Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Activering van werkzoekenden in kader van Meerbanenplan – Tendering zorgbegeleiding

Dovnload 76.64 Kb.

Activering van werkzoekenden in kader van Meerbanenplan – Tendering zorgbegeleidingDatum25.09.2018
Grootte76.64 Kb.

Dovnload 76.64 Kb.

PROJECTFICHE ACTIVERINGSBEGELEIDING MET TOELEIDING

Activering van werkzoekenden in kader van Meerbanenplan – Tendering zorgbegeleidingSituering
Na enkele jaren sluitende curatieve aanpak en na twee jaar activeringsbegeleiding heeft de VDAB een duidelijker beeld gekregen van het profiel van de werkzoekenden met zogenaamde niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen. Het gaat om problemen allerhande die op zich niets met de arbeidsmarkt of met de positie van deze werkzoekenden op de arbeidsmarkt te maken hebben maar die de inschakeling van deze werkzoekenden bemoeilijkt of zelfs verhindert.

Een relatief grote subgroep van deze werkzoekenden met niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen kampt met ernstige medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problemen (verder MMPP-problemen), al dan niet in combinatie met sociale problemen.

Naar aanleiding van de bovenstaande vaststellingen wordt de activeringsbegeleiding aangepast en is een nieuwe tendering (aanbesteding) uitgeschreven voor zorgbegeleidingen binnen die activering.
De activering van deze werkzoekenden omvat de zorgbegeleiding én een aangepaste

trajectbegeleiding. De trajectbegeleiding zal voor al deze werkzoekenden opgenomen

worden door de Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleidingsdienst (GTB).
De activeringsbegeleiding moet focussen op die specifieke zorgbehoeften die een belangrijke impact hebben op de arbeidsmarktgeschiktheid van de klant. Om die focus op werk te garanderen neemt GTB tijdens de activering, inclusief zorgbegeleiding, de trajectbegeleiding van de

werkzoekenden op zich en garandeert een goede aansluiting met de toeleiding en het

vervolgtraject. GTB registreert tevens de noodzakelijke gegevens.
De zorgbegeleiding moet niet werkende werkzoekenden oriënteren naar en voorbereiden op een vervolgtraject naar duurzame plaatsing in het “Normaal Economisch Circuit (NEC), het beschermde tewerkstellingscircuit of minstens een toeleiding naar arbeidszorg.

Tijdens de zorgbegeleiding worden de medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek en de sociaal-economische, sociale en/of psychosociale drempels op weg naar werk aangepakt zodat de voornaamste drempels en knelpunten die het vervolgtraject kunnen verhinderen, weggewerkt zijn. De zorgbegeleider engageert er zich toe om de kortst mogelijke efficiëntste zorgbegeleiding aan te bieden.


De provinciale partnerschappen voor zorgbegeleiding staan in voor de opvang tijdens de noodzakelijke zorgbegeleiding van de aanwezige MMPP-problematiek(en) en voor het wegwerken van eventuele andere sociale randproblemen door het organiseren van arbeidsattitude en arbeidsvaardigheden bevorderende modules (inclusief trainingen van het arbeidstempo, cursussen voor het wegwerken van ongeletterdheid, rekenen, sociale vaardigheden,…). Op die manier wordt een permanente link tussen arbeid, zorg en welzijn gecreëerd en krijgt de werkzoekende een integrale begeleiding waarin deze aspecten op maat aangepakt worden in voorbereiding van een verdere begeleiding naar tewerkstelling in het NEC, het beschermde circuit of minimaal arbeidszorg.

Een activeringsstage (maximaal 300 uren) kan deel uitmaken van de zorgbegeleiding en zo de behandeling of empowerment kaderen binnen een concrete werksituatie.

De 300 uur kunnen aaneensluitend in één stage of onder de vorm van meerdere activeringsstages opgenomen worden.
Vanaf juli 2009 kan niet meer toegeleid worden naar de partners activeringsbegeleiding in kader van de eerste tender activeringsbegeleiding. Vanaf dan verwijzen de trajectbegeleiders voor activeringsbegeleiding door naar GTB.

De zorgbegeleiding vangt aan 1 september 2009 in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant en op 1 oktober 2009 in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De opdracht is voor alle provincies gegund tot 31 december 2010, en is 2 keer verlengbaar met 1 jaar. De laatste zorgbegeleidingen zullen toegeleid worden op 31 december 2010, en bij verlenging van de opdracht uiterlijk op 31 december 2012. Het project loopt er definitief af op 31 augustus 2014.

In het kader van het Werkgelegenheids- en investeringsplan werden 150 extra activeringstrajecten toegekend aan de provinciale partnerschappen TAZ. Deze extra capaciteit TAZ moet benut worden door de wz-categorieën 32 (65 RIZIV-activeringstrajecten) en 05 (50 extra OCMW-activeringstrajecten).

Hierdoor wordt de capaciteit partnerschap verhoogd:
Provincie

Extra activerings-trajecten

RIZIV-cliënteel

OCMW-cliënteel (extra)

OCMW-cliënteel (totaal)

TOTAAL contingent partnerschap

2010


TOTAAL contingent partnerschap 1e gunningsp.

01/09/09 – 31/12/10Antwerpen

35

20

15

49

355

460

Vlaams-Brabant

16

9

7

22

176

231

West-Vlaanderen

17

10

7

23

187

242

Oost-Vlaanderen

28

16

12

39

288

378

Limburg

19

11

8

26

209

274

TOTAAL

115

65

50

160

1215

1585

 

De gele tabellen geven het totaal aan contingent weer voor 2010 en voor de hele eerste gunningsperiode van de TAZ.De onderverdelingen van RIZIV-cliënteel en OCMW-cliënteel per partnerschap (kolom 3, 4 en 5) zijn richtinggevend, deze aantallen moeten op Vlaams niveau gehaald worden.
Procedure en registratie
Let op! Ook de zorgbegeleiding wordt door de GTB-activeringsbegeleider geregistreerd! Als zorgbegeleider dien je dus deze continu te informeren over het verloop.


 • Trajectbegeleider die activeringsbegeleiding wil voorzien voor klant

  • zet traject op ‘Intakefase’

  • registreert een ADVPSY-AV aan VDAB-psycholoog

  • stuurt motiverend verslag aan VDAB-psycholoog

  • laat klant ook de documenten ivm inzagerecht en opvragen medische gegevens voor GA ondertekenen

 • VDAB-psycholoog oordeelt op basis van de elementen in zijn/haar bezit

  • oordeel mogelijk: registreert advies in resultaat bij ADVPSY –MP en mailt die aan trajectbegeleider

  • oordeel niet mogelijk

  • kan beslissen tot bijkomend onderzoek: BGLPSI

  • kan screening activeringsbegeleiding aan GA aanvragen

 • Screening activeringsbegeleiding door GA (is optioneel!)

  • VDAB-psycholoog

  • registreert aanvraag activeringsscreening in DM

  • verleent inzagerecht aan GA

  • stuurt mail naar GA

  • bezorgt ondertekende persoonlijke vragenlijst (in functie van het opvragen medische gegeven)s aan GA

  • GA geeft sein aan trajectbegeleider wanneer klaar met voorbereidingen

  • Trajectbegeleider nodigt klant uit en geeft uitnodiging mee met afspraak voor GA

  • GA registreert uitvoering screening en eventuele observatiestage (cfr. handleiding) (+ eventuele indicatie arbeidshandicap toevoegen)

  • VDAB-psycholoog keurt al dan niet verslag screening goed

  • VDAB-psycholoog registreert advies in resultaat bij ADVPSY –MP en mailt die aan trajectbegeleider

 • Trajectbegeleider verwijst de klant door naar de afgesproken GTB-consulent (doorverwijslijn)

  • Via de dispatching wordt consulent – plaats – tijdstip bepaald

  • traject op GTB-consulent zetten – toestand wijzigen in ‘Kwalificerende intake’

  • Doorverwijzingskaart afdrukken en laten ondertekenen door klant (gaat niet voor een verwijzing van GTB naar GTB)

  • Doorverwijzingsuitnodiging meegeven

 • GTB-activeringsbegeleider stuurt klant naar zorgbegeleiding

  • Neemt intake af (zonder intakeleidraad)

  • Maakt afspraak met zorgbegeleider

  • Stelt trajectovereenkomst op op basis van sjabloon

  • Zet toestand traject op ‘traject opgestart – voegt uitbestedingsnummer toe

  • Registreert aanvraag zorgbegeleiding met IKPnr van zorgbegeleider en verdere gegevens in samenvatting – voert uitbestedingsnummer in

  • Mailt aan zorgbegeleider identiteit + plaats en tijdstip afspraak

  • Bij melding van niet-aanmelden: transmissie-procedure + registreren evt. annulatie zorgbegeleiding

 • GTB activeringsbegeleider volgt uitvoering zorgbegeleiding op

  • Bij ontvangst van ondertekende zorgovereenkomst zet hij/zij de zorgbegeleiding op bezig met aangeduide datum + aanvullingen in samenvatting

  • Zet toestand traject op ‘trajectopvolgingsgesprek 1’

VDAB betaalt inspanningsvergoeding aan zorgbegeleider

  • Zorgt voor activeringsstage en registreert start activeringsstage met aanduiding stagebedrijf en begeleiders en uitbestedingsnummer

  • Registreert prestaties en vergoedingen

  • Registreert einde activeringsstage

 • GTB-activeringsbegeleider sluit zorgbegeleiding af

  • Bij ontvangst activeringsverslag registreert bij zorgbegeleiding ‘verslag ontvangen + resultaat’

  • Vult verslag aan en bezorgt dit aan VDAB-psy

 • VDAB-psycholoog keurt verslag al dan niet goed

  • Akkoord met verslag → registreert zorgbegeleiding uitgevoerd + resultaat

Bij resultaat Normaal Economisch Circuit – begeleiding door GTB, Beschermd Circuit, Arbeidszorg kan aanleiding geven tot indicatie arbeidshandicap

  • Niet-akkoord met verslag → registreert bij zorgbegeleiding ‘verslag niet aanvaard’ +

resultaat
Stuurt verslag terug – overlegt met GTB

VDAB betaalt bij akkoord resultaatsvergoeding aan zorgbegeleider • GTB-activeringsbegeleider beslist over verdere trajectbegeleiding

  • Op basis van resultaat zorgbegeleiding wordt bepaald of trajectbegeleiding verder gezet

wordt en bij wie

  • GTB -> verder in trajectbegeleiding nemen (indicatie AH registreren!)

  • VDAB -> doorverwijzen

  • NT -> traject op volledig stopgezet zetten

Voor de zorgbegeleiding zijn de volgende percelen gegund


Perceel

Provincie

Aantal (na aanpassingen WIP)

Uitbestedingsnr

Perceel 1

Antwerpen

355 op jaarbasis

10PJ500

Perceel 2

Vlaams-Brabant

176 op jaarbasis

20PJ500

Perceel 3

West-Vlaanderen

187 op jaarbasis

30PJ500

Perceel 4

Oost-Vlaanderen

288 op jaarbasis

40PJ500

Perceel 5

Limburg

209 op jaarbasis

70PJ500

IKPnrs partners zorgbegeleiding


Provincie

Partner

IKPnr

Limburg

LITP vzw - Hasselt

10072916/0

ALTER-NATIEF vzw

Runkstersteenweg 134 – 3500 Hasselt

76282/0

Weg naar As 87-91 – 3600 Genk

76282/1

TEAM vzw - Alken

10228491/0

DE PLOEG vzw – Sint-Truiden

10191214/0

KOPA vzw - Hasselt

10213433/0

VALIDAG vzw

Guffenslaan 22 – 3500 Hasselt

76584/0

Adelberg 62 – 3920 Lommel

76584/1

Schuttersgang 38 – 3700 Tongeren

76584/2

ARKTOS vzw - Hasselt

7624/8

BEWUST vzw – Sint-Truiden

154479/0

Vlaams-Brabant

UC SINT-JOZEF vzw - Kortenberg

72220/0

CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kapucijnenvoer 35 – 3000 Leuven

10218297/0

M. Theysstraat 69A – 3290 Diest

10218297/1

Veldbornstraat 18 – 3300 Tienen

10218297/3

Langdorpsesteenweg 129 – 3200 Aarschot

10218297/4

Kerkdries 26 – 1933 Sterrebeek

10218297/5

Vital Decosterstraat 86 – 3000 Leuven

10218297/6

PZ SINT-ANNENDAEL vzw - Diest

10955/0

PK Broeders Alexianen Tienen vzw

10000952/50

UPC Sint-Kamillus Bierbeek vzw

10000952/108

WALDEN vzw - Bierbeek

200514/0

GROEP INTRO vzw - Buizingen

10161256/2

Oost-VlaanderenPOPOV GGZ - Drongen

1005758-0

PC Sint Jan Baptist - Zelzate

10000952/30

PC Dr. Guislain - Gent

10000952/20

PC Sint Hiëronymus – Sint-Niklaas

8121/0

PZ Sint Fransiscus - Zottegem

10038/0

PC Sleidinge - Sleidinge

137992/0

PC Zoete Nood Gods - Lede

10000952/11

Reymeers Beschut Wonen - Lede

147633/0

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen - Aalst

10198612/0

De Sleutel

Jozef Guislainstr. 43A – 9000 Gent

10000952/32

Zuidmoerstraat 165 – 9900 Eeklo

10000952/33

Dorp 112 – 9042 Sint-Kruis-Winkel

10000952/51

Meerhem 30- 9000 Gent

10000952/52

Sociale Werkplaats De Sleutel – Jozef Guislainstraat 43A – 9000 Gent

10220600/0

PC Sint Jan Baptist,
AZ De Sprong - Zelzate

10000952/109

PC Guislain, Compagnie De Sporen – Maïsstraat 10 – 9000 Gent

10000952/113

DIT – Sint-Niklaas

10410137/0

CAW Artevelde - Gent

207920/0

CAW Visserij - Gent

10142741/0

CAW Regio Aalst - Aalst

10174584/0

CAW regio Dendermonde - Dendermonde

127453/0

CAW Z-O-Vlaanderen - Ronse

10102239/0

West-Vlaanderen

PC Sint Amandus - Beernem

1000952/7

PC O. L. Vrouw van Vrede - Menen

117779/2

PZ St Jozef - Pittem

7528/0

PZ H. Hart - Ieper

10393178/1

Mentor - Kortrijk

10177677/0

Werkperspectief - Diksmuide

170210/0

Groep Intro - Brugge

10161256/5

Antwerpen

UC Sint-Jozef - Kortenberg

72220/0

Levanto – Antwerpen

62372/0Contactpersoon
Ann Otte

02/506.29.76


Ann.Otte@vdab.be12 augustus 2010

 • Voor de zorgbegeleiding zijn de volgende percelen gegund
 • IKPnrs partners zorgbegeleiding

 • Dovnload 76.64 Kb.