Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Afsprakennota vrijwilligerswerk

Dovnload 45.75 Kb.

Afsprakennota vrijwilligerswerkDatum31.10.2018
Grootte45.75 Kb.

Dovnload 45.75 Kb.
afsprakennota
vrijwilligerswerk

1. De dienst

Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Sociale doelstelling
Juridisch statuut
Contactpersoon voor de vrijwilliger:

Naam
Functie
Telefoon/GSM
E-mail
Persoon die moet verwittigd worden bij ongeval:

Naam
Functie
Telefoon/GSM
E-mail
2. De vrijwilliger

Naam en voornaam
Adres
Telefoon/GSM
E-mail
Geboortedatum
Telefoon/GSM van persoon te verwittigen bij ongeval
De contactgegevens die u hier opgeeft, worden in een centraal contactenbestand opgenomen van Stad en OCMW Gent. Zo hoeft u die maar een keer op te geven en blijven ze ter beschikking voor latere dienstverlening. Enkel wanneer u zelf contact opneemt met een bepaalde dienst of zelf aangeeft bepaalde informatie te willen ontvangen, zullen we uw contactgegevens hergebruiken. Uw contactgegevens worden niet gedeeld met andere organisaties of personen die geen medewerker zijn van Stad en OCMW Gent.

3. De wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, de afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk aangepaste vorming en bijscholing, inspraak in de organisatie, enz.

De dienst heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de eigenheid van de werking en de eventueel te begeleiden personen.

Bij het ondertekenen van deze afsprakennota verbindt de vrijwilliger zich ertoe om enerzijds de visie en missie van Stad Gent en anderzijds de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van alle personen waarmee men in contact komt te eerbiedigen. Wanneer de vrijwilliger dit niet naleeft, kan de dienst - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen. De dienst op haar beurt respecteert ook de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van de vrijwilliger.


De dienst voorziet een gerichte coaching en degelijke omkadering van de vrijwilliger.

4. De taakomschrijving

De vrijwilliger zal volgende activiteiten verrichtenDe vrijwilliger zal zijn activiteiten uitvoeren op: (anduiden welke van toepassing)

 • Maandag

 • Dinsdag

 • Woensdag

 • Vrijdag

 • Zaterdag

 • Zondag

5. De ondersteuning en waardering

De Stad Gent voorziet een globaal waarderingsmoment op jaarbasis. Daarnaast onderneemt de dienst eigen waarderingsacties…

De vrijwilliger kan steeds een beroep doen op de contactpersoon op dienstniveau…

6. De verzekering

Verplichte verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheidWaarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van de organisatie en de vrijwilliger

Maatschappij

Ethias

Polisnummer

45.254.903/000/AV 2154-505-04/10

Vrije verzekering

Waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar – en van de activiteiten

Maatschappij
Polisnummer

Enkel de diensten van de Stad Gent vragen dit aan via Juridische Dienst – Erwin Van Laere en krijgen een polisnummer.

7. De kostenvergoeding

De vrijwilliger krijgt volgende kostenvergoeding: (aanduiden welke van toepassing) • Geen

 • Forfaitaire kostenvergoeding1

 • Reële kostenvergoeding


8. De aansprakelijkheid
De dienst is steeds aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, tenzij het gaat om schade berokkend door zijn bedrog en zijn zware schuld of om lichte schuld die bij hem herhaaldelijk voorkomt (en dus niet toevallig).
9. De geheimhoudingsplicht

Vrijwilligers dienen toevertrouwde geheimen en gegevens met een vertrouwelijk karakter niet bekend te maken. Ook moet de persoonlijke levenssfeer van collega’s of derde personen bewaard blijven.10. De contactpersoon

Bij de start van het vrijwilligerswerk zal een contactpersoon worden toegewezen. Bij deze persoon kan de vrijwilliger steeds terecht met alle vragen over de uitvoering van de taken.

Bij geschillen, spanningen of conflicten tussen de vrijwilliger en de professionele medewerker, die niet onderling kunnen uitgepraat worden, kan men zich wenden tot persoon X
11. De afwezigheidsregeling

Bij ziekte, vakantie of andere verhinderingen voor langere periode stelt de vrijwilliger persoon ……………………………….. hiervan op de hoogte.


12. De start en de beëindiging van het vrijwilligersengagement

Startdatum : ……………………………………….. Einddatum: ………………………………….

Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op (datum)……………………………………………..

Voor gelezen en goedgekeurd

Verantwoordelijke van de Dienst De Vrijwilliger
Naam en voornaam Naam en voornaam

Handtekening Handtekening

Deze afsprakennota voldoet aan de bepalingen over de informatieplicht, volgens de wet van 3 juli 2005,

betreffende de rechten van vrijwilligers


Het is een model opgesteld door de Stad Gent

1 De forfaitaire vergoeding bedraagt voor het kalenderjaar 2018 maximaal 34,03 euro per dag en 1.361,23 euro per jaar


 • 3. De wederzijdse rechten en plichten De vrijwilliger
 • De vrijwilliger zal zijn activiteiten uitvoeren op
 • 7. De kostenvergoeding De vrijwilliger krijgt volgende kostenvergoeding
 • 9. De geheimhoudingsplicht
 • 11. De afwezigheidsregeling

 • Dovnload 45.75 Kb.