Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Afvalbeheersplan voor de zeevaart 2016-2018 Inhoudsopgave Inleiding 5

Dovnload 184.17 Kb.

Afvalbeheersplan voor de zeevaart 2016-2018 Inhoudsopgave Inleiding 5Pagina1/9
Datum24.04.2017
Grootte184.17 Kb.

Dovnload 184.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Afvalbeheersplan

voor de zeevaart

2016-2018


Inhoudsopgave


Inleiding 5

2. Algemeen beleidskader 6

1. Definities gehanteerd in dit afvalbeheersplan 8

2. Algemene informatie over de waterwegbeheerders 9

2.1 Algemeen 9

2.1.1 Wettelijk Statuut 9

2.1.2 Het Werkingsgebied 9

2.1.3 Bedrijfsactiviteiten 92.2 nv De Scheepvaart 10

2.2.1 Wettelijk statuut nv De Scheepvaart 10

2.2.2 Het Albertkanaal 10

2.2.3 Kenmerken van de zeegaande vaartuigen die het Albertkanaal aanlopen 112.3 Waterwegen en Zeekanaal nv 12

2.3.1 statuut Waterwegen en Zeekanaal NV 12

2.3.2 Het zeekanaal Brussel – Schelde 12

2.3.3 Kenmerken van de zeegaande vaartuigen die het Zeekanaal Brussel-Schelde aanlopen 123. De aanmelding 14

5.1. Verantwoordelijkheden kapitein 14

5.2. Procedure van aanmelding 14

5.3. Vrijstelling van de aanmelding 14

4. de havenontvangstvoorzieningen 15

4.1 De toepasselijke wetgeving en formaliteiten voor de afgifte 15

4.1.1 Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 15

4.1.2 Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen 15

4.2 Overzicht van de havenontvangstvoorzieningen 16

4.2.1 Vaste havenontvangstvoorziening voor scheepsvuilnis 16

4.2.2 Mobiele havenontvangstvoorzieningen voor oliehoudend afval 16

4.3 Procedures voor inzameling van scheepsafval en ladingresiduen 17

4.3.1 Verantwoordelijkheden schip 17

4.3.2 Verantwoordelijkheden havenontvangstvoorziening 17

6.4. Verwerkingsmethoden van scheepsafval en ladingresiduen 19

6.5. Ingezamelde hoeveelheden 21

6.6. Toetsing toereikendheid havenontvangstvoorzieningen 21

5. Kostendekkingsysteem 23

5.1 Principe 23

5.2 Berekening afvalbijdrage 23

7.3. Vrijstelling van afvalbijdrage, aanmeldings- en afgifteplicht 24

7.3.1. Principe 24

7.3.2. Procedure voor aanvraag tot vrijstelling van afvalbijdrage, aanmeldings- en afgifteplicht 24

7.3.3. Modaliteiten 247.4. Verminderde afvalbijdrage voor milieuvriendelijke schepen 26

7.4.1. Principe 26

7.4.2. Procedure voor aanvraag van verminderde afvalbijdrage voor milieuvriendelijke schepen 26

7.4.3. Modaliteiten 267.5. Beheer door nv De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal van de verworven afvalbijdragen 27

6. Overleg- en klachtenprocedure 30

6.1 Structureel overleg 30

6.2 Klachten 30

7. HANDHAVING 32

7.1 Federaal 32

7.2 Gewestelijk 33

8. Verantwoordelijken 34

10.1. nv De Scheepvaart 34

10.2. Waterwegen en Zeekanaal NV 34

9. BIJLAGEN 35

9.1 Bijlage 1: Lijst van havenontvangstvoorzieningen 35

9.1.1 Bijlage 1.1. : Lijst van havenontvangstvoorzieningen langs het Albertkanaal 35

9.1.2 Bijlage 1.2. : Lijst van havenontvangstvoorzieningen langs het zeekanaal Brussel-Schelde 35

9.2 Bijlage 2: Afgiftebewijs Marpol Annex V, ingezameld in de vaste havenontvangstvoorziening 36

9.3 Bijlage 3: Model van meldingsformulier aan de waterwegbeheerder van de hoeveelheid afvalstoffen (Marpol Annex I) opgehaald door de mobiele havenontvangstvoorziening 37

Inleiding


Dit afvalbeheersplan werd opgemaakt in het kader van artikel 5.2.10.3. van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) en in uitvoering van artikel 5 van de EU-richtlijn 2000/59/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen.

Tijdens hun reis produceren schepen scheepsafval. Tijdens het lossen van cargo kunnen ladingresiduen achter blijven. Daarom is het van belang dat er in een aanloophaven2 de mogelijkheid geboden wordt om scheepsafval en ladingsresiduen af te geven, om op die manier te vermijden dat het afval in zee geloosd wordt.

De bepalingen in de richtlijn en het VLAREMA verplichten de waterwegbeheerder, welke zeegaande vaartuigen ontvangt, een afvalbeheersplan op te stellen dat de noden raamt voor havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen van zeegaande vaartuigen die gewoonlijk hun haven aanlopen. In het plan dient aangetoond te worden dat aan deze noden wordt tegemoet gekomen. De waterwegbeheerders worden bovendien geacht een financieel systeem uit te werken waarbij elk aanlopend schip bijdraagt in de kosten van de havenontvangstvoorzieningen, waarbij het gebruik van deze havenontvangstvoorzieningen aangemoedigd wordt. Ze zien toe op een goede dienstverlening, zonder onnodige vertraging voor het schip en trachten de administratie voor schip en zijn bemanning tot een strikt minimum te beperken.

Omwille van grote synergie tussen beide agentschappen en de in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ opgenomen intentie om beide agentschappen te fusioneren in een nieuwe Vlaamse agentschap voor de bevaarbare waterwegen, de nv Waterwegen, wordt overeenkomstig artikel 5.2 van de richtlijn ervoor geopteerd een gezamenlijk afvalbeheersplan op te stellen waarbij de behoefte aan havenontvangstvoorzieningen en de beschikbaarheid ervan bij elke waterwegbeheerder apart worden vermeld.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Inhoudsopgave
  • Inleiding

  • Dovnload 184.17 Kb.