Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Afwezig: agenda mr + Elmar

Dovnload 27.63 Kb.

Afwezig: agenda mr + ElmarDatum20.04.2017
Grootte27.63 Kb.

Dovnload 27.63 Kb.
MR NOTULEN

14 september 2016
Aanwezig: Jurgen Jongbloed, Ard Verweij, Alexander Smit, Elmar Zwart, Mike Bunschoten, Amber Bouwmeester
Afwezig:

AGENDA

MR + Elmar

We beginnen met een voorstelronde, Alexander Smit is aanwezig als (eventueel) nieuw MR lid namens de oudergeleding. . Alexander laat in de volgende meeting weten of hij als oudergeleding wil plaats nemen in de MR. Daarna nemen we een stukje op in de nieuwsbrief om de andere ouders hierover informeren aangezien de verkiezing formeel was afgerond en in de communicatie naar de ouders al is aangegeven dat Jurgen nog een jaar lid blijft van de MR. Afhankelijk van eventuele reacties wordt vervolgens besloten hoe verder.Vervolgens bespreken we kort dat er een jaarplanner moet komen waarin we onderwerpen inplannen voor iedere MR vergadering. Zo weten we ver van te voren waar we het over gaan hebben en komen we niet in tijdsnood. Mike en Amber gaan deze planning maken. Kijk goed naar: wanneer teamvergadering, wanneer MR dus welke onderwerpen. De bedoeling is ongeveer 6-8 keer bij elkaar te komen.


 • Bespreken notulen juli 2016

De notulen is akkoord. Met betrekking tot de acties wordt het volgende afgesproken:

 • De aandachtspunten vanuit het formatieplan wordt door Elmar opgepakt. Verder geen actie op dit moment voor MR.

 • Amber/Mike bespreken met het team de OR begroting, en specifiek de ruimte die is gecreëerd voor specifieke uitgaven op verzoek van de leerkrachten en komen hierop terug richting OR.

 • Amber gaat na bij Ria wat er gedaan is met de melding rondom de slechte kwaliteit van de schoolshirts.


 • Begroting

Er wordt besproken dat het belangrijk is dat de begroting eerder op de agenda staat en eerder wordt besproken/ingepland. Is het mogelijk om met een concept aan de slag te gaan. Elmar geeft aan dat de concept versie begin oktober wordt gegeven aan de scholen. Elmar gaat dit nog navragen bij Benjamin of we niet alvast met het vaste format aan de slag kunnen gaan. Het is belangrijk dat we kijken naar de wijze van het begroten en dan met name hoe om te gaan met inschatting van het leerling aantal. Dit is een actiepunt voor Elmar. Daarnaast wordt er besproken hoe het er op dit moment voor staat financieel ( boekjaar 2016). Wordt de beschikbare ruimte goed benut -> Elmar deelt het beeld dat we dit behoorlijk doen maar een en ander nog verder moeten bekijken. Ook dit is een actiepunt voor Elmar.

 • Schooljaarplan

Eind vorig schooljaar is het Schoolplan 2016-2019 vastgesteld. Er is nog geen schooljaarplan gedeeld met de MR. Zover bekend is deze ook nog niet opgesteld. Elmar gaat hiermee aan de slag. Het is belangrijk dat hierbij wordt gekeken naar de speerpunten van de school, hoe zetten we die in het komende jaar. Elmar is van plan dit de komende teamvergaderingen met het team te bespreken.
Verder wordt het overzicht van beleidsplannen, protocollen en checklist besproken. Een aantal dingen staan er nu dubbel in (bv. activiteitenlijst en schooljaarplan). Elmar gaat hiermee aan de slag. • GMR vergadering – hoofdpunten

GMR, geen bijzonderheden. Amber gaat 11 oktober naar de GMR en moet hiervoor nog wat invullen in een mail die zij van Mike heeft gekregen.


 • Rondvraag

Inge van de BELhamels heeft de Mariaschool benaderd met de vraag; is er een mogelijkheid dat zij met haar peuterspeelzaal mag verhuizen naar de Mariaschool in het lokaal wat leeg staat. Dit zou dan het lokaal van Manda beneden worden, Manda verhuist dan naar boven, naar het ATI lokaal. Oudergeleding van de MR geeft aan overwegend positief te zijn maar vindt het wel erg belangrijk wat voor afspraken er worden gemaakt en onder welke voorwaarden dit wordt gedaan. Denk aan; contract, dag planning, mag onderhuur? De praktische zaken waar het team ook vragen over had. Elmar gaat hierover in gesprek met Saskia van het bestuur. Met de vraag of het überhaupt mag, daarna gaan we de praktische zaken, afspraken en voorwaarden opnieuw met elkaar bespreken en komt terug op de volgende agenda.

MR


 • Jaarverslag 2015-2016 (nog te doen)

Jurgen gaat deze nog maken


 • Communicatie in nieuwsbrief en eventuele andere communicatie

 • Voor de volgende MR vergadering zal de oudergeleding van de MR een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief. In dit stukje zal Alexander zich ook voorstellen aan de ouders van school. De eerst volgende nieuwsbrief na de vergadering • Rondvraag

De planning van de vergaderingen ( 8-10 vergaderingen)


 • Actiepunten

Nr.

Actie

Actiehouder

Status

14/9-01

Maken jaarplanner MR

Amber/Mike
14/9-02

Opsturen slides cursus MR

Ard
14/9-03

Ruimte in OR begroting bespreken met team en terugkoppeling naar OR

Amber/Mike
14/9-04

Nagaan bij Ria wat er gedaan is met de melding rondom de slechte kwaliteit van de schoolshirts

Amber
14/9-05

Gezond omgaan met lln-aantal in begroting 2017

Elmar
14/9-06

Nagaan huidige bestedingen 2016 en gezonde benutting beschikbare ruimte

Elmar
14/9-07

Aanmelden / invullen deelnemerslijst GMR

Amber
14/9-08

Opstellen jaarverslag 2015/2016

Jurgen
14/9-09

Datumprikker rondsturen voor data MR vergaderingen

Amber / Mike14/9-10

Stukje nieuwsbrief, direct na volgende vergadering

Jurgen


Pagina van

 • Bespreken notulen juli 2016
 • Schooljaarplan
 • GMR vergadering – hoofdpunten
 • Rondvraag De planning van de vergaderingen ( 8-10 vergaderingen) Actiepunten

 • Dovnload 27.63 Kb.