acties vinden zoals die ook op onze website zijn geformuleerd.

Inhoud


Acties 1

Actie 1: Door betere detectie en signalisatie komen tot een betere toeleiding en maximalisatie van sociale grondrechten 3

Actie 2: verwijderd 7

Actie 3: Implementeren van een quadruple preventieplan voor mentaal welzijn 7

Actie 5: Chronische pijn: aanpakken van overmedicalisering door interprofessionele samenwerking rond een patient centred zorgpad. 17

Challenge 17

Uitgangspunt: nieuwe kennis rond aanpak 18

Actie 6: Een professionele re-integratie voor chronisch zieken 23

Actie 7: Het verbeteren van preventieve tandzorg 26

Actie 8: Kwetsbare zwangerschappen: Verbeteren detectie, verbreden van doelgroep en aanbod, en betrekken van vaders 38

Actie 9: Obesitas: Doordachte gezondheidsbevordering en verhinderen van stigmatisering bij kinderen en jongeren met overgewicht 59

Actie 10: Implementatie van een “persoonlijke medische assistent” applicatie 77

Actie 11: Toegang tot vroegtijdige zorgplanning voor elke burger 78

Actie 12: Naar een zorgpad palliatieve zorg 87

Actie 13: Uitwerken van palliatieve zorg in een thuisvervangend milieu 89

Actie 14: een pathway voor preventie van kwetsbaarheid bij ouderen 103

Actie 15: Aanbieden van 24 uur op 24 zorg aan huis waar nodig 121

Actie 16: Minder medicatiegerelateerde problemen door een zorgpad medicatiebegeleiding 133

Actie 17: Ontwikkeling en implementatie van een transitioneel zorgmodel tussen ziekenhuis en thuiszorg 141

Actie 19: Opleiden hulpverleners in het 'werken met netwerken' en opleiden 'eigen kracht' coördinatoren 150

Actie 20: Het informele netwerk ondersteunt 154

Actie 21: Zorgprogramma gezond hart 161

Actie 21A: Burgers hebben meer inzicht in de invloed van leefstijl op hart- en vaatziekten en begrijpen dat het globale risico multifactorieel is. 161

Actie 21B: Huisartsen verminderen de kans op een eerste of nieuwe manifestatie van een cardiovasculair incident door gestructureerd aan populatiemanagement te doen. 161

Actie 21C: Risicogroepen werken aan een gezondere leefstijl 162

Actie 21D: Groepsessies bij de kinesist voor chronische patiënten 169

BIJ MEERDERE ACTIES OP TE NEMEN? 173Actie 1: Door betere detectie en signalisatie komen tot een betere toeleiding en maximalisatie van sociale grondrechten


1)       Wat is de uitdaging mbt jullie actieplan? Indien mogelijk graag stofferen ahv cijfers / data.

Detectie Kinderarmoede wil gezinnen opsporen, die nu onder de radar zitten.  Het is de bedoeling zo meer gezinnen te bereiken en ondersteuning te kunnen bieden.  Op deze manier willen we kinderarmoede in Tienen terugdringen.

 2)      Wat is het uitgangspunt van het actieplan? Nieuwe relevante kennis, nieuwe noden? Wat is de motivatie – ahv evidence?

Het uitgangspunt is een goede kindertijd voor alle kinderen en jongeren in Tienen.  Alle kinderen en jongeren moeten de kansen krijgen die ze nodig hebben om te kunnen ontwikkelen tot gelukkige kinderen en jongeren en later tot gelukkige volwassenen.  Daarom wil het project het Tiense aanbod ontsluiten zodat alle kinderen en jongeren deze kansen krijgen.

3)      Hoe pakken jullie het actieplan aan?

Het is de bedoeling dat scholen, kinderdagverblijven, andere partners gezinnen aanmelden.  De outreachers nemen contact op met het gezin om op huisbezoek te gaan of af te spreken op een neutrale plaats waar het gezin zich goed voelt.  Er wordt samen met het gezin bekeken welke ondersteuning ze nodig hebben.  Zo kan het gezin dan gericht en warm doorverwezen worden naar het Tiense aanbod.  De outreachers fungeren dus hoofdzakelijk als draaischijf naar de partners.

Bij de gezinnen waar dit echt nodig is, maakt de outreacher samen met het gezin een afspraak bij de desbetreffende partner en gaat ook mee naar de afspraak ter ondersteuning.

4)      Wie zijn de begunstigden van dit actieplan?

(aanstaande) gezinnen met kinderen tot 24 jaar, met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen.

5)      Wie zijn de betrokken partners bij dit actieplan?

Alle Tiense basisscholen (in eerste fase), alle Tiense secundaire scholen (in tweede fase), Vrij CLB, Kiwanis, LOP Tienen BaO, Stad Tienen-dienst sociale zaken, Stad Tienen-consultatiebureau K&G, Jeugddienst Tienen, Dienst Onthaalouders, OCMW Tienen, Stadsbibliotheek Tienen, Regioteam Tienen K&G, CAW Oost-Brabant, CKG De Schommel, Begeleid Wonen Tienen, RISO Vlaams-Brabant, KDV De Hartjes, KDV Ooievaarsnest, Landelijke kinderopvang, Landelijke thuiszorg, vzw De Bakermat, CLB GO! Leuven-Tienen-Landen, Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, Gezinsbond, Solidariteit voor het gezin, Familiehulp, D.A.T.

6)      Wat is de inhoud van het project?

Eerst proberen we ervoor te zorgen dat in de basale noden (voeding, kleding, onderdak, zorg voor gezondheid en een persoon die zorgt = zorgwijzer van CEDES) voorzien is.  Wanneer deze basale noden voldaan zijn door ouders zelf of door helpende handen (familie, vrienden, buren, partners Huis van het Kind) kan er gefocust worden op een goede kindertijd volgens de vier bouwstelen in de opvoedingswijzer van CEDES: liefde en veiligheid, nieuwe ervaringen, positieve reacties, steeds meer verantwoordelijkheid.  Ook deze vier bouwstenen hoeven ouders niet allemaal zelf waar te maken.  Ook hier zijn er helpende handen van familie, vrienden, buren, partners Huis van het Kind.,

7)      Wat is de te verwachten impact van het actieplan:

a.       op gebied van kwaliteit (organisatie van zorg, unmet needs,…)

b.      efficiëntiewinsten?

c.       Gezondheidswinst (winst DALY’s – Disease Associated Life Years), weet je eventueel de kost per DALY? Welke interventies leveren de grootste gezondheidswinst op op korte termijn?

d.      op gebied van financiën?

e.       kunnen jullie inschatten op welke termijn dit kan gerealiseerd worden?

8)      Welke (financiële / operationele / …) middelen zijn er nodig voor de opstart van jullie actieplan?

.

                Vanaf 2014 ontvangt het OCMW 54.000 euro van Vlaanderen, afdeling welzijn, gezondheid en gezin.  Dit bedrag ontvangt het OCMW tot en met 2019.  Het OCMW heeft dit bedrag verdubbelt, om kinderarmoede zo integraal en structureel mogelijk aan te pakken.9)      Welke (financiële / operationele / …) middelen zijn er nodig om het actieplan operationeel te houden.

De financiële middelen van Vlaanderen en het OCMW zijn zeker verder nodig om de bestrijding van kinderarmoede operationeel te houden. Hoeveel investeren jullie nu? En hoeveel is er nodig in de toekomst? Bekendmaking naar de partners?

10)   Hoe het actieplan evalueren:

a.       auto-evaluatie, met welke indicatoren? Zie ook http://www.indicators.be/nl/t/BGD/

b.      denk aan indicatoren mbt:

i.      outcome voor professionals;

De dossiers die aangemeld worden zullen geregistreerd worden.  Zo hebben we steeds een idee hoeveel dossiers we begeleid hebben De outcome voor de professionals zal zijn dat zij meer mensen kunnen bereiken en verder helpen door onze doorverwijzing

ii.      outcome voor cliënten.

De outcome voor de cliënten is dat zij meteen bij de juiste dienst terecht komen.  Dat zij op de hoogte zijn van het aanbod en van de mogelijkheden om ook van dit aanbod gebruik te kunnen maken.  Hierdoor hopen we dat elk kind en elke jongere in Tienen evenveel kansen krijgt en hierdoor een goede kindertijd kan hebben.

AANBOD VANUIT LANDELIJKE THUISZORG:

Landelijke Thuiszorg werkt met zorgteams (wijkwerking) waar verzorgenden/logistieke medewerkers in een klein team gedeelde dossiers bespreken en de zorg(planning) afstemmen. Door zorgteams te koppelen aan buurten/wijken kunnen we werken met verzorgenden als aanspreekpunt voor bepaalde buurten en verhogen we de continuïteit van zorgverleners in die buurt. In het kader van Chronic Care Tienen zijn we bereid om te experimenteren met multidisciplinaire zorgteams en wijken, om als dusdanig de toegankelijkheid te verhogen.

BIJDRAGE DOOR OCMW TIENEN

continue proces door Huis van het kind / sociale dienst OCMW.
Project vaccinatiebus voor vreemdelingen daklozen.

AANBOD VANUIT WG +

In functie van gezondheidszorg is de inschakeling van thuisverpleegkundigen reeds zeer laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden aan deze zorg binnen de nomenclatuur. (Geldt voor zo goed als al de thuisverpleegkundigen).

Onze afdelingen beschikken over dispensaria waar patiënten welkom zijn voor verpleegkundige zorg waarvoor zij zich kunnen (en wensen) te verplaatsen.

Deelname aan werkgroep voor verdere uitwerking interventies.

Inbreng ervaring vanuit project URGENT – verpleegkundige als casemanager in specifieke situaties waarin prioriteit problemen ligt op vlag van gezondheid / chronische ziekte

AANBOD CM

Dienst gezondheidspromotie (GEPRO) organiseert infosessies en cursussen rond verschillende gezondheidsthema’s voor zowel leden als niet-leden.

In overleg met het project CC kan de dienst GEPRO een aanbod uitwerken ifv een specifieke interventie. Vb gezonde glimlach, obesitas bij jongeren en kinderen

Meerwaarde: 

• Proactief aanschrijven van specifiek doelgroep op basis van eigen database

• Groot bereik doelgroep

Contactpersoon: Jo Delabastita 016 35 96 95


CM Samenwerker (verhogen van toegankelijkheid) 0,5 VTE 

Inzet van een specifieke medewerker (CM Samenwerker) voor het opsporen en ondersteunen van mensen bij het in orde brengen van hun wettelijke ziekteverzekering.  


Actie 2: verwijderdActie 3: Implementeren van een quadruple preventieplan voor mentaal welzijn


Uitdaging

In deze module werken we een vroegtijdig, goed dekkend, krachtgericht en efficiënt aanbod uit voor inwoners van de regio met ggz vragen ter versterking van hun mentaal welbevinden. We gaan uit van volgende risicostratificatie : • Geïndiceerde preventie bij lichamelijk chronisch lijden als costefficiënte ingreep : versterken van mentaal welbevinden om verergering van lichamelijk chronisch lijden te beperken

 • Selectieve preventie bij signalen van psychische kwetsbaarheid om ontstaan van psychische problemen te vermijden

 • Vroegtijdige zorg bij beginnend psychisch lijden om erger te voorkomen

 • CASE management bij ernstig en complex psychisch lijden

Uitgangspunt: nieuwe kennis, nieuwe noden

Demografische en epidemiologische ontwikkelingen tonen meer onwelbevinden. Mental health Europe wil van psychologisch welbevinden een topprioriteit maken in Europa gezien dit onwelbevinden aan de basis staat van heel wat psychische problemen.

Tegelijk zijn er heel wat nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in de psychofarmaca, thuiszorg, psychotherapie en is er veel meer nood aan kwaliteit van leven.

Met betrekking tot zorgorganisatie pleit men recent voor meer geïntegreerd en herstelgericht te gaan werken met gebruik van veerkracht, en een meer belang te geven aan de uitbouw van getrapte zorg & continuïteit van ggz.

Motivatie

Psychisch lijden aanpakken is costefficiënt en dringend nodig ! (Global Burden of Disease study, 2010) • is verantwoordelijk voor 10,4 % van alle DALY’s wereldwijd

 • Piek tussen 20-30 jaar , vooral bij jongvolwassenen

 • Met sterk effect op lichamelijke chronische ziekten

Ons arrondissement : 10% alg bevolking heeft psychische problemen, 6% niet ingevulde nood aan ggz, veel consulten bij de huisarts maar huisarts voelt zich onzeker tav aanpak van ggz problemen.

Volgens onderzoek van LUCAS, interdisciplinair kenniscentrum en onderzoeksteam KULeuven, is een oplossing voor aanpak van de unmet needs het beter laten functioneren van de eerstelijn, bijvoorbeeld door betere training en ondersteuning van huisartsen in het detecteren van psychische problemen. Het onderzoeksteam pleit in haar advies ivm organisatie van de ggz (2013) om meer in te zetten op ondersteuning van de eerstelijn.

Daarom willen we in deze projectmodule inzetten op :


 1. Vroegtijdige herkenning van signalen van psychische problemen in de thuiszorg

 2. Regiobrede dekking van goede basiszorg rond ggz problemen in de eerstelijn

 3. Afbouw unmed needs door breder en krachtgericht zorgaanbod en gerichte zorgtoeleiding

 4. Betere efficiëntie van vroeghulp door netwerking : intersectorale netwerktafeltafel, meer continuïteit van zorg

 5. Inzet van en versterking van het netwerk rond de patiënt bij ggz problemen

Middel / HOE

We willen betere preventie en zorg bij psychische problemen bereiken via uitwerking van een vroegtijdig persoonsgericht en bevolkingsgericht aanbod in de regio samen met betrokken partners : • Daartoe verzamelen en bestuderen we sociodemografische gegevens, prevalentiecijfers van psychische stoornissen, en cijfers met een inschatting van zorgbehoefte en -gebruik.

 • Vervolgens werken we aan kwaliteitsverbetering: uitbouw van goede stepped care van preventie, laagdrempelige generalistische zorg en laagdrempelige ggz

 • We zorgen ook voor een community centered en geïntegreerde zorgaanbod met goede afstemming, samenwerking en gekantelde ggz

Begunstigden

Alle inwoners in de regio met psychische noden en hun mantelzorgersBetrokken partners

Regionaal ggz-netwerk ism NETWERK GGZ Leuven-Tervuren, Yuneco, SEL, LOGO, LMN, HUISARTSENKRINGEN, wijkgezondheidscentrum Vierkappes, gezinshulp & familiehulp, mutualiteiten, witgele kruis, thuisverpleegkundigen, caw, ocmw, cgg, MSOC (verslavingszorg), Begeleid Wonen Tienen, psychologenkring, psychiaterskringen, alexianen zorggroep Tienen, Regionaal ziekenhuis, ervaringsdeskundigen, …Inhoud project

Het project rond mentaal welbevinden zet prioritair in op het versterken van de eerstelijnsprofessionals ter voorkoming, ondersteuning, en verwijzing van ggz problemen. Dit gebeurt door planmatig samenwerken van verschillende netwerkpartners elk vanuit hun eigen talent. We hopen door beter af te stemmen en samen te werken bij te dragen aan een vermindering van de unmet needs, een sterkere toegang voor kwetsbare groepen, en betere preventie/zorg op maat. 1. Vastleggen, opsporen en versterken van groepen ad risk logo

 2. Versterken van ggz kennis bij huisartsen en eerstelijnsactoren mbt vroegdetectie, motivering en vroegbegeleiding à supportteam ggz Tienen ism huisartskringen en eerstelijnsactoren uit de regio

 3. Uitbouw van goede en gepaste ondersteuning voor de thuiszorgmedewerkers zodat zij langer ‘aan zet’ kunnen blijven PZT ism thuiszorgdiensten .

 4. Uitbreiden van aanbod van goedkope basiszorg (balanced care) bij mentale problemen CGG

 5. Uitbreiden van basiszorg met intersectoraal psychoeducatief aanbod dat krachtgericht en herstelgericht is Herstelwijzer

 6. Inzet op versterking van het netwerk rond de patiënt (informeel en formeel) bij ggz problemen

 7. Uitwerken van aanbod rond aanklampende zorg en outreach zorg à mobiel team & netwerk ggz samen met welzijnspartners

 8. Betere efficiëntie van vroeghulp door netwerking : intersectorale netwerktafel, meer continuïteit van zorg


Te verwachten impact: KWAL / Fin

In onze regio : 1. Versterken van mensen met signalen van psychisch onwelbevinden

 2. Vroegtijdiger opvangen van clienten met psychische problemen

 3. Langer vasthouden in de eerstelijn van mensen met beginnende psychische problemen

 4. in de zorg brengen van ?1/3? van de unmed needs • 87 % van de alcoholstoornissen

 • 70 % van de angststoornissen

 • 66 % van de psychotische stoornissen

 • 56% van de stemmingsstoornissen en comorbide stoornissen

Te besparen DALYs (absolute numbers, and proportions) obv gegevens 2010.

 • Major depressive disorder 2.5

 • Anxiety disorders 1.1

 • Dysthymia 0.4

 • Bipolar disorder 0.5

 • Schizophrenia 0.5

 • Eating disorders 0.1

Aanpak van unmet needs, verlagen van drempels bij opstart van zorg, en versterking zorggebruik lijkt geen functie van aanbod (aantal bedden, aantal psychiaters,… ), maar wel door meer samenwerking en versterking van de eerstelijn. ( Bruffaerts,2016 en Van Audenhoven 2013)

Alternatieve verstrekkingen/diensten

In de module mentaal welbevinden werken we aan het uitbreiden van een accuraat, kwaliteitsvol en op maat aanbod van preventie en vroegtijdige vermaatschappelijkte psychische zorg voor de groep kwetsbare inwoners met psychische noden.Dit doen we door vroegtijdig innovatieve zorg te organiseren dichtbij de thuisomgeving op het vlak van:

 • Vastleggen, opsporen en versterken van groepen ad risk logo

 • Versterken van ggz kennis bij huisartsen en eerstelijnsactoren mbt vroegdetectie, motivering en vroegbegeleiding à supportteam ggz tienen ism huisartskringen en eerstelijnsactoren uit de regio

 • Uitbouw van goede en gepaste ondersteuning voor de thuiszorgmedewerkers zodat zij langer ‘aan zet’ kunnen blijven PZT ism thuiszorgdiensten .

 • Uitbreiden met een aanbod van goedkope basiszorg (balanced care) bij mentale problemen CGG & Mobiele teams

 • Uitbreiden met (intersectoraal) psychoeducatief aanbod dat krachtgericht en herstelgericht is  Herstelwijzer

 • Inzet op versterking van het netwerk rond de patient bij ggz problemen

 • Uitwerken van aanbod rond aanklampende zorg en outreach zorg à mobiel team & netwerk ggz samen met welzijnspartners

 • Betere efficiëntie van vroeghulp door netwerking : intersectorale netwerktafel, meer continuïteit van zorg

Regelluwte is gewenst op alle lagen van de werking van ons netwerk :  

 • In verband met zorgvernieuwingsprojecten zoals het supportteam voor de eerste lijn en het hospice project zou vlot invoegen van expertise uit de derde lijn moeten kunnen, zonder implicaties, en als een volwaardig aanbod meetellen.

 • In het uitwerken van een modulair psychoeducatie aanbod op maat hebben sommige patiënten met chronische aandoeningen nood aan deeltijdbehandeling. Tot op heden is wetgeving remmend om ‘maatgericht’ te kunnen werken.  ( er is nog steeds de vraag om volle dagdelen deeltijdbehandeling in te schrijven, terwijl mensen soms alleen nood hebben aan modules)

Uitwerking van het project:

Vanuit het Regionaal netwerkcomité ggz Zuid-Hageland komen tot een ‘Geïntegreerde /intersectoraal/netwerkgeoriënteerd’ samenwerking ter versterking en ondersteuning van de eerstelijnsprofessional met als subdoelen:

 1. Vastleggen, opsporen en versterken van groepen ad risk via literatuuronderzoek en aanbod rond deskundigheidsbevordering ism logo. 1. Versterken van ggz kennis bij huisartsen en eerstelijnsactoren mbt vroegdetectie, motivering en vroegbegeleiding via vorming door het supportteam ggz tienen ism huisartskringen en eerstelijnsactoren uit de regio.

 2. Uitbouw van goede en gepaste ondersteuning voor de thuiszorgmedewerkers zodat zij langer ‘aan zet’ kunnen blijven. Ondersteuningsaanbod ( vorming, supervisie, …) wordt verder uitgewerkt door PZT ism thuiszorgdiensten. 1. Uitbreiden met een aanbod van goedkope basiszorg (balanced care) door CGG & Mobiele teams

 2. Uitbreiden met een (intersectoraal) psychoeducatief en regiobreed aanbod dat krachtgericht en herstelgericht is. Dit gebeurt ism de ervaringsdeskundigen, het wijkgezondheidscentrum, CGG, CAW, … en wie interesse heeft. De cliënt staat in dat model centraal samen met zijn context, de regie ligt bij de cliënt(empowerment-participatie). De persoonlijke zorgnoden en doelen van de cliënt staan centraal in een gedeeld herstelplan (behandelplan) en crisisplan, hierdoor kan de standby functie door elke partner in het netwerk opgenomen worden. Er wordt een vorming uitgewerkt waarbij professionelen worden ondersteund om de cliënt op een versterkende manier te benaderen via krachtgerichte gespreksvoering.

 3. Inzet op versterking van het netwerk rond de patiënt bij ggz problemen. Hiertoe worden alle partners uit het netwerk uitgenodigd op een vorming in de eigen regio. Deze vorming kan georganiseerd worden vanuit Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: ‘krachtgericht werken met sociale netwerken’. Methodieken kunnen in kaart gebracht worden rond ‘leer netwerken’, eigen praktijken vanuit de verschillende sectoren kunnen gedeeld worden en zorgen voor verbinding. De organisatie vanuit Eigen kracht Conferentie wordt hier ook bij betrokken. Via een netwerktafel (2 maandelijks) worden moeilijk verwijsbare patiënten besproken.

 4. Uitwerken van aanbod rond aanklampende zorg en outreach zorg. Hiervoor zal het mobiel team & netwerk ggz samenwerken met de andere betrokken welzijnspartners. 1. Betere efficiëntie van vroeghulp door netwerking : intersectorale netwerktafel, meer continuïteit van zorg door verdere uitbouw van ondermeer de intersectorale netwerktafel, MDOpsy, de brugfunctie van het supportteam, … 1. Coaching bij het uitbouwen van zorgplannen en diagnostiek ten behoeve van eerstelijnswerkers zal gebeuren door het supportteam en het team ‘psychiatrische ondersteuning in de thuiszorg (PTZ-team)


Auto evaluatie

Tav outcome professionals : • Bevraging van professionals ivm vormingsnoden rond preventie, vroegdetectie, motivering, vroegbegeleiding

 • Bevraging van de kennis van het netwerk, samenwerking

Tav Outcome Cliënten

 • Meer zorgtoeleiding, minder unmet needs

 • Meting Ervaren van kwaliteit zorg

 • betere quality of life(vr lijst)

 • beter zelfbeleving (gezondheidsenquete of Rosenberg) en competentiebeleving ( CBSK Harter)

 • Opvolging aantal ziektedagen

 • afbouw van aantal complexe psychische stoornissen


BEGROTING : 40.000 euro

Inzet van 0.5 FEQ psycholoog voor ‘supportteam ggz’Inzet van 0.5 FEQ medewerker voor ‘Herstelwijzer ‘als coördinator uitbouw modules psychoeducatie

AANBOD VANUIT LANDELIJKE THUISZORG:

1) Wat betreft preventie, vroegdetectie, motivering en verwijzing: Onze verzorgenden komen aan huis en zijn dus ideaal geplaatst om een signaalfunctie op te nemen. Zij kunnen rechtstreeks bepaalde signalen observeren en rechtstreeks of via hun leidinggevende rapporteren naar het netwerk (zijnde in eerste instantie: de persoon zelf, de mantelzorgers, de verpleegkundige, de huisarts,…). Verzorgenden kunnen doorverwijzen en hun cliënten motiveren om verdere/ andere hulp te zoeken (waarbij de regie uiteraard bij de cliënt blijft).

Verzorgenden kunnen ondersteunend werken naar therapietrouw toe en naar de vooropgestelde zorgdoelen. Wanneer ze merken dat een cliënt begint af te haken (dreigt te hervallen) kunnen ze dit signaleren, bijdragen tot het opsporen van mogelijke oorzaken hiervan en mee nadenken over een oplossing.

Landelijke Thuiszorg heeft verder ook een aantal minder gekende uitzichten die desniettemin zeer waardevol kunnen zijn voor de doelgroep: de kleinschalige dagopvangcentra (CADO’s genoemd, bijvoorbeeld in Linter, Hoegaarden en Kortenaken), de dienst woningaanpassing, gastopvang en de zorgboerderijen.

Toelichting:

In CADO brengen gasten een gezellige tijd door samen met andere gasten. Ze doen er dagdagelijkse dingen; koffiekletsen, krant lezen, samen koken, activiteiten in groep of individueel en onze verzorgenden kunnen helpen bij lichamelijke verzorging in een aangepaste badkamer. Voor cliënten vanuit Wilsele Wijgmaal kunnen we ook het vervoer organiseren.

Landelijke Thuiszorg heeft ook een erkenning voor gastopvang binnen het woonzorgdecreet. Personen met een zorgnood die vereenzaamd zijn en behoefte hebben aan sociaal contact, kunnen terecht bij onze gastgezinnen. Gastvrouwen of –heren stellen op vrijwillige basis hun thuisomgeving open voor personen die nood hebben aan een gezellige babbel of een laagdrempelige activiteit en waarvoor groepsopvang minder is aangewezen. Onze coördinatoren gaan bij een vraag naar gastopvang op zoek naar een gepast gastgezin. Dit gastgezin kan ook een zorgboerderij zijn in de omgeving van Leuven waarbij we nauw samenwerken met Steunpunt Groene Zorg.

2) Wat betreft begeleiding, crisisopvang en outreach/bemoeizorg:

We zijn overtuigd van het belang van communicatie en overleg en streven een goede communicatie tussen de GGZ-partner en LT na. Zo lijkt het ons nuttig om bij de opstart van de zorg gezamenlijk (bijvoorbeeld met begeleider van beschut wonen, met het mobiel team,…) een gesprek te hebben met de patiënt zodat er een betere zorgafstemming kan gebeuren vanaf het begin, ook met de reeds lopende zorg.

Verder, bij het in standby treden van een outreach team zijn we voorstander van duidelijke afspraken (wanneer op hen beroep doen? Bijvoorbeeld ook als de verzorgenden het (tijdelijk) moeilijk hebben? Gaan we voor coaching zodat ze verder kunnen zonder dat mobiel team (terug) moet wordt opgestart?).

Voorts, binnen Landelijke Thuiszorg zijn bepaalde verzorgenden opgeleid tot themaverzorgenden bijvoorbeeld rond dementie/psychische zorg of kansarmoede. We stellen deze expertise graag ter beschikking van het project. Ook bepaalde regioverantwoordelijken zijn specifiek thuis in de geestelijke gezondheidssector. Onze verantwoordelijke psychische zorg biedt intern ook intervisie aan bij vragen naar aanleiding van concrete hulpverleningssituatie.

Als het GGZ netwerk opteert voor een herstelplan, met daarin vervat een crisisplan, zullen de verzorgenden het gebruik ervan aanmoedigingen, bevragen, nastreven, opvolgen en ernaar handelen. Indien bemoeizorg aangewezen lijkt, zouden de verzorgenden/ Rv’s zich idealiter moeten kunnen beroepen op ervaringsdeskundigen (RAP).  

3)  Wat betreft het herstelgericht werken ifv vrije tijd, werk, dagelijks functioneren:

Het is een centrale taak van elke verzorgenden om mensen te ondersteunen in hun dagelijks functioneren, niet enkel op lichamelijk vlak maar ook op psychosociaal vlak. Verzorgenden staan enerzijds dicht bij de cliënten, en zijn dus laagdrempelig, maar zijn anderzijds ook professioneel geschoold en kunnen als dusdanig waardevolle ondersteuning bieden bij lichamelijk verzorging, het huishouden maar ook bij administratie, bij het structureren van het dagelijks leven, bij sociale contacten, luisterend oor zijn… 

4)  Specifieke woonvormen:

We wensen natuurlijke bestaande samenwerkingsverbanden met woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die nu reeds goed lopen te continueren, bijv. Hestia

AANBOD VANUIT WG +

Inzet stafmedewerker met expertise in geestelijke gezondheidszorg voor ontwikkeling.

Inzetten referentieverpleegkundige om het zorgprogramma te implementeren in de dagelijkse praktijk en te laten doorstromen naar elke verpleegkundige en zorgkundige.

Inzetten referentieverpleegkundige voor specifieke doelgroepen waarbij meer gespecialiseerde expertise nodig is.

Doorverwijzende functie naar aanbod GGZ. Samenwerking met mobiele teams.

AANBOD VANUIT OCMW TIENEN
deelname aan overleg GGZ , regionaal netwerk Zuid Hageland

AANBOD CM


Dienst maatschappelijk werk

DMW is betrokken bij het proefproject GBO in Diest-Scherpenheuvel-Zichem en wil de ervaring en expertise die we daar opbouwen ook inzetten in dit project.

Contactpersoon: Bert Joris 016 35 96 83

 

Dienst GezondheidspromotieAanbod geestelijke gezondheid: psycho-educatieve trainingen voor mensen met een psychische belasting ,  en voor  patiënten met een chronische ziekte, die ten gevolge van deze ziekte stress ervaren.

Contactpersoon: Jo Delabastita 016 35 96 95


Actie 5: Chronische pijn: aanpakken van overmedicalisering door interprofessionele samenwerking rond een patient centred zorgpad.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 • Actie 1: Door betere detectie en signalisatie komen tot een betere toeleiding en maximalisatie van sociale grondrechten
 • Actie 2: verwijderd Actie 3: Implementeren van een quadruple preventieplan voor mentaal welzijn

 • Dovnload 7.37 Mb.