Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ados informatie Korfbalvereniging ados opgericht 18 april 1975

Dovnload 422.56 Kb.

Ados informatie Korfbalvereniging ados opgericht 18 april 1975Pagina4/5
Datum04.04.2017
Grootte422.56 Kb.

Dovnload 422.56 Kb.
1   2   3   4   5

Welpenkorfbal:

Dit jaar gaan ook weer beginnen met Welpenkorfbal. Voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar wordt er wekelijks op spelende wijs ‘getraind’ om te leren schieten, gooien en vangen, samen te spelen enzovoort.

Om te kijken hoeveel belangstelling er is binnen ADOS willen wij graag weten of er meer jongens en meisjes hieraan mee willen doen. Zijn er kinderen tussen de 4 en 6 jaar die het leuk vinden om hieraan mee te doen? heb jij een broertjes of zusje die ook graag al wil korfballen? laat het even weten aan:
Petra Hania, tel: 06 54 29 23 72 of email: Petrahania@hotmail.com
Materiaal
We hebben voor het nieuwe seizoen nieuw materiaal, manden en ballen. Om deze te kunnen gebruiken wordt er op zaterdag 8 november (10 uur) door aantal personen het materialenhok opgeruimd en worden de opzetstukken voor de nieuwe manden op de palen gelast. Ze kunnen hiervoor nog een aantal handige mannen en vrouwen gebruiken.
Vindt je het leuk om hierbij te helpen dan graag contact opnemen met:
Petra Hania, tel: 06 54 29 23 72 of email: Petrahania@hotmail.com
Vacature
Voor de B2 is de JTC nog op zoek naar een coach. Een gezellig meidenteam die op de zaterdag in de competitie speelt.
Nieuws Grote Clubactie 2007

Hallo allemaal,


De Grote Clubactie gaat bijna weer van start en ook Ados doet hier weer aan mee.

Er gaat echter wel wat veranderen…

Wij gaan dit jaar voor het eerst loten verkopen met een eenmalige machtiging!

Het voordeel van deze verkoopmethode is dat jullie niet meer met geld over straat hoeven

en maar één keer op pad gaan.
Hoe werkt het?

Op de intekenlijst is extra ruimte gemaakt om een bankrekeningnummer en een handtekening in te vullen.

Jullie gaan met deze intekenlijst op pad en zorgen ervoor dat hierop ook naam, adres en het aantal loten van de lotenkoper komt te staan.

De kopers ontvangen geen tastbaar lot meer maar het lotnummer komt op hun bankafschrift te staan.

De loten kosten net als vorig jaar 2,50 euro.
Vanaf 15 september mogen jullie met de intekenlijsten langs de deur. Voor die tijd ontvangen jullie de intekenlijsten via je trainer/coach.

Bij hem of haar lever je de lijsten ook weer in.

Zet hem op dit jaar en voor de kinderen die de meeste loten verkocht hebben staat natuurlijk weer een verassing te wachten!!
Groetjes Sandy 06 15418828

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering


Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 19 september 2007, aanvang 20.15 uur. De vergadering zal plaatsvinden in de ADOS kantine.

AGENDA

 1. Opening
 1. Mededelingen, samenstellen notulen- en stemcommissie.
 1. Vaststelling notulen van de op 21 september 2006 gehouden ledenvergadering.
 1. Jaarverslagen:

  • Secretaris

  • Mondelinge toelichting door Theo op jaarverslag TC

  • Mondelinge toelichting door Petra op jaarverslag JTC

  • Mondelinge toelichting door Ernst op jaarverslag PPRC

  • Mondelinge toelichting door Sander op jaarverslag NAC 1. Financiën:

   1. Financieel verslag. Een kopie van het financieel verslag kan vanaf 16 september 2007 bij de penningmeester, Arno Bakker, Matissehof 128 te Hoorn, worden opgehaald. Tevens zullen op de vergadering meerdere exemplaren worden uitgereikt.

   2. Verslag kascommissie

   3. Verkiezing kascommissie
 1. Verkiezing bestuur

Voorzitter : Rob Adolfs

Secretaris : Margot Boes

Penningmeester : Arno Bakker

PPRC : Ernst Wijnands

Nevenaktiviteitencommissie : Sander Engel

T.C. sen./jun. : Theo Aurik

T.C. jeugd : Petra Hania

Kantinebeheerscommissie : Wouter Bakker, Max van Jole

Algemeen bestuurslid : Irene Fens (aftredend en niet herkiesbaar)
Stichting

Stichtingsafgevaardigden, niet in het bestuur zitting hebbende:

Ruud Engel

Hans Romanesko

Ellen de Vos –tot secretaris. 1. Commissies/ taakverdeling (zie bijlage)
 1. Rondvraag en sluiting

Algemene opmerkingen: 1. Alle leden (allen die 15 jaar en ouder zijn) + ouders van jeugdleden hebben stemrecht en worden dringend verzocht de J.A.V. te bezoeken.

 2. De vergadering begint, ongeacht het aantal aanwezigen, precies om 20.15 uur.

 3. Voorstellen ter behandeling op de J.A.V. , evenals kandidaten voor bestuur en/of commissies dienen voor vrijdag 15 september 2007 bij de secretaris te worden ingediend.

 4. Tijdens de vergadering is de bar gesloten en mag er niet gerookt worden. Ook tijdens een eventueel te houden pauze mag er in de kantine niet gerookt worden.


Bijlage 1


 1. PPRC

Voorzitter : Ernst Wijnands

Interne communicatie : Daniëlle Schaafsma, Inge Neefjes

Angelique de Meris, Aram Koek,

Externe communicatie : Ernst Wijnands

Clubblad : Jan Olijve

Verspreiding clubblad : Ans Roozeboom

Programmaboekjes zaal : Lex Griffioen


 1. Nevenaktiviteitencommissie

Voorzitter : Sander Engel

Leden : Remco Feldman, Andrea Schaafsma

Indra Dekker, Daniëlle Schaafsma 1. Technische Commissie

Voorzitter jeugd T.C. : Petra Hania

Leden : Maaike Wester, Andrea Schaafsma,

Monique Meijer, Afra Al, Sandra De Decker,

Evelien Wagenaar


Voorzitter T.C. : Theo Aurik

Leden : Hennie Beuving, Ingrid Haarms, Ilse Schurink,

Alphonse Meijer, Erik de Vries, Peter Driel
4.. Materiaalcommissie : Rob van Rossum
5. Ledenadministratie : Mieke Olijve
6. Bondsscheidsrechter : Alphonse Meijer, Jan Hania
7. Scheidsrechterscoördinatie : vacature (nu ondergebracht bij TC en JTC)
8. Kantinecommissie

Voorzitter : Wouter Bakker

Financiën : Gonny van Zelm, Edmond De Decker, Tilly

Engel


Inkoop : Eberhard van Boxtel, Annemieke Wit

Personele bezetting : Max van Jole, Hemmy van Amersvoort

Onderhoud : Remco Feldman

Vice voorzitter en alle juridische

en fiscale zaken : Max van Jole

Namens het bestuur ADOS en

de Stichting : Rob Adolfs

9. Wedstrijdsecretarissen

Algemeen : Ilse Schurink

Senioren/ junioren veld : vacature

Senioren/ junioren zaal : Ingrid Haarms

Aspiranten veld/ zaal : Afra Al

Pupillen/ welpen veld/zaal : vacature

Verzorgen verzending

wedstrijdformulieren : George Hulstede

 1. Kantine beheers commissie

namens Ados : Wouter Bakker, Max van Jole

Notulen Jaarlijkse Algemene vergadering van H.K.V. ADOS te Hoorn

Datum: 21 september 2006


 1. Opening

 2. Rob Adolfs opent de vergadering, heet een ieder, en met name Klaas Bakker en Walter Blom, welkom.

Daarna zet Rob een aantal zaken van het afgelopen seizoen als volgt op een rijtje:


- Het kampioenschap van Ados 1 (zaal)

- De Topsportcommissie bestaat niet meer.De taken worden overgenomen door de

TC en JTC.

- Het informatieboekje voor nieuwe leden is in een afrondende fase.

- De scheidsrechterproblematiek is ook dit jaar weer een heet hangijzer geweest.

- Er zijn binnen de verschillende commissies nog een aantal vacatures.

- Dit jaar doet Ados weer mee met de Deen-aktie.

- Het overlijden van Niki Overtoom wordt door Rob genoemd. Tevens dankt hij de spelers, ouders, trainers, coaches en overige bestuursleden voor de geweldige manier waarop een ieder dit afscheid onvergetelijk heeft gemaakt.
 1. Mededelingen, samenstellen notulen- en stemcommissie

Notulencommissie : Maaike Wester

Stemcommissie : Max van Jole, Johan Pool


Afberichten zijn ontvangen van :
Arend Streutker, Roel en Els Koek, Silene Dekker, Hans en Ellen de Vos, Chantal Geerestein, Rinus Geerestein, Kitty Brandhof, Wouter Bakker, Ingrid Haarms, Wendy Peeters, Ellen Rinkel, Marc Veer, Christien en Johan Boonstra, Ruud Engel, Sandra de Decker, Karlijn Bakker, Wydo Hania, Ruud Roozenboom, Alphonse Meyer, Gonny van Zelm.


 1. Vaststelling notulen van de op 15-09-2005 gehouden ledenvergadering

Geen op- of aanmerkingen. 1. Jaarverslagen

Secretaris : Goedgekeurd

Wedstrijdsecretariaat veld/ zaal c.q. Technische Commissie : Geen verslag *

Jeugd T.C. : Goedgekeurd

Pers, propaganda en redactiecommissie : Geen verslag **

Materiaalcommissie : Goedgekeurd

Nevenaktiviteitencommissie : Goedgekeurd

Kantinecommissie : Geen verslag
Opmerkingen:

* Hennie legt uit dat m.n. door tijdsgebrek i.v.m samenstellen van de teams er nog geen verslag is opgemaakt. Dit wordt in het eerstvolgende clubblad gepubliceerd.

Hennie legt tevens uit dat door een aantal late opzeggingen Ados 3 is teruggetrokken uit de competitie. Tevens bevestigt zij dat de A2 ook gedurende het zaalseizoen op zaterdag zal spelen.


** Angelique geeft aan dat ook de vergaderingen en het doorgeven van informatie (bijv. voortzetting werkzaamheden dhr. Wijnands, facturering advertenties) uitblijven. Rob geeft aan dat deze problematiek bij het bestuur bekend is. 1. Financiën

 1. Resultatenrekening en begroting

Arno licht de resultatenrekening en de begroting toe;


RESULTAAT SEIZOEN 2005/2006

 • Kantineopbrengst en sponsoring (zeer) mooi resultaat

 • Advertenties staan op 0, daar nog altijd de facturen niet verstuurd zijn door PPRC.

 • Met name de hoge boetes (hoofdzakelijk scheidsrechters)

 • Kosten ongediertebestrijding worden gedeeld met Stichting


BEGROTING SEIZOEN 2006/2007

 • Begroting wordt met een negatief saldo afgesloten (- € 743)

 • Sponsering – afspraak met hoofdsponsor is trapsgewijs opgebouwd (aflopend)

 • Diverse -wel Deen Sponsoractie

 • Boetes bond – hopelijk wordt dit minder

 • Inkomsten kantine moeilijk in te schatten

 • Subsidie – samenstelling van de leden wordt vastgesteld op 1/1/2007.


TOELICHTING OP BALANS

 • Te vorderen posten - hoog door inkomsten kantine.

b. Verslag kascommissie.

De kascommissie, bestaande uit Wydo Hania en Ruud Roozeboom, hebben de boeken

gecontroleerd en stellen schriftelijk voor de penningmeester décharge te verlenen.


c. Verkiezing kascommissie

Ruud Roozeboom en Wydo Hania.
 1. Verkiezing bestuur

Lia Geerestein, aftredend en niet herkiesbaar secretaris, wordt bedankt voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren en door Rob in de bloemetjes gezet.


Tevens legt Marten Douma zijn functie als Voorzitter JTC neer. Ook hij wordt door Rob namens de gehele vereniging en het bestuur bedankt voor zijn inzet.
Voorzitter : Rob Adolfs

Secretaris : Margot Boes => door vergadering verkozen

Penningmeester : Arno Bakker

PPRC : Marc Veer => aftredend en niet herkiesbaar

Nevenactiviteitencommissie : Sander Engel

T.C. senioren/ junioren : Vacature

T.C. jeugd : Vacature

Algemeen bestuurslid : Irene FensStichting

Rob bedankt uitgebreid Klaas Bakker en Walter Blom voor hun jarenlange inzet voor de Stichting.

Stichtingsafgevaardigden, niet in het bestuur zitting hebbende:

Ruud Engel

Hans Romanesko

Ellen de Vos - secretaris

 1. Commissies en taakverdeling

 1. PPRC

Voorzitter : Vacature

Interne communicatie : Daniëlle Schaafsma, Ans Roozeboom,

Angelique de Meris, Aram Koek

Externe communicatie : Vacature

Website : Vacature

Clubblad : Jan Olijve

Programmaboekjes zaal : Lex Griffioen


 1. Nevenaktiviteitencommissie

Voorzitter : Sander Engel

Leden : Remco Feldman, Desirée Geerestein, Indra

Dekker, Andrea Schaafsma,


 1. Technische Commissie

Voorzitter jeugd T.C. : Vacature

Leden : Karlijn Bakker-Butter, Antina Snijders,

Monique Meijer, Afra Al, Sandra De Decker,

Andrea Schaafsma, Maaike Wester

Voorzitter T.C. : Vacature

Leden : Hennie Beuving, Ingrid Haarms, Ilse Schurink,

Theo Aurik, Alphonse Meijer, Erik de Vries

4. Materiaalcommissie : Rob van Rossum

5. Ledenadministratie : Mieke Olijve

6.. Bondsscheidsrechter : Alphonse Meijer, Jan Hania
7. Kantinecommissie

Voorzitter : Wouter Bakker

Financiën : Gonny van Zelm, Edmond De Decker, Tilly

Engel


Inkoop : Eberhard van Boxtel, Annemieke Wit

Personele bezetting : Max van Jole, Hemmy van Amersvoort

Onderhoud : Rinus Geerestein, Remco Feldman

Vice voorzitter en alle juridische

en fiscale zaken : Max van Jole

Namens het bestuur ADOS en

de Stichting : Rob Adolfs

8. Wedstrijdsecretarissen

Algemeen : Ilse Schurink

Senioren/ junioren veld : Vacature

Senioren/ junioren zaal : Ingrid Haarms

Aspiranten veld/ zaal : Afra Al

Pupillen/ welpen veld/zaal : Vacature

Verzorgen verzending

wedstrijdformulieren : George Hulstede 1. Kantine beheers commissie

namens Ados : Wouter Bakker, Max van Jole

 1. Rondvraag en sluiting

1/ Afra Al


Afra geeft aan dat de het vinden van scheidsrechters een zeer tijdrovende bezigheid is, waarbij zij zich de vraag stelt of het een optie is om spelende leden te verplichten om hieraan een bijdrage te leveren.
Na enige discussie wordt besloten om het rooster van de scheidsrechters in het clubblad te vermelden, zodat bekend is wanneer en hoe laat zij ingeroosterd staan.

Tevens geeft Rob aan dat deze problematiek de aandacht heeft van het bestuur.

2/ Max van Jole


Max merkt op dat de douche in kleedkamer 2 koud is.
Rob geeft dit door aan de Stichting.

3/ Monique Meijer


Monique vraagt zich af of er aktie ondernomen kan worden om ouders van jeugdleden meer bij de vereniging te betrekken.
Sander geeft aan dat de NAC in het komende seizoen de samenwerking tussen JTC en NAC wil stimuleren om activiteiten te organiseren (bij. Doe –dag) waarbij jeugdspelers en ouders meer betrokken zijn bij Ados 1. Daarnaast wordt het plan van Petra aangewend om per jeugdcategorie (m.n. F, E, D, C, B, A) 1 persoon (coördinator) aan te wijzen om deze bepaalde categorie hierin beter te begeleiden.
Chantal Hulstede geeft aan dat bij het invulformulier voor nieuwe leden ook meer aandacht besteedt moet worden aan de taken die zij voor de vereniging kunnen vervullen. Maar ook dat de leden zelf hun steentje dienen bij te dragen.
Hennie vult aan dat er komend seizoen een cursus Spelregels georganiseerd wordt, die m.n. voor nieuwe jeugdleden en ouders interessant kan zijn.
Rob sluit deze discussie af met de mededeling dat er opnieuw naar de in te vullen taken gekeken zal worden en tevens naar het feit of die wel/niet verplicht gesteld kunnen worden.

Indien u wilt reageren op deze notulen, kunt u, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit krantje, contact opnemen met Margot Boes
Jaarverslag bestuur verenigingsjaar 2006 - 2007
Het seizoen 2006 – 2007 zijn wij gestart met een 2-tal nieuwe commissievoorzitters binnen het bestuur, Petra Hania als voorzitter JTC en Ernst Wijnands als voorzitter PPRC.
Het bestuur heeft gedurende het seizoen 2006 – 2007 1 keer vergaderd; 6 maal alleen het dagelijks bestuur en 5 maal met de commissies. Voor het seizoen 2007 – 2008 is afgesproken dat tot de jaarwisseling maandelijks wordt vergaderd met het voltallige bestuur (dus ook de Voorzitters van de commissies)
Samenstelling dagelijks bestuur seizoen 2006 – 2007;

Voorzitter Rob Adolfs

Penningmeester Arno Bakker

Secretaris Margot Boes

Algemeen lid Irene Fens
Namens de commissies:

Voorzitter JTC Petra Hania

Voorzitter PPRC Ernst Wijnands

Voorzitter NAC Sander Engel

Voorzitter TC Namens de TC was Theo Aurik aanwezig
In november sprak Cor van der Valk de wens uit om aan het einde van het seizoen zijn taak als selectietrainer neer te leggen. In samenwerking met de TC is het bestuur, met name Irene, op zoek gegaan naar een nieuwe trainer en deze is gevonden in de persoon van Attie van Kooij.
Eind april gaf Irene aan dat zij haar functie als Algemeen Lid binnen het bestuur wenst te stoppen. Zij gaf aan wel nog een aantal afgebakende taken in te willen vullen. Onze dank is groot voor de enorme bijdrage die Irene de afgelopen jaren binnen het bestuur heeft gedaan.
Daarnaast kondigde begin juni Rob aan dat hij per 1/1/2008 zijn voorzittershamer wenst neer te leggen. Hij heeft hierover zelf reeds een stukje geschreven in het vorige clubblad.
Namens het bestuur is Irene Fens, met Lia Geerestein, naar het Noordkopoverleg geweest. In de Noordkop zitten de verenigingen Apollo, Asonia, DSO, DTS, SVAP, Celeritas en Vido. Gedurende het seizoen 2006 -2007 heeft er drie maal een overleg plaatsgevonden. Zaken als samenwerking, opleidingen, scheidsrechtersproblematie etc. komen tijdens dit overleg aan de orde. Tevens is er een presentatie gegeven over Korfbal Fit in de Ados-kantine.
Namens het bestuur van Ados dank ik alle vrijwilligers voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen. We hopen dat wij ook dit jaar weer op jullie mogen rekenen. Daarnaast wens ik iedereen een sportief en succesvol seizoen toe met veel korfbalplezier!
Margot Boes,

secretaresse

Jaarverslag NAC 2006/2007
Doelstelling: samenbrengen van sportiviteit / gezelligheid.


 • Koppelschieten / Hoge hoed toernooi; Beide evenementen zijn goed bezocht zowel jong als oud. In de avond uurtjes gefeest in de kantine. De jonkies onder ons konden hun lol op in de zaal.
 • Laatste vrijdag van de maand “gezellig samenzijn”. Lekker na de training niet meteen weg maar eerst gezellig met je ploeggenoten een drankje aan de bar drinken. Gezien de opkomst tijdens deze vrijdagen is dit geslaagd geweest.


Gericht op de jeugd pup/asp

 • Filmavond

 • Sinterklaas

 • Paasfeest “Verrassingsfeest”.

 • Jeugd dag samen met JTC

 • Slaapfeest.

 • Eindfeest.


Gericht op oude Asp/Junioren/senioren

 • Koppelschieten

 • Apres-ski

 • White feest

 • Survival weekend.

 • 70/80 feest.

 • Eindfeest.

Verbeterpunten

Zowel het slaapfeest (Asp) als het survival weekend (Jun) voor de jeugd is door de kleine opkomst niet door gegaan.
Reden: Vanuit de jeugd/ouders niet goed weten wat men kan verwachten. Je moet vandaag de dag eerst een aanvraag in drie fout bij de ouders indienen. Tevens dat wij minder betrokken zijn bij de Jeugd /ouders.

Oplossing: Vanuit de NAC kunnen we dit goed aansturen omdat er ook leden inzitten die bij de JTC van de partij zijn. Tevens vergaderd per volgend seizoen het bestuur iedere maand.

Lijkt me leuk om het survival weekend / slaapfeest in het volgend seizoen terug te laten komen.


Positieve punten

=============================================================

De bereidwilligheid van de commissieleden was prima. We hebben wederom frequent vergaderd. Deels is de samenwerking met de JTC verbeterd. Blijft echter moeilijk om bepaalde ploegen te bereiken. Tijdens ieder feest alle commissie leden aanwezig en met 100 % inzet aan de klus begonnen..
Tijdens het eindfeest hebben we met minder naccers en een hoog zwangere en een slecht te been een goede prestatie geleverd. Ik ben daarom ook trots met deze groep. Ik hoop voor het volgend seizoen wederom een gezellig/sportieve tijd neer kunnen zetten.
Voorlopige planning 2007 / 2008

Eigen inbreng van ons of van de jeugd Sept / Okt

Sinterklaas Dec

Eigen idee van ons of van de jeugd Dec

Bioscoop Marathon avond (jeugd) Jan

Eigen idee van ons of van de jeugd Feb

Sportiviteit “Survival weekend” April
Eindfeest Mei /Juni

Uiteraard laatste Vrijdag van de maand in de kantine met een hapje en een borreltje.
Doelstelling:

Specifieker kijken voor welke teams we iets gaan organiseren.

Duidelijke lijnen naar Kantine commissie / personeelsbezetting / inkoop.

Samenwerking tussen JTC / PPRC verbeteren.

Betere samenwerking met de webmaster. We moeten sneller de

info foto’s verslag op de site krijgen.


Voorbereiding voor nieuwe seizoen:

Iemand aanwijzen die informatie naar de webmaster kan verzorgen.

Vergaderstructuur ! Wanneer / Hoevaak.

Planning.

Jaarverslag TC 2006/2007
In het afgelopen jaar is de TC bezig geweest om de commissie een beetje beter op orde te krijgen. Taken onderling te verdelen en te proberen wat meer contact te krijgen met de leden. De inventarisatie van vorig jaar is doorgenomen en er is geprobeerd om diegenen die aangegeven hadden iets te willen doen te benaderen.
Ook is er een spelregelcursus opgestart, die in het komende jaar een vervolg zal krijgen richting scheidsrechterscursussen. Een en ander is nog even afhankelijk van de nieuwe opzet van de cursussen binnen de bond.

Twee cursisten hebben de cursus jammer genoeg niet gehaald, maar zij zijn vastbesloten om komend seizoen een nieuwe poging te doen. Misschien dat er nog kandidaten zijn die zich hierbij willen aansluiten.


Het eerste

Op het veld geëindigd op een derde plaats in de tweede klasse, hebben ze het in de zaal in de eerste klasse wel moeilijk gehad en zijn ze geëindigd op een 7e plaats.

Ook gaat de trainer/coach Cor van der Valk ons verlaten. Gelukkig hebben we inmiddels vervanging gevonden in de persoon van Attie van Kooij.
Het tweede

Heeft dit jaar getraind en gespeeld met Erik de Vries als trainer/coach. Ooit bij ons begonnen bij het vierde is hij inmiddels geslaagd voor zijn trainersdiploma dit jaar. Met een derde plaats op het veld en een eerste plaats in de zaal kan het een geslaagd seizoen genoemd worden voor dit team. Het tweede speelde dit seizoen in de derde klasse.

1   2   3   4   5

 • Petra Hania
 • Vacature Voor de B2 is de JTC nog op zoek naar een coach. Een gezellig meidenteam die op de zaterdag in de competitie speelt.
 • Commissies/ taakverdeling
 • Datum: 21 september 2006 Opening
 • Mededelingen, samenstellen notulen- en stemcommissie Notulencommissie : Maaike Wester Stemcommissie : Max van Jole, Johan Pool Afberichten
 • Vaststelling notulen van de op 15-09-2005 gehouden ledenvergadering Geen op- of aanmerkingen. Jaarverslagen
 • Opmerkingen: *
 • Commissies en taakverdeling
 • Indien u wilt reageren op deze notulen, kunt u, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit krantje, contact opnemen met Margot Boes
 • Margot Boes
 • Gericht op de jeugd pup/asp
 • Voorlopige planning 2007 / 2008
 • Uiteraard laatste Vrijdag van de maand in de kantine met een hapje en een borreltje. Doelstelling
 • Voorbereiding voor nieuwe seizoen : Iemand aanwijzen die informatie naar de webmaster kan verzorgen. Vergaderstructuur ! Wanneer / Hoevaak.

 • Dovnload 422.56 Kb.