Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Acties Hieronder kan u alle acties vinden zoals die ook op onze website zijn geformuleerd. Inhoud

Dovnload 7.37 Mb.

Acties Hieronder kan u alle acties vinden zoals die ook op onze website zijn geformuleerd. InhoudPagina14/17
Datum09.09.2018
Grootte7.37 Mb.

Dovnload 7.37 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Actie 14: een pathway voor preventie van kwetsbaarheid bij ouderenWAT & HOE  1. Beschrijving actie: wat gaan jullie doen en hoe gaan jullie dat doen?

Wat?

Deze actie beoogt in het algemeen “Preventie van kwetsbaarheid bij ouderen in de regio”.

We hanteren hier het ruimere preventie-framework, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen (1) primaire preventie (de preventie van risicofactoren van kwetsbaarheid), (2) secundaire preventie (de vroegtijdige accurate detectie van kwetsbaarheid) en (3) tertiaire preventie (tijdige interventie door het aanleveren van gepaste zorg en ondersteuning). In deze actie focussen we vooral op de secundaire en tertiare preventie.

Doelstelling: concreet willen we in een zo vroeg mogelijke fase een zo gepast mogelijke zorg en ondersteuning bieden aan ouderen die hier nood aan hebben (ook focus op ouderen die, indien het project niet zou bestaan, misschien “onder de radar blijven”).
Hoe?

Om deze doelstelling te behalen, trachten we een zogenaamd “stepped care” model te hanteren, waarbij we eerst uitgaan van zo laagdrempelig en goedkoop mogelijke ondersteuning te bieden (Infopunt en dispatcher) om daarna pas, indien dit nodig is, over te gaan tot het aanbieden van professionele zorg (ouderen expertiseteam).

We onderscheiden in de actie dan ook 3 levels:


 1. Infopunt

 2. Dispatcher

 3. Ouderen expertiseteam

Een nauwe samenwerking tussen deze 3 levels is absoluut noodzakelijk.

Voor een schematisch overzicht verwijzen we naar onderstaande figuur.Hieronder volgt een beschrijving van de 3 “levels”:
 1. Het infopunt

Het infopunt is een telefonische permanentie die maximaal bereikbaar is, 24u op 24u; waarbij zowel hulpverleners, ouderen, mantelzorgers, … terecht kunnen voor vragen rond zorg en welzijn in de brede zin van het woord. De bedoeling is om 1 telefoonnummer bekend te maken in de regio bij vragen rond hulp voor ouderen.

Daarmee komen we enigszins tegemoet aan de doelen van het zogenaamde breed geïntegreerd onthaal zijnde (1) een brede en herkenbare toegang tot hulp organiseren en (2) inzetten op de strijd tegen onderbescherming. 1. De dispatcher

We bedoelen met de dispatcher een “neutrale” instantie uit de lokaliteit (niet behorende tot een organisatie, zuil, …) die op een accurate wijze een juiste match kan maken tussen de specifieke hulpvraag van de kwetsbare ouderen (en/of diens (ruime) omgeving) en het zorg-en ondersteuningsaanbod in de lokaliteit.

De dispatcher heeft volgende taken: (1) organisatie gerichte casefinding (vb. organiseren preventieve huisbezoeken, etc.), (2) doorverwijzen naar gepaste interventie-verstrekkers/projecten en (3) telefonische follow up. Essentieel is dat een dispatcher geen werk overneemt van anderen. Daartoe dient hij/zij goed op de hoogte te zijn van diensten en organisaties in de lokaliteit.
 1. Het Ouderen Expertise Team

Het Ouderen Expertise Team is een multidisciplinair expertise-team, een pool van medewerkers met expertise in verschillende domeinen (vb. GGZ, thuiszorg, valpreventie, geheugenkliniek, CAW, ….) die worden ingezet vanuit de verschillende lijnen, organisaties en disciplines.


Dit expertiseteam heeft de volgende taken:


 1. Vraagverheldering en gerichte doorverwijzing bij complexe situaties: het Ouderen Expertise Team organiseert een multidisciplinaire dispatch-tafel, samengesteld met actoren vanuit verschillende lijnen, organisaties en disciplines. Complexe doorverwijzingsvragen worden aangemeld bij het Ouderen Expertise Team door de dispatcher, rechtstreeks vanuit het netwerk of via populatiemanagement via de huisarts (‘eenvoudige’ situaties worden rechtstreeks doorverwezen naar het achterliggend aanbod). De coördinator van het Ouderen Expertise Team brengt de situatie in kaart, doet aan vraagverheldering en bespreekt de situatie op de dispatch-tafel. Dit met als doel om vanuit een netwerkgerichte aanpak een antwoord te bieden op élke zorgvraag en in iedere situatie de gepaste zorg, op het juiste moment, door de juiste persoon, op de juiste plaats en gedurende de vereiste tijdspanne te bieden. We willen vermijden dat ouderen tussen de mazen van het net vallen, te weinig, te veel of onaangepaste zorg krijgen of verkeerdelijk worden doorverwezen, waardoor de zorgsituatie verergert en uiteindelijk meer en duurdere zorg nodig is. Tevens biedt dit de mogelijkheid voor de partners binnen het netwerk om hun aanbod op elkaar af te stemmen, zicht te krijgen op lacunes en inefficiënties weg te werken.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 • Doelstelling
 • Het infopunt Het infopunt is een telefonische permanentie
 • De dispatcher We bedoelen met de dispatcher
 • Het Ouderen Expertise Team Het Ouderen Expertise Team
 • Vraagverheldering en gerichte doorverwijzing bij

 • Dovnload 7.37 Mb.